⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2021

Kommunestyrets vedtak

Kommunestyrets vedtak i sak 114/21 25.10.2021:

1. Kommunestyret godkjenner justerte budsjettrammer etter konsolidering av de kommunale foretakene Stavanger boligbygg KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger natur- og idrettsservice KF og Sølvberget KF. Budsjettrammene for 2021 fastsettes i henhold til:

• Økonomisk oversikt drift (§ 5-6), jf. kapittel 12
• Bevilgningsoversikt drift del 1 (§ 5-4, 1. ledd), jf. kapittel 12
• Bevilgningsoversikt drift del 2 (§ 5-4, 2. ledd), jf. kapittel 12
• Bevilgningsoversikt investering del 1 (§ 5-5, 1. ledd), jf. kapittel 12
• Bevilgningsoversikt investeringer del 2 (§ 5-5, 2. ledd), jf. kapittel 12

2. Budsjettendringer vedtas i tråd med de endringer som følger av notat datert 21.10.21 og følgende endringer:

A) Kommunestyret bevilger kr 1 mill. ekstra til aktiviteter for å fremme Stavanger som Juleby. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere over hvilke tiltak midlene skal gå til, i samråd med Stavanger Sentrum AS. Beløpet dekkes over den ekstraordinære overføringen til gjeldsnedbetaling.

Driftsbudsjett (tusen kroner)Beløp
Næring, ekstra til aktiviteter for å fremme Stavanger som Juleby 1 000
Overføring fra drift til investering- 1 000
Sum0
Tabell V.1 Driftsbudsjett
Last ned tabelldata (Excel)
Investeringsbudsjett (tusen kroner)Beløp
Overføring fra drift til investering 1 000
Økt bruk av lån- 1 000
Sum0
Tabell V.2 Investeringsbudsjett
Last ned tabelldata (Excel)

Kommunestyret godkjenner redusert opptak av lån til finansiering av egne investeringer med inntil kr 178,2 mill. Ny låneramme for lån til egne investeringer vil etter dette utgjøre:

a. Startlån fra Husbanken til videre utlån på inntil kr 520 mill./avdragstid 25 år
b. Lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 764,94 mill./avdragstid 30 år
c. Lån for viderelån til Stavanger utvikling KF på inntil kr 137,0 mill./avdragstid 30 år

B. Tilbudet med gratis svømming ved utvalgte svømmehaller til elever i Stavangerskolen i 1. – 5. klasse utvides til å gjelde elever i 6. og 7. klasse.

C. Kommunedirektøren bes ta høyde for at beløpet satt av til piggdekkpant oppjusteres dersom det er behov for det, med inndekning over den ekstraordinære overføringen til gjeldsnedbetaling.

D. Oppfølging av tekstvedtak nr. 32 (Realisere småbåthavn og gjestehavn i indre Vågen): Kommunedirektøren bes fremlegge sak slik det fremgår av tekstforslaget i vedtatt HØP til formannskapet.

3. Kommunestyret godkjenner budsjettendringer for de kommunale foretakene (KF) slik dette framgår av kapittel 4.9 Kommunale foretak og selskap.

4. Budsjettreglementet til Stavanger kommune endres for 2021 ved at punkt 4.2.1 som omhandler virksomhetenes +/- 3 % – overføringsregel mellom budsjettår utgår.

5. Leiereduksjon
Stavanger kommune gir inntil 50 % leiereduksjon til kommunens leietakere for 1. halvår 2021 innenfor næring, kultur og/eller organisasjoner som oppfyller følgende kriterier:

• Direkte økonomisk negativt berørt av nasjonale eller lokale koronaforskrifter, men ikke omfattet av andre nasjonale kompensasjonsordninger («kontantstøtteordning»).
• Økonomisk tap må være høyere enn søknadsbeløpet og må kunne dokumenteres med relevante regnskapstall. For leiereduksjoner under 10 000,- kan dette imidlertid erstattes med en erklæring.
• Samme formål eller aktivitet kan ikke være omfattet av andre støtteordninger.

Hver enkelt leietaker må selv søke om reduksjon.

6. Tilskudd til Ville Veier AS er ikke lenger berettiget og utgår for 2021. Kommunedirektøren får fullmakt til å tildele midlene på kr 293 000 til andre organisasjoner med samme formål, dvs. tiltak for personer med rus- og psykiske helseutfordringer, og som søkte samme tilskuddsordning i 2021.

7. “Tertialrapport per 31. august 2021 inklusive notat datert 06.10.2021 og 20.10.2021 tas for øvrig til orientering.

8. Ved fremtidige tertialrapporteringer skal kapittelet “Oppfølging av tekstvedtak” fremmes som egen sak.

9. Kommunedirektøren gis fullmakt til å innarbeide de foreslåtte endringene som følge av kommunestyret sitt vedtak.