⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2021

5 Koronapandemien

5.1 Innledning

Stavanger kommune har vært preget av perioder med høyt smittetrykk hittil i år, og de høye smittetallene ved starten av nytt barnehage- og skoleår må ses i sammenheng med massetesting og mindre inngripende smitteverntiltak. Det er nå tendenser til at smitten flater ut som følge av økt vaksinering av befolkningen. Stavanger kommune har per 2. tertial vaksinert 67,6 % av befolkningen med minst én dose.

Massevaksinering går mot sluttfasen. Det er planlagt å være ferdig med vaksinering av 12-15 åringer i Forum Expo i uke 39.

Det er en nedgang i forventede kostnader knyttet til koronapandemien for høsten sammenlignet med 1. halvår, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til prognosetallene. Stavanger kommune har igangsatt en rekke koronarelaterte tiltak som fortsatt vil påvirke kostnadsnivået for høsten og i tillegg er det på en del områder krevende å skille ut økonomiske effekter knyttet til korona.

Oppdaterte prognoser for året viser at Stavanger kan få koronakostnader for om lag kr 223,5 mill., staten har så langt bidratt med kr 198 mill.

5.2 Vaksinering, smitteutvikling og lokale restriksjoner

Første del av 2021 var preget av et høyt smittetrykk. Ved oppstart av nytt barnehage- og skoleår i august steg smitten igjen, og ser nå ut til å ha flatet ut.  Stavanger kommune har per 2. tertial 2 741 positive prøver mot 1 374 frem til 1. tertial. 67,6 % av befolkningen er del- eller fullvaksinert.

Vaksinering

Siden forrige rapportering har Stavanger kommune tilbudt vaksine til alle i aldersgruppene 18–85 år+. Det er stor variasjon i dekningsgraden mellom de ulike gruppene. I aldersgruppen 75-84 år er 99,1 % fullvaksinert, men for gruppen 25-39 år er bare 52,4 % fullvaksinert.

Figur 5.1 Andel personer vaksinert med to doser (kilde: Stavanger kommune)

Nytt fra høsten er at Stavanger kommune også tilbyr vaksinering av 16-17 åringer og 12-15 åringer. Vaksinering av 16-17 åringer begynte i uke 35 og gis til alle som er født i 2004 og 2005 som går på videregående skoler i Stavanger. 16 og 17 åringer vil tilbys to vaksinedoser med et intervall på 8-12 uker. Vaksinering av 16 -17 åringer skjer av to vaksineteam ute på videregående skoler i Stavanger.  Vaksinering av 7 000 ungdommer i alderen 12-15 starter opp i uke 38 og er planlagt ferdig før uke 41. Vaksineringen av 12-15 åringer vil bli gjort på Forum Expo. Den yngste aldersgruppen vil få tilbud om én vaksinedose.

Stavanger kommune jobber med en plan på hvordan en skal tilby tredje vaksinedose til personer med alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende medikamenter.

Smitteutvikling

Året har vært preget av perioder med høyt smittetrykk, høy andel av tilfeller med ukjent smittevei og usikkerhet knyttet til spredning av deltavarianten. Figur 5.2 viser utviklingen i antall positive prøver fra 1. januar til 31. august 2021. Fra og med juli var det synkende smittetall og færre med ukjent smittevei, for så en ny periode med høye smittetall ved oppstarten av nytt barnehage- og skoleår. I august ble det registrert 513 nye positive prøver. Dette må ses i sammenheng med bruk av hurtigtester, massetesting på skolene, samt lettelse i lokale tiltak. Det er størst smitte i aldersgruppen 10-19 år, men samlet smittetrykk flater ut.

Figur 5.2 Utviklingen i antall smittede per uke i Stavanger i 2.tertial 2021 (kilde: stavanger kommune)

Lokale restriksjoner

Stavanger kommune er i september på risikonivå 2 i henhold til FHIs risikovurdering. Dette betyr at det er smitte i kommunen, samtidig som at testing og smittesporing håndteres greit. Risikonivået vurderes løpende av kommunens beredskapsorganisasjon. Søndag 20. juni innførte regjeringen tredje trinn i gjenåpningsplanen, Stavanger kommune gikk over til nasjonale tiltak fra og med 15. juli. Det innebar at en rekke lokale restriksjoner ble opphevet. Det er forventet at i løpet av høsten vil man gå over til full gjenåpning. Pandemien vil da ikke lenger defineres som samfunnskritisk epidemi.

5.3 Økonomiske konsekvenser

Det er krevende å få en fullstendig oversikt over de økonomiske konsekvensene koronapandemien har for Stavanger kommune.  Kommunedirektøren har utarbeidet nye prognoser for året basert på faktiske kostnader hittil i år samt informasjon fra statlige myndigheter og planlagt aktivitet og tiltak i Stavanger de siste 4 siste månedene.

Kommunedirektøren har per 2. tertial beregnet at koronarelaterte kostnader og tapte inntekter utgjør kr 223,5 mill. Staten har så langt bidratt med finansiering på kr 198 mill.  Det er signalisert en ytterligere skjønnstildeling i medio desember 2021.

Årsprognosen på kr 223,5 mill. inkluderer besparelser på 36,3 mill. og tapte inntekter på kr 19,2 mill. Det et justert for omdisponerte ressurser1 da en ikke vurderer behov for finansiering på omdisponerte ressurser.  Se tabell 5.1 for spesifisering.

I tillegg kommer statlige økonomiske krisepakker som f.eks vedlikeholdspakken som er omtalt i kapittel 4.

Det er per 2. tertial rapportert kr 120,1 mill. i øremerkede tilskudd, blant annet kr 83,4 mill. i kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv.

Økonomiske effekter (tall i tusen)Regnskap 31.08.2021Prognose 2021
Særskilte TISK-tiltak 38 000 52 000
Vaksinasjonsprogram 32 700 44 400
Tilretteleggingskostnader/testing 3 400 5 200
Delsum TISK og vaksinasjon 74 100 101 600
Oppvekst og utdanning 19 135 52 200
Helse og velferd 30 385 74 500
By- og samfunnsplanlegging 2 083 3 000
Bymiljø og utbygging 9 729 22 600
Innbygger- og samfunnskontakt- 34 324 3 200
Stab og støttefunksjoner 835 5 600
Del sum tjenesteområdene (eks TISK) 27 843 161 100
Valg  1 200
Andre fellesutgifter 660 5 700
Integreringstilskudd netto  2 500
Ombyggingskostnader 1 600 1 600
Delsum fellesutgifter  11 000
Sum kostnader 104 203 273 700
Refusjon sykepenger- 9 718 - 10 000
Besparelser reise, kurs og konferanse - 26 300
Delsum besparelser- 9 718 - 36 300
Delsum nettokostnader 94 484 237 400
Justert for omdisponerte ressurser - 13 900
Sum utgifter inkludert besparelser 94 484 223 500
Tabell 5.1 Økonomiske effekter, korona
Last ned tabelldata (Excel)

Koronaprognosen som presenteres for 2021 er basert på informasjon og kunnskap som er tilgjengelig per 2. tertial. Selv om man nå har mer informasjon enn den som var tilgjengelig i 1. tertial, er det krevende å estimere hvordan vaksinering, smitteutvikling og testing vil påvirke kostnadsbildet utover høsten. På områder hvor man i dag ikke vet hvordan tjenestebildet vil påvirkes er det brukt et estimat på 25 % av utgiftene som er påløpt for 1. halvår for høstens kostnader. For TISK (Testing, isolering, smittesporing og karantene) og vaksinasjonsprogrammet er det egne forutsetninger.

Sammenlignet med 1. tertial rapporteres det omtrent samme kostnadsnivå totalt, men det er mindre justeringer mellom tjenesteområdene. Innenfor helse og velferd er prognosen nedjustert noe, samtidige som kostnader innenfor oppvekst og utdanning og bymiljø og utbygging ble større i 1. halvår enn først estimert. Det har også vært en økning i fellesutgifter, blant annet knyttet til beredskapskjøkken, valgkostnader og kostnader knyttet til Forum Expo. Netto integreringstilskudd har gått ned på grunn av justering av utbetalinger knyttet til introduksjonsstønad.

I vurderingen av Stavanger kommunes totale koronakostnader, er det tatt inn en økning i besparelse sammenlignet med 1. tertial knyttet til reise og kurs virksomhet på kr 26,3 mill. samtidige som økt sykelønnsrefusjoner på kr 4 mill.  Det er i begge rapporter justert for omdisponerte ressurser. For 2. tertial er det en liten reduksjon i disse.

5.3.1 TISK og vaksinasjon

TISK og vaksinasjon (tall i tusen)Regnskap 31.08.2021Årsprognose 2021
Koronasenter 20 300 28 200
Refusjoner test- 6 300 - 8 200
Luftveislegekontor 1 200 1 300
Luftveislegevakt 8 100 11 400
Smittesporing 8 100 13 000
Beredskapshotell 1 900 3 000
Smittevernutstyr 1 300 3 300
Vaksinasjon 32 700 44 400
Tilretteleggingskostnader 3 400 5 200
SUM 70 700 101 600
Tabell 5.2 TISK og vaksinasjon
Last ned tabelldata (Excel)

TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene)

Ansvaret for kommunens TISK-tiltak er delt mellom Stavanger legevakt (koronatestsenteret og luftveislegevakt) og kommunens avdeling for sentrale legetjenester (luftveislegekontor og smittesporing). Tiltakene har vært, og er, en essensiell del av kommunens håndtering av pandemien.

Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til prognosene og hvordan høsten vil utvikle seg når massevaksineringen nå går mot slutten. Den gradvise åpningen av samfunnet og det høye smittetrykket har ført til stort press på koronatesting og smittesporing etter sommeren. TISK- tiltakene skal bygges ned i takt med at befolkningen vaksineres. Likevel vil driften påvirkes av statlige føringer, utviklingen i smitte og hvordan de ulike oppgavene på sikt tas inn i den ordinære driften. Luftveislegekontoret ble lagt ned fra 1. september.

Samlet årsprognose for TISK-tiltakene er estimert til kr 52 mill. Koronatestsenteret har per 2. tertial gjennomført 141 906 tester og har en årsprognose på kr 20 mill., inkludert refusjon for testing. For å avlaste kommunens testsenter leveres det nå ut hurtigtester til ungdomsskoler og videregående skoler. Foreldre i barnehage og barneskole kan hente hurtigtester på teststasjon.

Smittesporing har en prognose på kr 13 mill. Luftveislegevakten har en prognose på kr 11,4 mill. Når luftveislegekontoret nå er lagt ned kan dette bety at luftveislegevakten får en økning i pasienter dersom fastlegekontorene ikke klarer å håndtere luftveispasienter. Beredskapshotell har en prognose på kr 3 mill.

Vaksinasjon

Vaksinetjenesten er en midlertidig virksomhet som ble opprettet på nyåret for å håndtere koronavaksinering av kommunens innbyggere. Det har vært et stort apparat i sving for å kunne vaksinere Stavangers innbyggere mellom 18 og 65 år i Forum Expo. 12-15-åringene blir også vaksinert i hallen, mens 16-17 åringer vaksineres på skolene. Massevaksineringen i Forum Expo går nå mot slutten og tjenesten skal avvikles fra 1. oktober. Driften vil fortsette i mindre skala i Torgveien 15c med et mindre team for å gi dose 2 til 16-17-åringenen, samt ta imot nye personer og grupper som skal vaksineres.

Foreløpig årsprognose tilsier et forbruk på i overkant av kr 44 mill. Anslaget tar utgangspunkt i drift ut året, men med betydelig lavere aktivitet og bemanning fra oktober.

5.3.2 Tjenesteområdene

Oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning har per august koronarelaterte nettokostnader på kr 19,1 mill. Årsprognosen for netto koronarelaterte kostnader er kr 52,2 mill., hvor kr 1,1 mill. er tapte inntekter og kr 0,5 mill. er omdisponerte ressurser på stabsområdet.

Drift Barnehage/Grunnskole

Barnehage- og skoleområdet har vært preget av å drifte på ulike tiltaksnivå etter nasjonal trafikklysmodell. Fra nytt barnehage- og skoleår 2021/2022 har virksomhetene drevet på grønt tiltaksnivå. Det innebærer vanlig organisering av grupper og avdelinger, og tilnærmet ordinær barnehage- og skolehverdag. Det forventes derfor lavere koronakostnader i høst sammenliknet med i vår.

På barnehage- og skoleområdet er det per 2. tertial regnskapsført kr 22,1 mill. i koronarelaterte nettokostnader, hvorav kr 9,4 mill. på barnehage og kr 12,7 mill. på grunnskole. Om lag 91 % av koronakostnadene er knyttet til lønn og fortløpende tilpassing av driften. Prognosen for koronarelaterte kostnader tilsier et forbruk på kr 38,9 mill. ved årets slutt. Henholdsvis kr 14 mill. på barnehage og kr 24,9 mill. på skole.

Lokal tiltakspakke barn og unges psykiske helse (KADÅITTEPÅ)

Kommunedirektøren har utarbeidet en lokal tiltakspakke rettet mot barn og unges psykiske helse, KADÅITTEPÅ, på til sammen kr 23,6 mill. i helårsvirkning. Tiltakene er rettet mot barn og unges psykiske helse og vil bli iverksatt både i skolene, PPT, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, uteseksjonen og ved etableringen av et eget ambulant team. I 1. tertial ble det avsatt kr 9,8 mill. for høsten 2021 til KADÅITTEPÅ, som finansiertes av eksisterende budsjettramme på kr 5,0 mill. til miljøvernveiledere, øremerkede midler med kr 3,2 mill. og statlig rammetilskudd til koronautgifter.

Barn og unge

Ungdom og fritid har en årsprognose på kr 0,5 mill. i koronarelaterte kostnader. Utgiftene er hovedsakelig knyttet til Fiks Ferrige Ferie (FFF) og håndtering av smittevernstiltak i forbindelse med gjennomføring.

EMbo har per august påløpte koronarelaterte utgifter på kr 0,4 mill. Kostnadene er hovedsakelig knyttet til lønnskostnader og smittevernsutstyr. Prognosen for året tilsier en merkostnad på kr 0,5 mill.

For barnevern, helsestasjon og skolehelsetjenesten er det krevende å finne kvalifiserte vikarer på kort tid. Dette har igjen ført til lave koronarelaterte kostnader ved sykefravær, og det er heller ikke forventet store merkostnader ved årets slutt på disse områdene.

Tapte inntekter

Ved forrige rapportering ble meldt et inntektstap på Lenden og kulturskolen på henholdsvis kr 0,7 mill. og kr 0,35 mill. Det er forventet tilnærmet normal drift utover høsten og prognosen er derfor uendret.

Øremerkede midler – oppvekst og utdanning

I 1. tertial ble det rapportert at det var mottatt et øremerkede tilskudd på kr 3,2 mill. knyttet til sårbare barn som skal være med å finansiere KADÅITTEPÅ (se eget avsnitt), og et tilskudd til hjemmeundervisning på kr 1,4 mill.  Stavanger kommune har fått tildelt kr 14,2 mill. i statlig tilskudd til sommerskole som er brukt på å tilby gratis sommeraktiviteter for barn og unge.

Stavanger kommune har ytterligere mottatt et tilskudd på kr 5,3 mill. knyttet til sårbare barn. Det ble i revidert nasjonalbudsjett bevilget midler for å hjelpe elever med å ta igjen tapt progresjon.  Kommunedirektøren arbeider med å vurdere hvilke tiltak det er mulig å igangsette knyttet til tilskuddet på kr 5,3 mill.

Johannes læringssenter fikk i juli et tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet på om lag kr 0,5 mill. Tilskuddet er integreringspakke II knyttet til koronapandemien og skal gå til å dekke utvidet norskopplæringstilbud i inntil fire måneder. Johannes læringssenter har årsprognose på netto koronarelaterte kostnader på kr 0,5 mill. etter mottatt tilskudd.

Helse- og velferd

Helse og velferd har per 2. tertial netto koronakostnader på kr 105 mill. og en netto årsprognose på kr 171 mill. TISK-tiltak og vaksinasjon står for mesteparten av kostnadene og er tidligere beskrevet i egne avsnitt.  Resterende koronakostnader for tjenesteområdet beløper seg til kr 37 mill. per august, og har en netto årsprognose på kr 75 mill.

For de fleste virksomhetsområdene skyldes koronakostnadene økte lønnskostnader som følge av vikarbruk, ekstrahjelp og overtid samt innkjøp av diverse smittevernutstyr. Dette er kostnader som er forventet vil avta i takt med vaksineringen og en normalisering av samfunnet. I påfølgende avsnitt kommenteres kostnadene i virksomhetsområdene.

Stab helse og velferd

Per 2. tertial har stab helse og velferd totale koronakostnader på kr 14 mill. hvorav kr 5,6 mill. er omdisponerte ressurser. Staben bruker fortsatt en del ressurser på koronarelatert arbeid, som igjen fører til at deler av det ordinære arbeidet blir utsatt. Arbeidssituasjonen forventes å normalisere seg noe mot slutten av 2021.  Årsprognosen for merkostnader til korona er kr 19,4 mill. inklusiv TISK-kostnaden til karantene- og isolasjonshotell og smittevernutstyr, samt økte lønnskostnader. Kr 7,9 mill. av årsprognosen er omdisponerte ressurser.

Alders- og sykehjem

Per 2. tertial er merkostnadene knyttet til korona kr 7,1 mill. for de kommunale og ideelle alders- og sykehjemmene.

Ved dagsenter eldre er det per 2. tertial en tapt inntekt på kr 1,3 mill. da smittevernreglene i 1. halvår gjorde at man måtte redusere antall brukere. Tilbudet er åpnet opp ytterligere den siste tiden og det er ikke forventet tapt inntekt knyttet til dagsenter eldre i 2. halvår av 2021. Den siste tiden har det vært smitte på sykehjemmene, selv om beboere og mange ansatte er fullvaksinerte. Det er derfor vanskelig å forutse hva kostnaden knyttet til korona er ved årets slutt. Dersom det legges til grunn at det blir få smittetilfeller fremover, er det per 2. tertial en årsprognose på koronarelaterte merkostnader på kr 11,1 mill.

Bofellesskap

Per 2. tertial er merkostnader knyttet til korona kr 8,75 mill. På grunn av smittevernrestriksjoner og rehabilitering av Hillevåg arbeidsgård har dagsentertilbudet til beboere i bofellesskap vært sterkt redusert i 2021. Bofellesskapene har hatt betydelig økning i lønnsutgifter for å kunne gi beboerne et forsvarlig tilbud på dagtid. Virksomheten har også måtte håndtere utfordringer knyttet til karantene og smittevernrestriksjoner, som har gitt en økning i vikar innleie. Forventet årspognose på bofelleskap er kr 9,8 mill.

Sosialhjelpsutgifter – NAV

Per 2. tertial er det et mindreforbruk på kr 6,8 mill. knyttet til utbetaling av økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad. Prognose ved årets slutt er at kostnadene vil utgjøre om lag kr 30 mill. Det er usikkerhet knyttet til resten av året, og omfanget av kostnader som skyldes koronapandemien.

Fra slutten av 2019 var det en nedgang i antall mottakere av økonomisk sosialhjelp og tilhørende utgifter, og budsjettet for 2020 ble basert på denne utviklingen. Fra mars/april 2020 snudde dette, og utgiftene sammen med antall mottakere begynte igjen å øke. Også antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet økte, og flere fikk forlengelse i programmet som følge av pandemien. De siste månedene viser at antallet mottakere går nedover. Det er også færre nyregistrerte mottakere enn samme tid i fjor. Selv om antall mottakere totalt er redusert, har antall langtidsmottakere av sosialhjelp, både unge og familier økt.

Flyktningtjenesten

Merkostnader som følge av koronapandemien er beregnet til å utgjøre kr 3,8 mill. per 2. tertial med en årsprognose på kr 4,8 mill. Kostnadene gjelder hovedsakelig deltakere som har fått vedtak om forlengelse i introduksjonsprogrammet.  Se avsnitt om integreringstilskudd for mer info.

Bymiljø og utbygging

Per 2. tertial viser regnskapet netto koronarelaterte kostnader på kr 8,1 mill. når kostnader tilknyttet den statlige vedlikeholdspakken holdes utenfor.

Årsprognosen for bymiljø og utbygging er kr 27,8 mill., hvorav tapte inntekter utgjør kr 15,9 mill.

Merkostnadene gjelder økte renholdskostnader på kr 3,3 mill., innleie av eksternt vakthold i sentrum på kr 3 mill., øvrige kostnader ved formålsbygg tilsvarende kr 2,7 mill. og tilrettelegging av vaksinasjonssenter på kr 2,5 mill. Det påløper også kostnader til skilting, utvidet turtilbud og utkjøring av vaksiner og medisinsk utstyr. Prognosen er for disse er totalt kr 0,52 mill.

Selvkostområdet har også hatt økte kostnader som følge av koronasituasjonen. Det gjelder leie av ekstra brakkerigger for å kunne opprettholde avstand og økte avfallsmengder. Kostnadene dekkes av gebyrinntekter.

Tapte inntekter består av reduserte billettinntekter ved svømmehaller tilsvarende kr 6,8 mill., ettergitt leie av uteareal på kr 5,2 mill., tapt og ettergitte husleie på kr 3,0 mill. og redusert salg av varer i kafeen ved Gamlingen på kr 0,9 mill.

By- og samfunnsplanlegging

Beredskapsavdelingen har anslåtte koronarelaterte kostnader for 2021 på kr 3 mill. som omhandler økt beredskap og Lysglimtkampanjen. Lysglimtkampanjen har pr 2. tertial utdelt såkornmidler til gode initiativer og ideer som bidrar til å skape lyspunkt i koronahverdagen for ungdom og unge voksne. Områdeløft Storhaug har mottatt kr 1 mill. fra utdanningsdirektoratet rettet mot sårbare barn og unge i forbindelse med koronapandemien.

Innbygger- og samfunnskontakt

Per 2. tertial viser regnskapet for innbygger – og samfunnskontakt kr -34,3 mill., Stavanger kommune har i løpet av våren mottatt til sammen kr 83,4 mill. i statlige øremerkede tilskudd til kompensasjonsordninger til lokalt næringsliv og har per 2. tertial utbetalt kr 61,7 mill. Det er forventet at øremerkede tilskuddet blir utbetalt i sin helhet i løpet av 2021. Årsprognose for koronarelaterte kostnader er til sammen kr 3,2 mill.

Kulturinstitusjonen Sølvberget erfarer økte kostnader til smittvernsutstyr, smittevernsvakter, ekstra arrangementskostnader og tapte gebyr- og husleieinntekter, anslått til kr 1,44 mill.

Koronapandemien har ført til ekstra innsats innen kommunikasjon og informasjon, anslagsvis kr 2,32 mill. i økte kostnader i 2021.

Korona-informasjonstelefonen har et høyt trykk. Årsprognosen er kr 0,9 mill. i omdisponerte ressurser og økte kostnader i forbindelse med fremtidig innleie av ekstra personell.

Stab og støttefunksjoner

Per 2. tertial har stab- og støttefunksjoner koronarelaterte kostnader på kr 0,8 mill. Årsprognosen for stab- og støttefunksjonene er på kr 5,6 mill., hvorav kr 2 mill. av disse gjelder omdisponering av ressurser. Det er beregnet tapte inntekter på kr 0,9 mill. knyttet til kurssenteret, samt merkostnader på kr 2,7 mill. knyttet til testing av utenlandske studenter, vakthold, beredskapskjøkken og økt bruk av ressurser hos bedriftshelsetjenesten.

5.3.3 Fellesposter

Det er forventet kr 11 mill. i koronarelaterte fellesutgifter for Stavanger kommune ved årsslutt.

Det er anslått at ordningen med utvidet rett til sykepenger vil gi refusjoner på om lag kr 10 mill. Det er usikkerhet knyttet til hvor lenge denne ordningen vil vare, men det er lagt til grunn den varer til september.

 Integreringstilskudd

Grunnet koronasituasjonen og tidvis stengte grenser i mange land, er bosetting av flyktninger markant redusert, både i 2020 og i 2021. I Stavanger ble 83 personer bosatt i 2020, inkludert familiegjenforeninger. For 2021 er anmodningsantallet fra IMDI på 95 personer inkludert fire enslige mindreårige lagt til grunn i prognosene. Volumendringene som antas koronarelatert utgjør om lag kr 27,1 mill. i lavere integreringstilskudd i 2021. Dette må også ses opp mot reduserte kostnader til introduksjonsstønad hos flyktningetjenesten, som har færre deltakere i introduksjonsprogrammet som gir kr 24 mill. i reduserte utbetalinger.   (se også omtale under tjenesteområdene, kapittel 4.8)

Så langt i 2021 har IMDi utbetalt tilskudd på kr 0,6 mill. basert på kriteriene som tilhører integreringspakke II. Tilskuddet dekker forlengelser i programmet grunnet behov for videre kvalifisering og utgjør et fastbeløp på kr 45 000 per deltaker for inntil fire måneder forlengelse.

Valgkostnader

I forbindelse med stortingsvalget har Stavanger kommune hatt merkostnader på om lag kr 1,2 mill. knyttet til forhåndsstemming og håndtering av smitteverntiltak ved lokale for forhåndsstemming, og ved valglokalene på valgdagen. Stavanger kommune oppfordret folk til å stemme for å unngå store ansamlinger på selve valgdagen.

Ombyggingskostnader

Det har påløpt merkostnader knyttet til investering på kr 1,6 mill. Dette er i hovedsak knyttet til ombygging av inngangspartier på sykehjem for å kunne møte kravene til smittevern og behov for en ekstra brakkerigg på byggeplass for å kunne overholde avstandsregler.

Stavanger kirkelige fellesråd

Stavanger kirkelige fellesråd har siden pandemien brøt ut hatt ekstrakostnader primært knyttet til ekstra renhold, smittevernstiltak, samt innkjøp av IKT-utstyr for digital møtevirksomhet. Kommunedirektøren legger til grunn at deler av skjønnsmidlene kommunen har mottatt også skal gå til å dekke slike kostnader og beregner derfor en merkostnad på kr 0,64 mill. knyttet til tilskudd til Stavanger kirkelige fellesråd.

Besparelser

Stavanger kommune har en årsprognose for besparelse på netto kr 36,3 mill., hvor kr 10 mill. er knyttet til sykelønnsordningen og kr 26,3 mill. er estimerte netto besparelser for reise- og kursvirksomhet hensyntatt økte vikarutgifter. Metoden som er brukt for å estimere besparelser på reise- og kursvirksomhet, er å sammenligne regnskapsdata fra flere år før pandemien. Kommunesammenslåingen fra 01.01.2020 kompliserer imidlertid slike sammenligninger. Stavanger kommune har ikke brukt tilsvarende metode for å trekke ut andre indirekte merkostnader, f.eks. knyttet til økt og forsterket IT og digitalisering. (Eksempelvis økte eller forserte kostnader til digitale verktøy, programmer, lisenser, trådløst nett osv.)

I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det vedtatt en reduksjon av budsjettrammen på til sammen kr 24 mill. av besparelser i reise og kursvirksomhet knyttet til pandemien. Noen tjenesteområder viderefører dette som egne tiltak, mens andre tjenesteområder tar reduksjonen som en del av den generelle reduksjonen i rammene.

Øvrige fellesutgifter

Stavanger kommune forventer merkostnader på kr 2,3 mill. i form av kompensasjon til Stavanger Forum AS, som følge av at Forum-området har blitt disponert til luftveislegevakt, vaksinesenter, testsenter med mer. Det er vil også bli foretatt en kommunal bevilgning på kr 1,5 mill. knyttet til den forhåndsgodkjente kommunale ordningen for kompensasjon til lokale virksomheter. Det vises til kapittel 4.8. for en nærmere omtale.

5.4 Statlig finansiering

Stortinget har vedtatt en rekke økonomiske tiltak som retter seg til mot kommunene. Oversikt over ulike tildelinger i form av rammetilskudd følger av tabell 5.3. I tillegg har staten tildelt en del øremerkede midler til kommunene. Per 2. tertial anslås dette til kr 120,1 mill., hvorav kr 83,4 mill. gjelder kompensasjon til lokalt næringsliv.

Staten har også videreført enkelte ordninger som gjelder bedrifter generelt, herunder videreføringer av særordningen for sykepenger knyttet til pandemien.

Tildelingene i rammetilskudd

Stortinget vedtok i desember i fjor og i februar i år en betydelig kompensasjon til kommunene for koronarelaterte utgifter i 1. halvår 2021. I tillegg vedtok Stortinget tilsvarende for 2. halvår 2021 gjennom revidert nasjonalbudsjett i juni i år.

I juni tildelte Statsforvalteren i Rogaland kr 18 mill. i skjønnstilskudd til smittevern og TISK for 1. halvår 2021 i Stavanger kommune.

Samlet bevilgning for koronarelaterte rammetilskudd utgjør kr 198 mill. per 31. august 2021 for Stavanger kommune.  

I revidert nasjonalbudsjett ble det vedtatt kompensasjoner til kommunene, som fortsatt ikke er avklart eller tildelt kommunene. Økningen i rammetilskudd begrunnet i massetesting har ingen avklarte fordelingskriterier og er følgelig av usikker beløpsstørrelse og foreslås innarbeidet på et senere tidspunkt. I juni ble det gjort et anslag på tildeling i størrelsesorden kr 2-3 mill. til Stavanger kommune. Siden den gang har massetesting fått et betydelig annerledes omfang i kommunene og tildelingen til Stavanger er høyst usikker.

Stortinget har åpnet for at kommunene kan søke Statsforvalteren om skjønnstilskudd på bakgrunn av merutgifter til korona. Det ligger noen føringer for slike rapporteringer og søknader. For høsten 2021 har Statsforvalteren i Rogaland varslet ny rapportering tidlig i november. Tallgrunnlaget vil bli samlet inn av KMD. Visse betraktninger foretas på nasjonalt hold mht. kostnadstrykket relatert til korona. Tildeling av midler antas å skje medio desember. En eventuell tildeling av skjønnstilskudd til Stavanger kommune er ukjent og kan følgelig ikke forskutteres.

Kommunedirektøren foreslår å justere for allerede tildelte skjønnsmidler i 2. tertialrapport og å avvente ytterligere justeringer da framtidige tildelinger er høyst usikre. Samtidig forventes det at også Stavanger kommune vil bli tildelt sin andel av de resterende midlene. Tilføringene vil komme på et rimelig sent tidspunkt til å kunne justere budsjettet og må anses som en form for tilbakebetaling av forskutterte utgifter.

Alt i alt forventer Stavanger kommune at koronakostnadene blir kompensert.

Statlige tildelinger til Stavanger grunnet koronasituasjonen - 2021(mill.kr.)
Statsbudsjett 2021 - effekter for Stavanger 117,6
Økt rammetilskudd - komensasjon ekstrautgifter covid-19 2,0
Økt rammetilskudd - kontrolltiltak smittevern covid-190,0
Økt rammetilskudd - annet 
Krisepakke - Innst.233 S (2020-2021) 
Økt rammetilskudd - koronavaksine 1. halvår 13,4
RNB 2021 
Økt rammetilskudd - koronautgifter 2. halvår 26,7
Økt rammetilskudd - koronavaksine 2. halvår 20,2
Sum tildelinger innarbeidet i budsjett per 1. tertial 180,0
Tildelinger i etterkant av behandling av 1. tertial 
Ekstra skjønn - kompensasjon koronapandemien 18,0
Sum tildelt fra staten per august 2021 (*) 198,0
(*) Herav endringer som foreslås i 2. tertial 18,0
Tabell 5.3 Oversikt statlige finansieringstiltak med effekt for Stavanger kommune i 2021.  
Last ned tabelldata (Excel)