⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2021

7 Status tekstvedtak

7.1 Innledning

I kommunestyrets behandling av Handlings- og økonomiplan 2021-2024 (sak 111/20) ble det fattet 69 tekstvedtak i tillegg til kommunedirektørens forslag. Plan for behandling av disse ble behandlet i formannskapet (sak 37/21). 

Tekstvedtakene følges opp gjennom året i tertialrapporteringene per 30. april og 31. august, samt i årsrapportene. I tertialrapport per 31.08.2021 er det til sammen 84 tekstvedtak til oppfølging fra gjeldende og tidligere handlings- og økonomiplaner.  

7.2 Tekstvedtak til oppfølging

   
1. Studenter i sentrum 29. Et løft for Byparken  57. Flere røykfrie områder på egen kommunal grunn
2. Servicebygg til Domkirken 30. Styrket sentrumshandel  58. Barnepass for deltakere i introduksjonsprogrammet  
3. Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland  31. Byarkitekt  59. Gode hjemmetjenester
4. Et trygt hjem for alle32. Realisere småbåthavn og gjestehavn i indre Vågen  60. Styrket helsetilbud for LHBTIQ+befolkningen  
5. Levekårsløft Kvernevik og Hillevåg   33. Prosjekt friområde innstilles  61. Flere helsesykepleiere og jordmødre  
6. Hjertesoner rundt skoler og barnehager 34. Nytt kommunalt hus på Rennesøy  62. EMbo-basen  
7. Offentlige toaletter   35. Skateramp på Judaberg  63. Frue Aldershjem
8. Stavanger Utvikling KF   36. Vurdere salg av kommunale boliger på Midjord  64. Bedret kapasitet på korttidsplasser for å unngå dagbøter til sykehuset 
9. Samfunnssikkerhet og beredskap 37. Rådhuset – delt entreprise/miljøkrav  65. Prøveprosjekt 6-timersdagen  
10. Vern av Mosvatnet og Lille Stokkavatnet   38. Boligsosial handlingsplan – etterlevelse  66. Ungjobb – styrking  
11. Markagrense rundt Sørmarka   39. Reduksjon av pris på kollektivtransport i Stavanger  67. Grønnere landbruk  
12. Offentlige bygg og områder Austre Åmøy 40. Utrulling av flere bysykler  68. Flere polutsalg  
13. Området ved Mosvatnet/Bokkaskogen    41. Fossilfrie anleggsplasser69. Folken
14. Kommunens eiendomsportefølje 42. CO2-fangstanlegg på Forus  70. Kulturkalender
15. Prosjekt friområde  43. Miljøkonsekvenser i saksdokumenter  71. Lokaler til frivillig arbeid  
16. Vernemillionen   44. Gjenåpne bekker  72. Frilager  
17. Utslippsfri oppdrettsnæring   45. Styrke kommunens ladestrategi  73. E-sportsatsing i Stavanger  
18. L47-bygget   46. Helt ny skole i Kvernevik  74. Finansiering av kunst i offentlig rom  
19. Oppgradering av dagsentertilbud med sanseavdeling   47. Rehabilitering av Tastaveden  75. Kunst i offentlig eie  
20. Fasit Stavanger   48. Flere natur- og friluftsbarnehager  76. Omorganisering av tilskudd til idrettslag og idrettsorganisasjoner  
21. Kommunalt bemanningssenter/grunnbemanning   49. Økt fysisk aktivitet i barnehager og skoler  77. Startpakke for arbeidsinnvandrere  
22. Heltidskultur   50. Helhetlig skoledag, prøveprosjekt  78. Forsøksprosjekt fjerning av kontantstøtten  
23. Sjøbad og vannsportanlegg   51. Styrke laget rundt våre barn – øremerkede midler miljøterapeuter  79. Administrasjon av gravplasser  
24. Skateanlegg på Rennesøy   52. Styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen om yrkesfag  80. Nulloppgjør direktører – redusert lønnsgap  
25. Tennishall på Forum-området   53. Løft av SFO: Videreføring gratis SFO, flere heltidsansatte og kvalitetsutvikling  81. Pilotprosjekt nærdemokratimidler  
26. Garderobeanlegg   54. Inkludering, mangfold og tidlig innsats  82. Områdeløft Hillevåg  
27. Bydelshus Eiganes og Våland   55. Barnevernet  83. Kommunikasjon av politisk virksomhet
28. Vårt Nabolag   56. Et bedre tilbud for barn og unge: Samarbeid og arbeidsfordeling Lenden-PPT  84. Samlet oversikt over styreverv og godtgjørelse for politikere  
Tabell 7.1 Tekstvedtak til oppfølging
Last ned tabelldata (Excel)

Tekstvedtak fra HØP 2019-2022

1. Studenter i sentrum

Stavanger skal være en foretrukket studentby, og kommunen ønsker å legge til rette for økt studentaktivitet i sentrum. Studentaktiviteter er viktig for pulsen i sentrum, og et levende sentrum er viktig for byens attraktivitet som studentby. Kunnskapsbyen jobber tett med BI, VID og UIS for å se på hvordan vi kan jobbe sammen for å skape en attraktiv studentby i sentrum for både studentene på campus Ullandhaug, men også de 2000 heltidsstudentene i sentrumsnære strøk (BI, VID og UiS – Fakultet for utøvende kunstfag). Mediebyen Stavanger ønsker å etablere seg i sentrum og i dette prosjektet ønsker mediebedriftene å legge til rette for styrket samarbeid med medieutdanningen på UiS. Stavanger kommune er aktiv i arbeidet med en eiendomsavklaring om Folken (ref. pkt. 86).

Status per 31.08.2021:

Det har vært møte mellom aktørene i Mediebyen, Stavanger kommune og medieutdanningen på UiS. I fortsettelsen oppfatter kommunen sin rolle først og fremst som fasilitator. Det betyr at kommunen skal arbeide for gjensidig utveksling av kunnskap – og dermed å bidra til at praksisfeltet er tett på utdanningene, også i Stavanger sentrum der dette er mulig. Prosjektleder for kunnskapsbyen er tett på utviklingen.

Temaplan for kunnskapsbyen, som skal behandles i kommunalutvalg og formannskap i løpet av oktober, vektlegger også Stavanger og regionen for øvrig som en attraktiv studentby- og region.

Arbeidet med Folken er eget punkt (69).

2. Servicebygg til Domkirken

Domkirken trenger servicebygg. Stavanger kommune må sammen med kirkelig fellesråd, arbeide for at dette planlegges og bygges senest til jubileet i 2025.

Bystyret ber om en sak til kommunalutvalget om arbeidet med planleggingen av jubileumsåret og planlegging av servicebygg til Domkirken.

Status per 31.08.2021:

Domkirkeprosjektet har i samarbeid med Stavanger kirkelig fellesråd vurdert forskjellige mulige plasseringer for et servicebygg. Det har vist seg til å være svært vanskelig å finne en god plassering, eller en plassering i det hele tatt. I restaureringsprosjektet er det tatt en rekke grep for å minske behov for et slikt servicvebygg ved å heller plassere noen av funksjonene i bygget.

Mulighet for å utvide bispekapellet som en slags mini-løsning. Det er fylkeskommunen som eier tomten og disponerer deler av underetasjen. Det avventes tilbakemelding derfra.

3. Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland

I forbindelse med Dyrevernsplanen skal tilskudd dyrevernsorganisasjonene gjennomgås prinsipielt og vurderes på nytt. I dag mottar Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland midler mens Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren ikke mottar tilskudd per i dag.

Status per 31.08.2021:

Saken blir på nytt lagd fram til utvalg for miljø og utbygging på møte 15.09. i sak 130/21 «Revidert forslag til dyrevelferdsplan for Stavanger kommune». Forslag til dyrevelferdsplan er lagd med involvering fra dyrevernorganisasjonene.

Tekstvedtak fra HØP 2020-2023

4. Et trygt hjem for alle

Det er et mål for Stavanger kommune at flest mulig skal kunne eie egen bolig i tråd med målsetning fra bolig-sosial handlingsplan. En god, trygg og stabil bosituasjon er avgjørende for mestring på andre områder i livet. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal ytes nødvendig assistanse til å etablere seg i – og bli boende i en passende bolig i et godt bomiljø.

Kommunedirektøren legger fram en sak om hvordan Stavanger kommune best kan etablere et «fra leie til eie»-konsept, der innbyggere som går inn som leietakere, sparer opp egenkapital til kjøp av etablererboligen gjennom leie. Dette kan gjøres i samarbeid med boligbyggelag. I saken vises det til aktuelle tomter og fremgangsmåte for å gjennomføre dette.

Kommunedirektøren utreder og anbefaler beste alternativ for boligfinanseringsordninger som øker muligheten for at flere, både unge i etableringsfasen og eldre, kommer seg inn på boligmarkedet, for eksempel gjennom å opprette en kommunal garanti for egenkapital. I tillegg bes det om en vurdering av den såkalte tilvisningsmodellen med husbankfinansiering.

Status per 31.08.2021:

Formannskapet behandlet den 10.06.2021 sak 102/21 – Oppfølging av tekstvedtaket «Et trygt hjem for alle». I saken vedtok formannskapet hvordan de ulike delene av tekstvedtaket skulle følges opp. Deler av tekstvedtaket vil følges opp i nye politiske saker. Kommunedirektøren vil i tillegg rapportere samlet på oppfølgingen av vedtaket i sak 102/21.

5. Levekårsløft Kvernevik og Hillevåg

Det skal utarbeides og gjennomføres en helhetlig plan for levekårsløft for områdene Kvernevik og deler av Hillevåg bydel. Til gjennomføring søkes også statlige midler etter modell for områdeløft Storhaug.

Status per 31.08.2021:

Arbeidet med temaplan/handlingsplan 2022-2023 for Hillevåg er igangsatt. En tverrsektoriell arbeidsgruppe bestående av de ulike tjenesteområdene og kommunedelsutvalget i Hillevåg er nedsatt av programstyret, og planen sendes på høring høsten 2021.

Rammen for tiltak som var planlagt gjennomført i 2020, men som er utsatt eller videreført til 2021, er innarbeidet i første tertialrapport 2021, i tillegg til ekstra tildeling på 2 mill. har områdeløft Hillevåg et budsjett på kr 3,78 mill. for 2021.

«Strategi for nærmiljøutvikling og områdeløft» forventes vedtatt rundt årsskiftet 2021/2022. Denne danner både grunnlag for dialog med staten om utvidet samarbeid om områdeløft i Stavanger, og for kommende temaplan for område-/levekårsløft i Kvernevik. Arbeidet kan påbegynnes i 2022.

6. Hjertesoner rundt skoler og barnehager

Vi har ingen barn å miste! En hjertesone rundt skolen skal gjøre det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle. Samarbeidspartiene vil prioritere elevenes sikkerhet og ønsker å innføre hjertesoner ved kommunens skoler og prioriterer å arbeide for dette i perioden. Kommunedirektøren bes fremlegge en sak som beskriver dagens trafikksituasjon ved kommunens skoler og legge ved en fremdriftsplan for å innføre hjertesoner.

Status per 31.08.2021:

Det er hittil etablert hjertesone ved 14 skoler, ved en av disse skolene er skilt/oppmerking ikke kommet på plass enda, i påvente av kommentarer fra rektor og FAU. Arbeidet med trafikksikkerhetsplan for hver av skolene som har fått etablert hjertesone er i gang. I desember 2021 vil utvalg for miljø og utbygging få en statusrapport angående arbeidet med hjertesoner og trafikksikkerhetsplaner ved skolene.

7. Offentlige toaletter

Kommunedirektøren bes utarbeide et offentlig toalettkart i sentrum etter modell fra Bergen, der kommunen går i dialog med serveringssteder om å gjøre flere toaletter tilgjengelig. Det innledes også dialog med Stavangerregionen Havn IKS for å undersøke muligheten for å bygge et nytt offentlig toalett i havneområdet. Saken legges fram for Utvalg for miljø og utbygging.

Status per 31.08.2021:

Sak om offentlige toaletter vil bli lagd fram til utvalg for miljø og utbygging på møte 24.11.2021.

8. Stavanger Utvikling KF

Stavanger kommune ønsker at Stavanger Utvikling KF tar en mer aktiv rolle som utbygger i egne prosjekter for å sikre at kommunen får en større gevinst fra utviklingen av egne områder. En sak legges fram for behandling i kommunestyret.

Status per 31.08.2021:

Det vil bli fremlagt en sak for kommunestyret i løpet av høsten 2021.

9.Samfunnssikkerhet og beredskap

Fra årsskiftet får Stavanger ny geografi og nye saksfelt. Dette medfører endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. Det er behov for å se på ressurser til – og gjennomgå organisering av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap når den nye kommunen etableres. Kommunedirektøren legger fram en sak for kommunalutvalget.

Status per 31.08.2021:

Enkelte ansatte i avdelingen har vært disponert til å jobbe fulltid med pandemihåndteringen. Behovet vil vedvare minimum ut 2021.

Arbeidet med strategi for kriminalitetsforebyggende arbeid pågår og vil ferdigstilles i løpet av 3. kvartal 2021. Det er bevilget midler fra konfliktrådet til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i regionen. Midlene vil gå til utdanning av mentorer høsten 2021, samt to konferansedager våren 2022.

Arbeidet med strategi for samfunnssikkerhet og beredskap pågår, og vil ferdigstilles i løpet av 4.kvartal. Arbeidet med revisjon av Stavanger kommune sin helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse starter opp i løpet av 4.kvartal. Handlingsplan for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalysen følger som et resultat av denne prosessen.

Rekruttering vil være et prioritert satsningsområde i 4.kvartal.

10. Vern av Mosvatnet og Lille Stokkavatnet

Samarbeidspartiene ønsker å verne mer av Stavangers natur for å ta vare på biologisk mangfold og sikre områdene for kommende generasjoner. Kommunedirektøren legger fram en sak til utvalg for miljø og utbygging om Mosvatnet og Lille Stokkavatnet, hvor det redegjøres for hvilken vernestatus disse kan få, og når og hvordan det kan innføres.

Status per 31.08.2021:

Klima- og miljødepartementet har nå gitt klarsignal og formell oppstart av verneprosess av Mosvatnet er igangsatt, etter kunngjøring fra statsforvalteren juni 2021. Litle Stokkavatnet er tatt ut av verneprosessen, men til gjengjeld er Klostervågen på Mosterøy også innlemmet i dette arbeidet.

11. Markagrense rundt Sørmarka

Det er stadig mindre grøntareal i bynære områder i kommunen. For å fortsatt være en attraktiv by for barnefamilier og bidra til helsefremmende aktivitet, er det viktig å bevare de grønne lungene i disse områdene.  Samarbeidspartiene ønsker å verne om Sørmarka og vil derfor utrede muligheten for en markagrense. Kommunedirektøren legger frem en sak for utvalg for miljø og utbygging hvor denne ambisjonen ivaretas.

Status per 31.08.2021:

Sak om strategiarbeid for langsiktig vern av sammenhengende grønnstruktur og Sørmarka – arbeidsplan og økonomi er under arbeid og legges frem for utvalg for miljø og utbygging 20.10.2021.

12. Offentlige bygg og områder Austre Åmøy

Bygningene på Austre Åmøy som har vært skole og barnehage, bør brukes til det beste for lokalsamfunnet. Kommunedirektøren bes legge frem en sak om etterbruk, eventuelt avhending av de offentlige byggene på Austre Åmøy. Kommunedirektøren bes videre om å legge fram en sak som viser videre bruk av offentlig områder på Austre Åmøy. Dette innebærer å legge til rette for innbyggernes behov, og det vurderes spesielt om det er mulig å omregulere noe av området til bolig.

Status per 31.08.2021:

Sak er under utarbeidelse og fremmes i 2. halvår 2021.

13. Området ved Mosvatnet/Bokkaskogen

Å legge til rette for uorganisert idrett og aktivitet skal være en prioritet for kommunen. Det er i dag en rekke områder som er opparbeidet, men som på grunn av dårlig vedlikehold, ikke kan benyttes fullt ut.  Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren prioritere slike tiltak i årsprogrammet til Park og vei. Spesielt bes området idrettsparken Mosvatnet/Bokkaskogen vies særskilt oppmerksomhet.

Status per 31.08.2021:

Prosjektet idrettsparken Mosvatnet/Bokkaskogen har oppstart høsten 2021 og er forventet ferdig våren 2022.

14. Kommunens eiendomsportefølje

I en tid med stram kommuneøkonomi er det nødvendig å prioritere kjerneoppgavene. Derfor bes kommunedirektøren legge fram en sak over kommunens eierskap i bygninger og eiendom utenfor vår egen kommune. Samarbeidspartiene ønsker kommunedirektørens vurderinger rundt fortsatt eierskap til disse.

Status per 31.08.2021:

Sak skal fremmes for behandling til utvalg for miljø og utbygging innen november.

15. Prosjekt friområde

Kommunen vil prioritere å opparbeide egne friområder fremfor å erverve nye friområder.

Status per 31.08.2021:

Stavanger formannskap behandlet sak 119/21 «Revisjon av strategi for sikring og tilrettelegging av grønnstrukturen i Stavanger – fullføring av planlagte sikrings- og tilretteleggingstiltak» i møte 26.08.21. Administrasjonen vil jobbe videre i tråd med dette vedtaket.

16. Vernemillionen

Tiltaket «Vernemillionen» omdisponeres til informasjonstiltak om retningslinjer og veiledning for huseiere i trehusbyen. Midlene skal ikke brukes til individuell rådgivning, men øremerkes én-til-mange-tiltak og informasjonsverktøy.

Status per 31.08.2021:

Sak 102/21 ble behandlet i utvalg for by- og samfunnsplanlegging 03.06.2021. Informasjonstiltak gjennomføres fra september 2021. Tekstvedtaket ansees som avsluttet»

17. Utslippsfri oppdrettsnæring

Samarbeidspartiene vil at oppdrettsanlegg i kommunen skal ha mål om å være utslippsfrie (lus, fôrrester, kjemikalier, mikroplast, smittestoffer, avføring) – og er rømningsfrie.  Vi ber kommunedirektøren legge fram en sak for politisk behandling om hvordan og i hvilket omfang vi kan stille slike krav.

Status per 31.08.2021:

Temaplan for klima og miljø i landbruket ble vedtatt av kommunestyret 31.05.21, jf sak 64/21. Temaplan for havbruk, som både skal inneholde mål og tiltak innen klima og miljø og innen næringsutvikling, er under utarbeidelse og gjøres i et samarbeid mellom Næringsavdelingen og Klima- og miljøavdelingen.

18. L47-bygget

L47-bygget er i dårlig forfatning, og behovet for oppgradering av botilbudet er tydelig. Samarbeidspartiene vil framskynde mulighetsstudien som skal vurdere om bygget skal rehabiliteres eller rives, slik at det blir fortgang i prosessen med å gi brukerne et bedre botilbud. Sak om framdrift legges fram for utvalg for helse og velferd.

Status per 31.08.2021:

Mulighetsstudie igangsatt. Betydelige utfordringer er påvist og det er skissert en redegjørelse fra prosjektet inne utgangen av oktober med anbefaling om alternative valg. Sak kan fremmes for UMU 2. halvår.

19. Oppgradering av dagsentertilbud med sanseavdeling

Det gjennomføres en konkret tilstandsvurdering av dagsentertilbudet til utviklingshemmede som grunnlag for utredning av framtidig organisering. Samarbeid med nabokommunene om en sanseavdeling/sansehus bør undersøkes, men må ikke forsinke utredningen. Midler avsatt i HØP 2019 må omgående brukes til å utbedre tilgjengelighet slik at også brukere med store rullestoler får benytte seg av dagsentertilbudet.

Status per 31.08.2021:

Sak 112/21 er fremmet og behandlet i formannskapet 23.08.2021. Saken følges opp i henhold til vedtak og tekstvedtaket ansees som avsluttet.

20. Fasit Stavanger

Samarbeidspartiene ønsker en omlegging av det regionale næringssamarbeidet, og foreslår å styrke kommunens egen næringsavdeling i perioden, inkludert et hurtigspor for næringslivet i byggesaker og lokasjonshenvendelser. Kommunedirektøren bes utarbeide en sak for kommunalutvalget hvor tiltak for å sikre dette, inkludert påkrevde ressurser, foreslås.

Status per 31.08.2021:

Konkrete ambisjoner inngår i handlingsplanen som er underutarbeidelse. Legges fram til politisk behandling 4. kvartal 2021

21. Kommunalt bemanningssenter/grunnbemanning

Samarbeidspartiene ønsker å etablere kommunalt bemanningssenter på to av kommunens tjenesteområder, oppvekst og utdanning og helse og velferd.  Kommunedirektøren bes lage en sak om etableringen av slike bemanningssentere. De ansatte i bemanningssentrene skal få fast jobb og full stilling. Målet er at Stavanger skal fase ut bruken av private bemanningsbyråer innenfor tjenesteområdene oppvekst og utdanning og helse og velferd innen 2023.

Kommunedirektøren bes derfor gjennomgå bruken av og kostnadene ved kjøp av tjeneste fra private vikar- og bemanningsbyråer. Etableringen av kommunale bemanningssentere må sees i sammenheng med samarbeidspartienes mål om å øke grunnbemanningen innenfor tjenesteområdene oppvekst og utdanning og helse og velferd.

Status per 31.08.2021:

Sak fremmes 2. halvår 2021.

22. Heltidskultur

Samarbeidspartiene er bekymret over at for få av stillingene som lyses ut i Stavanger kommune er heltidsstillinger. Særlig innenfor tjenesteområdet helse og velferd lyses det ut altfor mange små deltidsstillinger. Kommunedirektøren bes lage en sak om hvordan Stavanger kommune kan etablere en heltidskultur, med mål om at 100 prosent stilling skal være det normale i kommunen.

Kommunedirektøren bes sette ned en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med dette, etter modellen fra “team heltid” i Fredrikstad og heltidsprosjektet i Sauda.

Status per 31.08.2021:

Sak om handlingsplan kommer til politisk behandling 2. halvår 2021.

23. Sjøbad og vannsportanlegg

Samarbeidspartiene er positive til private initiativ til vannsportanlegg i Møllebukta, og ber derfor om en sak til utvalg for miljø og utbygging etter dialog med initiativtakerne.

Status per 31.08.2021:

Idrett og utemiljø vil fortsette dialogen med Rogaland Aktiv og Freesport med tanke på erfaringer fra sesongen 2021 og jobbe videre med initiativet.

24. Skateanlegg på Rennesøy

Det er viktig å opprettholde gode tilbud for barn og unge også utenfor sentrumsnære strøk. Rennesøy har tidligere fullført byggetrinn 1 på skateanlegget.  Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren legge fram en sak for utvalg for miljø og utbygging hvor det skisseres muligheter for å iverksette byggetrinn 2 på skateanlegget på Rennesøy.

Status per 31.08.2021:

Sak om forprosjekt Bangavågen oppgradering park og skateanlegg på Rennesøy blir lagd fram for utvalg for miljø og utbygging på møtet 24.11.2021.

25. Tennishall på Forum-området

Det er usikkert hva som skjer med bruken av tennishallen på Forum-området i dag. Kommunedirektøren får i dialog med brukerne, og utreder en sak til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog hvor framtidig bruk av anlegget vurderes.

Status per 31.08.2021:

Behovskartleggingen er ferdigstilt. Administrasjonen skal arbeide videre med mulighetsstudien.

26. Garderobeanlegg

Det bes om en sak om muligheter for etablering av garderobebygg ved ny fotballbane på Kiellandsmyrå. Saken legges fram for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Status per 31.08.2021:

Som resultat av vedtak i sak 61/21 i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 02.06.2021 vil det bli satt av penger i Årsprogram for idrett 2022 til etablering av utstyrsbod til idretten. Tekstvedtaket ansees som avsluttet.

27. Bydelshus Eiganes og Våland

Eiganes og Våland kommunedel er fortsatt uten bydelshus. Det politiske flertallet ønsker å etablere et slikt, helst i forbindelse med skole eller idrettsbygning.  Kommunedirektøren legger fram en sak om mulig plassering til utvalg for miljø og utbygging.

Status per 31.08.2021:

Det har vært vurdert om behovet kunne tilpasses i forbindelse med ulike prosjekt eller initiativ i kommunedelen. Arbeidet vil bli fulgt opp i 2. halvår 2021.

28. Vårt Nabolag

Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren legge frem en sak til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog om hvordan Stavanger kommune kan innføre en prøveordning med aktiv innbyggerinvolvering og deltagende budsjettering etter modell fra det islandske prosjektet «Better Reykjavik». Samarbeidspartiene ønsker at en legger opp til å prøve ut dette i tre bydeler med levekårsutfordringer i første omgang.

Status per 31.08.2021:

I forbindelse med arbeidet med ny arealdel i kommuneplanen, har Byutvikling testet ut bruk av Decidim som innspillsverktøy, både mot befolkningen og i tett kontakt med kommunedelsutvalgene.

Smartbyavdelingen skal fortsette å teste Mitt nabolag i samarbeid med kommunedelsutvalg, med mål om å gjøre det enkelt for innbyggere å delta i demokratiske prosesser. Verktøyet videreutvikles gjennom nasjonal løsning via KS Fiks, som lanseres på Nordic Edge Expo i september 2021.

Tekstvedtak fra HØP 2021-2024

29. Et løft for Byparken

Samarbeidspartiene løfter inn midler for å oppgradere og fornye Byparken med mål om ferdigstillelse sommeren 2023. Byparken er et sentralt byrom i Stavanger. Vi vil utnytte potensialet i byparken enda bedre. Byparken skal bli en levende sentrumspark med helårsaktiviteter for barn og voksne (lek, aktivitetsanlegg, servering, oppholdsplasser m.m.). Innbyggerne tas med på idédugnad. Et viktig grep vil være å gjøre naturen villere ved å sørge for mer natur- og biomangfold, plante nyttevekster, blomster og eventuelt åpne og utnytte deler av bekkeutløpet til lek og rekreasjon. Byparkens funksjon som demokratisk arena for demonstrasjoner og markeringer skal ivaretas i arbeidet. Det legges frem en sak for fremdrift og muligheter for å utvikle Byparken til utvalg for miljø og utbygging.

Status per 31.08.2021:

Orienteringssak (sak 90/21) er lagt fram for utvalg for miljø og utbygging i møte 16.06.2021. Vedtatte strakstiltak er under utførelse. Hoveddelen ferdigstilles i 2021, mens det siste er forventet ferdig tidlig i 2022. Forprosjektet blir noe forsinket og legges frem sommer 2022 for utvalg for miljø og utbygging.

30. Styrket sentrumshandel

Samarbeidspartiene vil styrke handelen i Stavanger sentrum, og vi vil derfor utrede gratis bruk av torget på Domkirkeplassen for torghandlere. Det er ønskelig at torget forbeholdes salg av frukt, grønnsaker og landbruksprodukter. Det bes om en sak til utvalg for miljø og utbygging.

Status per 31.08.2021:

Sak om vurdering av gratis bruk av Domkirkeplassen for handel med frukt og grønt legges frem for utvalg for miljø og utbygging 24.11.2021. Nytt reglement for torgsalg utarbeides i 2022.

31. Byarkitekt

Stavanger er en by med et særpreg og en identitet som er helt unik. Arkitekturens merverdi og hvert byggeoppdrags betydning for utviklingen av byen og samfunnet er viktig for samarbeidspartiene.

Kommunedirektøren bes legge frem en sak for utvalg for by- og samfunnsplanlegging som vurderer å etablere en egen byarkitektavdeling i kommunen.

Samarbeidspartiene ønsker å styrke og synliggjøre arkitekturens rolle og betydning i by- og stedsutvikling, sette bedre mål og rammer og gi nye verktøy for framtidig plan- og byggesaksbehandling, etter modell fra Bergen og Trondheim, som sikrer at estetiske hensyn blir godt ivaretatt. God arkitektur er et verktøy for å skape det samfunnet vi ønsker, forankret i kommunens overordnede målsetninger.

Status per 31.08.2021:

Saken er under forberedelse og legges frem høsten 2021.

32. Realisere småbåthavn og gjestehavn i indre Vågen

Det er viktig for de samarbeidende partiene å bidra til økt bruk av sentrum og sentrumsnære områder. Ved bortfall av cruiseskip i indre havn i Vågen, vil det åpne seg muligheter for å kunne prioritere mindre farkoster. Det fremmes en sak til politisk behandling om lokalisering av gjestehavn for småbåter i indre havn i Vågen. I saken belyses mulig fremdrift, utfordringer og kostnader knyttet til dette. Saken skal vise muligheter for tilrettelegging av elektriske båter.

Status per 31.08.2021:

Utvidelse av Vågen gjestehavn er gjennomført i tråd med vedtak i styret for Stavangerregionen Havn IKS, møte 21.04.21, sak 21/21. Teksvedtaket ansees som avsluttet.

33. Prosjekt friområde innstilles

Stavanger kommune har de siste årene brukt betydelige midler på å gjøre flere områder tilgjengelige for offentligheten. Det skal inntil videre ikke erverves nye friområder utenom de som allerede er planlagte. Midler til turstien på Gausel beholdes i handlings- og økonomiplanen.

Status per 31.08.2021:

Stavanger formannskap behandlet sak 119/21 «Revisjon av strategi for sikring og tilrettelegging av grønnstrukturen i Stavanger – fullføring av planlagte sikrings- og tilretteleggingstiltak» i møte 26.08.21. Administrasjonen vil jobbe videre i tråd med dette vedtaket.

34. Nytt kommunalt hus på Rennesøy

De kommunale byggene og sentrumsutvikling i Vikevåg sentrum må ses i sammenheng. Mulighetsstudie for plassering av de kommunale tjenestene på Rennesøy utføres i 2021. Innbyggertorget legges til kaiområdet i Vikevåg. Livssynsnøytralt rom vurderes inkludert.

Status per 31.08.2021:

Mulighetsstudien er startet opp og det planlegges med at saken blir lagt frem til politisk behandling i beslutningspunkt B1 høsten 2021. Prosjektutvikler vil involvere kommunedelsutvalget i arbeidet med utarbeidelse av mulighetsstudien.

35. Skateramp på Judaberg

Tilskuddet på kr. 700.000, – til skateramp som ble avsatt i HØP 2020-23 på Judaberg blir forventet utbetalt i 2021. Det forsøkes å få til en aktivitetspark der kommunen sammen med lokalt næringsliv tar ansvar for videre finansiering av parken.

Status per 31.08.2021:

Det vil legges fram en orienteringssak om status i prosjektet for utvalg for miljø og utbygging på møte 24.11.2021.

36. Vurdere salg av kommunale boliger på Midjord

Samarbeidspartiene ønsker å skape trygge, gode og differensierte bomiljø i alle deler av kommunen. Området rundt idrettsparken og midlertidig skole på Midjord er preget av stor overvekt av kommunale boliger. Samarbeidspartiene foreslår å pusse opp og selge murhusene tegnet av stadsarkitekt Johs Westbye på det private markedet, eventuelt benytte husene i en leie-til-eie-ordning. Det leveres en sak til utvalg for helse- og velferd og utvalg for utvalg for miljø og utbygging om hvordan et salg kan gjennomføres, og hvordan kommunen kan erstatte de kommunale boligene i andre kommunedeler. Dagens beboere skal ivaretas i denne prosessen.

Status per 31.08.2021:

Sak fremmes for utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2021.

37. Rådhuset – delt entreprise/miljøkrav

Rådhuset er en viktig arbeidsplass, en møteplass og en arena for demokratiske prosesser. Rådhuset i Stavanger er og et bygg med viktige arkitektoniske kvaliteter som må videreføres. Samarbeidspartiene vil rehabilitere rådhuset med vekt på klima og lokal byggenæring. Prosjektet skal deles opp i delentrepriser. Dette vil gi lokale mindre entreprenører mulighet for sysselsetting i en krevende tid. Stavanger er en kommune med ambisiøse klimamål og de samarbeidende partiene vil også stille høye krav i kommunens byggeprosjekter. Det skal tas sikte på minimum Breeam excellent standard på byggeprosjektet.

Status per 31.08.2021:

Saken ble behandlet i utvalg for miljø og utbygging 18.08.21 og med endelig behandling i formannskapet 26.08.21, sak 112/21. Prosjektet er på plan med planlagt ferdigstillelse høsten 2024.

38. Boligsosial handlingsplan – etterlevelse

Det er et uttalt mål at Stavanger kommune skal legge til rette for at flere skal kunne settes i en posisjon for å eie egen bolig. Spesielt gjelder dette barnefamilier. En slik satsing er blant annet viktig for å unngå at barn må flytte fra allerede etablerte oppvekstmiljø. Det bes om at sak fremmes til politisk behandling i kommunalutvalget, i samarbeid med Stavanger Utvikling.

Status per 31.08.2021:

Sak fremmes for utvalg for helse og velferd og kommunalutvalget 2. halvår 2021.

39. Reduksjon av pris på kollektivtransport i Stavanger

Bilistene i Stavanger betaler bompenger for å finansiere et omfattende infrastrukturløft for kollektiv, bilisme, sykkel og gange i regionen. Som en del av byvekstavtalen med Staten, overføres det årlig 50 millioner kroner til reduksjon av kollektivsatser på Nord-Jæren – i tillegg til øvrige belønningsmidler hvor 850 millioner kroner er satt av til bedre kollektivtilbud på Nord-Jæren fram til 2029.

Det bes om en sak om hvordan innbyggerne i Stavanger i større grad enn i dag kan få prisreduksjon ved bruk av kollektivtrafikk. Sak presenteres for formannskapet.

Status per 31.08.2021:

Sak om status mobilitet og tiltak for mer miljøvennlig transport, der også mulighet for reduksjon av pris på kollektivtransport i Stavanger inngår, ble lagt fram for kommunedelsutvalgene i juni og august. Saken fremlegges Utvalg for miljø og utbygging 15.09.21, jf sak 133/21.

40. Utrulling av flere bysykler

Arbeidet med å tilrettelegge for flere bysykler må intensiveres. Flere ladestasjoner utplasseres i sentrumsnære strøk slik at tilgjengeligheten øker i takt med økt levering av bysykler.

Status per 31.08.2021:

Sak om status mobilitet og tiltak for mer miljøvennlig transport, der også arbeidet med å tilrettelegge for flere bysykler og ladestasjoner inngår, ble lagt fram for kommunedelsutvalgene i juni og august. Saken fremlegges utvalg for miljø og utbygging 15.09.21, jf sak 133/21.

41. Fossilfrie anleggsplasser

Ambisjonen er at kommunale byggeprosjekter i Stavanger skal være fossilfrie innen 2021 og utslippsfrie innen 2030. Det er et politisk ønske at dette kravet på sikt også skal innarbeides i statlige og private prosjekter som skal gjennomføres innenfor kommunegrensen, og at det vurderes å stille kravet når nye områder skal reguleres, med hjemmel i plan- og bygningsloven. Det tas forbehold om at hvis teknologien ikke strekker til, skal de mest klimavennlige løsningene prioriteres.

Status per 31.08.2021:

Sak om fossilfrie bygge- og anleggsplasser ble lagt fram for utvalg for miljø og utbygging 16.06.21, sak 17/21.

42. CO2-fangstanlegg på Forus

Samarbeidspartiene vil sammen med eierkommunene i Lyse og IVAR jobbe for å realisere og skaffe ekstern finansiering til et CO2-fangstanlegg på IVARs forbrenningsanlegg på Forus. 90 prosent av utslippene fra anlegget kan bli fanget fra regionens største utslippspunkt, ifølge IVAR. Anlegget kan stå ferdig i 2026.

Status per 31.08.2021:

Sak om status for arbeidet med karbonfangst på Forus Energigjenvinning ble lagt fram for utvalg for miljø og utbygging 16.06.21, jf sak 18/21.

43. Miljøkonsekvenser i saksdokumenter

Samarbeidspartiene ønsker at det fremover i kommunens saksdokumenter skal utredes hvorvidt saken har miljøkonsekvenser. Klima og miljø skal også være synliggjort i innkjøpsavtaler.

Status per 31.08.2021:

Sak legges frem 2. halvår 2021.

44. Gjenåpne bekker

Mange av Stavangers bekker ligger i rør. Å åpne flere av disse bekkene vil gjøre Stavanger til en mer attraktiv blågrønn by, med mulighet for lek og mer naturmangfold, samtidig som det hjelper å håndtere økte nedbørsmengder. Det er et ønske å åpne flere bekker, og det bes om en oversikt over hvilke steder, særlig i bystrøk, dette kan være aktuelt og hvordan det kan gjennomføres og finansieres.

Status per 31.08.2021:

Kartlegging av lukkede bekker omkring vassdraget Store Stokkavatn er startet, forventet byggestart for bekkeåpning er 2022. Dette arbeidet omfatter også naturrestaurering av dagens åpne vassdrag. Oversikt over bekker som kan gjenåpnes i Store Stokkavatnet-vassdraget vil foreligge etter årsskiftet 2021/22. Ved større prosjekter i bynære områder vurderes alltid muligheten for gjenåpning av bekker. Arbeid med gjenåpning av bekker inngår også i Grønn plan som foreslår bestemmelser om kantsoner og gjenåpning av bekker. Disse vil gå inn i kommuneplanens nye arealdel. Kommunen støtter også pågående sjøørretprosjekter i hele kommunen i samarbeid med frivillige organisasjoner.

45. Styrke kommunens ladestrategi

De samarbeidende partiene vil at Stavanger skal være i front i arbeidet med å gjøre bilparken utslippsfri. Vi overfører midler fra lyktestolpelading til kommunens ladestrategi med formål om å bidra til en ladestruktur som benytter ny teknologi tilpasset en moderne bilpark. Vi ønsker en gjennomgang av eksisterende kommunale ladepunkt for å se på muligheter for oppgradering av strukturen.

Status per 31.08.2021:

Arbeidet med å revidere ladestrategien er igangsatt og vil pågå ut 2021.

46. Helt ny skole i Kvernevik

Samarbeidspartiene ønsker en mer omfattende satsing på Kvernevik enn den tidligere skisserte tekniske rehabiliteringen av Kvernevik skole. Vi ønsker i utgangspunktet et markant løft for hele tomteområdet for å øke attraktiviteten for Kvernevik og å optimalisere tomten. Det gjøres en mulighetsstudie for kraftig oppgradering av hele skole- og idrettsområdet hvor det ses på flytting og utvidelse av skolen, dobbel flerbrukshall og styrking av øvrig idretts- og aktivitetsmiljø hvor også garderobedel og klubbhusmuligheter for Sunde IL inngår – opp mot rehabiliteringsalternativet. Skolen bygges med bydelskulturskole, i tråd med samarbeidspartienes vedtak i HØP 2020-2023. Mulighetsstudien gis øverste prioritet.

Status per 31.08.2021:

Sak om retningsvalg legges frem for behandling i formannskapet den 28.10.21.

47. Rehabilitering av Tastaveden

Tastaveden skole rehabiliteres som planlagt. Tastaveden er viktig for lokalmiljøet på Tasta. Den er av en slik størrelse at den ivaretar skolemiljøet og det faglige miljøet på skolen. Størrelsen på skolen gir oversikt for elever og lærere. Det betyr mye for elevers mulighet til å bli sett og føle trygghet i hverdagen.

Status per 31.08.2021:

Kontrakt med totalentreprenør er inngått og arbeidene er startet opp på byggeplassen.

48. Flere natur- og friluftsbarnehager

For de samarbeidende partiene er det helt sentralt at kommunen tilbyr varierte kvalitetstilbud til barn og unge. Vi ønsker flere friluftsavdelinger i våre barnehager og gjerne flere natur- og friluftsbarnehager på sikt. Å lære om naturen i naturen har store positive verdier for den oppvoksende generasjonen, samt gode effekter for barnas helse. Å kunne tilby varierte arbeidsmiljø kan også virke positivt på å tiltrekke seg flere menn til barnehagen. Det fremmes en sak om muligheter for å kunne opprette flere natur- og friluftsbarnehager og avdelinger i Stavangerbarnehagen.

Status per 31.08.2021:

Det legges frem en sak til behandling 2. halvår 2021.

49. Økt fysisk aktivitet i barnehager og skoler

Samarbeidspartiene er opptatt av å sikre barn i barnehage, skole og SFO gode muligheter for fysisk aktivitet. Kommunedirektøren bes vurdere et utvidet samarbeid med lokale idrettslag og andre frivillige (ikke-kommersielle) aktører for å fremme økt fysisk aktivitet i barnehage og skole. Sak om mulig prøveprosjekt fremmes i utvalg for oppvekst og utdanning.

Status per 31.08.2021:

Det planlegges en sak til behandling 2. halvår 2021.

50. Helhetlig skoledag, prøveprosjekt

Det søkes å gjennomføre et prøveprosjekt på en utvalgt skole om helhetlig skoledag i 1.klasse hvor tilbudet om gratis SFO, skolemat og leksehjelp ses i sammenheng i et slikt prøveprosjekt. Utdanningsforbundet inviteres til arbeidet med å utforme et slikt prøveprosjekt. Sak fremmes i utvalg for oppvekst og utdanning.

Status per 31.08.2021:

Det planlegges en sak til behandling 2. halvår 2021.

51. Styrke laget rundt våre barn – øremerkede midler miljøterapeuter

Fra august 2020 gikk livsmestring og psykisk helse inn som tverrfaglig tema i alle fag i grunnskolen. I alle fag skal elevene få kompetanse som gjør dem i stand til å forholde seg til samfunnet, være gode medborgere og kunne håndtere det livet byr på. Bruk av miljøterapeuter kan styrke dette arbeidet.

Det er i dag ulik praksis både når det gjelder antallet miljøterapeuter på den enkelte skole og arbeidsoppgavene til terapeutene i Stavangerskolen. Samarbeidspartiene ber derfor kommunedirektøren utarbeide en oversikt over bruken av miljøterapeuter i skolen, og hvordan kommunen kan ha et minstekrav for bruk av miljøterapeuter– uten å overstyre rektorene. Sak fremmes for utvalg for oppvekst og utdanning.

Status per 31.08.2021:

Det vises til behandlingen av første tertialrapport i sak 96/21 til formannskapet 10. juni 2021. De øremerkede midlene til miljøterapeuter er vedtatt brukt i den lokale tiltakspakken for barn og unge “Kadåittepå”. Alle ungdomsskolene blir styrket med miljøveileder tilsvarende en stilling på 70 prosent. Saken anses med dette som ferdig behandlet.

52. Styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen om yrkesfag

Det er viktig å tilby rådgivning for videregående utdanning i ungdomsskolen tilpasset den enkelte elevs behov og ønsker. Stavanger trenger flere fagarbeidere, og dette behovet vil forsterke seg i tiden framover. Samtidig faller mange yrkesfagelever ut av skolen. Samarbeidspartiene vil styrke yrkesfagenes stilling i skolen og legge bedre til rette for at flere motiveres til å velge disse fagene, som er nødvendige for å bygge landet. Sak legges fram for utvalg for oppvekst og utdanning.

Status per 31.08.2021:

Det planlegges en sak til behandling 2. halvår 2021.

53. Løft av SFO: Videreføring gratis SFO, flere heltidsansatte og kvalitetsutvikling

Vi ønsker å løfte SFO som den svært viktige inkluderingsarenaen Stortingsmelding 6 sier at SFO skal være. SFO må gis tilstrekkelig ramme til kvalitetsutvikling, og vi ber kommunedirektøren forsere det pågående kvalitetsarbeidet rundt SFO, og legge til rette for profesjonsutvikling gjennom videreutdanning for SFO-ledere. Kommunedirektøren bes vurdere å opprette baseledere i skolefritidsordningen. Andelen deltidsansatte i kommunal SFO er høy. Samarbeidspartiene ønsker at kommunedirektøren i større grad er bevisst på å søke å tilby faste, hele stillinger for SFO-ansatte – helst i forbindelse med annet arbeid på skolen, men eventuelt også i kommunen. Sak legges fram for utvalg for arbeidsliv og lønn, og utvalg for oppvekst og utdanning.

Status per 31.08.2021:

Det planlegges en sak til behandling 2. halvår 2021.

54. Inkludering, mangfold og tidlig innsats

Vi vil sikre norskopplæring og morsmålsstøtte til de barna som trenger det. Samarbeidspartiene ønsker å se på en reorganisering av tilbudet på Johannes læringssenter for å tilpasse det til gjeldende behov. Sak fremmes for utvalg for oppvekst og utdanning.

Status per 31.08.2021:

Sak 48/21 ble behandlet i utvalg for oppvekst og utdanning 9. juni 2021.

55. Barnevernet

Samarbeidspartiene har styrket antallet ansatte i barnevernstjenesten i handlings- og økonomiplan 2019-2023, og øremerket disse til kontaktpersoner.

Kommunedirektøren legger fram en sak til utvalg for oppvekst og utdanning som beskriver forholdet mellom antall saker og antall ansatte i barnevernstjenesten.

Status per 31.08.2021:

Saken er innarbeidet som en del av kvalitetsmeldingen for barnevernet. Kvalitetsmeldingen ble behandlet i utvalg for oppvekst og utdanning 1. september 2021, sak 51/21. Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

56. Et bedre tilbud for barn og unge: Samarbeid og arbeidsfordeling Lenden-PPT

Kommunedirektøren bes nedsette en arbeidsgruppe bestående av representanter fra administrasjonen, Lenden, PPT, helse- og omsorgstjenesten samt tillitsvalgte, der man ser nærmere på det praktiske samarbeidet og arbeidsfordelingen mellom de ulike institusjonene.

Formålet med utredningen er å finne fram til en organisering som gir det beste tilbudet til de barna og ungdommer som er berørt. Det bes om at man kikker på Lenden sine funksjoner separat, og at det gjøres en faglig prioritering ved en eventuell omorganisering. Det bes utredet om deler av Lendens arbeidsområder og PPT kan samles i en enhet, hvordan det som gjelder alternative opplæringsarenaer kan organiseres, og hvilken forankring familieveiledningsteamet bør ha.

Ved en eventuell omorganisering ber vi om plan for hvordan en ny struktur skal bygges opp, for å sikre at barn og ungdom med psykososiale vansker ikke blir skadelidende i en overgangsfase. Arbeidsgruppens arbeid legges frem i en sak til utvalg for oppvekst og utdanning. De varslede kuttene i Lenden vil også bli vurdert i denne sammenheng. Kuttet for 2022 utsettes for å gi dette arbeidet den nødvendige arbeidsro.

Status per 31.08.2021:

Sak legges frem for utvalg for oppvekst og utdanning 2. halvår 2021.

57. Flere røykfrie områder på egen kommunal grunn

Som et bidrag til å bedre folkehelsen og gjøre byen vår mer attraktiv for barn og unge, ønsker samarbeidspartiene å gjøre flere offentlige områder røykfrie, og følgelig triveligere for publikum. Dette vil også være et viktig bidrag til å bedre folkehelsen, og til at færre unge starter å røyke. Barn og unge fortjener et særlig vern mot passiv røyking, og områder som brukes av disse er spesielt viktige. Aktuelle steder kan være badesteder, lekeplasser, busskur, gågater, idrettsanlegg, m.m. Vi ønsker at kommunen tar et større grep om egne uteområder. Kommunedirektøren bes legge fram en sak på hvordan og i hvilke planer dette kan implementeres for utvalg for helse og velferd.

Status per 31.08.2021:

Sak legges frem for formannskapet 2. halvår 2021.

58. Barnepass for deltakere i introduksjonsprogrammet

Deltakere på introduksjonsprogrammet som får barn underveis i programmet får introduksjonsstønad i kun 20 virkedager etter fødsel. Kommunedirektøren bes kartlegge behovet og kostnadene for en ordning for barnepass for deltakere på introduksjonsprogrammet.

Status per 31.08.2021:

Sak fremmes til behandling i 2. halvår 2021

59. Gode hjemmetjenester

Stavanger har i flere år hatt som mål at flest mulig skal ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig gjennom satsingen Leve hele livet. Samarbeidspartiene vil videreføre satsingen, og derfor reverseres de foreslåtte kuttene i hjemmetjenestene og i fysio- og ergoterapitjenestene. Prosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati er vedtatt utvidet til å omfatte alle hjemmebaserte tjenester og samtlige helse- og velferdskontorer for å medvirke til mer brukervennlige og bedre tjenester. I det videre arbeidet skal det særlig tas sikte på å organisere hjemmetjenestene i mindre team. Både dette og erfaringene gjennom korona-perioden må konkret vurderes i evalueringsrapporten ved utgangen av 2021. Prøveprosjektet med flere ansatte på sykehjem videreføres.

Status per 31.08.2021:

Sak fremmes til behandling i 2. halvår 2021.

60. Styrket helsetilbud for LHBTIQ+befolkningen

Kommunedirektøren bes utrede hvordan et helsetilbud for LHBTIQ+ befolkningen (særlig unge) kan ivaretas bedre. Det vises særlig til arbeidet som gjøres ved Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo kommune. Sak legges fram for utvalg for helse og velferd.

Status per 31.08.2021:

Sak fremmes til behandling 2. halvår 2021.

61. Flere helsesykepleiere og jordmødre

Kommunedirektøren bes utarbeide en rekrutteringsplan for helsesykepleiere og jordmødre, for å sikre tilstrekkelig dekning i skolehelse- og helsestasjonstjenesten.

Status per 31.08.2021:

Sak fremmes til utvalg for oppvekst og utdanning 2. halvår 2021.

62. EMbo-basen

Basen vurderes avviklet, men først om to år. Fram til dette vurderes hvordan dagens tilbud kan ivaretas gjennom andre kommunale tilbud. Kommunedirektøren bes særskilt gi ansatte ved EMbo god oppfølging i nedbemanningsprosessen og kommunen bør strekke seg langt for å beholde kompetansen i Stavanger kommune. Det vurderes også å slå sammen EMbo og Flyktningtjenesten.

Status per 31.08.2021:

Sak fremmes for utvalg for oppvekst og utdanning 2. halvår 2021

63. Frue Aldershjem

Det bes om at kommunedirektøren snarest går i dialog med Stiftelsen Frue Aldershjem om aktuelle tiltak og virkemidler for å sikre best mulige løsninger i forbindelse med at driftsavtalen blir oppsagt, herunder å vurdere mulighet for å se avslutningen i sammenheng med ferdigstillelse av første byggetrinn på Ramsvigtunet. Vurderingene legges fram for utvalg for helse og velferd i egen sak innen utgangen av 2021. Det bes videre om at kommunedirektøren i dialog med stiftelsen også vurderer eventuelt videre samarbeid, for eksempel om utvikling av et Omsorg Pluss-konsept.

Status per 31.08.2021:

Dialog pågår. Sak fremmes til behandling i 2. halvår 2021.

64. Bedret kapasitet på korttidsplasser for å unngå dagbøter til sykehuset

Kommunedirektøren har foreslått å gjøre tre dobbeltrom om til enkeltrom ved Rennesøy helse- og omsorgssenter. Disse dobbeltrommene er ikke dobbeltrom i tradisjonell forstand, men leiligheter på ca. 50 m2 med stue, soverom, bad og kjøkken. Leilighetene kan bygges om til seks enkeltrom ved å bygge om tre kjøkken til tre bad. Et slikt tiltak vil gjøre det mulig å opprettholde kapasiteten og videreføre korttidsavdelingen, og må ses i sammenheng med samlet behov for slike plasser for å unngå dagbøter knyttet til at utskrivningsklare pasienter på sykehuset må vente på plass. Det bes om en sak med vurdering av kapasiteten på korttidsplasser opp mot utgiftene til dagbøter de siste to-tre årene, og med konkret vurdering av kostnadene ved å gjøre om leilighetene på Rennesøy i denne sammenhengen.

Status per 31.08.2021:

Sak fremmes for utvalg for Helse og velferd og formannskapet i august/september 2021.

65. Prøveprosjekt 6-timersdagen

Samarbeidspartiene ønsker å prøve ut nye modeller for å sikre bedre tjenester gjennom økt bemanning. Vi ber om en sak om et prøveprosjekt med 6-timersdag i en av kommunens virksomheter. Prøveprosjektet må være forankret i den aktuelle virksomheten. Saken kommer til utvalg for arbeidsliv og lønn.

Status per 31.08.2021:

Sak fremmes til utvalg for arbeidsliv og lønn 2. halvår 2021.

66. Ungjobb – styrking

Samarbeidspartiene ønsker å legge til rette for at unge i større grad kan få erfaring fra arbeidslivet. Prosjektet UNGJOBB utvides til flere kommunedeler. Det er spesielt viktig å sikre at unge som ikke er under utdanning eller i arbeid, kan tilbys jobbmuligheter. Sak om utvidelse av tilbudet til flere kommunedeler presenteres i utvalg for arbeidsliv og lønn.

Status per 31.08.2021:

Sak fremmes for utvalg for oppvekst og utdanning 2. halvår 2021.

67. Grønnere landbruk

Å kutte utslipp innen landbruket er helt avgjørende for å nå klimamålene. Stavanger er en stor landbrukskommune, og samarbeidspartiene ønsker å gjøre det enkelt og attraktivt for landbruket å gå over til mer klimavennlige løsninger. Derfor skal kommunen bidra til å legge til rette for infrastruktur som gjør det mulig å velge klimavennlig drift, og klimavennlige løsninger gjennom tilskudd fra klimafondet. I tillegg inngås det en dialog med landbrukskontoret, fylket og staten for å finne andre relevante tilskuddsordninger.

Status per 31.08.2021:

Temaplan for klima og miljø i landbruk er politisk vedtatt. Forprosjekt for veksthus, støttet av klimasatsmidler, er gjennomført. Tekstvedtaket ansees som ferdigstilt.

68. Flere polutsalg

Det sendes en henvendelse fra Stavanger kommune til Vinmonopolet hvor det bes om at virksomheten vurderer etablering av flere polutsalg i kommunedelene, for eksempel Hundvåg. Dette som i ledd av kommunens strategi om «timinuttersbyen» og for å redusere unødig privatbilisme.

Status per 31.08.2021:

Det er gjennomført møte med Vinmonopolet, hvor kriterier for etablering ble gjennomgått. Det er avklart at søknad om ny etablering på Tasta er sendt. Det jobbes videre for etablering i andre bydeler.

69. Folken

Studenthuset Folken har behov for nye eiere. Stavanger kommune skal være aktive i arbeidet med å sikre at studenthuset får eiere fra utdanningsmiljøene. Stavanger kommune er villige til å bidra med økonomisk støtte i forbindelse med etablering av nytt eierselskap.

Status per 31.08.2021:

Arbeidsgruppen for Folken jobber med å få på plass ny verdivurdering på bakgrunn av revidert seksjonering, i tillegg til en vurdering/kvalitetssikring av tilstandsrapporten. I løpet av september skal alle interessenter være kontaktet for å se på hvilken eierstruktur som er mulig å etablere. Saken skal opp til behandling i oktober.

70. Kulturkalender

Kommunedirektøren bes gjennom smartbyavdelingen legge fram en sak til Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog om en kulturkalender. Dette kan være en digital kalender som bistår kulturlivet i å spre informasjon om konserter og arrangement i Stavanger. Andre kommuner i byregionen inviteres til samarbeid. Målet er en portal som når regionens befolkning uten at de selv aktivt må̊ søke opp arrangementsoversikter på̊ ulike portaler. Et viktig premiss er at aktørene unngår å publisere informasjon i mange forskjellige verktøy og kanaler, men kan gjøre det ett sted som så spres videre automatisk.

Status per 31.08.2021:

Saken er meldt inn som referatsak i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i september 2021.

Kulturavdelingen og smartbyavdelingen har gjennomført samtaler med kulturaktører, både institusjoner og selvstendige initiativ, som bekrefter behov for og deler ønsket om bedre løsninger for formidling av både arrangement og innhold. I tillegg er kommunene Sandnes, Gjesdal og Sola koblet på, samt Region Stavanger og Stavanger Sentrum AS. Forprosjektet ferdigstilles innen året er omme, og danner grunnlag for vurderingen om realisering av felles digital kulturkalender gjennom et hovedprosjekt.

71. Lokaler til frivillig arbeid

Norsk Folkehjelp Stavanger disponerer i dag lokaler eid av kommunen i tilfluktsrommene med inngang fra Paradisveien. Det er behov for et mer hensiktsmessig tilholdssted, særlig med tanke på tilgjengelighet, men også for bedre lagring av utstyr og kjøretøy. Kommunedirektøren bes gå i dialog med Norsk Folkehjelp for å vurdere alternative lokasjoner, særlig i Hillevåg bydel. Dette arbeidet kan også vurderes sett i sammenheng med behovet for et livssynsnøytralt seremonirom.

Status per 31.08.2021:

Bymiljø og utbygging er i gang å sjekke hvilke lokaler i kommunenes bygningsmasse som kan være egnet til formålet.

72. Frilager

Frilager tilbyr leie av turutstyr til foreninger, lag, skoler, private og bedrifter og legger til rette for å få innbyggere i aktivitet og ut i naturen. Stavanger kommune gir i dag tilskudd til opplegget gjennom flere ordninger. Kommunedirektøren bes legge fram en sak for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog som foreslår en samlet innretning for tilskudd til Frilager. Kommunedirektøren bes gå i dialog med Frilager og legge fram en avtale om tilskudd som regulerer at kommunale avdelinger og frivillige organisasjoner kan leie gratis utstyr.

Status per 31.08.2021:

Saken er behandlet i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, med endelig behandling i formannskapet, sak 98/21. Vedtaket er som følger: «Stavanger kommune inngår avtale med Frilager Nord-Jæren til kr 1 000 000 per år og for perioden 2021-2025. Finansiering av avtalen i perioden 2022-2025 vert handsama i handlings- og økonomiplanen 2022-2025.»

I forkant av vedtaket formannskapet hadde Frilager fått utbetalt støtte på kr 502 000,- fra Stavanger kommune i 2021. Resterende beløp pålydende 498 000,- ble utbetalt juni 2021 i henhold til vedtak.  Beløpet på 498 000 ble utbetalt fra driftsrammen til Frivillighet. Frivillighet vil kunne dekke kr 298 000 av beløpet innen gjeldende ramme i 2021 grunnet underforbruk som en konsekvens av pandemi- restriksjoner i første halvår. Kommunedirektøren foreslår å styrke frivillighetsbudsjettet med 200 000,- for å dekke inn resterende beløp og planlagte utgifter på driftsbudsjett i 2021.

73. E-sportsatsing i Stavanger

Samarbeidspartiene ønsker å legge til rette for, og være en aktiv medspiller til, at Stavanger tar en ledende posisjon på e-sport, både som idrett, fritidsaktivitet og til bruk i undervisning, men også kommersielt. Stavanger kommune har vært en pådriver for å samle alle ideelle og kommersielle lokale krefter i miljøet til en felles satsing gjennom Stavanger E-sport, støttet av Nordic Edge. Både næringsavdeling, idrettsavdeling og skoleavdelingen i kommunen kobles på dette arbeidet. Sak for hvordan Stavanger kan ta en ledende nasjonal posisjon på E-sport fremmes for kommunalutvalget.

Status per 31.08.2021:

Det har vært gjennomført en workshop og dialogmøter med relevante aktører.  Sak legges fram for kommunalutvalget høsten 2021.

74. Finansiering av kunst i offentlig rom

Kommunestyret vedtok i høst nye rammebetingelser for kunst i offentlig rom. Vedtaket innebærer at det årlig skal settes av 1 prosent av kommunens investeringsbudsjett (unntatt avgiftsfinansierte investeringer) til kunstformål. Midlene sikrer forutsigbarhet i planlegging og gjennomføring av større kunstprosjekter der kommunen har prosjektansvar. Midlene vil også̊ brukes til særskilt vedlikehold eller større rehabiliteringer. Kunstprosenten finansieres innenfor vedtatt investeringsbudsjett.

Status per 31.08.2021:

I byggeprosjekter der midler til kunst allerede er beregnet inn, vil kunstprosjektene gjennomføres etter tidligere ordning, som fases ut med disse prosjektene. Disse prosjektene holdes utenfor beregning av avsetningen fra investeringsbudsjettet i 2021. Forslag til prioritert bruk av midlene i ny ordning vil bli framlagt i sak til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog høsten 2021.

75. Kunst i offentlig eie

Stavanger kommune har en betydelig samling av kunst som er tilkommet kommunen gjennom oppdrag til kunstnere, gaver, konkurranser, direkte innkjøp og andre kanaler. Det finnes imidlertid ingen oversikt over kunst i offentlig eie, og samarbeidspartiene ønsker å kartlegge denne. Kommunedirektøren bes foreta en registrering av kunst som er i kommunens eie og vurdere hvordan denne best kan tilgjengeliggjøres for offentligheten.

Status per 31.08.2021:

Konsulent er engasjert på deltid til videre kunstregistrering i administrasjonsbygg og lager, samt eldre kunstprosjekter i offentlig bygg. Arbeidet ble igangsatt 3. september og vil pågå i løpet av høsten 2021. Materialet vil formidles fortløpende etter hvert som vår nyanskaffede kunstbase NKDB (Norsk kunstdatabase) blir fylt med innhold.

76. Omorganisering av tilskudd til idrettslag og idrettsorganisasjoner

Samarbeidspartiene er opptatt av at det er idrettslagene, også gjennom sine lovfestede organ, som skal bestemme hvordan kommunens årlige tilskudd til idrett for barn og unge best kan ivaretas.

Stavanger kommune skal årlig finansiere en sekretariatstilling til Idrettsrådets styre. Idrettslagene kan velge å finansiere ytterlige administrativ drift av idrettsrådet gjennom kontingent.

Det gjøres en gjennomgang av øvrige tilskuddspotter til idrett, hvor man ser på hvordan øremerkede tilskudd til idrett+, Åpen hall, idrettspatruljen, anleggstilskudd, stipender og andre tilskuddsposter, faste eller tidsbestemte, best mulig kan organiseres. Og på den måten skape forutsigbarhet for idrettslag, idrettsråd og kommunens idrettsavdeling. Sak legges fram for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Status per 31.08.2021:

Gjennomgang av tilskuddsordninger er gjennomført. Sak 77/21 behandles i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i møte 08.09.2021. Direktøren har i saken foreslått 10 endringer i kriterier for tilskudd.

77. Startpakke for arbeidsinnvandrere

Samarbeidspartiene vil sikre at kommunen er en offensiv pådriver for et seriøst arbeidsliv. Derfor bes kommunedirektøren lage en startpakke for arbeidsinnvandrere og andre grupper som trenger dette, med informasjon om rettigheter og plikter på språk de forstår. Denne utarbeides sammen med partene i arbeidslivet og andre relevante aktører.

Status per 31.08.2021:

Av kapasitetshensyn er det foreløpig ikke satt i gang en konkret oppfølging på dette punktet

78. Forsøksprosjekt fjerning av kontantstøtten

Stavanger kommune skal søke regjeringen om adgang til et prøveprosjekt der kontantstøtten fjernes. Gratis barnehageplass gis som kompensasjon for bortfall av kontantstøtte. Det ønskes også sysselsettingstiltak som en del av dette prosjektet. Det søkes innen 4. kvartal 2021. Sak fremmes i utvalg for oppvekst og utdanning.

Status per 31.08.2021:

Sak fremmes til behandling 2. halvår 2021.

79. Administrasjon av gravplasser

Kommunen dekker i dag utgifter til anlegg, forvaltning og drift av gravplasser via kirkelig fellesråd. Kommunen har plikt til å stille arealer til disposisjon til gravplasser slik at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning, og gravplassene i kommunen er tilgjengelig for alle, uavhengig av tro eller livssyn. Fellesrådet står i dag for forvaltning, anlegg og drift av gravplassene med tilhørende bygninger. I henhold til Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) § 23 kan kommunen overta dette ansvaret etter avtale med fellesrådet.

Kommunedirektøren bes om en sak til utvalg for arbeidsliv og lønn som belyser hvorvidt forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens gravplasser kan utføres i kommunal regi.

Status per 31.08.2021:

Sak fremmes til utvalg for arbeidsliv og lønn 2. halvår 2021.

80. Nulloppgjør direktører – redusert lønnsgap

Samarbeidspartiene er glade for at kommunedirektøren har besluttet å fryse lederlønningene for kommunedirektørene i 2021. For samarbeidspartiene er det viktig å redusere forskjeller i samfunnet. Det er derfor viktig at kommunen er svært bevisst på å minske lønnsforskjellene mellom ledere og ansatte også i det videre arbeidet. Samarbeidspartiene ber om en sak der det redegjøres for lønnsforskjeller i kommunen og skisseres hvordan disse kan reduseres. Kommunedirektøren bes særlig vurdere virkningene av å gå over fra prosenttillegg til kronetillegg for utvalgte grupper i lokale lønnsoppgjør. Saken legges fram for utvalg for arbeidsliv og lønn.

Status per 31.08.2021:

Sak ble behandlet i utvalg for arbeidsliv og lønn 16.08.2021. Saken ble utsatt og vil bli fremmet til utvalg for arbeidsliv og lønn 2. halvår 2021.

81. Pilotprosjekt nærdemokratimidler

Kommunedelsutvalgene er viktige for det lokale engasjementet og for å involvere innbyggerne i politisk arbeid. I Hillevåg kommunedel og i Storhaug kommunedel gjennomføres områdesatsinger.

På Finnøy og Rennesøy er det etablert innbyggertorg og foregår en prøveperiode med utvidet innstillingsrett til kommunedelsutvalgene. For å utvikle kommunedelsutvalgenes rolle, ønsker samarbeidspartiene å teste ut økt økonomisk handlingsrom. Kommunedirektøren bes gjennomføre et pilotprosjekt der Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg tildeles ekstra midler. Disse skal brukes som bidrag til utvikling og gjennomføring av de prosjekter utvalget, sammen med frivilligsentral og aktive innbyggere, ønsker å prioritere i kommunedelen med hovedvekt på prosjekter i Kvernevik. «Nærdemokratimidlene» kan finansiere inntil halvparten av foreslåtte prosjekter, dvs. at det i alle prosjekter og tiltak også̊ skal innhentes ekstern finansiering. Kommunedirektøren bes legge fram en sak til Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog som skisserer opplegg for pilotprosjektet. Det igangsettes så raskt som mulig og senest høsten 2021.

Status per 31.08.2021:

Arbeidsgruppen har arbeidet med å involvere ungdom fra kommunedelen i samarbeid med Madla og Kvernevik frivilligsentral, og Kvernevik fritidsklubb. Rammer for prosjektet ble behandlet i Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg i august 2021. Saken skal sluttbehandles i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. Det er etablert et godt samarbeid mellom kommunedelsutvalget og administrasjonen.

82. Områdeløft Hillevåg

Samarbeidspartiene viderefører områdeløftet i Hillevåg i perioden 2021-2023. Det søkes også statlige midler, etter modell fra områdeløft Storhaug. Sak om finansiering og organisering leveres til kommunalutvalget, og konkrete midler til områdeløftet innarbeides i handlings- og økonomiplan etter politisk vedtak.

Status per 31.08.2021:

Arbeidet med temaplan/handlingsplan 2022-2023 for Hillevåg er igangsatt. En tverrsektoriell arbeidsgruppe bestående av de ulike tjenesteområdene og kommunedelsutvalget i Hillevåg er nedsatt av programstyret, og planen sendes på høring høsten 2021.

Rammen for tiltak som var planlagt gjennomført i 2020, men som er utsatt eller videreført til 2021, er innarbeidet i første tertialrapport 2021, i tillegg til ekstra tildeling på kr 2 mill. har områdeløft Hillevåg et budsjett på kr 3,78 mill. for 2021.

83. Kommunikasjon av politisk virksomhet

For samarbeidspartiene er det svært viktig å formidle bedre ut til byens innbyggere hva som vedtas i de ulike utvalgene, og konsekvensene av vedtak, i form av lett delbare nettsaker og strømming av utvalgsmøter via nettsider og sosiale medier, for eksempel som nylig innført i Bergen kommune. Dette utføres i regi av kommunens kommunikasjonsavdeling. Kommunedirektøren bes vurdere hvordan dette kan utføres i en egen sak for kommunalutvalget. Det legges til rette for strømming av alle utvalgsmøter.

Status per 31.08.2021:

Sak fremmes kommunalutvalget 4. kvartal 2021.

84. Samlet oversikt over styreverv og godtgjørelse for politikere

Samarbeidspartiene ønsker større meroffentlighet og åpenhet om verv og godtgjørelser enn inneværende praksis. Kommunedirektøren bes utarbeide en oversikt over alle folkevalgte verv, styreverv, representantskapsplasser, årsmøteplasser, styringsgrupper, forum, og tilsvarende, eksempelvis som Rogaland Fylkeskommunes Oversikt over alle verv («gul bok»). Videre ønsker Stavanger kommune en oversikt over alle honorarer/møtegodtgjørelser i de ulike vervene, og at denne samlede oversikten gjøres lett tilgjengelig og søkbar for kommunens innbyggere».

Status per 31.08.2021:

Arbeidet er forsinket og ferdigstilles 2. halvår 2021.