⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2021

2 Forslag til vedtak inkludert budsjettendringer

2.1 Forslag til vedtak

1. Kommunestyret godkjenner justerte budsjettrammer etter konsolidering av de kommunale foretakene Stavanger boligbygg KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger natur- og idrettsservice KF og Sølvberget KF.  Budsjettrammene for 2021 fastsettes i henhold til: 

 2. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettendringer i kapittel 2.2 Investeringer og kapittel 2.3 Drift.  

3. Kommunestyret godkjenner redusert opptak av lån til finansiering av egne investeringer med inntil kr 55,9 mill.  Ny låneramme for lån til egne investeringer vil etter dette utgjøre kr 1 010,55 mill. Avdragstid 30 år. 

4. Kommunestyret godkjenner budsjettendringer for de kommunale foretakene (KF) slik dette framgår av kapittel 4.9 Kommunale foretak og selskap.  

5. Budsjettreglementet til Stavanger kommune endres for 2021 ved at punkt 4.2.1 som omhandler virksomhetenes +/- 3 % – overføringsregel mellom budsjettår utgår. 

6. Leiereduksjon 

Stavanger kommune gir inntil 50 % leiereduksjon til kommunens leietakere for 1. halvår 2021 innenfor næring, kultur og/eller organisasjoner som oppfyller følgende kriterier:  

Hver enkelt leietaker må selv søke om reduksjon.  

 7. Tilskudd til Ville Veier AS er ikke lenger berettiget og utgår for 2021. Kommunedirektøren får fullmakt til å tildele midlene på kr 293 000 til andre organisasjoner med samme formål, dvs. tiltak for personer med rus- og psykiske helseutfordringer, og som søkte samme tilskuddsordning i 2021.  

 8. Tertialrapport per 31. august 2021 tas for øvrig til orientering. 

2.2 Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering – investering

NrKostnadsendring/nytt prosjekt 
 Diverse bygg, anlegg og felles investeringer 
1Nytorget, bygg tomt BS1 (konseptvalg)2 000
2Søra Bråde biokullanlegg3 000
3Judaberg brannstasjon1 000
4Tomt Teknikken barnehage600
5Hundvåg kirke2 600
6Mosvangen barnehage2 000
7Sølvberget, flytting Rennesøy bibliotek-700
8Sølvberget Nye Nettsider500
9Sølvberget Låneautomat Madla bibliotek200
10Badedammen, universell utforming WC400
11Levekårsløft Storhaug/Ramus Risasgate2 500
12Helsestasjon og skolehelsetjenesten – inventar og utstyr1 000
13Dagsenter og avlastning Myklebust/Høyebakken500
 Delsum15 600
 Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift 
14Innbyggertorg: Omskilting av administrasjonsbygg Vikevåg og Judaberg200
15Innbyggertorg500
16Nye signalanlegg ved sykehjemmene-3 500
 Byggforvaltning 
17Kongsgata 47-49, innvendig rehabilitering og ny heis1 000
18Kvaleberg skole, ny energiløsning fjernvarme1 000
19Vigevåg sykehjem, oppgradering av omsorgsboliger.1 500
20Domkirken 2025-4 700
21Hundvåghallen, ny energiløsning og solceller på tak1 500
22Bergåstjern sykehjem, utskifting av ventilasjonsanlegg1 500
23Auglend skole, nytt ventilasjonsanlegg med utvendig påbygg1 000
24Tou aterlierhuset, vinduer1 180
25Stokka sykehjem, pilot- solenergianlegg3 000
26Stokka sykehjem, oppgradering av sd-servere2 500
27Software oppgradering til bacnet protokoll, sd anlegg/server900
28Kortleser på medisinskap sykehjem450
 Idrett og utemiljø 
29Bokkaskogen nærmiljøanlegg500
30Tou Scene utemiljø400
31Aktivitetsanlegg2 000
32Kannik skole, uteområde4 900
33Gang-sykkelsti austre Åmøy1 250
34Ballbinge vestre Åmøy50
35Kunstgressbaner1 490
36Trafikksikkerhet520
37Sykkelstrategi9 280
38Kongsgata prosjektering og rehabilitering-7 300
39Nytorget-8 500
40Lervig park-1 900
41Kvernevik og sunde bydelshus, rekkefølgekrav parkering og adkomst2 000
 Byggeprosjekter 
42Scancheholen brannstasjon3 500
43Lervig brannstasjon-18 700
44Lervig, parkering og næring13 000
45Lervigskvartalet butikkeiendom AS6 000
46Lervig, kontorer13 000
47Lervig, bydelsfunksjoner5 000
48Lervig, idrettshall5 000
49Lervig skole23 000
50Madlamark skole24 700
51Teknikken barnehage, tomt25 000
52Teknikken barnehage-2 500
53Lervig barnehage-10 000
54Strømvik barnehage-20 100
55Finnøy helse- og omsorgssenter-10 000
56Ramsvigtunet utvidelse-5 000
57Solborg-prosjektet7 500
58Blidensol sykehjem, mulighetsstudie og kapasitetsutvidelse-1 650
59Stavanger legevakt mulighetsstudie-500
60Madlamark skole idrettshall1 000
 Klima og miljø 
61Forurenset sjøbunn900
 Bolig 
62St. Petri bofellesskap for eldre-20 000
63Tastarustå B7-40 000
64Gunnar warebergsgate-18 000
65Søra Bråde etablererboliger-30 000
 Delsum-36 130
 Overføringer mellom drift og investering, tekniske korreksjon 
66Teknisk justering, Tastaveden skole-3 800
67Teknisk justering, Velferdsteknologi, personvernrådgiver-830
68Teknisk justering, Velferdsteknologi-1 200
69Teknisk justering, Utearealer skoler Finnøy og Rennesøy1 500
70Teknisk justering, IKT utstyr skole4 000
71Teknisk justering, Folkehelsemidler - Badedammen180
72Teknisk justering, Områdeløft Hillevåg/Lekeplass Helmer Hanssens gate600
73Teknisk justering, Stokka sykehjem buss530
 Delsum980
 Sum endring investeringsutgifter-19 550
 Finansiering 
74Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon-980
75Overføring mellom drift og investering, økt overføring-55 890
76Bruk av lån, reduksjon78 620
77Refusjon Miljødirektoratet/Forurenset sjøbunn-2 200
78Avdrag på lån til videreutlån27 000
79Mottatte avdrag på videreutlån-27 000
 Sum finansiering19 550
   
 Udekket/udisponert0
Tabell 2.1 Forslag til budsjettendring - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Prosjekter med kostnadsendringer og nye prosjekt

 1. Nytorget, bygg tomt BS1

Ungdom og fritid med Metropolis og helsestasjonen flyttes til område BS1 på Nytorget. Kostnader for utarbeidelse av prosjektforslag og forprosjekt for bygget på BS1 er til sammen stipulert til kr 8 mill., inkl. mva. Jamfør vedtak i UMU, sak 89/21 skal beløpet innarbeides i Handlings– og økonomiplan 2022 – 2025. For å sikre fremdrift i prosjektet foreslås det å disponere kr 2 mill. allerede i 2021, mens de resterende kr 6 mill. innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2022-2025. 

 1. Søra Bråde biokullanlegg

Det ble fremlagt en sak i formannskapet 27. mai 2021 der det ble foreslått å etablere et biokullanlegg. Kommunen skal i samarbeid med Lyse Neo AS utarbeide forslag til alternative driftsmodeller for anlegget. I samarbeid med Norconsult og Stavanger kommunes planmyndighet er det definert 5 alternative tomter, i tillegg til grunnalternativet fra sak 88/21.

Fire av lokasjonene ligger i uregulert område og er i privat eie. De to siste eies av Stavanger kommune og er regulert til hhv. grøntområde og idrett. To av lokasjonene som ligger i uregulert område, anses til å være høyst aktuelle, dette grunnet tilkomst og beliggenhet. Kommunen er i dialog med grunneierne, som er meget positive til et samarbeid. Norconsult arbeider med en ROS analyse for nevnte lokasjoner som skal foreligge innen kort tid.

Det foreslås å avsette kr 3 mill. i 2021 til kjøp av tomt og konsulentutgifter for å komme i gang med prosjektet. Resterende finansiering innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2022-2025.

 1. Judaberg brannstasjon

Det er bevilget kr 15 mill. til nybygg av brannstasjonen. Overlevering av bygget var i august 2021. Forventet kostnad for prosjektet utgjør kr 16 mill. Økningen skyldes prisstigning. Differansen på kr 1 mill. foreslås tilleggsbevilget.

 1. Tomt Teknikken barnehage

Det er avsatt kr 25 mill. til erverv av tomt til barnehageformål på Teknikken. Sluttregning fra Stavanger utvikling KF ble på kr 25,6 mill. Avviket skyldes at den siste tids prisutvikling har gitt høyere prisstigning enn forventet, og den totale prisen blir dermed høyere enn forutsatt.

 1. Hundvåg kirke

Prosjektet har en ramme på kr 43,9 mill. Det er merkostnader på kr 2,6 mill. som følge av avdekking av skjulte konstruksjoner som krever fornyelse. Dette har ført til økt omfang og leietid av stilas med «tak over tak», avvikende grunnforhold eller fundamenttilstand og økt prosjektering og administrasjonsutgifter. Kommunedirektøren foreslår at merkostnaden på kr 2,6 mill. tilleggsbevilges.  

 1. Mosvangen barnehage

Stavanger formannskap har vedtatt å avsette kr 2 mill. til utarbeidelse av mulighetsstudie i sak 112/21. Arbeidet med mulighetsstudie er foreslått med oppstart allerede i år.

Linje 7-9. Sølvberget

Det ble i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 vedtatt kr 0,7 mill. til flytting av biblioteket på Rennesøy. Prosjektet ble derimot lagt på is like etterpå. Det forslås derfor en omdisponering av investeringsmidlene med kr 0,2 mill. til låneautomat Madla bibliotek og kr 0,5 mill. til oppgradering av Sølvbergets nettsider. Sølvbergets eksisterende nettsider oppfyller ikke kravene til universell utforming og trenger en oppgradering. Denne oppgraderingen har stått på vent under pandemien. På nasjonalt nivå foregår det et utviklingsarbeid knyttet til nettsideløsninger for bibliotek. Dette utviklingsarbeidet er i en tidlig fase og det vil ta noen år før dette er ferdigstilt, derfor foreslår kommunedirektøren å gå i gang med oppgradering i 2021.

 1. Badedammen, universell utforming WC

I forbindelse med pågående arbeid i parken ved badedammen foreslås det å utvide prosjektet for å få på plass et universelt utformet toalett. Anlegget som finnes nå, er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere. For å sikre universell utforming foreslås det å øke prosjektets ramme med kr 0,4 mill. 

 1. Levekårsløft Storhaug/Rasmus Risas gate

Områdesatsingen på Storhaug har som overordnet mål å bedre de sosiale og miljømessige levekårene på Storhaug, og har mange tiltak og prosjekter for å nå dette. Et av de største prosjektene som er knyttet til fysisk nærmiljø i områdesatsingen på Storhaug er oppussingen av Rasmus Risas gate 33. Målet er å tilgjengeliggjøre bygget til glede for innbyggerne. Huset vil bli et samlings- og aktivitetssted, hvor bruken koordineres av frivilligsentralen. Det er bevilget kr 2 mill. til prosjektet gjennom midler fra Levekårsløft Storhaug.

Som følge av økte krav til blant annet bæring, akustikk og brannsikkerhet vil det påløpe en merkostnad på kr 2,5 mill. for å ferdigstille 1. etasje i bygget. Kommunedirektøren vil i Handlings- og økonomiplan 2022-2025 i tillegg foreslå å innarbeide kr 4,5 mill. i 2022 for å renovere hele bygningen.

Det foreslås derfor å øke rammen med kr 2,5 mill. i 2021 og kr 4,5 mill. i 2022 for å ferdigstille prosjektet.

 1. Helsestasjon og skolehelsetjenesten – inventar og utstyr

Hillevåg helsestasjon flytter i november inn i nye lokaler i «Helsehuset» ved Kilden. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 1 mill. for å dekke kostnader til nødvendig inventar og utstyr. Det er tidligere bevilget kr 3,35 mill. på prosjektet som gjelder inventar og utstyr til jordmortjenesten og familiesenteret, som tidligere i år også flyttet inn i nye lokaler.

 1. Dagsenter og avlastning Myklebust/Høyebakken

Dagsenter og avlastning har kostnader knyttet til overtagelse av Myklebust avlastningsbolig, samt overflytting og oppstart av Høyebakken avlastningsbolig. Dette er utgifter til innkjøp av møbler, utstyr, inventar, IT, flytting og byggteknisk tilbakestilling av bygg. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide kr 0,5 mill. til formålet.

Prosjekter med endring i finansiell fremdrift

Budsjettjusteringene i linje 14-65 foreslås som følge av prosjektenes forbruk, forskyvinger, endret fremdrift og endret tidspunkt for oppgjør knyttet til vedtatte prosjekter. Budsjettjusteringene som foreslås for prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reel kostnadsendring for kommunen, og er kun en finansiell tilpasning til prosjektenes fremdrift.

 1. Lervigskvartalet butikkeiendom AS

I Lervigskvartalet inngår bygg som vil seksjoneres, hvorav én seksjon vil overdras til ekstern part. Den aktuelle seksjonen vil oppføres i regi av Lervigskvartalet Butikkeiendom AS som er heleid av Stavanger kommune. Det foreslås at den samlede rammen for Lervigskvartalet justeres ned med kr 6 mill. i kommunekassen, og konverteres til utlån til Lervigskvartalet Butikkeiendom AS.

Prosjekter – overføringer mellom drift og investering

 1. Tastaveden skole

Kostnader til leie av lokaler i byggeperioden for Tastaveden skole regnes som en driftskostnad, og det foreslås derfor å flytte årets leiekostnader på kr 3,8 mill. fra investering til drift.

 1. Velferdsteknologi, personvernrådgiver

Deler av prosjektets planlagte aktiviteter er av driftsmessig karakter. Det foreslås derfor å overføre kr 0,83 mill. fra investering til drift for å dekke lønnsmidler til stillingen som personvernrådgiver. Dette er en midlertidig stilling for å etablere rutiner for vurdering av personvern ved implementering av velferdsteknologi. Dette vurderes som en forutsetning for videre implementering av velferdsteknologi.

 1. Velferdsteknologi

Deler av prosjektets planlagte aktiviteter er av driftsmessig karakter.  Dette gjelder småskala-kjøp av utstyr til testing og utprøving, eksempelvis etablering og innkjøp av utstyr til HelseCampus, samt utstyr til digitalt tilsyn i utvalgte sykehjem og bofellesskap. Kommunedirektøren foreslår derfor en overføring fra investering til drift på kr 1,2 mill.  

 1. Utearealer skoler Finnøy og Rennesøy

Reversering av budsjettjustering i 1. tertial som skyldes en inkurie.

 1. IKT-utstyr skole

Utskifting av maskinparken har blitt utsatt på grunn av mangelen av chromebooks i markedet. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 4 mill. fra drift til investering for å fremskyve utrulling av smarttavler i klasserommene i henhold til IKT-strategien for Stavangerskolen. 

 1. Folkehelsemidler – Badedammen

Det ble i 2021 tildelt folkehelsemidler til prosjekt Badedammen. Prosjektets kostnader er av investeringsmessig karakter, så det foreslås overført fra drift til investering.

 1. Områdeløft Hillevåg – Lekeplass Helmer Hanssens gate

Det foreslås en overføring fra Områdeløft Hillevåg til idrett og utemiljø for oppgradering av lekeplass i Helmer Hanssens gate. Prosjektets kostnader er av investeringsmessig karakter, så det foreslås overført fra drift til investering. 

 1. Stokka sykehjem, kjøp av buss

Stokka sykehjem skal gå til anskaffelse av en buss. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,53 mill. fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet for å dekke anskaffelsen. Kr 0,4 mill. dekkes av prosjektet Biler, virksomheter i helse og velferd.

 Finansiering

 1. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon

Grunnet tekniske justeringer mellom drift og investering, foreslås det å øke overføringen fra drift med kr 0,98 mill.

 1. Overføring mellom drift og investering, økt overføring

Det foreslås å øke overføring fra drift til investering med kr 55,89 mill.

 1. Bruk av lån

Det foreslås å redusere bruk av lån med kr 78,62 mill.

 1. Refusjon Miljødirektoratet

Det forventes et tilskudd fra Miljødirektoratet knyttet til prosjektet forurenset sjøbunn på kr 2,2 mill. Det er knyttet noe usikkerhet til utbetalingstidspunkt.

78. -79. Avdrag på lån til videreutlån

Det foreslås å justere avdrag på lån til videreutlån og mottatte avdrag på utlån i tråd med regnskapsførte kostnader og inntekter.

2.3 Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering – drift

NrOmråde/sak  
 Oppvekst og utdanning 
 Koronatiltak: 
1Barnehage, smittevern og ekstra lønnskostnader grunnet koronapandemien5 000
2Grunnskole, smittevern og ekstra lønnskostnader grunnet koronapandemien5 000
 Ordinære tjenester: 
3Barnehage, private barnehager, økt kapitaltilskudd2 300
4Grunnskole, SFO-foreldrebetalinger 10 000
5Barnevern, klientutgifter-5 000
6Stab oppvekst og utdanning, prosjekt DigiBarnevern500
 Overføring fra drift til investering 
7Grunnskole, IKT-midler (overføring fra drift til investering)-4 000
 Delsum Oppvekst og utdanning13 800
 Helse og velferd 
 Særskilte koronatiltak: 
8Bofellesskap, dagtilbud, smittevern og ekstra lønnskostnader grunnet koronapandemien 6 000
9Alders- og sykehjem, ideelle og kommunale sykehjem, 2. halvår, smittevern og ekstra lønnskostnader grunnet koronapandemien4 000
10Stab helse og velferd, koronakostnader til hotell, smittevernsutstyr og lønn6 600
11Sentrale midler legetjenester, koronakostnader ved smittesporing og drift av luftveislegekontor5 000
12NAV, flere deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP), koronakostnader1 000
13Stavanger legevakt, koronakostnader ved drift av testsenter og luftveislegevakt11 400
14Vaksinasjon, koronavaksinering16 000
 Ordinære tjenester: 
15Fysio- og ergoterapitjenesten, kompensasjon for redusert tilskudd fra Helsedirektoatet750
16Fysio- og ergoterapitjenesten, styrking av budsjettrammen2 000
17Alders- og sykehjem, Boganes sykehjem lindrende enhet, palliativ medisinsk behandling500
18Boligkontoret, styrking av budsjettrammen400
19NAV, flere deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP)6 000
20Sentrale midler levekår, tilskudd til etablering og tilpasning bolig2 500
21Bofellesskap, satelitter, dagtilbud og nytt bofellesskap 3 000
22Helse- og velferdskontor, kjøp av heldøgnstjenester, BPA, omsorgslønn og støttekontakt18 000
 Overføring fra drift til investering 
23Stokka sykehjem, kjøp av buss (overføring fra drift til investering)-530
24Stab helse og velferd, personvernrådgiver velferdsteknologi (overføring fra investering til drift)830
25Sentrale midler levekår, velferdsteknologi (overføring fra investering til drift)1 200
 Delsum Helse og velferd84 650
 By- og samfunnsplanlegging 
 Overføring fra drift til investering 
26Beredskap og samfunnsutvikling, folkehelsemidler til prosjektet Badedammen (overføring fra drift til investering)-180
27Beredskap og samfunnsutvikling, overføring av midler fra områdeløft Hillevåg til oppgradering av lekeplass i Helmer Hansensgate, Saxemarka, (overføring fra drift til investering)-600
 Delsum By- og samfunnsplanlegging-780
 Bymiljø og utbygging 
 Særskilte koronatiltak: 
28Idrett og utemiljø, leie av eksternt vakthold som følge av koronapandemien2 200
29Idrett og utemiljø, ekstra renhold ved skolelokaler som følge av koronapandemien1 200
30Idrett og utemiljø, utkjøring av vaksiner og medisinsk utstyr som følge av koronapandemien300
31Idrett og utemiljø, lavere billettinntekter ved svømmehaller grunnet koronapandemien5 100
32Idrett og utemiljø, lavere salgsinntekter ved kafe grunnet koronapandemien900
33Eiendom, ettergivelse av leie til kommunens leietakere 1. halvår 20211 000
 Ordinære tjenester: 
34Idrett og utemiljø, inntekter fra utleie av lokaler-2 500
35Idrett og utemiljø, tilskudd til WC skøyter og VM i styrkeløft 900
36Eiendom, energikostnader32 000
37Klima og miljø, prosjekt interaktiv digital løsning for økt engasjement gjennom deling av klima- og miljøinspirasjon500
38Klima og miljø, piggdekkavgift, reduserte inntekter2 000
 Overføring fra drift til investering 
39Idrett og utemiljø, uteareal ved skoler på Finnøy og Rennesøy (overføring fra drift til investering)-1 500
40Utbygging, leie av lokaler i forbindelse med rehabilitering av Tastaveden skole (overføring fra drift til investering)3 800
 Delsum Bymiljø og utbygging45 900
 Innbygger- og samfunnskontakt 
 Særskilte koronatiltak: 
41Kommunikasjon, økte kostnader til lønn og drift grunnet koronapandemien1 100
 Ordinære tjenester: 
42Næring, andel av tilskudd til energihovedstaden omdisponeres til energi-omstillingsprosjekter under vekstfondet-2 800
 Delsum Innbygger- og samfunnskontakt-1 700
 Stab og støttefunksjoner 
43Kommunedirektøren, kostnader knyttet til testing av utenlandske studenter grunnet koronapandemien700
44Kommunedirektøren, kostnader knyttet til beredskapskjøkken grunnet koronapandemien1 400
45Digi Rogaland, skjønnsmidler prosjekt smartteknologi1 500
46FOU, skjønnsmidler prosjekt kunnskapsbasert praksis1 400
47Innovasjon og støttetjenester, omdisponering av midler fra innovasjon og digitalisering til regnskap og lønn-5 000
48Innovasjon og støttetjenester, omdisponering av midler til regnskap og lønn fra innovasjon og digitalisering 5 000
49Innovasjon og støttetjenester, lavere aktivitet innenfor FoU, digitalisering og innovasjon-8 000
 Delsum stab- og støttefunksjoner-3 000
 Delsum tjenesteområdene138 870
 Sentrale utgifter 
 Særskilte koronatiltak: 
50Fellesutgifter, bruk av avsatte koronamidler, 2. halvår, KS 78/21-37 400
51Stavanger Forum AS, kompensasjon for sambruk grunnet koronapandemien2 300
52Kompensasjonsordning for lokale virksomheter, kommunal bevilgning, koronapandemien1 500
53Stavanger kirkelig fellesråd, tilskudd til dekning av ekstra kostnader som en følge av koronapandemien640
54Sykelønnsrefusjon, utvidet ordning av sykepenger i arbeidsgiverperioden grunnet koronapandemien-10 000
 Ordinære tjenester: 
55Ryfast-prosjektet, sluttoppgjør18 590
56Folkehallene, drift av Forus Sportssenter1 900
57Folkehallene IKS, overføring av kapital i forbindelse med virksomhetsoverdragelse4 100
58Fellesugifter, økte kostnader til Norsk pasientskadeerstatning3 300
59Fellesutgifter, tros- og livssynssamfunn, tilbakebetaling av tilskudd -800
60Fellesutgifter, lønnsoppgjør-15 000
 Delsum sentrale utgifter-30 870
 Sentrale inntekter 
 Koronarelaterte inntekter: 
61Rammetilskudd, skjønnsmidler til smittevern og TISK for 1. halvår 2021-18 000
 Ordinære inntekter: 
62Eiendomsskatt, økt inntektsnivå-5 000
63Inntekts- og formuesskatt, økt skatteanslag-62 000
64Inntektsutjevning, økt nivå iht. endret skatteanslag7 000
65Rammetilskudd, RNB2021, kapitaltilskudd private barnehager-3 700
66Rammetilskudd, skjønnsmidler prosjekt Digi barnevern-500
67Rammetilskudd, skjønnsmidler prosjekt Digi Rogaland, smartteknologi-1 500
68Rammetilskudd, skjønnsmidler prosjekt digital løsning klima/miljø-500
69Rammetilskudd, skjønnsmidler prosjekt Kunnskapsbasert praksis-1 400
70Integreringsmidler, etterutbetalinger fra IMDI (for tidligere år)-30 000
71Frikraft, økt kraftpris-9 800
72Folkehallene IKS, overføring av kapital i forbindelse med virksomhetsoverdragelse-4 100
 Delsum sentrale inntekter-129 500
 Eksterne finanstransaksjoner 
73Finansforvaltning, netto realisert gevinst -2 700
74Forsinkelsesrenter, inntektstap230
75Netto kapitalkostnader, reduksjon-47 900
76Utbytte, kommunale selskap6 000
77Eieruttak, Stavanger parkeringsselskap KF10 500
 Delsum finanstransaksjoner-33 870
 Interne finanstransaksjoner 
78Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon980
79Overføring mellom drift og investering, økt overføring55 890
80Avsetning til disposisjonsfond, vekstfond, energi-omstillingsprosjekter2 800
81Avsetning til disposisjonsfond, finansforvaltning, netto realisert gevinst2 700
82Avsetning til disposisjonsfond, klima- og miljøfond, redusert piggdekkavgift-2 000
83Bruk av disposisjonsfond, klima- og miljøfond, korreksjon-5 000
 Delsum interne finanstransaksjoner55 370
 Budsjettbalanse0
Tabell 2.2 Forslag til budsjettendringer - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Oppvekst og utdanning

Koronatiltak

 1. Barnehage, smittevern og ekstra lønnskostnader grunnet koronapandemien

I 1. tertial fikk barnehagerammen tilført kr 5 mill. for å dekke koronakostnader for 1. halvår. Med bakgrunn i bokførte koronautgifter per 2. tertial og prognoser for resten av året, foreslår kommunedirektøren å styrke barnehagerammen med ytterligere kr 5 mill.

 1. Grunnskole, smittevern og ekstra lønnskostnader grunnet koronapandemien

I 1. tertial fikk grunnskolerammen tilført kr 10 mill. for å dekke koronakostnader for 1. halvår. Med bakgrunn i bokførte koronautgifter per 2. tertial og prognoser for resten av året, foreslår kommunedirektøren å styrke grunnskolerammen med ytterligere kr 5 mill.

Ordinære tjenester

 1. Barnehage, private barnehager, økt kapitaltilskud

I revidert nasjonalbudsjett 2021 ble det vedtatt at kapitaltilskuddssatsene til private barnehager for 1. halvår 2021, blir videreført for 2. halvår. Kommunedirektøren foreslår å oppjustere barnehagerammen med kr 2,3 mill. for å kompensere for endringen av kapitaltilskuddssatsen.

 1. Grunnskole, SFO-foreldrebetalinger

Mindreinntektene knyttet til gratis SFO for 1. trinn har vært beregnet for lavt. I tillegg har SFO-deltakelse for elever på 2.-4. trinn våren 2021 vært betydelige lavere enn forventet. Kommunedirektøren foreslår derfor en budsjettstyrking på kr 10 mill. til å dekke denne mindreinntekten.

 1. Barnevern, klientutgifter

Det forventes et mindreforbruk på kr 5 mill. som følge av nedgang i totale klientutgifter i barnevernet og kommunedirektøren foreslår å nedjustere budsjettrammen med tilsvarende beløp.

 1. Stab oppvekst og utdanning, prosjekt DigiBarnevern

Stavanger kommune får kr 0,5 mill. i skjønnsmidler fra Statsforvalteren til prosjektet DigiBarnevern, som er et samarbeid med Trondheim, Asker, Bergen og Bærum. Kommunene skal velge ut en leverandør som skal utvikle en ny fagløsning til bruk i barnevernet. 

Overføring fra drift til investering

 1. Grunnskole, IKT-midler (overføring fra drift til investering)

Utskifting av maskinparken har blitt utsatt på grunn av mangel av chromebooks på markedet. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 4 mill. fra drift til investering for å fremskyve investeringer i smarttavler i klasserommene i henhold til IKT-strategien for stavangerskolen.

Helse og velferd

 Koronatiltak 

 1. Bofellesskap, dagtilbud, smittevern og ekstra lønnskostnader grunnet koronapandemien

På grunn av smittevernrestriksjoner og rehabilitering av Hillevåg arbeidsgård har dagsentertilbudet til beboere i bofellesskap vært sterkt redusert i 2021. Bofellesskapene har hatt betydelig økning i lønnsutgifter for å kunne gi beboerne et forsvarlig tilbud på dagtid. Virksomheten har også måtte håndtere utfordringer knyttet til karantene og smittevernrestriksjoner, som har gitt en økning i vikarutgiftene.

Ved behandling av 1. tertial 2021 fikk bofellesskap overført kr 3,8 mill. fra dagsenter og avlastning for å dekke koronarelaterte kostnader. Det forventes at bofellesskap vil ha koronarelaterte kostnader i 2021 på kr 9,8 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til bofellesskap i 2. tertial med kr 6 mill. for å dekke merforbruk knyttet til koronautgifter. 

 1. Alders- og sykehjem, ideelle og kommunale sykehjem, 2. halvår, smittevern og ekstra lønnskostnader grunnet koronapandemien

Ideelle og kommunale alders- og sykehjem har hatt en økt kostnad i tilknytning til korona. Prognose for kostnader per 2. halvår utgjør kr 4 mill., og kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med tilsvarende beløp.

 1. Stab helse og velferd, koronakostnader til hotell, smittevernutstyr og lønn

Merkostnader i forbindelse med karantene- og isolasjonshotell, smittevernutstyr, smittevern og lønn innenfor stab helse og velferd anslås til å utgjøre kr 6,6 mill. ved årets slutt. Kommunedirektøren foreslår at budsjettet styrkes med tilsvarende beløp.

 1. Sentrale midler legetjenester, koronakostnader ved smittesporing og drift av luftveislegekontor

I 1. tertial fikk legetjenester tilført kr 8,2 mill. for å dekke koronakostnader for 1. halvår til smittesporing og drift av luftveislegekontor. Disse tiltakene har en prognose på kr 13,2 mill. ved årets slutt og kommunedirektøren foreslår derfor å styrke budsjettet med kr 5,0 mill. 

 1. NAV, flere deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP), koronakostnader

Per 2. tertial er det utbetalt kr 3,8 mill. mer enn budsjett i kvalifiseringsstønad til deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Dette skyldes en økning i antall deltakere i programmet. Det forventes et merforbruk på kr 7 mill. Av disse regnes kr 1 mill. å være en konsekvens av koronapandemien og forlengelse i program. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 1 mill. Tiltaket må sees i sammenheng med tiltak nr. 19. 

 1. Stavanger legevakt, koronakostnader ved drift av testsenter og luftveislegevakt

I 1. tertial fikk Stavanger legevakt tilført kr 20 mill. for å dekke koronakostnader for 1. halvår. Årsprognosen for drift av koronatestsenter og luftveislegevakt er kr 31,4 mill. og kommunedirektøren foreslår på bakgrunn av dette å styrke budsjettet med kr 11,4 mill. 

 1. Vaksinasjon, koronavaksinering

Vaksinasjon er en midlertidig virksomhet opprettet for å kunne håndtere koronavaksinering av kommunens befolkning. Massevaksineringen i Forum Expo skal avvikles fra 1. oktober, men vaksineringen vil fortsette i mindre skala med et mindre team. I 1. tertial ble virksomheten styrket med kr 28 mill. Årsprognosen tilsier et forbruk på i overkant av kr 44 mill. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke budsjettet med kr 16 mill. for å dekke kostnadene til koronavaksinering.

Ordinære tjenester

 1. Fysio- og ergoterapitjenesten, redusert tilskudd fra Helsedirektoratet

Hvert år mottar Stavanger kommune et tilskudd fra Helsedirektoratet knyttet til tidlig og koordinert innsats. I 2021 ble tilskuddet redusert, blant annet fordi arbeidsinnsats til ergoterapeuter ble tatt ut av beregningsgrunnlaget for tilskudd. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,75 mill. for å kompensere for redusert tilskudd, slik at tjenestetilbudet mot skolehelsetjenesten kan opprettholdes. 

 1. Fysio- og ergoterapitjenesten, styrking av budsjettrammen

Fysio- og ergoterapitjenesten jobber med omstilling for å tilpasse aktiviteten til dagens økonomiske rammer. Dette er en oppgave som tar tid, og årsprognosen for fysio- og ergoterapitjenesten er et merforbruk på kr 3 mill. På bakgrunn av dette foreslår kommunedirektøren en budsjettøkning på kr 2 mill. 

 1. Alders- og sykehjem, Boganes sykehjem lindrende enhet, palliativ medisinsk behandling

Gjennomgang av merforbruk ved lindrende enhet på Boganes sykehjem har vist at det er økte kostnader til palliativ medisinsk behandling. På bakgrunn av dette foreslår kommunedirektøren å styrke budsjettet med kr 0,5 mill.

 1. Boligkontoret, styrking av budsjettrammen

Boligkontoret har hatt en markant økning i antall behandlede søknader, som igjen har ført til at de faste lønnsutgiftene overgår budsjettrammen. Prognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 0,4 mill. Kommunedirektøren foreslår derfor at budsjettet styrkes med kr 0,4 mill.

 1. NAV, flere deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Per 2. tertial er det utbetalt kr 3,8 mill. mer enn budsjett i kvalifiseringsstønad til deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Sammenlignet med samme tid i fjor er deltakere i KVP økt med 11,9 %. KVP er rettighetsfestet, og sosialhjelpsmottakere som er i målgruppen får tilbud om KVP som erstatter sosialhjelp. Det forventes et merforbruk på kr 7 mill., hvorav kr 6 mill. skyldes en økning i antall deltakere i programmet. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 6 mill. Tiltaket må sees i sammenheng med tiltak nr. 12.

 1. Sentrale midler levekår, tilskudd til etablering og tilpasning bolig

Boligkontoret viser til at per august 2021 har 131 enslige og familier kjøpt sin egen bolig ved hjelp av startlån og tilskudd til etablering. 18 av disse bodde før i kommunal utleiebolig. Inntil 2020 ble tilskudd til etablering videreformidlet fra Husbanken. Kommunene må nå budsjettere dette selv, og Stavanger kommune har i inneværende år avsatt kr 10 mill. Dette er tilskudd til personer med svak økonomi som får hjelp slik at de blir i stand til å finansiere en egnet bolig. Per august er gjenstår kr 2,9 mill. av avsatt budsjettramme. Fortsetter dagens aktivitet og hastighet på bosettingene, vil boligkontoret måtte avslå søknader om finansieringsbevis grunnet mangel på tilskuddsmidler. På bakgrunn av dette forslår kommunedirektøren en budsjettøkning på kr 2,5 mill.

 1. Bofellesskap, satellitter, dagtilbud og nytt bofellesskap

I 2021 har ressursbruk knyttet til satellitter vært høyere enn forutsatt, og det forventes et merforbruk knyttet til satellittene i størrelsesorden kr 1 mill. Videre har bofellesskap en økning i antall brukere som vil få dagtilbud i bofellesskap, med et estimert merforbruk på kr 1,5 mill. Brukereid bofellesskap på Solborg vil bli ferdigstilt tidligere enn planlagt, og det vil påløpe lønnsutgifter i 2021 tilsvarende kr 0,5 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen til bofellesskap med kr 3 mill. 

 1. Helse- og velferdskontor, kjøp av heldøgnstjenester, BPA, omsorgslønn og støttekontakt

I 1. tertial fikk helse- og velferdskontorene tilført kr 17 mill. for å dekke merforbruket. Per 2. tertial har det blitt betalt ut kr 15,3 mill. mer enn budsjettert, inkludert midler fra 1. tertial.

Hovedårsakene til merforbruket innenfor helse- og velferdskontorene er kjøp av private heldøgnstjenester og brukerstyrt personlig assistent (BPA). Kostnadsveksten på kjøp av private heldøgnstjenester skyldes nye brukere med behov for ressurskrevende tjenester som kom i midten av 2020 og prisvekst. Økningen på BPA skyldes i hovedsak økning i antall brukere som mottar tjenesten fra privat leverandør. Kommunedirektøren foreslår derfor en budsjettøkning på ytterlige kr 18 mill. for å dekke forventet merforbruk. 

Overføring fra drift til investering 

 1. Stokka sykehjem, kjøp av buss (overføring fra drift til investering)

Stokka sykehjem skal gå til anskaffelse av en buss og kr 0,53 mill. foreslås overført fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.

 1. Stab helse og velferd, personvernrådgiver velferdsteknologi (overføring fra investering til drift)

Deler av prosjektets planlagte aktiviteter er av driftsmessig karakter. Det foreslås derfor å overføre kr 0,83 mill. fra investering til drift for å dekke lønnsmidler til stillingen som personvernrådgiver. Dette er en midlertidig stilling for å etablere rutiner for vurdering av personvern ved implementering av velferdsteknologi. Dette vurderes som en forutsetning for videre implementering av velferdsteknologi.

 1. Sentrale midler levekår, velferdsteknologi (overføring fra investering til drift)

Deler av prosjektet velferdsteknologi er av driftsmessig karakter. Dette gjelder småskala-kjøp av utstyr til testing og utprøving, eksempelvis etablering og innkjøp av utstyr til HelseCampus, samt utstyr til digitalt tilsyn i utvalgte sykehjem og bofellesskap. Kommunedirektøren foreslår derfor en overføring fra investering til drift på kr 1,2 mill. 

By- og samfunnsplanlegging

Overføring fra drift til investering 

 1. Beredskap og samfunnsutvikling, folkehelsemidler til prosjektet Badedammen (overføring fra drift til investering)

I årets utdeling av folkehelsemidler, ble det tildelt kr 0,18 mill. til prosjektet Badedammen. Dette er et prosjekt innenfor investeringsbudsjettet. Derfor foreslås det å flytte budsjettmidler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.

 1. Beredskap og samfunnsutvikling, overføring av midler fra områdeløft Hillevåg til oppgradering av lekeplass i Helmer Hansensgate, Saxemarka, (overføring fra drift til investering)

Lekeplassen i Helmer Hansensgate skal oppgraderes, og det har en kostnadsramme på kr 0,6 mill. Dette er et prosjekt innenfor investeringsbudsjettet. Det foreslås å flytte driftsmidler fra områdeløft Hillevåg til investeringsbudsjettet på idrett og utemiljø. 

Bymiljø og utbygging

Koronatiltak

 1. Idrett og utemiljø, leie av eksternt vakthold som følge av koronapandemien

Som følge av koronasituasjonen har idrett og utemiljø engasjert eksternt vakthold for å ivareta sikkerhet og påse at koronareglene blir fulgt. I forbindelse med tiltaket ble budsjettet styrket med kr 0,8 mill. i 1. tertial. Den forventede kostnaden i 2021 utgjør kr 3,0 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 2,2 mill. i 2. tertial.

 1. Idrett og utemiljø, ekstra renhold ved skolelokaler som følge av koronapandemien

Som følge av korona er det økt renhold ved kommunens gymsaler/skolelokaler. Kostnaden er forventet å utgjøre kr 1,2 mill. totalt i 2021. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til idrett og utemiljø tilsvarende.

 1. Idrett og utemiljø, utkjøring av vaksiner og medisinsk utstyr som følge av koronapandemien

Idrett og utemiljø har merkostnader knyttet til utkjøring av vaksiner og medisinsk utstyr. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,3 mill.

 1. Idrett og utemiljø, lavere billettinntekter ved svømmehaller grunnet koronapandemien

Som følge av koronasituasjonen har det vært begrenset kapasitet ved kommunens svømmeanlegg, mindreinntekten grunnet det reduserte billettsalget forventes å utgjør totalt kr 6,8 mill. hvorav budsjettet ble styrket med kr 1,7 mill. i 1. tertial. Kommunedirektøren foreslår nå å styrke budsjettet med kr 5,1 mill. i 2. tertial.

 1. Idrett og utemiljø, lavere salgsinntekter ved kafe grunnet koronapandemien

Som følge av koronasituasjonen har det vært begrenset kapasitet ved kommunens svømmeanlegg Grunnet den begrensede publikumskapasiteten ved Gamlingen er det også mindreinntekter knyttet til kafeen. Totalt i 2021 er den forventede mindreinntekten estimert til kr 0,9 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med tilsvarende beløp.

 1. Eiendom, ettergivelse av leie til kommunens leietakere 1. halvår 2021

I henhold til punkt 7 i forslag til vedtak foreslås det å avsette midler for inntil 50 % leiereduksjon til kommunens leietakere for 1. halvår 2021 innenfor næring, kultur og/eller organisasjoner som oppfyller følgende kriterier:

Hver enkelt leietaker må selv søke om reduksjon.

Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 1,0 mill. til ettergivelse av leie til de virksomhetene som omfattes av forslag til vedtak.

Ordinære tjenester

 1. Idrett og utemiljø, inntekter fra utleie av lokaler

Idrett og utemiljø har en merinntekt som følge av utleie av lokaler, den er forventet å utgjøre kr 2,5 mill. totalt i 2021. Kommunedirektøren foreslår å øke inntektsbudsjettet tilsvarende.

 1. Idrett og utemiljø, tilskudd til WC skøyter og VM i styrkeløft

Det ble i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtatt i sak 47/21 at tilskudd til WC skøyter og VM i styrkeløft i 2021 skulle bli vurdert i forbindelse med 2. tertial. Kommunedirektøren foreslår styrke budsjettet med kr 0,9 mill. for å kunne innvilge tilskudd til WC skøyter og VM i styrkeløft 2021 med henholdsvis kr 0,4 mill. og kr 0,5 mill.

 1. Eiendom, energikostnader

Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 32 mill. som følge av høye energikostnader i innværende år. Budsjettmidlene vil legges hos eiendom og bli fordelt videre ut på kommunens virksomheter.

 1. Klima og miljø, interaktiv digital løsning for økt engasjement gjennom deling av klima- og miljøinspirasjon

Stavanger kommune er tildelt kr 0,5 mill. fra Statsforvalteren til interaktiv digital løsning for økt engasjement gjennom deling av klima- og miljøinspirasjon. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet i tråd med tilskuddet.

 1. Klima og miljø, piggdekkavgift, reduserte inntekter

Som følge av at flere innbyggere enn tidligere kjører piggfritt foreslår kommunedirektøren å redusere den budsjetterte inntekten med kr 2 mill. Det vil medføre en mindre avsetning til klima- og miljøfondet.

Overføring fra drift til investering

 1. Idrett og utemiljø, uteareal ved skoler på Finnøy og Rennesøy (overføring fra drift til investering)

I 1. tertial 2021 ble det vedtatt en teknisk budsjettjustering, hvor budsjettmidler tilsvarende kr 1,5 mill. tiltenkt utearealer på skoler på Finnøy og Rennesøy, ble overført fra investering til drift. Dette skyldes en feiltolking av årsprogrammet til park og vei, hvor intensjonen var at midlene skulle ligge i investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren foreslår at denne tekniske budsjettjusteringen reverseres.

 1. Utbygging, leie av lokaler i forbindelse med rehabilitering av Tastaveden skole (overføring fra investering til drift)

Som følge av rehabilitering av Tastaveden skole leier kommunen midlertidige lokaler. Midlene tilknyttet prosjektet ligger i investering, mens leien er av driftskarakter. Kommunedirektøren foreslår derfor en teknisk overføring fra investering til drift på kr 3,8 mill.

Innbygger- og samfunnskontakt

Koronatiltak

 1. Kommunikasjon, økte kostnader til lønn og drift grunnet koronapandemien

Kommunikasjonsavdelingen har økte lønn- og driftskostnader knyttet til koronapandemien. Dette er ekstraordinære kostnader som avdelingen ikke har midler til å dekke innenfor egen ramme. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 1,1 mill. for å dekke koronakostnader siste halvår.

Ordinære tjenester

 1. Næring, andel av tilskudd til energihovedstaden omdisponeres til energi-omstillingsprosjekter under vekstfondet

Næring ble i 1. tertial tildelt kr 3,0 mill. i tilskudd til energihovedstaden, jf. sak i Stavanger kommunestyre 78/21. En andel på kr 2,8 mill. ønskes overført til vekstfondet og skal tildeles energi-omstillingsprosjekter med en utlysning i desember 2021.

Stab og støttefunksjoner

Koronatiltak

 1. Kommunedirektøren, kostnader knyttet til testing av utenlandske studenter grunnet koronapandemien

Helfo dekker ikke koronatester for utenlandske studenter ved UiS uten D-nummer. Etter en henvendelse fra Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger (StOr) har Stavanger kommune tatt på seg å dekke disse kostnadene knyttet til testing.  Det vil bli søkt om å få refundert disse kostnadene i ettertid. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,7 mill. for å dekke kostnader for dette.

 1. Kommunedirektøren, kostnader knyttet beredskapskjøkken grunnet koronapandemien

Stavanger kommune har hatt økte kostnader knyttet til drift av beredskapskjøkken også i 2021. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 1,4 mill. for å dekke driften av beredskapskjøkkenet i 2021.

Ordinære tjenester

 1. Digi Rogaland, skjønnsmidler prosjekt smartteknologi

Fellesprosjektet Digi Rogaland får kr 1,5 mill. i prosjektmidler fra Statsforvalteren til prosjektet smartteknologi. Tildelingen gjelder alle Rogalandskommunene og blir betalt ut til Stavanger kommune som vertskommune. 

 1. FOU, skjønnsmidler prosjekt kunnskapsbasert praksis

Stavanger kommune er tildelt kr 1,4 mill. i skjønnsmidler fra Statsforvalteren til prosjektet «Kunnskapsbasert praksis som system for tjeneste – og kvalitetsutvikling; hvordan få dette til i praksis?» Prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger, Sandnes, Strand, Hjelmeland, Hå, Gjesdal, Time, Klepp, Sola, Randaberg, Kvitsøy, Bjerkreim, Lund, Sokndal og Eigersund. Kommunene skal prøve ut nye modeller for å få kunnskapsbasert praksis til å bli den valgte tilnærmingen som grunnlag for faglige beslutninger i tjenesteutførelsen.

 1. Innovasjon og støttetjenester, omdisponering av midler fra innovasjon og digitalisering til regnskap og lønn

Regnskap og lønn har merforbruk i forbindelse med arbeid knyttet til tilbakeføring fra foretak til basisorganisasjonen. Samtidig har innovasjon og støttetjenester mindreforbruk grunnet vakante stillinger. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere kr 5 mill. fra innovasjon og digitalisering til regnskap og lønn.

 1. Innovasjon og støttetjenester, omdisponering av midler til regnskap og lønn fra innovasjon og digitalisering

Se beskrivelse i budsjettendring nr. 47.

 1. Innovasjon og støttetjenester, lavere aktivitet innenfor FoU, digitalisering og innovasjon

Innovasjon og støttetjenester har vakante stillinger innenfor avdelingen digitalisering og innovasjon, i tillegg til at aktivitetsnivået knyttet til FoU, digitalisering og innovasjon er noe lavere enn planlagt. Aktivitetsnivået vil ta seg opp utover høsten, men tjenesteområdet forventer likevel et mindreforbruk ved utgangen av året. Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen til innovasjon og støttetjenester med kr 8,0 mill. 

Sentrale kostnader

Koronatiltak

 1. Fellesutgifter, bruk av avsatte koronamidler, 2. halvår, KS 78/21

I 1. tertial ble det vedtatt å avsette kr 37,4 mill. på kommunens fellesutgifter for å kunne finansiere koronakostnader 2. halvår 2021. Kommunedirektøren foreslår at midler disponeres til tjenesteområdene for å dekke estimerte koronakostnader 2. halvår 2021.

 1. Stavanger Forum AS, kompensasjon for sambruk grunnet koronapandemien

Stavanger kommune har i forbindelse med koronapandemien disponert Forum-området til blant annet luftveislegevakt, vaksinesenter og testsenter. Denne aktiviteten har påvirket muligheten for gjennomføring av arrangement på området. Det foreslås at Stavanger Forum AS kompenseres for merkostnader og inntektsbortfall på inntil kr 2,3 mill. knyttet til kommunens disponering av området. Det vises til kapittel 4.9 for en nærmere omtale.

 1. Kompensasjonsordning for lokale virksomheter, kommunal bevilgning, koronapandemien

Aktører med virksomhet knyttet til gjennomføring av konferanser, utstillinger mv. har blitt rammet av generelle smitteverntiltak. Enkelte av disse aktørene har ikke vært berettiget for midler fra statlige kompensasjonsordninger, jf. kapittel 4.8.  Det foreslås avsatt kr 1,5 mill. til en eventuell tilskuddsordning for slike virksomheter, innenfor rammene av den forhåndsgodkjente kommunale ordningen for kompensasjon til lokale virksomheter. En eventuell etablering av ny tilskuddsordning vil avgjøres i egen politisk sak. Midlene må disponeres innen 31.12.2021.

 1. Stavanger kirkelig fellesråd, tilskudd til dekning av ekstra kostnader som en følge av koronapandemien

Stavanger kirkelige fellesråd har siden pandemien brøt ut, hatt kostnader knyttet til ekstraordinært renhold, smittevernstiltak, kostnader knyttet til pålagt hjemmekontor samt ekstra lønnsutgifter knyttet til å kunne overholde smittevernregler under ulike arrangementer. Kommunedirektøren foreslår å øke tilskuddsrammen til Stavanger kirkelige fellesråd med kr 0,64 mill. til dekning av koronakostnader.

 1. Sykelønnsrefusjon, utvidet ordning av sykepenger i arbeidsgiverperioden grunnet koronapandemien

Vanligvis betaler arbeidsgiveren opptil de første 16 dagene av sykefraværet, men under koronapandemien er det gjort et unntak for sykefravær som gjelder koronaviruset. Stavanger kommune får som arbeidsgiver refundert sykepenger for dag 4-16 når sykefraværet skyldes korona. Ordningen er videreført ut september 2021. Refusjon som faller inn under denne ordningen er i 2021 ført på kommunens fellesutgifter, og utgjør per 2. tertial kr 10 mill. Kommunedirektøren foreslår at mottatt sykelønnsrefusjon brukes til å finansiere merforbruk hos tjenesteområdene. 

Ordinære tjenester

 1. Ryfast-prosjektet, sluttoppgjør

Stavanger bystyre behandlet finansieringsplanen for Ryfast-prosjektet den 25.01.2011. I finansieringsplanen ble det lagt til grunn at Stavanger kommune skulle betale kr 200 mill. av totalt kr 363 mill. i lokale tilskudd. Kostnadsøkninger skulle fordeles etter samme nøkkel. Statens vegvesen har lagt til grunn at sluttoppgjør foretas i 2021. Prognose for sluttkostnad ligger over styringsrammen. Stavanger kommunes andel av kostnadsøkningen utgjør kr 18,6 mill. Kommunedirektøren tilrår at budsjettet justeres tilsvarende, jf. kapittel 4.5.

 1. Folkehallene, drift av Forus Sportssenter

Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vedtok vinteren 2020 at driften av Forus Sportssenter skulle overføres til Folkehallene IKS (sak 113/20) med utgangspunkt i en drifts- og leieavtale. I økonomiplanene ble det innarbeidet totalt kr 1,5 mill. i tilskuddet til Folkehallene IKS til drift av Forus Sportssenter. Kommunene Stavanger (77 %) og Sandnes (23 %) eier anlegget gjennom selskapet Forus Sportssenter AS. Det pågår samtaler om vilkår for ev. inntreden av kommunene Sola og Randaberg som aksjonærer i Forus Sportssenter AS. Fram til spørsmålet om framtidig eierskap er avklart foreslås det at dagens aksjonærer tar budsjettmessig høyde for samlet leie til Forus Sportssenter AS. Dette for å gi selskapet nødvendig forutsigbarhet finansielt. For Stavanger kommune innebærer dette en økning på kr 1,9 mill. i tilskuddet til Folkehallene. Det vises til kapittel 4.9 for nærmere omtale.

 1. Folkehallene IKS, overføring av kapital i forbindelse med virksomhetsoverdragelse

Det vises til omtale under linje 72 og kapittel 4.9. 

 1. Fellesutgifter, økte kostnader til Norsk pasientskadeerstatning

Faktura fra Norsk pasientskadeerstatning er nylig mottatt for 2021 med krav om kr 6 873 595. Dette er betydelig høyere enn allerede budsjettert på kr 3,6 mill. Kommunedirektøren foreslår at budsjettet justeres med kr 3,3 mill.

 1. Fellesutgifter, tros- og livssynssamfunn, tilbakebetaling av tilskudd

Krav om tilbakebetaling av uberettiget støtte i 2011-2014 er på nytt stilt fram etter at anken ikke førte fram i en tilsvarende sak i rettsvesenet. Det forventes at Oslo katolske bispedømme innfrir kravet fra Stavanger kommune. Budsjettet foreslås justert med en inntekt på kr 0,8 mill.

 1. Fellesutgifter, lønnsoppgjør

Resultatet av årets lønnsoppgjør ser ut til å bli 2,8 %. I Handlings- og økonomiplanen for 2021-2024 ble det lagt til grunn en lønnsvekst på 2,2 %, i tråd med statsbudsjettet 2021. Samtidig som kostnaden ved årets lønnsoppgjør anslås høyere enn hva som er lagt til grunn i vedtatt budsjett, ble helårseffekten av lønnsoppgjøret for 2020 lavere enn antatt.

Med bakgrunn i dette anses lønnsreserven tilstrekkelig, og kommunedirektøren foreslår at kr 15 mill. kan frigis av lønnsreserven. 

 Sentrale inntekter

Koronarelaterte inntekter

 1. Rammetilskudd, skjønnsmidler til smittevern og TISK for 1. halvår 2021.

Før sommeren tildelte Statsforvalteren kr 18 mill. i skjønnstilskudd til smittevern og TISK for 1. halvår 2021. Beløpet foreslås innarbeidet som budsjettjustering i 2. tertial.

Ordinære inntekter

 1. Eiendomsskatt, økt inntektsnivå

Fra og med 2021 blir eiendomsskatten i Stavanger kommune fakturert ut etter ny taksering. Eiendomsskatteinntektene ligger foreløpig om lag kr 11 mill. over budsjettert nivå på kr 297 mill.  Eiendomsskatt for bolig og fritidseiendommer utgjør nå om lag kr 19 mill. høyere enn budsjettert, mens eiendomsskatt for annen eiendom utgjør om lag kr 8 mill. lavere enn budsjettert.

Med bakgrunn i utfakturert eiendomsskatt og usikkerheten rundt omfang og utfall på klagene, foreslås inntektsbudsjettet oppjustert med kr 5 mill. i 2021. Samtidig justeres budsjettene internt mellom de to skattegruppene.

 1. Inntekts- og formuesskatt, økt skatteanslag

Den høye skatteinngangen så langt i år og forventede høyere inntekter fra restskatter i år sammenlignet med i fjor, ser ut til å bli på høyere nivåer enn anslagene i revidert nasjonalbudsjett. Med bakgrunn i dette legger kommunedirektøren til grunn en høyere vekst i skatteinngangen til kommunene. Anslaget økes fra 8,6 % til 9,7 %. Samtidig foreslås en tilsvarende endring i vekstanslaget for Stavanger. Skatteanslaget lokalt økes med kr 62 mill. og bidrar til at veksten øker fra 7,5 % til 8,6 %. En skatt per innbygger på 121,7 % av landsgjennomsnittet videreføres. Se nærmere omtale i kapittel 4.4.

 1. Inntektsutjevning, økt nivå iht. endret skatteanslag

Nye anslag på skattenivå for kommunene i Norge og for Stavanger vil øke inntektsutjevningen med om lag kr 7,0 mill. Kommunedirektøren tilrår å innarbeide dette i budsjettet. 

 1. Rammetilskudd, RNB2021, kapitaltilskudd private barnehager

I 1. tertial ble rammetilskuddet justert i tråd med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. Stortinget vedtok i juni å videreføre kapitaltilskudd til private barnehager på 2020-nivå også i 2. halvår. Budsjettet foreslås justert med kr 3,7 mill. for å ta høyde for dette. Samtidig er kostnadene foreslått justert tilsvarende, se endringslinje 3.

 1. Rammetilskudd, skjønnsmidler prosjekt Digi barnevern
 2. Rammetilskudd, skjønnsmidler prosjekt Digi Rogaland, smartteknologi
 3. Rammetilskudd, skjønnsmidler prosjekt digital løsning klima/miljø
 4. Rammetilskudd, skjønnsmidler prosjekt Kunnskapsbasert praksis

Stavanger kommune har også i år sendt inn søknader om prosjektskjønnmidler til interkommunale samarbeidsprosjektet og har blitt tildelt følgende prosjektskjønnsmidler:

Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet med tilskuddsinntektene og tilhørende prosjektkostnader på tjenesteområdene. Jf. endringslinjene 6, 37, 45 og 46. 

 1. Integreringsmidler, tilskudd fra oppsporingssaker tidligere år

Budsjettert nivå for integreringstilskudd i 2021 er kr 135,5 mill. Kommunen mottok nylig kr 30 mill. i tilskudd som det ikke er budsjettert for. Dette gjelder oppsporingssaker tilbake i tid, tilskudd kommunen hadde krav på tidligere år basert på fremsatte krav til IMDi. Av ulike grunner har disse ikke blitt utbetalt før nå. Det foreslås at budsjettet oppjusteres med kr 30 mill. for å hensynta den økte inntekten.

 1. Frikraft, økt kraftpris

Kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har inngått avtale med Lyse AS om uttak av frikraft. Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil dermed gi kommunen lavere energikostnader i vinterhalvåret. Refusjon knyttet til disponering av frikraft er beregnet til kr 9 mill. i 2021. Kraftprisen har vært høy i 2021. Kommunedirektøren tilrår derfor å øke refusjon fra frikraft med kr 9,8 mill.

 1. Folkehallene IKS, overføring av kapital i forbindelse med virksomhetsoverdragelse

Folkehallene er eid av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Kommunestyrene vedtok vinteren 2020 en ny selskapsstruktur for Folkehallene (sak 102/20). Dette omfattet etableringen av et nytt felles driftsselskap Folkehallene IKS og konvertering av eksisterende selskapene til rene eiendomsselskap. Det er i den forbindelse foretatt en virksomhetsoverdragelse til Folkehallene IKS. Som et ledd i virksomhetsoverdragelsen vil opptjent egenkapital knyttet til driften av anleggene overføres til Folkehallene IKS. Det er i samråd med revisor avklart at denne overføringen må skje via eierkommunene. Kommunedirektørene har av den grunn innarbeidet en samlet utbytteforventning på kr 7,7 mill. fra Multihallen og Storhallen IKS. Det er samtidig innarbeidet et samlet ekstraordinært tilskudd til Folkehallene IKS på kr 7,7 mill. Transaksjonen vil ikke påvirke resultatet for kommunekassen. Det vises til kapittel 4.9 for nærmere omtale.

Eksterne finanstransaksjoner

 1. Finansforvaltning, netto realisert gevinst

Det er per 2. tertial 2021 realisert kr 28,8 mill. i gevinst og kr 18 mill. i realisert tap. Det foreslås av den grunn å justere opp budsjettert netto realisert gevinst fra kr 8,1 mill. til kr 10,8 mill. Kommunedirektøren tilrår at netto realisert gevinst i 2. tertial 2021 avsettes til disposisjonsfond for å ta høyde for usikkerhet knyttet til videre utvikling.

 1. Forsinkelsesrenter, inntektstap

Formannskapet vedtok i sak 83/21 at Stavanger kommune skulle fortsetter praksisen med å sette forsinkelsesrenter til 2,7 % ut året av hensyn til den ekstraordinære situasjonen med pandemien byens innbyggere og bedrifter er rammet av. Inntektstapet beregnes til kr 0,23 mill. og kommunedirektøren tilrår at inntektsbudsjettet reduseres tilsvarende.

 1. Netto kapitalkostnader, reduksjon

Det er budsjettert med kr 549,6 mill. i netto kapitalkostnader i 2021. Kommunedirektøren har foretatt en ny beregning av netto kapitalkostnader basert på endringer i rentenivå, endringer i likviditeten, endringer i tidspunkt for/nivå på låneopptak, innfrielse av gjeld mv. Kommunedirektøren tilrår på denne bakgrunn at netto kapitalkostnader justeres ned med kr 47,9 mill. i rapporten per 2. tertial 2021.

 1. Utbytte, kommunale selskap

Det er budsjettert med et utbytte fra Forus Næringspark AS på kr 5 mill. i 2021. Det pågår et arbeid der aksjonærene vurderer grunnlaget for nødvendige endringer i vedtektene og aksjonæravtalen, for å åpne opp for utdeling av utbytte. Det tas sikte på å få endelig avklart dette før ordinær generalforsamling i 2022. Kommunedirektøren tilrår av den grunn å justere ned utbyttet i 2021. Det er videre lagt til grunn et samlet utbytte på kr 4 mill. fra Renovasjonen IKS, hvorav Stavanger kommunes andel utgjør kr 2 mill. Representantskapet har vedtatt et samlet utbytte på kr 2 mill. i 2021. Kommunedirektøren foreslår på denne bakgrunn å justere ned budsjettert utbytte med kr 1 mill. Kommunedirektøren vil imidlertid følge opp utbytteforventningen basert på selskapets utbyttegrunnlag.

 1. Eieruttak, Stavanger parkeringsselskap KF

Foretaket har budsjettert med et årsresultat på kr 25,7 mill. i 2021. Det er videre budsjettert med et eieruttak fra foretaket til kommunekassen på kr 25,5 mill. i 2021, basert på opprinnelig budsjettert resultat i 2021 og foretakets egenkapitalsituasjon. Oppdaterte prognoser tilser at dersom det ikke innføres nye strenge smitteverntiltak vil det kunne være mulig å oppnå en omsetningsvekst på 6 % i 2021, noe som gir et resultat i størrelsesorden kr 16,9 mill. Foretaket har følgelig fått et svekket grunnlag for eieruttak i 2021. Kommunedirektøren tilrår av den grunn at budsjettert eieruttak justeres ned med kr 10,5 mill. Eieruttaket vil etter dette være på kr 15 mill. i 2021. Det er i tillegg budsjettert med et forventet utbytte fra datterselskapet Rogaland Parkering AS på kr 2 mill.

Interne finanstransaksjoner

 1. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon

Grunnet tekniske justeringer mellom drift og investering, foreslås det å øke overføringen fra drift med kr 0,98 mill. Jf. tilsvarende tiltak i investeringsbudsjettet.

 1. Overføring mellom drift og investering, økt overføring

Det foreslås å øke overføring fra drift til investering med kr 55,9 mill. for å øke egenfinansieringen av investeringene. Jf. tilsvarende tiltak i investeringsbudsjettet.

 1. Avsetning til disposisjonsfond, vekstfond, energi-omstillingsprosjekter

Dette endringsforslaget henger sammen med linje 42, som omtaler tiltaket på kostnadssiden. Kr 2,8 mill. foreslås overført til vekstfondet. Midlene skal tildeles energi-omstillingsprosjekter. Utlysning planlegges i desember 2021 og midlene blir utbetalt i 2022.

 1. Avsetning til disposisjonsfond, finansforvaltning, netto realisert gevinst

Det vises til linje 73 for nærmere omtale. Midlene foreslås satt av på finansforvaltningsfondet (bufferfondet).

 1. Avsetning til disposisjonsfond, klima- og miljøfond, redusert piggdekkavgift

Se linje 38 for nærmere omtale av piggdekkavgiften. Piggdekkavgift finansierer kr 3 mill. i drift, kr 1,5 mill. i panteordning, samt kr 6,5 mill. i årlige avsetninger til klima- og miljøfondet. Når det nå anslås kr 2 mill. lavere piggdekkavgifter, må dette tilsvarende redusere planlagt avsetning til disposisjonsfondet som er merket klima- og miljøfond.

 1. Bruk av disposisjonsfond, klima- og miljøfond, korreksjon

Planlagte miljø- og klimatiltak finansiert av fondet utgjør kr 13,3 mill. i 2021. I Handlings- og økonomiplanen for 2021-2024 ble bruken av klima- og miljøfondet redusert uten at dette var tilsiktet. Kommunedirektøren foreslår følgelig å justere bruken slik at fondet kan finansiere kr 13,3 mill. til ulike tiltak skissert av utvalg for miljø og utbygging, jf. vedtakene i de to foregående handlings- og økonomiplanene. Klima- og miljøfondet anslås etter dette å være kr 22,7 mill. ved slutten av året.