⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2021

11 Klimabudsjett

11.1 Innledning

Siste tilgjengelige regnskapstall fra Miljødirektoratet for 2019 viser et klimagassutslipp i Stavanger kommune på 365.624 tonn CO2-ekv. (eksl. jordbrukets biogene utslipp). Utslippsrammen for klimabudsjettet i 2021 er 295.300 tonn CO2-ekv. Dette innebærer at det er behov for en utslippsreduksjon på ca. 70 000 tonn CO2-ekv fra 2019-nivået for å nå utslippsrammen for 2021.

11.2 Indikatorer

Klimagassregnskapet til Miljødirektoratet publiseres årlig, med rundt ett års forsinkelse. Klimagassregnskapet for 2020 vil bli publisert i slutten av 2021, mens regnskapet for 2021 vil bli publisert i slutten av 2022.

I påvente av oppdaterte regnskapstall har Stavanger kommune utarbeidet et indikatorsett. Indikatorsettet viser utvikling for utvalgte nøkkelparametere som har tilknytning til hvordan utslippstallene fra Miljødirektoratet kan bli. Alle tallene i tabellen er for perioden 1. januar 2021 – 31. juli 2021:

SektorIndikator/nøkkeltall201920202021% endring 2019 - 2020% endring 2020-2021Kilde:
VeitrafikkBompasseringer Nord-Jæren, ÅDT204 667182 948180 473-11 %-1 %Bymiljøpakken
 Elbilandel av kjøretøyparken, personbil12,40 %15,50 %19,10 %25 %23 %Opplysningskontoret for veitrafikk
 Elbilandel av kjøretøyparken, varebil2,00 %2,60 %3,70 %32 %43 %Opplysningskontoret for veitrafikk
 Elbilandel av nybilsalget av personbil56,40 %56,80 %61,40 %1 %8 %Opplysningskontoret for veitrafikk
 Elbilandel av nybilsalget av varebiler6,60 %7,30 %20,50 %10 %180 %Opplysningskontoret for veitrafikk
SjøfartHavner i Stavanger - utvikling for antall anløp 11 2669 2648 631-18 %-7 %Kystverket, Havbase.no
OppvarmingStasjonært salg av biogass, GWh 11,2314,359,5328 %-34 %Lyse
 Stasjonært salg av naturgass, GWh 142,92112,64136,95-21 %22 %Lyse
AvfallMengde Restavfall levert til IVAR, tonn -15 01514 957--0,40 %Stavanger kommune
Tabell 11.1 Nøkkelparametere 1. januar 2021-31. juli 2021
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedpunkter og merknader til utviklingen

Elbil-andelen øker i Stavanger. 19,1 prosent av personbilbestanden er el-biler per 31.07.2021, og 61,4 prosent av nyregistrerte personbiler i perioden er elbiler. Det er også en betydelig økning i elbilsalget for varebiler.

Salg av biogass har hatt en nedgang i forhold til tilsvarende periode i fjor, mens stasjonært salg av naturgass har hatt en økning sammenlignet med samme periode i fjor (i perioden januar til juli). Dette skyldes trolig den kalde vinteren i 2021.

For sjøfart har det vært en nedgang i antall havneanløp for de fleste skipskategoriene siden 2020, men særlig i forhold til 2019. Det har imidlertid vært en økning i antall anløp av oljeprodukttankere. Dette vil påvirke utslippsregnskapet, da dette er fartøy med store utslipp.

Mengden levert restavfall gikk ned med 0,4 prosent i forhold til samme periode i fjor. Tall for 2019 er ikke oppgitt på grunn av kommunesammenslåingen.

11.3 Tildeling av klimasatsmidler

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. I 2021 har Stavanger kommune fått midler til følgende prosjekter;

11.4 Aktiviteter og utvikling på utvalgte tiltak i klimabudsjettet i 2. tertial

Nullvekstmålet for personbiltrafikken:

 

Tiltak for å tilrettelegge for fossilfri havnedrift: Arbeid med regulering og design av landstrømanlegg til cruiseskip i fjellhall under Bjergstedparken er igangsatt. Stavanger Regionen Havn planlegger å søke om støtte fra ENOVA i utlysningsrunden som kommer i oktober 2021. Anlegget, som tidligst kan stå klart første kvartal 2023, vil anslagsvis redusere klimagassutslippene med 4 600 tonn CO2-ekv per år.

 

Søra Bråde Biokullanlegg: Det arbeides for å etablere et biokullanlegg (pyrolyseanlegg) for produksjon av varme og biokull fra kommunalt grøntavfall. Prosjektet har mottatt kr 9,53 mill. i støtte fra Klimasats-ordningen. I forslag til budsjettendring 2. tertial foreslås det å avsette kr 3 millioner i år, til kjøp av tomt og konsulent-tjenester. Resterende finansiering vil innarbeides i HØP 2022-2025.

 

Tiltak for planlegging og gjennomføring av fossilfrie byggeplasser: Fossilfri byggeplass er inkludert som kontraktskrav for Rådhuset, Teknikken barnehage, Tastaveden skole, og en rekke anleggsplasser samt anleggsplasser i egenregi.

Som beskrevet i klimabudsjettet har kommunen begrensede virkemidler og handlingsrom til å kunne redusere vesentlige utslipp på egen hånd. Stavanger kommune har som en del av storbynettverk for klima utformet seks klimakrav til regjeringen;

  1. Klimavennlig avfallshåndtering med karbonfangst
  2. Bruk av biodrivstoff
  3. Styrke plan- og bygningsloven som klimaverktøy
  4. Videreføre Klimasats-ordningen
  5. Mobilitet og nullutslippssoner
  6. Heve byenes rolle i det internasjonale arbeidet.

Kravene ble frontet på Arendalsuka og i en kronikk på nrk.no.