⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2021

1 Sammendrag

Vaksinen er veien ut av koronapandemien 

Stavanger kommune har vært preget av perioder med høyt smittetrykk fra koronapandemien hittil i år, og de høye smittetallene ved starten av nytt barnehage- og skoleår må ses i sammenheng med massetesting og mindre inngripende smitteverntiltak. Det er nå tendenser til at smitten flater ut som følge av økt vaksinering av befolkningen. Stavanger kommune har per 2. tertial vaksinert 67,6 % av befolkningen med minst én dose. Antall sykehusinnleggelser har vært lavt sammenlignet med tilsvarende perioder med høy smittespredning. Dette bekrefter at vaksinen fungerer og er veien ut av pandemien. 

Lavere arbeidsledighet  

Arbeidsledigheten har fortsatt å synke over sommeren etter hvert som flere har blitt vaksinert og smittevernstiltak er fjernet. I Stavanger var andelen helt ledige 3,2 % ved utgangen av august. Dette var høyest i fylket, hvor andelen helt ledige var 2,6 %. Samlet for landet var andelen 2,7 %.  

Færre innbyggere 

Stavanger har hatt en befolkningsnedgang på 162 personer i 1. halvår 2021, tilsvarende -0,1 prosent. Dette skyldes hovedsakelig etterregistrering av utvandring i 2. kvartal, noe som er med å gjøre nedgangen større enn i samme kvartal i 2020.  

Økonomisk status – drift  

Inntektene til kommunen forventes å øke med til sammen kr 122 mill. ved årets slutt. Dette gjelder blant annet høyere frie inntekter (skatt og rammetilskudd) og oppgjør for tidligere flyktningesaker.  

Driftsutgiftene forventes å øke med kr 124 mill. En betydelig andel gjelder koronarelaterte utgifter, men også innenfor ordinær drift – spesielt energiutgifter og tjenester innenfor helse og velferd er det forventet merforbruk. Samtidig forventes det lavere netto finanskostnader på kr 34 mill. på grunn av blant annet endringer i rentenivå, høy likviditet, samt tidspunkt og nivå på låneopptak.  

Kommunedirektøren foreslår å øke driftsinntektene med kr 122 mill. og driftsutgiftene med kr 101 mill. Deler av besparelsen i netto finansposter og anslag om høyere skatteinngang foreslås overført til investering for å øke egenfinansieringen og bidra til lavere låneopptak. 

Samlet innebærer forslag til budsjettendringer en forbedring av netto driftsresultat fra 0,8 % i gjeldende budsjett til 1,3 % i foreliggende forslag til budsjett.  

Økonomisk status – investeringer 

Som en følge av nye prosjekter og kostnadsendringer, justeringer av finansiell fremdrift og tekniske justeringer mellom drift og investering foreslås reduksjon i investeringsutgiftene på kr 19,55 mill.  Sammen med økt overføring fra drift til investering foreslås det å redusere bruk av lån med kr 78,6 mill. Disse endringene gjør at graden av egenfinansiering øker til 51 %.  

Koronakostnadene i år er foreløpig ikke fullfinansiert fra staten 

Samlede estimerte koronarelaterte kostnader for 2021 utgjør kr 224 mill. Staten har så langt bidratt med finansiering på om lag kr 198 mill.  Det er signalisert en ytterligere skjønnstildeling i november/desember 2021.   

Pandemien påvirker fraværet 

Det er fortsatt viktig at ansatte med luftveisplager har lav terskel for å holde seg hjemme under koronapandemien, og dette påvirker sykefraværet.  Sykefraværet i Stavanger kommune var per 2. tertial på 8,6 %, noe som tilsvarer en økning på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Måltallet for samlet sykefravær i kommunen er 6 %.   

En normal hverdag med økt beredskap 

Massevaksinasjonen av befolkningen går mot slutten.  Snart har 90 prosent av den voksne befolkningen mottatt to vaksinedoser og samfunnet kan returnere til en normal hverdag med økt beredskap. Dette innebærer at innbyggerne i mindre grad vil merke koronapandemien. For Stavanger kommune vil det innebære å gå fra stadig endrede tiltaksnivå, til en mer ordinær drift i tjenestetilbudet.  Samtidig som hverdagen og tjenestetilbudet normaliseres skal kommunen fortsette å overvåke pandemien sammen med sentrale myndigheter.