⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2021

12 Økonomiske oversikter

Økonomisk oversikt drift (jf. forskr.§ 5-6)Justert årsbudsjett 2021Opprinnelig årsbudsjett 2021Årsregnskap 2020
Driftsinntekter   
Rammetilskudd -2 794 565 -2 751 297 -2 948 128
Inntekts- og formuesskatt -5 965 000 -5 857 000 -5 548 456
Eiendomsskatt -297 000 -297 000 -215 890
Andre skatteinntekter000
Andre overføringer og tilskudd fra staten -240 410 -219 643 -369 902
Overføringer og tilskudd fra andre -1 003 054 -886 861 -1 338 085
I) Mottatte konserninterne avdrag -2 550 -23 700 -23 652
Brukerbetalinger -465 902 -507 970 -442 139
Salgs- og leieinntekter -1 232 606 -850 383 -876 796
Sum driftsinntekter -12 001 087 -11 393 854 -11 763 047
Driftsutgifter   
Lønnsutgifter 5 628 842 5 291 168 5 373 497
Sosiale utgifter 1 527 747 1 395 454 1 276 222
Kjøp av varer og tjenester 3 680 322 3 477 323 3 479 650
Overføringer og tilskudd til andre 838 717 801 728 1 025 198
Avskrivninger 560 339 336 144 530 203
Sum driftsutgifter 12 235 967 11 301 817 11 684 769
Brutto driftsresultat 234 880 -92 037 -78 278
Renteinntekter -105 213 -121 283 -136 100
Utbytter -297 400 -297 400 -277 857
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -8 100 0 -6 744
Renteutgifter 247 945 241 879 232 345
Avdrag på lån 387 027 386 927 348 950
Netto finansutgifter 224 259 210 123 160 593
Motpost avskrivninger -560 339 -336 144 -530 203
Netto driftsresultat -101 200 -218 058 -447 888
Disp. eller dekning av netto driftsresultat   
Overføring til investering 282 042 216 114 252 298
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond -143 620 5 716 101 378
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond -37 222 -3 772 262 136
Bruk av tidligere års mindreforbruk00 -167 924
Dekning av tidligere års merforbruk000
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat 101 200 218 058 447 888
Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)000
Tabell 12.1 Økonomisk oversikt drift (§ 5-6,1)
Last ned tabelldata (Excel)
Bevilgningsoversikt drift del 1 (jf. forskr.§ 5-4, 1. ledd)Justert årsbudsjett 2021Opprinnelig årsbudsjett 2021Årsregnskap 2020
Rammetilskudd -2 794 565 -2 751 297 -2 948 128
Inntekts- og formueskatt -5 965 000 -5 857 000 -5 548 456
Eiendomsskatt -297 000 -297 000 -215 890
Andre generelle driftsinntekter -199 636 -264 201 -409 252
Sum generelle driftsinntekter -9 256 201 -9 169 498 -9 121 727
Sum bevilgninger drift, netto 8 930 718 8 741 272 8 513 565
Avskrivninger 560 339 336 144 530 203
Sum netto driftsutgifter 9 491 057 9 077 416 9 043 769
Brutto driftsresultat 234 856 -92 082 -77 958
Renteinntekter -105 168 -121 238 -136 048
Utbytter -297 400 -297 400 -277 857
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler -8 100 0 -6 744
Renteutgifter 247 924 241 879 231 973
Avdrag på lån 387 027 386 927 348 950
Netto finansutgifter 224 283 210 168 160 273
Motpost avskrivninger -560 339 -336 144 -530 203
Netto driftsresultat -101 200 -218 058 -447 888
Disponering eller dekning av netto driftsresultat   
Overføring til investering 282 042 216 114 252 298
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -143 620 5 716 101 378
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -37 222 -3 772 262 136
Bruk av tidligere års mindreforbruk00 -167 924
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat 101 200 218 058 447 888
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)000
Tabell 12.2 Bevilgningsoversikt drift del 1 (§ 5-4, 1.ledd1)
Last ned tabelldata (Excel)
Bevilgningsoversikt drift - del 2 (jf. forskr. § 5-4, 2. ledd)Justert årsbudsjett 2021Opprinnelig årsbudsjett 2021Årsregnskap 2020
Oppvekst og utdanning   
Stab oppvekst og utdanning 32 708 37 179 36 077
Barnehage 1 184 757 1 151 630 1 182 931
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 51 922 86 097 104 451
Grunnskole 1 621 665 1 608 415 1 593 680
Johannes læringssenter 102 212 98 822 112 785
Stavanger kulturskole 45 788 44 394 43 613
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 59 851 48 433 49 655
Ungdom og fritid 69 355 74 802 63 563
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 97 505 86 492 97 309
EMbo 37 131 36 959 44 731
Barnevernstjenesten 261 284 260 089 264 305
Sum oppvekst og utdanning 3 564 178 3 533 312 3 593 100
Helse og velferd   
Stab helse og velferd 45 239 39 137 63 679
Helse- og velferdskontor 295 501 318 674 322 166
NAV 341 350 332 659 348 946
Fysio- og ergoterapitjenesten 72 063 69 969 77 390
Helsehuset i Stavanger 21 439 22 262 23 734
Hjemmebaserte tjenester 462 150 378 597 460 832
Bofellesskap 538 122 548 550 528 982
Alders- og sykehjem 866 999 864 025 868 555
Helse- og omsorgssenter 84 357 87 247 89 938
Stavanger legevakt 78 068 66 221 76 202
Vaksinasjon 28 000 00
Rehabiliteringsseksjonen 60 892 58 358 58 988
Arbeidstreningssenteret 14 451 15 697 14 610
Boligkontoret 7 995 7 954 8 304
Flyktningtjenesten 82 358 97 020 102 348
Dagsenter og avlastning 220 037 186 603 209 728
Tekniske hjemmetjenester 7 831 7 251 7 135
Krisesenteret i Stavanger 13 817 13 157 12 991
Sentrale midler levekår -153 904 -109 234 -176 204
Sentrale midler legetjeneste 136 732 122 845 131 031
Sum helse og velferd 3 223 497 3 126 992 3 229 353
By- og samfunnsplanlegging   
Stab by- og samfunnsplanlegging 10 638 7 648 11 819
Byggesaksavdelingen 3 609 4 660 3 936
Byutvikling 31 903 25 255 27 698
Beredskap og samfunnsutvikling 15 428 16 990 11 726
Kart og digitale tjenester 17 307 17 301 17 401
Sum by- og samfunnsplanlegging 78 885 71 854 72 581
Bymiljø og utbygging   
Stab bymiljø og utbygging 8 154 11 310 7 654
Klima og miljø 7 849 8 387 1 298
Juridisk 11 645 11 040 386
Eiendom 235 538 302 211 296 942
Idrett og utemiljø 291 769 268 859 295 325
Utbygging 9 809 4 249 8 661
Vann, avløp, slam og renovasjon 131 131 28 693
Sum bymiljø og utbygging 564 895 606 187 638 958
Innbygger- og samfunnskontakt   
Stab innbygger- og samfunnskontakt 4 303 4 285 4 327
Smartby 14 104 13 838 11 842
Næring 39 674 34 510 34 381
Kommunikasjon 11 832 10 550 10 995
Kultur 155 909 188 269 192 339
Innbyggerdialog 28 266 27 736 29 202
Politisk sekretariat 15 781 15 487 10 892
Sølvberget 29 873 00
Sum innbygger- og samfunnskontakt 299 742 294 675 293 977
Stab og støttefunksjoner   
Kommunedirektør 6 796 3 845 14 374
Kommuneadvokat 7 281 7 244 6 233
Innovasjon og støttetjenester 267 773 261 138 268 505
Økonomi og organisasjon 89 197 89 726 68 609
Sum stab og støttefunksjoner 371 047 361 953 357 721
Felles inntekter og utgifter 724 187 747 721 375 193
Sum bevilgninger drift,netto 8 826 431 8 742 694 8 560 883
Herav   
Avskrivninger 560 339 336 144 530 203
Motpost avskrivninger -560 339 -336 144 -530 203
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -99 615 6 094 53 918
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -4 672 -4 672 -6 600
Korrigert sum bevilgninger drift, netto 8 930 718 8 741 272 8 513 565
Tabell 12.3 Bevilgningsoversikt drift del 2 (§ 5-4, 2.ledd1)
Last ned tabelldata (Excel)
Bevilgningsoversikt - investering, (jf. forsk. § 5-5, 1. ledd)Justert årsbudsjett 2021Opprinnelig årsbudsjett 2021Årsregnskap 2020
1 Investeringer i varige driftsmidler 1 688 597 1 448 750 529 913
2 Tilskudd til andres investeringer000
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 29 750 26 100 20 909
4 Utlån av egne midler 137 000 271 400 0
5 Avdrag på lån000
6 Sum investeringsutgifter 1 855 347 1 746 250 550 821
7 Kompensasjon for merverdiavgift 211 528 201 728 53 084
8 Tilskudd fra andre 44 800 28 000 55 330
9 Salg av varige driftsmidler 21 900 16 600 42 255
10 Salg av finansielle anleggsmidler000
11 Utdeling fra selskaper000
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 69 070 78 870 31 109
13 Bruk av lån 1 082 063 1 060 994 286 250
14 Sum investeringsinntekter 1 429 361 1 386 192 468 029
15 Videreutlån 520 000 320 000 258 626
16 Bruk av lån til videreutlån 520 000 320 000 258 626
17 Avdrag på lån til videreutlån 129 000 129 000 103 048
18 Mottatte avdrag på videreutlån 129 000 129 000 103 048
19 Netto utgifter videreutlån000
20 Overføring fra drift 282 042 216 114 574
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond00 4 210
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 143 944 143 944 78 000
23 Dekning av tidligere års udekket beløp000
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger 425 986 360 058 82 784
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)000
Tabell 12.4 Bevilgningsoversikt investering del 1 (§ 5-5, 1.ledd1)
Last ned tabelldata (Excel)
Nr.Bevilgningsoversikt - investering, (jf. forsk. § 5-5, 2. ledd)Justert årsbudsjett 2021
 Diverse bygg, anlegg og felles investeringer 
1Nye Tou, 3. byggetrinn 1 000
2Kvernevik og Sunde bydelshus 3 300
3Kvernevik og Sunde bydelshus, rekkefølgekrav parkering og adkomst 2 500
4Stavanger rådhus, rehabilitering 50 000
5Nytt kommunehus Rennesøy, inkl. sentrumsutvikling og rekkefølgekrav 2 000
6Ny beredskapssentral, OK23 500
7Akropolis mulighetsstudie 3 895
8Brannstasjon Judaberg, nybygg 13 800
9Schancheholen, brannstasjon 94 500
10Lervig Brannstasjon 112 000
11Lervig, parkering og næring 5 000
12Lervig, kontorer 1 000
13Lervig, bydelsfunksjoner 1 000
14Finnøy, teknisk lager 4 000
15IT, datasenter ny arkitektur 20 000
16IKT oppgraderinger, Rennesøy 625
17Administrasjonsbygg, utbedring 1 000
18Kjøp og utvikling av prosjekter 5 000
19Byggemodning Madla/Revheim 4 000
20Kunst i offentlig rom 8 300
21Sykkelparkering OK23 1 600
22Minnesmerke for krigsseilerne 1 246
23Regnskap, kundebehandlingssystem og remittering Autopay 450
24Regnskap, robotisering fakturering 300
25Meråpent på Finnøy 1 000
26Meråpent på Rennesøy 1 000
27Sølvberget IT 500
28Flytting av Rennesøy bibliotek 700
 Sum Diverse bygg, anlegg og felles investeringer 340 216
 Forvaltning 
29ENØK tiltak på kommunale bygg 20 000
30Kongsgata 47-49, innvendig rehabilitering og ny heis 7 500
31Kvaleberg skole, ny energiløsning fjernvarme 4 000
32Skolebygg, oppgradering av SD-servere 4 500
33Institusjoner, løpende rehabilitering 1 000
34Sykehjem, Teleslynge-/IR anlegg 2 000
35Stokka sykehjem, garasje til buss 1 500
36Erichstrupsgate, vedlikehold 500
37Riving gamle bru skole 200
38Rehabilitering sykehjem 18 000
39Rehabilitering av formålsbygg (Vedlikeholdspakke, flere prosjekter) 19 796
 Forvaltning Totalt 78 996
 Oppvekst og utdanning 
40Tastaveden skole 60 000
41Kvernevik skole 5 000
42Madlamark skole 164 450
43Lervig skole 5 000
44Vaulen skole 5 000
45Skoler, inventar og utstyr 2 500
46Skoler, investering i IKT/Smartteknologi 2 000
47Skoler, løpende rehabilitering 2 500
48Hjertesoner og trafikksikkerhet i grunnskolen 1 000
49Helsestasjon og jordmortjenesten - inventar og utstyr 3 350
50Trådløst nett i barnehager og SFO 890
 Skolebygg Totalt 251 690
 Barnehagebygg 
51Grovgarderober i 6 barnehager 10 000
52Lervig, barnehage 19 000
53Strømvik, barnehage 30 600
54Teknikken, barnehage 52 500
55Barnehager, inventar og utstyr 1 000
56Barnehager, løpende rehabilitering 2 000
57Mulighetsstudie, tomt/areal til barnehageformål 1 000
 Barnehagebygg Totalt 116 100
 Helse- og velferd 
58Finnøy helse- og omsorgssenter 25 000
59Nye signalanlegg ved sykehjemmene 5 000
60Solborg-prosjektet 30 300
61Ramsvigtunet sykehjem, ny etasje 20 000
62Plan for omsorgsbygg 2019-2034, mulighetsstudier og prosjekteringer 2 000
63Blidensol sykehjem, mulighetsstudie og kapasitetsutvidelse 1 650
64Biler, virksomheter i Helse og velferd 1 500
65Velferdsteknologi 10 000
66Trådløst nettverk sykehjem og bofelleskap 6 760
67Stavanger legevakt, mulighetsstudie 2 500
68Bofellesskap Eltarvåg 1 500
69Mosvannparken mulighetsstudie, dagsenter 1 900
70Lervig sykehjem, utstyr og møbler til kommunalt legekontor 2 000
71Utstyrsmidler levekår - Rehabiliteringsseksjonen 430
 Helse- og velferd Totalt 110 540
 Bolig 
72Kjøp av bolig 7 800
73Kjøp av bolig 8 500
74Brannsikring risikoutsatte boliger 2 000
75Rehabilitering av kommunale boliger 20 000
76Tastarustå B7 40 000
77Etablererboliger 30 000
78Brukereid bofellesskap 19 000
79Boliger til flyktninger og vanskeligstilte 50 000
80St. Petri bofellesskap for eldre 20 000
81Bofellesskap for eldre med demens 2 000
 Sum bolig 199 300
 Byggdrift 
82Kjøkken, utstyr 1 000
 Sum byggdrift 1 000
 Idrett 
83Hinna idrettsanlegg (rekkefølgekrav) 8 000
84Madlamark, idrettshall 1 500
85Lervig, idrettshall 1 000
86Idrettsbygg, løpende rehabilitering 500
87Mulighetsstudie Kvaleberg skate-/idrett- og bydelshus 2 000
88Madlamark skole, varmtvannsbasseng 3 000
89Kunstgressbane Tasta idrettspark 9 550
90Kunstgressbane Kvernevik (Vedlikeholdspakke) 6 000
 Idrettsbygg Totalt 31 550
 Vannverket 
91Tiltak i Finnøy 3 800
92Tiltak i Rennesøy 1 900
93Byomforming 20 000
94Fornyelse 38 000
95Lekkasjereduksjon 1 000
96Vannledninger i utbyggingsområder 2 000
97Vannverket, kjøretøy og utstyr 800
 Vannverket Totalt 67 500
 Avløpsverket 
98Tiltak Rennesøy 400
99Byomforming 40 000
100Fornyelse 50 000
101Fremmedvannsreduksjon og separering 10 000
102Vannføringsmålere avløp 2 000
 Avløpsverket Totalt 102 400
 Renovasjon 
103Nedgravde containere 2 500
104Nye avfallsbeholdere, kjøp 2 500
 Renovasjon Totalt 5 000
 Park og vei 
105Nye veianlegg 2 100
106Vei, rehabilitering 1 500
107Asfaltering 5 000
108Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien og Vakthusveien 9 250
109Kongsgaten, rehabilitering 7 500
110LED-lys, utskifting av gatelysarmatur 10 250
111Gatelys 12 250
112Bruer/kaier, rehabilitering 5 750
113Nedsenkbare pullerter-erstatning 3 000
114Fremkommelighet 3 000
115Sentrum 7 000
116Trafikksikkerhet 19 275
117Intensiv belysning fotgjengerfelt 2 200
118Kannik skole, uteområde 7 390
119Skoler, uteområder 4 600
120Kreative lekeplasser 4 500
121Barnehager, uteområder 7 000
122Parkanlegg/friområder, rehabilitering 200
123Prosjekt friområde 17 200
124Bypark 2 000
125Lervig park 3 000
126Nytorget 10 200
127Uteområdet i rådhuskvartalet 2 000
128Forprosjekt uteområdet rådhuset 1 400
129Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg 6 100
130Idrettsanlegg 6 000
131Kunstgressbaner, rehabilitering 16 500
132Granulatoppsamling kunstgressbaner 3 000
133Miljø, gatetun, fortau, kantstein, sluk, belysning 10 600
134Sykkelstrategi 20 750
135Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner 2 250
136Åmøyveien, gang og sykkelvei 12 500
137Bymiljøpakken, mva 1 000
138Oppgradering av uteområde Hagatoppen 690
139Toa Scene, uteområdet 3 500
140Børehaugen, rekkefølgekrav 3 000
141Gang og sykkelvei, Østhusvik- Hanasand 970
142Fortau Vikevåg - sykehjem 3 000
143Lys ridesti Sørmarka 1 000
144Tennisbaner Sørmarka 2 250
145Skilting ikke landfaste øyer 740
146Levekårsløft Storhaug 4 300
147Drikkeplasser/fontene og lekepark 700
 Park og vei Totalt 246 415
 NIS 
148Utstyr, biler og maskiner 6 850
   6 850
 Kirke 
149Domkirken 2025 80 000
150Hundvåg kirke, rehabilitering 38 340
151Revheim gravlund 4 000
152Tjensvoll gravlund, oppgradering urnefelter og parkering 2 500
153Ventilasjonsanlegg, utskiftning kirker 4 200
 Kirkebygg Totalt 129 040
 Miljø 
154Forurenset sjøbunn-prosjekt 2 000
 Miljø Totalt 2 000
 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 
155Egenkapitaltilskudd KLP 24 750
156Aksjekapitalinnskudd i Marin Energi Testcenter AS (MET) 2 000
157Kjøp av aksjer, Finnøy biogassanlegg 3 000
 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper Totalt 29 750
 Sum brutto investeringer 1 718 347
 Finansiering av investeringer 
158Overføring fra drift 282 042
159Låneopptak 945 063
160Bruk av ubundet investeringsfond 143 944
161Momsrefusjon investering 211 528
162Konserninterne utlån, mottatte avdrag 11 053
163Lyse AS, avdrag på ansvarlig lån 45 735
164Stavangerregionen Havn og IKS, avdrag ansvarlig lån 12 282
165Spillemidler, kunstgressbaner 2 500
166Spillemidler, idrett 22 500
167Salg av varige driftsmidler 21 900
168Husbanktilskudd 16 800
169Tilskudd til Tou Scene 3 000
 Finansiering av investeringer totalt 1 718 347
 Sum udekket0
Tabell 12.5 Bevilgningsoversikt investering del 2 (§ 5-5, 2.ledd1)
Last ned tabelldata (Excel)