⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2021

9 Brukerundersøkelser

9.1 Innledning

Brukerundersøkelsene måler tilfredshet med utvalgte kommunale tjenester og er viktige i kommunenes dialog med brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om opplevd kvalitet på tjenesteproduksjonen i kommunen, og brukernes tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av tjenestetilbudet.

Undersøkelsene tilpasses virksomhetsområdet, men tema som servicenivå, informasjon, brukermedvirkning og helhetlig vurdering av tjenesten er gjennomgående for en stor del av undersøkelsene. Undersøkelsene følges opp i den enkelte virksomhet i ettertid og forbedringstiltak blir utarbeidet.

Følgende brukerundersøkelser og spørreundersøkelser er planlagt gjennomført i 2021, i tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024:

Undersøkelse Gjennomført Planlagt 
Oppvekst og utdanning  
Skole 3, 6 og 9. trinn (foresatte)   3. tertial 2021
Skole 7. og 10. trinn (elever)  3. tertial 2021
Barnehage (foresatte)  3. tertial 2021
SFO 2. trinn (foresatte) 1. tertial 
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud Utgår
Kulturskolen (foresatte)2. tertial 
Helsestasjon og jordmortjenesten  3. tertial 2021
Helse og velferd   
Hjemmesykepleie  2. tertial 
Bofellesskap psykisk helse  3. tertial 2021
Bofellesskap UH (beboer)  3. tertial 2021
Sykehjem pårørende  Utsatt til 2022
Bymiljø og utbygging  
VA-tjenester  3. tertial 2021
Destinasjons- og nabolagsparker 2. tertial 
Idrett Utsatt til 2022
Andre  
Internbruker  Utsatt
Medarbeiderundersøkelsen   Utsatt til 2022
Tabell 9.1 Brukerundersøkelser
Last ned tabelldata (Excel)

9.2 Gjennomførte undersøkelser

SFO 2. trinn

Foreldreundersøkelsen for SFO ble gjennomført i mars 2021. Svarprosenten var 75. Foreldre rapporterer at barna trives på SFO og at personalet bidrar til å skape gode rammer rundt tilbudet. Tre av fire foreldre opplever at det samlede aktivitetstilbudet er godt tilpasset deres barn, mens 13 prosent er mindre fornøyde. Resultatene legges fram for utvalg for oppvekst og utdanning og kommunestyret i forbindelse med den årlige behandlingen av kvalitets- og utviklingsmeldingen.

Kulturskolen

Stavanger kulturskole gjennomfører brukerundersøkelser hvert tredje år for å kartlegge tilfredsheten blant foresatte som har barn som er elever ved skolen. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2021. Svarprosenten var 22. Dette innebærer en økning på 5 prosent fra forrige gjennomføring. Kulturskolen skårer høyt de fleste områdene i undersøkelsen, men har et forbedringspotensial innenfor skolens gruppefag når det gjelder “tilbakemeldinger kulturskole – hjem”.

Hjemmesykepleie

Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 26. april – 09. mai. Nesten 2000 respondenter mottok spørreskjema og svarprosenten var 51.  Rapporten legges fram til behandling for utvalg for helse- og velferd i løpet av høsten.

Destinasjons- og nabolagsparker

Idrett og utemiljø (tidligere Park og vei) gikk i 2019 bort fra å bruke produktet Parkcheck i forbindelse med brukerundersøkelser av destinasjons- og nabolagsparker. I arbeidet med kommuneplanens nye arealdel ble det gjennomført en nærmiljøundersøkelse: «Hva som gjør at du trives i nærmiljøet ditt?». Til nå har over 2000 svart på spørreundersøkelsen og det er fortsatt mulig å svare. Basert på svarene hittil oppgir 60 prosent at det ikke er så mange fristende møteplasser i nærmiljøet. En tilsvarende andel utrykker at de er en del av et godt nabofellesskap og at uteområdene er tilpasset deres ønsker og behov. Videre opplever svært mange natur i nærmiljøet og lite konflikter med andre brukergrupper. De fleste oppgir også at de føler seg trygge utendørs på dag- og kveldstid.

9.3 Planlagte undersøkelser

Skole 3., 6. og 9. trinn (foresatte)

Undersøkelsen gjennomføres årlig blant alle foreldre med barn på 3., 6. og 9. trinn i grunnskolen i Stavanger. Undersøkelsen gjennomføres ved bruk av Utdanningsdirektoratets digitale løsning. Foreldre gir tilbakemelding på sin oppfatning av elevenes skoletilbud og samarbeidet med skolen. På skolenivå behandles resultatene internt, i FAU og samarbeidsutvalget.  Resultater legges årlig fram i utvalg for oppvekst og utdanning og kommunestyret i forbindelse med behandlingen av kvalitets- og utviklingsmeldingen. Planlegges gjennomført i 3. tertial 2021.

Skole 7. og 10. trinn (elever)

Undersøkelsen er obligatorisk for skolene å gjennomføre på 7. og 10. trinn. Kommunedirektøren oppfordrer skolene til å gjennomføre undersøkelsen blant alle elever på 6.-10.trinn. Undersøkelsen gir elevene anledning til å gi tilbakemelding på sin opplevelse av skolens opplæringstilbud og læringsmiljø. På skolenivå behandles resultatene i alle rådsorganer. Resultater legges årlig fram i utvalg for oppvekst og utdanning og kommunestyret i forbindelse med behandlingen av kvalitets- og utviklingsmeldingen. Planlegges gjennomført i 3. tertial 2021.

Barnehage (foresatte)

Foreldreundersøkelsen er en årlig, landsdekkende undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen kartlegger graden av tilfredshet blant foresatte med barn i barnehage, og planlegges gjennomført i 3. tertial 2021.

Helsestasjon og jordmortjenesten

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge brukernes tilfredshet med helsestasjonene og jordmortjenesten. Målgruppen for undersøkelsen er alle brukere av helsestasjoner underlagt Stavanger kommune og alle brukere av jordmortjenesten som også tidligere har brukt jordmortjenesten minst én gang tidligere. Undersøkelsen planlegges gjennomført i 3. tertial 2021 som en elektronisk spørreskjemaundersøkelse.

Bofellesskap psykisk helse

Brukerundersøkelsen for bofellesskap psykisk helse gjennomføres blant samtlige bofellesskap. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført i 2012 og 2016. Årets undesøkelse vil følge 2016-undersøkelsen for å gi et godt sammenligningsgrunnlag med tidligere undersøkelser. Planlagt gjennomført 3. tertial 2021.

Bofelleskap utviklingshemmede (beboer)

Stavanger kommune har gjennomført flere pårørendeundersøkelser knyttet til bofelleskapene for mennesker med utviklingshemning, men ikke blant beboerne. Gjennomføringsmetoden for en beboerundersøkelse vil være annerledes enn for en pårørendeundersøkelse. Det vil være aktuelt å se på tilsvarende undersøkelser i andre kommuner samt anbefalinger fra KS. Undersøkelsen skulle i utgangspunktet gjennomføres i 2020, men ble utsatt på kort varsel som følge av skjerpede smittevernregler. Planlegges gjennomført når forholdene tillater dette i 2021.

VA-tjenester

Brukerundersøkelsen for vann og avløp gjennomføres i tråd med mal fra KS. Undersøkelsen kartlegger graden av abonnenters tilfredshet med hensyn til blant annet vannkvalitet og service. Planlegges gjennomført 3. tertial 2021.

9.4 Utsatte og utgåtte undersøkelser

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

Undersøkelsen utgår ettersom ressurssenter for styrket barnehagetilbud avvikles fra 1. august 2021.

Sykehjem pårørende

Brukerundersøkelsen for sykehjem pårørende gjennomføres hvert fjerde år og ble sist gjennomført i 2017. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan de pårørende oppfatter ulike aspekter ved tjenestetilbudet. Undersøkelsen er utsatt til 2022.

Idrett

Idrettsundersøkelsen gjennomføres i utgangspunktet annethvert år og kartlegger tilfredshet blant brukerne av idrettsanleggene i kommunen. Undersøkelsen er rettet mot brukerne av anleggene i kommunen i tillegg til trenere og lagledere. Som følge av koronasituasjonen er det ikke gjennomført ny idrettsundersøkelse siden 2018. Ny undersøkelse er planlagt gjennomført i 2022.

Medarbeiderundersøkelsen

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor gjennomføres annet hvert år. 10-faktor er et forskningsbasert og utviklingsorientert verktøy som måler 10 viktige innsatsfaktorer som er avgjørende for å oppnå gode resultater og et godt arbeidsmiljø. Den planlagte 2021-undersøkelsen er utsatt til 2022.

Internbruker

Internbrukerundersøkelsen gjennomføres for å få et inntrykk av hvordan støttetjenestene (regnskap, lederstøtte, bedriftshelsetjenesten, anskaffelser, økonomistyring, IT, byggforvaltning og park og vei) i Stavanger kommune oppleves blant alle virksomhetsledere, avdelingssjefer, direktører og daglige ledere i kommunale foretak. Undersøkelsen ble sist gjennomført i 2018. En betydelig andel av støttetjenestene er omorganisert de siste 2-3 årene. Den planlagte 2021-undersøkelsen er utsatt og det jobbes med å planlegge ny gjennomføring.