⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2020

Kommunestyrets vedtak

Kommunestyrets vedtak i sak 28/20 15. juni 2020:

Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2.2 Investeringer og punkt 2.3 Drift, men med følgende endringer (Oppdaterte tabeller se nederst):

1. Det benyttes

– Kr 8.000.000 til fagfornyelse skole. Midlene fordeles til alle skoler i Stavanger, med fordeling basert på elevtall.

– Kr 2.000.000 til kjøp av digitale tavler til Stavangerskolen. Fremdriftsplanen for utrulling av smarttavler fremskyndes i tråd med vedtak i kommunalstyret for oppvekst

– Kr 1.200.000 til flere lærlingeplasser i Stavanger kommune

– Kr 700.000 til fortsatt fritak for gateleie for utesteder i Stavanger ut august 2020

– Kr 300.000 for å dekke at Kulturskolen får ta del av kompensasjonsordningen til Stavanger Konserthus, jf. UKIS sak 42/20

– Kr 2.000.000 øremerket det frie kulturfeltet, jf. UKIS sak 57/20

– Kr 2.000.000 til oppgradering av aktivitetsanlegg

– Kr 7.000.000 ekstraordinære midler til formannskapets konto for næringsutvikling

– Kr 1.000.000 til idrettsformål-elitesatsing Viking Håndball

– Kr 7.000.000 til gjennomføring av Barnas Sommar

Totalt kr. 31.200.000, inndekning fra justert punkt 2.3, nr. 7, og disposisjonsfond.

2. Kommunestyret godkjenner økt opptak av startlån i Husbanken til videreutlån med inntil kr 100 mill. Avdragstid 25 år. Ny låneramme for startlån vil etter dette utgjøre kr 320 mill. i 2020.

3. Kommunestyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene (KF) slik dette framgår av kapittel 4.7 Kommunale foretak og selskap, herunder følgende endringer i lånerammer:

Samlet låneramme for kommunale foretak vil etter dette utgjøre kr 306,2 mill. i 2020.

4. Grunnet nasjonale restriksjoner i forbindelse med koronasituasjonen godkjenner kommunestyret at det gis fritak for leie av kommunal grunn / utearealer til servering og skjenking i perioden 12.03.2020 til 31.05.2020.

Stavanger kommune frafaller leiekrav for ulike aktører (som bl.a. Odeon Kino og Sølvberget KF) som har bedt kommunen om henstand i forbindelse med nedstengningsperioden. I tillegg frafalles leiekrav for manglende utleie av Stavanger Idrettshall til ONS samt for Stavanger forum som har omsetningsbasert leieavtale.

5. Tertialrapport per 30.04.2020 tas for øvrig til orientering.

1. Formannskapet ber om en sak om disponering av ekstraordinære midler avsatt til formannskapets konto for næringsutvikling som et krisetiltak, hvor det bes se særskilt på en styrket innsats for havvind og andre nye næringsmuligheter for Stavanger-regionen. Det bes om en tilbakemelding hvordan prosjekter fra profesjonelle kulturaktører kan knyttes tydeligere opp mot finansiering for næringsformål.

2. I tråd med økende inndekningsbehov, samt vedtatt klimaplan, bes kommunedirektøren vurdere følgende i den videre budsjettbehandling:

i. Å kun benytte reiser når det er lovpålagt eller nødvendig

ii. Å redusere konsulentbruk kun til tilfeller når kapasitet eller kompetanse ikke er tilgjengelig internt

iii. Å iverksette ansettelseskontroll for alle stillinger som ikke arbeider direkte inn mot brukere

3. Det bes om en orientering i Utvalg for Miljø og Utbygging om fremskyndelse av aktivitetsanlegg (eksempelvis Bokkaskogen) som allerede ligger i vedtatt HØP

4. Formannskapet understreker et fortsatt behov for å forsere aktuelle investeringer innen bygg og anlegg, også gjennom høsten og vinteren, en tid hvor bygg- og anleggsbransjen trolig vil særlig merke de økonomiske effektene av pandemien

5. Fra høsten 2020 forsøkes det startet opp et tilbud med fritidsklubb en ettermiddag/kveld i uka på Finnøy. Tilbudet gjennomføres av Ungdom og fritid og finansieres gjennom allerede tildelte økonomiske rammer.

6. Formannskapet avventer sak på gjennomgang av konsekvensene av å innføre Stavangers tildelingsmodell for skolene i Finnøy og Rennesøy kommunedeler, inkludert hvorvidt modellen slår særlig uheldig ut for klassedelingstallene ved de aktuelle skolene. Kommunedirektøren bes vurdere nødvendigheten av en snarlig tilleggsbevilgning til drift i samme sak, inkludert som en overgangsordning fra gammel til ny driftsmodell, for å sikre en så stabil budsjettsituasjon som mulig.

7. Kommunedirektøren bes gå i dialog med Viking HK om hvordan Stavanger kommune kan kjøpe tjenester eller gi andre tilskudd til Viking Håndball for å sikre midler til klubbens elitesatsing for kommende sesong, oppad begrenset til kr 1.000.000 som et engangsbeløp, jf. alt. pkt 1 strekpunkt 9.

8. Det fremmes en sak til behandling i utvalg for miljø og utbygging den 17.06.2020 med forslag til prioritering av prosjekter. UMU gis fullmakt til å vedta budsjettjusteringer innenfor en ramme på kr 67,5 mill. i drifts- og investeringsbudsjettet. Det tas forbehold om endelig vedtak av revidert nasjonalbudsjett 2020.

9. Det utarbeides en sak til formannskapet som belyser de utfordringer Statens Vegvesen (SVV) har erfart vedrørende muligheten for bistand fra politiet samt manglende hjemler for å pålegge bilberging overfor trafikanter som motsetter seg dette, jfr redegjørelsen som ble gitt til kommunalutvalget 09.06.2020. Saken utarbeides i samarbeid med SVV og politiet. Saken vil danne kunnskapsgrunnlag for en eventuell anmodning til nasjonale myndigheter om tilpasninger i nasjonale føringer og regelverk.

Oppdaterte tabeller:

Investeringer – vedtatte budsjettendringer 1. tertial 2020

Tallene i tabellen er i hele tusen kroner.

NrKostnadsendring/nytt prosjektBudsjettjustering
1Gautesete skole8 400
2Hinna idrettsanlegg10 000
3Olav Kyrres gate 19 ombygging2 800
4Olav Kyrres gate 23, sykkelparkering i underetasjen1 000
5Bymiljøpakken1 025
6Planleggingsbidrag, Jærbanen-1 500
 Delsum21 725
   
 Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift 
7Bofellesskap Eltervåg18 400
8Mosterøy skole rehabilitering 145
9Bru gamle skole, riving250
10Rennesøy skule, rehabilitering100
11ENØK kommunale bygg3 000
12Meieri/bibliotek/innbyggertorg, rehabilitering3 500
13Fjøløy fort, rehabilitering2 140
14Omsorgsboliger, oppgradering 400
15Kunstgressbanen Mosterøy 200
16Ballbinge Vestre Åmøy200
17Fortau Vikevåg-sykehjemmet3 550
18Gang og sykkelvei Østhusvik-Hanasand4 970
19Fortau fra Bru kai580
20Teknisk lager Finnøy500
21Områdeløft Hillevåg949
22Dagtilbud, inventar og utstyr i nye lokaler1 500
23EKG-System, Stavanger legevakt500
24Nødnettoperatørplasser, 2. stasjoner424
25Trådløst nettverk i bhg og sfo1 518
26Inventar og utstyr barneverntjenesten1 944
27Herbarium3 380
28Hjemmebaserte tjenester, flytting287
29Olav Kyrres gate 23, sykkelparkering i underetasjen1 000
30Tiltak fjernvarme1 000
31Tennisbaner Sørmarka2 000
32Forprosjekt uteområde Rådhuset1 500
33El bil lading på gatelys4 000
34Straen uterom1 000
35Nylund skole3 000
36Innbyggertorg Judaberg2 646
37Innbyggertorg Vikevåg2 622
38Kirkeparker og gravlunder, oppgradering6 500
NYSkole, digitale tavler2 000
   
 Overføringer mellom investering og drift 
39Tilstandsvurdering, 6 bygg med vernestatus-1 670
40Kirkeparker og gravlunder, oppgradering-6 500
41Planleggingsbidrag, Jærbanen-1 500
42Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem-2 000
43Håndball EM, Leie av tribuner-2 000
44Ballbinge Vestre Åmøy-200
45Utbedring administrasjonsbygg1 000
46Rehab inst./bofel.600
47Områdeløft Hillevåg-2 949
48Rehabilitering parkanlegg/Friområder-800
49Forprosjekt skolegårder Finnøy og Rennesøy-100
50Plan for gatetun og miljøgater-400
51Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder-3 650
52Utearealer skoler-1 500
53Utearelaer barnehage-1 125
54Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner-2 250
55Prosjekt friområde-2 300
56Velferdsteknologi-2 000
 Delsum46 361
   
 Sum endring investeringsutgifter68 086
   
 Finansiering 
57Endring i overføring fra drift til investering29 344
NYOverføring fra drift til investering, økt (gjelder skole, digitale tavler)-2 000
58Hinna garderobebygg, tilbakebetaling klubbhus-1 000
59Panteobligasjon, SIS-300
60Bruk av ubrukte lånemidler-94 130
 Sum finansiering-68 086
 Udekket/udisponert0
Last ned tabelldata (Excel)

Drift – vedtatte budsjettendringer 1. tertial 2020

Tallene i tabellen er i hele tusen kroner.

NrOmråde / sakBudsjettjustering
 Oppvekst og utdanning 
1Skole - redusert ramme da tilskudd til språkdeling utgår-500
2Skole - inntektstap sfo 13.03-13.04.2010 200
3Skole - inntektstap sfo 14.04-26.04.204 420
4Barnehage - inntektstap 13.03-13.04.2021 400
5Barnehage - inntektstap 14.04-19.04.204 280
6Nye kommunedeler (Rennesøy og Finnøy), tilskuddmidler (FSK 26/20)350
7Barnas sommer - Barnesatsing som styrker frivillighet, kulturlivet og idretten30 000
NYBarnas sommer - nedjustering av linje 7-30 000
NYBarnas sommer - nytt beløp7 000
8Stavanger kulturskole, for mye uttrekk i budsjett ifm. kommunesammenslåingen600
9Kulturskolen i Finnøy, tilbakeføring av tidligere tilskuddsmidler til kreativt oppvekstmiljø225
10Johannes læringssenter, inntektsbortfall færre deltakere2 500
11Rosenberghallen, forlengelse av leieavtale (BS sak 102/19)120
NYSkole, fagfornyelse8 000
 Delsum Oppvekst og utdanning58 595
 Helse og velferdBudsjettjust.
12Domkirken sykehjem2 400
13Medisinsk utstyr/smittevernutstyr4 600
14Matutdeling til mennesker med rusproblemer100
15Lervig legekontor, utsatt oppstart til 2021-2 000
16Flyktningseksjonen, forsinket omstilling1 500
17Helse og velferdkontorene, kjøp av avlastning og brukerstyrt assistent (BPA)6 000
18Dagsenter og avlastning, økt pleietyngde 2 000
19Bofellesskap - utsatt ferdigstillelse -1 500
20Ressurskrevende tjenester - økt forventet tilskudd-10 000
21DigiHelse - tilknytningskostnader KS40
 Overføring fra investering til drift 
22Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem2 000
23Velferdsteknologi2 000
 Delsum Helse og velferd7 140
 By- og samfunnsplanlegging 
24Beredskap, diverse utstyr ifm. Koronasituasjon1 100
 Overføring fra investering til drift 
25Planleggingsbidrag Jærbanen1 500
26Områdeløft Hillevåg2 949
27Områdeløft Hillevåg (prosjektmidler drift som ikke ble brukt i 2019)721
 Delsum By- og samfunnsplanlegging6 270
 Bymiljø og utbygging 
28Utvidelse av sengeposter på sykehjem, ombygging100
29Ramsvik, boliger til rusmisbrukere, ombygging og klargjøring 800
30Beredskapssykehjem, ombygging og klargjøring350
31Forum konferansesenter, ombygging 1 926
32Beredskapskjøkken på Forum 1 840
33Idrettsanlegg, redusert materialkjøp -625
34Stavanger idrettshall, avlysning av ONS, tapte leieinntekter 1 200
35Svømmehaller, lavere inntekter fra billettsalg (2 måneder)2 000
36Utleie av kommunens næringslokaler, tapte leieinntekter900
37Gravemeldinger, tapte inntekter på grunn av færre søknader125
38Arbeidstrening på fritidsgården, tapte inntekter 200
39Uteareal og skjenking, tapte leieinntekter 723
NYAktivitetsanlegg2 000
NYIdrettsformål, elitesatsing Viking håndball1 000
NYFortsatt fritak for gateleie for utesteder i Stavanger ut august 2020700
 Overføring fra investering til drift 
40Utbedring administrasjonsbygg (fra drift til investering)-1 000
41Rehabilitering institusjon/bofellesskap (fra drift til investering)-600
42Ballbinge Vestre Åmøy (fra investering til drift)200
43Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder 3 650
44Utearealer skoler 1 500
45Utearealer barnehage 1 125
46Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner 2 250
47Prosjekt friområde 2 300
48Park og vei - Blågrønn plan 200
49Park og vei - Bytrær 300
50Park og vei - Disposisjonsplan Stokkavannet 300
51Park og vei - Plan for gatetun og miljøgater 400
52Statusrapport skolegårder 100
53Håndball EM, Leie av tribuner 2 000
 Delsum Bymiljø og utbygging25 964
 Innbygger- og samfunnskontakt 
54Koronatelefon, Innbyggerdialog200
55Kommunikasjon, forsterket innsats forebyggende smitteverntiltak overfor innbyggerne630
56Innbyggerdialog, oppgaver ifm. innbyggertorgene i Vikevåg og Judaberg (finansiert av Stavanger Bolig KF) 484
57Næring, grønn utvikling, ny stilling fra oktober 2020 230
58Næring, vinterlandbruksskolen og bidrag til skogsforvalter500
NYKulturskolen får ta del i kompensasjonsordning til Stavanger kulturhus300
NYDet frie kulturfeltet, UKIS sak 57/202 000
NYEkstraordinære midler til formannskapets konto for næringsutvikling7 000
 Delsum Innbygger- og samfunnskontakt11 344
 Stab og støttefunksjoner 
59Kemner - 5 måneder utsatt statliggjøring8 000
NYLærlingeplasser1 200
 Delsum stab- og støttefunksjoner9 200
 Delsum tjenesteområdene118 513
 Sentrale utgifter 
60Politisk virksomhet, økte møtegodtgjørelser 3 200
61Forus Sportssenter - tilskudd 3 040
62Oppgradering og forsering av digitale prosjekter og verktøy4 000
63Lønnsreserve, reduksjon-105 000
64Arbeidsgiveravgift, redusert sats i 2 måneder-40 000
65Reiser, kurs og seminarer, reduksjon 6 måneder-24 000
66Skjenkebevillinger, reduserte inntekter370
67Region Stavanger, tilskudd2 250
68Stavanger bolig KF, overføring ifm. oppgaver til Innbyggerdialog-484
 Overføring fra investering til drift 
69Kirkelig fellesråd; Tilstandsvurdering av bygg med vernestatus1 670
70Kirkelig fellesråd; Oppgradering av kirkeparker og gravlunder6 500
 Delsum sentrale utgifter-148 454
 Sentrale inntekter 
71Statlig tilskudd til språkskjønn bortfalt500
72Rammetilskudd - ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen ifm. Koronasituasjonen-4 761
73Rammetilskudd - økning - kompensasjon for inntektsbortfall i barnehage og sfo 13.03-13.04.20 pga. koronasituasjonen-28 636
74Rammetilskudd - økning – generell kompensasjon ifm. Koronasituasjonen-95 463
75Rammetilskudd - anslag økning RNB2020-17 985
76Skatteinntekter - redusert - lavt anslag142 500
77Inntektsutjevning-24 400
 Delsum sentrale inntekter-28 245
 Eksterne finanstransaksjoner 
 Delsum eksterne finanstransaksjoner -
 Interne finanstransaksjoner 
78Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon-29 344
NYOverføring fra drift til investering, økt (gjelder skole, digitale tavler)2 000
79Bruk av dispfond - Forus sportsenter, tilskudd-3 040
80Bruk av dispfond - kulturskolen i Finnøy, tidligere prosjektmidler til kreativt oppvekstmiljø -225
81Bruk av dispfond - Digifond - DigiHelse-40
82Bruk av dispfond - Digifond - oppgradering og forsering av digitale prosjekter og verktøy-4 000
83Bruk av dispfond - Region Stavanger-2 250
84Avsetning til disposisjonsfond - framtidige merkostnader korona96 285
NYAvsetning til disposisjonsfond - framtidige merkostnader Korona - redusert nivå-1 200
 Delsum interne finanstransaksjoner58 186
   
 Budsjettbalanse0
Last ned tabelldata (Excel)