⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2020

7 Kommunestyrets tekstvedtak HØP

I forbindelse med kommunestyrets behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023, sak 61/19, ble det vedtatt 78 tekstvedtak i tillegg til kommunedirektørens forslag. I sak 16/20 til kommunalutvalget ble en plan for oppfølging av disse behandlet.

Tekstvedtakene følges opp gjennom året i tertialrapporteringene per 30. april og 31. august, samt i årsrapportene. I tertialrapport per 30.04.2020 er det til sammen 71 tekstvedtak til oppfølging fra gjeldende og tidligere handlings- og økonomiplaner, 20 tekstvedtak er ferdigstilt.

   
 1. Økologisk gård 25. Offentlige toaletter   49. Skolemat 
 2. Universitets– og høyskolebyen26. Stavanger Utvikling KF   50. Rabatt – bompenger   
3. Lyse AS 27. Nytorget   51. Stimuleringsmidler, støtten omlegges  
 4. Nye boligformer 28. Samfunnssikkerhet og beredskap   52. Større kapasitet – Fast sted for etterbehandling   
5. MUST, Holmeegenes  29. Områderegulering Paradis    53. L47-bygget   
6. Byggemodning av boligområder for familier 30. Kollektivsatsing   54. Oppgradering av dagsentertilbud med sanseavdeling   
7. Egne selveide boliger for utviklingshemmede/ Solborg  31. Gang- og sykkelsti fra Judaberg til Lauvsnes   55. Greater Stavanger   
8. Fremtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet til kommunen 32. Vern av Mosvatnet og Lille Stokkavatnet   56. Fasit Stavanger   
9. Gladmatfestivalen 33. Markagrense rundt Sørmarka   57. UiS-preg på sentrum   
10. Utvikling av Ullandhaug-området 34. Offentlige bygg og områder Austre Åmøy    58. Flere unge i arbeid   
11. Studenter i Sentrum 35. Området ved Mosvatnet/Bokkaskogen 59. Bestiller/utfører-modellen   
12. Servicebygg til domkirken 36. Tilby flere bysykler   60. Kommunalt bemanningssenter/grunnbemanning   
13. Vikingsenter  37. Kommunens eiendomsportefølje   61. Heltidskultur 
14. Lagerplass museale gjenstander 38. Prosjekt friområde  62. Tillitsreform   
15. Samarbeid med sykehuset, bruk av eksisterende plasser 39. Mostun   63. Flere i språkopplæring   
16. Flørli-visjonen  40. Vernemillionen   64. Frisklivssentralene   
17. Påbegynne park i Lervig 41. Utslippsfri oppdrettsnæring   65. Bruk av gymsaler i helger  
18. Kvalitetssikring av prosjekter 42. Bilfritt Vågen   66. Sjøbad og vannsportanlegg   
19. Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland  43. Utleie av kommunens bilpark   67. Skateanlegg på Rennesøy   
20. Et trygt hjem for alle   44. Biogassanlegg   68. Tennishall på Forum-området   
21. Levekårsløft Kvernevik og Hillevåg   45. Chromebook 69. Garderobeanlegg   
22. Hjertesoner rundt skoler og barnehager   46. Mobilfri skole   70. Bydelshus Eiganes og Våland   
23. Gatelys i skoleveier skal prioriteres   47. Nytt system for barnehageopptak   71. Vårt Nabolag   
24. Gamle Stavanger   48. Leksefri skole    
Tabell 6.1
Last ned tabelldata (Excel)

Tekstvedtak fra HØP 2017-2020

1. Økologisk gård

Bystyret opprettholder avtale om tilskudd til Økologisk gård fram til 2020. Bystyret ber Rådmannen legge fram en sak for kommunalstyret for miljø og utbygging vedrørende status i byggeprosjektet. Utbetaling avventes til prosjektet er igangsatt.
Status per 30.04.2020:
Sak 51/20 ble behandlet i utvalg for miljø og utbygging 06.05.2020. Ny sak vil bli behandlet høsten 2020 for å avklare hvorvidt tilskuddet på kr 4 mill. i 2021 skal videreføres i neste handlings- og økonomiplan. Tekstvedtaket anses som ferdigstilt.

Tekstvedtak fra HØP 2018-2021

2. Universitets- og høyskolebyen

Stavanger kommune skal fornye avtalen med Universitetet i Stavanger og lage en ny samarbeidsavtale med VID. Med UiS skal Stavanger blant annet samarbeide om utviklingen av Ullandhaug, forskning og studentarbeidet. I tillegg er det ønskelig å opprette egne universitetsbarnehage og –skole gjennom læringsavtaler mellom skolen og UiS.
Bystyret vil legge til rette for ny og utvidet campus på Misjonsmarka. Som en del av campus er det også en mulighet til å få lokalisert kommunale tjenestetilbud som kan nyttiggjøre seg den kompetansen VID representerer på viktige fagområder.
Ullandhaug 2023
Etableringen av nytt universitetssykehus, helsefakultet og teknologibygg på Ullandhaug er et løft for regionen og universitetsområdet. Det er viktig at det tilrettelegges for at nye aktører kan etablere seg og at området får tilført ytterligere kunnskap og kompetanse, da dette kan gi positive synergieffekter.
Stavanger kommune inviterer alle de sentrale aktørene på Ullandhaug med formål om å sammen lage en felles strategi for en helhetlig utvikling av området mot 2023.
Status per 30.04.2020:
Formannskapet behandlet 19. mars 2020 endelig rapport fra forprosjektet “Ullandhaug 2023- Strategi for utvikling av universitetsområdet på Ullandhaug i sak 43/20. Formannskapet behandlet i samme, sak 42/20 “Kunnskapsbyen Stavanger- status og revidering av arbeidet”, som gir retning og føringer for det videre arbeidet.
Kommunedirektøren har gjennomført dialogmøte med UiS våren 2020. UiS viser til at behov og planer for videre utvikling av UiS de nærmeste årene i hovedsak er knyttet til universitetsområdet på Ullandhaug. Videre viser UiS til det pågående arbeidet med Campusutviklingsplan for UiS. Formannskapet behandlet 30. april sak 71/20 – høringssvar til Campusutviklingsplanen.
Forslag til planprogram for plan 2703 Misjonsmarka nord er mottatt. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

3. Lyse AS

Stavanger kommune inviterer til en dialog med Lyse og andre eierkommuner om behov og vilkår for å etablere nye lån fra eierne til Lyse.
Status per 30.04.2020:
Utkast til eierstrategi overfor Lyse AS fremmes for behandling høsten 2020.

4. Nye boligformer

Det bes om en sak forelagt bystyret om en mulighetsstudie for Mosheim-tomten for å avklare alternative boformer, herunder seniorboliger og bolig for funksjonshemmede.
Seniorboliger
For å møte fremtidens behov må Stavanger kommune styrke innsatsen med å etablere og utvikle et større og mer variert botilbud for eldre innbyggere. (Utviklingen av alternative, nye boformer kan omfatte insentivordninger for generasjonsboliger, videreutvikle offentlig-privat samarbeid for utvikling av seniorboliger og bofellesskap). Det fremlegges en egen strategiplan for tilrettelegging av nye boformer for eldre.
Boliger for funksjonshemmede
Bystyret ser på det som et mål at flest mulig skal gis mulighet for å eie egen bolig. Fremdrift i de ulike prosjektene og totalkostnaden både på drift og investering må gjennomgås. Bystyret ber rådmannen og Stavanger Bolig KF samarbeide om å legge frem en sak for kommunalstyret for levekår og -finans vedrørende en modell for rasjonell bygging og drift.
Status per 30.04.2020:
Planforslag til plan 2713 Rogalandandsgata 44 er sendt inn.

5. MUST, Holmeegenes

Rehabilitering og bruk av leiligheten skal avklares i en politisk sak før det tas endelig stilling til de 2,8 millionene avsatt i budsjettet.
Status per 30.04.2020:
Arbeid med tilbakeflytting av gjenstander til hovedbygningen er i gang, og MUST planlegger åpning av Holmeegenes for publikum sommeren 2020. Avtale med MUST om drift og forvaltning av Holmeegenes skal inngås i løpet av første halvår 2020. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

Tekstvedtak fra HØP 2019-2022

Samfunns- og næringsutvikling

6. Byggemodning av boligområder for familier

Flertallspartiene er opptatt av at Stavanger sikrer kapasitet og boligtyper som gjør at vår kommune beholder og tiltrekker en større andel av unge i etableringsfasen. For å sikre dette skal det settes fortgang i byggemodningen av Atlanteren (Hundvåg), Madla/Revheim og Hillevåg. Kommunen vil få tilbake disse betydelige investeringene etterhvert som områdene bygges ut. Kommunen tar rollen som pådriver for å sikre størst mulig tempo i utbyggingen.
Flertallspartiene legger inn 50 millioner kroner til fortgang i byggemodning i Hillevåg, og 50 millioner kroner til byggemodning av Madla/Revheim i 2019. Videre legges det inn samme beløp i 2020 for de to områdene. Midlene går inn i rammen for Stavanger Utvikling KF, og kan eventuelt benyttes til å opprette egne prosjektselskaper sammen med investorer i områdene.
Status per 30.04.2020:
Det vil høsten 2020 fremmes sak for politisk behandling vedrørende blant annet gjennomføring av overordnet infrastruktur i Madla-Revheim.

7. Egne selveide boliger for utviklingshemmede/ Solborg

Det skal innarbeides en Stavanger-modell hvor kommunen kjøper tomten og tilrettelegger for eventuelle rekkefølgekrav. Boligene organiseres som et boligbyggelag og tomten festes, hvor kommunen har forkjøpsrett til leilighetene.

Finansiering vedrørende tomtekjøp, rekkefølgetiltak og personalenheten vurderes i forbindelse med fremleggelse av endelig prosjekt og innarbeides i første tertialrapportering 30. april 2019. Samme modell legges til grunn for nye tilsvarende prosjekter.

Status per 30.04.2020:

Sak 62/20 om “Stavanger-modellen” er sluttbehandlet i formannskapet, og Solborgprosjektet er lyst ut på anbud. Sak om kostnadsoppstilling etter anbud vil bli fremmet med en fremdriftsplan for prosjektet.  Tekstvedtaket anses som ferdigstilt.

8. Fremtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet til kommunen

Nye Stavanger skal fortsatt være en kommune som aktivt legger til rette for næringsutvikling. I løpet av 2019 må organiseringen av næringsutviklingsarbeidet til kommunen gjennomgås med formål om ytterligere optimalisering av arbeidet. Fremtidig organisering må utformes i samarbeid med de viktigste offentlige aktørene som er relevante for næringsutviklingsarbeidet, herunder Stavanger universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger, Avinor, Greater Stavanger, Næringsforeningen og andre relevante foretak. Kommunalutvalget som næringspolitisk utvalg er styringsgruppe og sak legges frem for bystyret til endelig behandling.
Status per 30.04.2020:
Kommunedirektøren jobber med ny organisering og det regionale næringsutviklingssamarbeidet som skal legges fram i juni med påfølgende høring. Arbeidet med næringsstrategi vil måtte følge dette arbeidet samtidig som en også har innledet kontakt med Rogaland Fylkeskommune knyttet til deres prosess med en Fylkeskommunal næringsstrategi. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt, arbeidet følges videre opp i tekstvedtak nr 55. Greater Stavanger.

9. Gladmatfestivalen

Gladmatfestivalen er en viktig del av utviklingen av merkevaren «Matregionen Rogaland». Stavanger kommune vil ta et initiativ ovenfor Rogaland fylkeskommune for å sikre et langsiktig forpliktende samarbeid om bidrag i tråd med visjonen om Gladmat som en viktig del av satsingen på å bygge «Matregionen». Bystyret øker bevilgningen med 200 000 kroner i 2019.
Status per 30.04.2020:
Kommunedirektøren har tett kontakt med Gladmat AS knyttet til årets løsning for gjennomføring, sett i lys av koronasituasjonen. Kommunedirektøren vil gi sin anbefaling i Handlings- og økonomiplan 2021-2024. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

10. Utvikling av Ullandhaug-området

Universitetet i Stavanger og forskningsmiljøene spiller en særlig viktig rolle for regionens attraktivitet, kompetanse- og næringsutvikling.
Når det nye sykehuset er på plass på Ullandhaug, åpner det seg flere muligheter til samarbeid. Stavanger kommune vil være en pådriver i arbeidet med utvikling av universitetsområdet.
Status per 30.04.2020:
Formannskapet behandlet 19. Mars 2020 endelig rapport fra forprosjektet “Ullandhaug 2023- Strategi for utvikling av universitetsområdet på Ullandhaug i sak 43/20. Formannskapet behandlet i samme, sak 42/20 “Kunnskapsbyen Stavanger- status og revidering av arbeidet”.
Kommunedirektøren har gjennomført dialogmøte med UiS våren 2020. UiS viste til at behov og planer for videre utvikling av UiS de nærmeste årene i hovedsak er knyttet til universitetsområdet på Ullandhaug. Videre viste UiS til det pågående arbeidet med Campusutviklingsplan for UiS. Høringssvar til Campusutviklingsplanen fra Stavanger kommune ble behandlet i formannskapet 30. april i sak 71/20. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt

11. Studenter i Sentrum

Bystyret vil legge til rette for et studentmiljø i sentrum, og ønsker å se på muligheten for et studenthus med sentral beliggenhet. I første omgang skal det tas initiativ til dialog med Folken, Universitetet i Stavanger og Studentskipnaden med tanke på mulig erverv og videreutvikling av Folken som studenthus.
Status per 30.04.2020:
Sak kommer til behandling i studentrådet og formannskapet i 2020

Kultur og idrett

12. Servicebygg til Domkirken

Domkirken trenger servicebygg. Stavanger kommune må sammen med kirkelig fellesråd, arbeide for at dette planlegges og bygges senest til jubileet i 2025.
Bystyret ber om en sak til kommunalutvalget om arbeidet med planleggingen av jubileumsåret og planlegging av servicebygg til Domkirken.
Status per 30.04.2020:
Formannskapet har i sak 73/19 godkjent et revidert forprosjekt for Domkirken hvor noen av de tiltenkte funksjonene i dette bygget finner sin løsning. Det vil bli fremmet en egen sak med et redusert arealbehov.

13. Vikingsenter

I 2022 er det 1150 år siden Norge ble samlet til ett rike i Hafrsfjord. I anledning jubileet skal det bygges et vikingsenter. Senteret må bygges i samarbeid med nasjonale og regionale myndigheter i nært samarbeid med Museum Stavanger, Universitetet i Stavanger og Forsvaret. Det opprettes en politisk styringsgruppe for prosjektet.
Bystyret ber om en sak til kommunalutvalget om planlegging av jubileet og utnevning av politisk styringsgruppe for etablering av vikingsenter.
Status per 30.04.2020:
Styringsgruppen arbeider med et forprosjekt. Sak om forprosjekt for vikingsenter planlegges lagt fram for Stavanger kommunestyre i løpet av høsten 2020.

14. Lagerplass museale gjenstander

Museum Stavanger rapporterer om stort behov for å bedre lagerkapasiteten for museale gjenstander som ikke er i utstilling. Videre er det uavklart hva som skjer med brannmuseet når brannstasjonen på Lagårdsveien nedlegges, samt med gjenstandene fra blant annet Holmeegenes.
Kommunalstyret for kultur og idrett ber om en sak som beskriver behovet for økt lagerkapasitet og som skisserer løsninger på kort og lang sikt.
Status per 30.04.2020:
Gjenstandene som tilhører Holmeegenes, i alt 3744 gjenstander, er nå flyttet tilbake til Holmeegenes. Dette vil frigjøre lagerkapasitet for Museum Stavanger i fellesmagasinet på Åmøy. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt

Levekår

15. Samarbeid med sykehuset, bruk av eksisterende plasser

Liggetiden på sykehusene blir stadig kortere. Dette medfører store utfordringer, da kommunen må ta i mot flere og sykere pasienter.
Bystyret ber derfor om en sak til kommunalstyret for levekår der det blir vurdert om flere av øyeblikkelig hjelp-plassene på Stokka sykehjem kan brukes som mottaksplasser for utskrivningsklare pasienter. I saken bes det også vurdert om det skal opprettes et team bestående av lege, sykepleier og fysioterapeut som kan ta raske hjemmebesøk til pasienter fra sykehuset, slik at de ikke automatisk trenger å komme på korttidsopphold.
Status per 30.04.2020:

Sak ble behandlet i møte 19.05.2020, sak 28/20  og er ferdigstilt.

Miljø og utbygging

16. Flørli-visjonen

I løpet av 2019 skal det utarbeides en mulighetsstudie for hvordan Flørlibygda kan videreutvikles som turistdestinasjon i Lysefjorden. Studiet skal utføres i tilknytning til Lysefjorden Utvikling sitt arbeid, og sees i sammenheng med forhandlingene med Lyse vedrørende permanent forvalting av trappene, rørgaten, trallebanen og den gamle kraftstasjonsbygningen. Det fremlegges en sak for kommunalutvalget.
Status per 30.04.2020:
Arbeidet med mulighetsstudie fikk ikke budsjettmidler i Handlings- og økonomiplan 2020-2023. Kommunedirektøren vil legge fram sak om status i løpet av 2. kvartal 2020.

17. Påbegynne park i Lervig

Bystyret vil opparbeide parken i Lervig og legger inn ytterligere to millioner kroner i 2019 og tre millioner kroner i 2020. En vil se på muligheten til å sikre avtaler med utbyggerne i området om bidrag til opparbeidelse av parken.

Status pr 30.04. 2020

Det videre arbeidet vil nå bli koordinert med byggingen av Lervigskvartalet, Brannstasjon, samt pågående infrastrukturprosjekter i området. Sak om status, resultat av samskapingsprosessen og forslag til igangsetting av forprosjekt legges fram til utvalg for miljø og utbygging i 2. kvartal 2020. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

18. Kvalitetssikring av prosjekter

Bystyret er opptatt av at Stavanger stiller høye krav til bevaring og videreutvikling av byens arkitektoniske særpreg. For å kunne lykkes med dette bes rådmannen sikre at det i alle faser av arbeidet med kommuneplaner, reguleringsplaner og større byggeprosjekter alltid skal tas med kompetente vurderinger av økonomisk og praktisk gjennomførbarhet. Disse vurderingene skal være en del av dokumentasjonen som legges ut til høring, og saksunderlaget til den politiske behandlingen. Det er også viktig at kommunen sikrer at man har med kompetanse på økonomi og gjennomføring i dialogen med prosjekteiere.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes i løpet av høsten 2020. Arbeidet har blitt utsatt grunnet kapasitetsmessige forhold og behovet for å prioritere pågående prosjekter.

19. Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland

I forbindelse med Dyrevernsplanen skal tilskudd dyrevernsorganisasjonene gjennomgås prinsipielt og vurderes på nytt. I dag mottar Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland midler mens Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren ikke mottar tilskudd per i dag.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling i 2020.

Tekstvedtak fra HØP 2020-2023

20. Et trygt hjem for alle

Det er et mål for Stavanger kommune at flest mulig skal kunne eie egen bolig i tråd med målsetning fra bolig-sosial handlingsplan. En god, trygg og stabil bosituasjon er avgjørende for mestring på andre områder i livet. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal ytes nødvendig assistanse til å etablere seg i – og bli boende i en passende bolig i et godt bomiljø.
Kommunedirektøren legger fram en sak om hvordan Stavanger kommune best kan etablere et «fra leie til eie»-konsept, der innbyggere som går inn som leietakere, sparer opp egenkapital til kjøp av etablererboligen gjennom leie. Dette kan gjøres i samarbeid med boligbyggelag. I saken vises det til aktuelle tomter og fremgangsmåte for å gjennomføre dette.
Kommunedirektøren utreder og anbefaler beste alternativ for boligfinanseringsordninger som øker muligheten for at flere, både unge i etableringsfasen og eldre, kommer seg inn på boligmarkedet, for eksempel gjennom å opprette en kommunal garanti for egenkapital. I tillegg bes det om en vurdering av den såkalte tilvisningsmodellen med husbankfinansiering.
Status per 30.04.2020:
Utredning og sak vil bli lagt frem 2. halvår 2020.

21. Levekårsløft Kvernevik og Hillevåg

Det skal utarbeides og gjennomføres en helhetlig plan for levekårsløft for områdene Kvernevik og deler av Hillevåg bydel. Til gjennomføring søkes også statlige midler etter modell for områdeløft Storhaug.
Status per 30.04.2020:
I 1. tertial har vi arbeidet med å forankre kommunens arbeid med områdeløft i kommunens overordnede plansystem. I sak 49/20 vedtok kommunalutvalget at hvert politiske utvalg skal vurdere planbehov for sitt virkeområde for perioden 2020-2024. I den sammenheng foreslår kommunedirektøren at det skal utarbeides en Strategi for nærmiljøutvikling og områdeløft i Stavanger. Strategien skal avklare forventninger og systematisere kommunens innsats i kommunedelene. Områdeløft er pekt på som et metodisk grep for nærmiljøutvikling i områder med opphopning av levekårsproblematikk. Strategien skal konkretiseres i temaplaner for Storhaug, Hillevåg og Kvernevik. Arbeidet med strategien vil bli nærmere konkretisert i egen sak innen 2. tertial 2020. Statlige midler til områdeløftene forutsetter at kommunen prioriterer satsingen innenfor egne rammer.

22. Hjertesoner rundt skoler og barnehager

Vi har ingen barn å miste! En hjertesone rundt skolen skal gjøre det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle. Samarbeidspartiene vil prioritere elevenes sikkerhet og ønsker å innføre hjertesoner ved kommunens skoler og prioriterer å arbeide for dette i perioden. Kommunedirektøren bes fremlegge en sak som beskriver dagens trafikksituasjon ved kommunens skoler og legge ved en fremdriftsplan for å innføre hjertesoner.
Status per 30.04.2020:
Sak vedrørende Trafikksikker kommune, hjertesoner, gatebelysning, samt det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet rundt skoler legges fram i løpet av 2. kvartal.

23. Gatelys i skoleveier skal prioriteres

Det er skoleveier i Stavanger kommune som ikke er tilstrekkelig belyst. Det er høyt prioritert hos samarbeidspartiene å få sikret gode, belyste skoleveier i hele kommunen. Kommunedirektøren legger fram en sak med kartlegging av skoleveier som trenger ytterligere belysning.
Status per 30.04.2020:

Utvalg for miljø og utbygging har vedtatt forslag til investering for intensivbelysning i sak 54/20. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

24. Gamle Stavanger

Gamle Stavanger er en unik del av sentrum og er viktig å bevare for fremtiden. Derfor ber kommunestyret kommunedirektøren legge frem en sak om hvordan Gamle Stavanger kan bli en del av UNESCOs «man and biosphere programme». Saken fremlegges for kommunalutvalget som sentrumsutvalg.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til kommunalutvalget 2. halvår 2020

25. Offentlige toaletter

Kommunedirektøren bes utarbeide et offentlig toalettkart i sentrum etter modell fra Bergen, der kommunen går i dialog med serveringssteder om å gjøre flere toaletter tilgjengelig. Det innledes også dialog med Stavangerregionen Havn IKS for å undersøke muligheten for å bygge et nytt offentlig toalett i havneområdet. Saken legges fram for Utvalg for miljø og utbygging.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

26. Stavanger Utvikling KF

Stavanger kommune ønsker at Stavanger Utvikling KF tar en mer aktiv rolle som utbygger i egne prosjekter for å sikre at kommunen får en større gevinst fra utviklingen av egne områder. En sak legges fram for behandling i kommunestyret.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til kommunestyret 2. halvår 2020

27. Nytorget

Nytorget er inngangsporten til Storhaug fra sentrum, og trenger et løft. Det er viktig å anlegge park i dette området, som kan være et samlingspunkt for folk – og skape mer liv. Stavanger Utvikling KF bes igangsette etablering av park på Nytorget i tråd med avsatte midler i investeringsbudsjettet.
Status per 30.04.2020:

Formannskapet har behandlet sak 34/20 om Nytorget våren 2020, samt godkjent en egen sak om strakstiltak på Nytorget som er planlagt gjennomført sommer/høst 2020.

Rehabilitering av noen av trærne er startet. Et pilotprosjekt, prosjektert av vinnerteamet, som grunnlag for videre medvirkning, vil bli bygget i løpet av mai/juni og stå over sommeren. Digital medvirkningsprosess igangsettes samtidig. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

28. Samfunnssikkerhet og beredskap

Fra årsskiftet får Stavanger ny geografi og nye saksfelt. Dette medfører endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. Det er behov for å se på ressurser til – og gjennomgå organisering av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap når den nye kommunen etableres. Kommunedirektøren legger fram en sak for kommunalutvalget.
Status per 30.04.2020:
By- og samfunnsplanlegging gjennomførte høsten 2019 en evaluering av den organisatoriske forankringen av arbeidet med beredskap og samfunnssikkerhet. På bakgrunn av denne ble det besluttet å videreføre organiseringen i avdelingen for Beredskap og samfunnsutvikling, samt å øke kapasiteten i avdelingen med inntil 2 årsverk, så snart som praktisk og økonomisk mulig. Det er tilsatt en ny avdelingssjef som tiltrer 1. juni, mens tidligere avdelingssjef går inn i stilling som spesialrådgiver ved avdelingen og innehar samtidig rollen som beredskapssjef. Dette innebærer en foreløpig kapasitetsøkning på 1 person.
Både ny kommune fra 2020 og pandemisituasjonen gjør det påkrevd å oppdatere helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen, med oppfølgende strategi for samfunnssikkerhet og beredskap og en overordnet beredskapsplan. I dette arbeidet, som planlegges gjennomført 2. halvår 2020, gjennomføres en helhetlig vurdering av kommunens arbeid med beredskap og samfunnssikkerhet, herunder ressurssituasjonen.

29. Områderegulering Paradis

Paradis er et av byens mest attraktive utbyggingsområder. Det er behov for å se utviklingen i området i en helhet, slik at den svarer på byens behov for offentlige funksjoner, møteplasser og arkitektoniske kvaliteter. Samarbeidspartiene ønsker å se utbyggingen av Paradis i en helhet, og vil derfor at kommunen utarbeider en områderegulering. Kommunedirektøren bes prioritere arbeidet i tråd med føringene i sentrumsplanen. Det fremmes egen sak for kommunalutvalgt hvor prosessen for dette arbeidet redegjøres for og besluttes.
Status per 30.04.2020:
Formannskapet behandlet 19.03.2020 sak 45/20 om prinsippavklaring av rammene for områderegulering i Paradis. Det pågår ansettelse av prosjektleder for arbeidet. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

30. Kollektivsatsing

Transportsektoren er blant de største utslippskildene i Stavanger. For å redusere utslippene, er det viktig å gjøre det mer attraktivt for innbyggerne å kunne bruke buss, sykkel eller gange som transportmiddel så ofte som mulig. Stavanger skal ære i front for å utvikle nye løsninger for økt mobilitet. Det bes om en sak til utvalg for miljø og utbygging om videreutvikling av «Hent meg-ordningen» og «Hjem-jobb-hjem» i hele kommunen.
Status per 30.04.2020:
Sak legges etter planen fram for utvalg for miljø og utbygging i juni 2020.

31. Gang- og sykkelsti fra Judaberg til Lauvsnes

Arbeid med å få realisert gang- og sykkelsti fra Judaberg til Lauvsnes igangsettes. Dette er en trafikkfarlig vei der mange barn og unge ferdes. Kommunedirektøren bes utarbeide reguleringsplan for området i tråd med bevilgning i budsjettet.
Status per 30.04.2020:
Forslag til kommunalplanstrategi har ikke tatt stilling til reguleringsplannivå. Utarbeidelse av sykkelnettet i dette området gjøres i kommuneplanens arealdel.

32. Vern av Mosvatnet og Lille Stokkavatnet

Samarbeidspartiene ønsker å verne mer av Stavangers natur for å ta vare på biologisk mangfold og sikre områdene for kommende generasjoner. Kommunedirektøren legger fram en sak til utvalg for miljø og utbygging om Mosvatnet og Lille Stokkavatnet, hvor det redegjøres for hvilken vernestatus disse kan få, og når og hvordan det kan innføres.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

33. Markagrense rundt Sørmarka

Det er stadig mindre grøntareal i bynære områder i kommunen. For å fortsatt være en attraktiv by for barnefamilier og bidra til helsefremmende aktivitet, er det viktig å bevare de grønne lungene i disse områdene. Samarbeidspartiene ønsker å verne om Sørmarka og vil derfor utrede muligheten for en markagrense. Kommunedirektøren legger frem en sak for utvalg for miljø og utbygging hvor denne ambisjonen ivaretas.
Status per 30.04.2020:
Vurdering av markagrense eller annen styrking av vernet av Sørmarka og grøntstruktur gjøres i egen sak, i samarbeid med bl.a. FNF. Eventuelt resultat innarbeides i det pågående arbeid med kommuneplanens arealdel og Grønn plan. Utredning av prinsipper og muligheter blir framlagt i egen sak 2. halvår. Første samarbeidsmøte med frilufts- og naturvernorganisasjonen er gjennomført.

34. Offentlige bygg og områder Austre Åmøy

Bygningene på Austre Åmøy som har vært skole og barnehage, bør brukes til det beste for lokalsamfunnet. Kommunedirektøren bes legge frem en sak om etterbruk, eventuelt avhending av de offentlige byggene på Austre Åmøy. Kommunedirektøren bes videre om å legge fram en sak som viser videre bruk av offentlig områder på Austre Åmøy. Dette innebærer å legge til rette for innbyggernes behov, og det vurderes spesielt om det er mulig å omregulere noe av området til bolig.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

35. Området ved Mosvatnet/Bokkaskogen

Å legge til rette for uorganisert idrett og aktivitet skal være en prioritet for kommunen. Det er i dag en rekke områder som er opparbeidet, men som på grunn av dårlig vedlikehold, ikke kan benyttes fullt ut. Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren prioritere slike tiltak i årsprogrammet til Park og vei. Spesielt bes området idrettsparken Mosvatnet/Bokkaskogen vies særskilt oppmerksomhet.
Status per 30.04.2020:
Utvalg for miljø og utbygging har behandlet forslag til handlingsplan for investeringer i sak 54/20 i sitt møte 06.05.2020

36. Tilby flere bysykler

Stavanger skal tilby bysykler til sine innbyggere for å øke mobiliteten uten bil. Det forsøkes opprettelse av flere utplasseringspunkter for bysykler i områder også utenom arbeidsplasser og skoler. Det er viktig at bysykler blir et lett tilgjengelig alternativ til bilen, derfor må bysykkelstativene ut på sentrale steder i bydelene der folk bor. Satsingen starter i de sentrumsnære bydelene. Det bes om en sak hvor alle eksisterende mobilitetstiltak i kommunen gjøres rede for – med tiltak for ytterligere satsing.
Status per 30.04.2020:
Sak legges etter planen fram for Utvalg for miljø og utbygging i juni. Saken, som vil omhandle mobilitet, sees i sammenheng med tekstvedtak nr. 30 Kollektivsatsing. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

37. Kommunens eiendomsportefølje

I en tid med stram kommuneøkonomi er det nødvendig å prioritere kjerneoppgavene. Derfor bes kommunedirektøren legge fram en sak over kommunens eierskap i bygninger og eiendom utenfor vår egen kommune. Samarbeidspartiene ønsker kommunedirektørens vurderinger rundt fortsatt eierskap til disse.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til formannskapet 2. halvår 2020.

38. Prosjekt friområde

Kommunen vil prioritere å opparbeide egne friområder fremfor å erverve nye friområder.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til kommunalutvalget 1. halvår 2020.

39. Mostun

Det bes om en sak til utvalg for miljø og utbygging med en tilstandsrapport for bygningen Mostun som disponeres av Naturvernforbundet med forslag til framdrift for rehabilitering. I samme sak vurderer kommunedirektøren salg av bygningen.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til for utvalg for miljø og utbygging 1. halvår 2020.

40. Vernemillionen

Tiltaket «Vernemillionen» omdisponeres til informasjonstiltak om retningslinjer og veiledning for huseiere i trehusbyen. Midlene skal ikke brukes til individuell rådgivning, men øremerkes én-til-mange-tiltak og informasjonsverktøy.
Status per 30.04.2020:
Det legges frem en sak for Utvalg for By og samfunnsutvikling 18.06.2020

Klima og miljø

41. Utslippsfri oppdrettsnæring

Samarbeidspartiene vil at oppdrettsanlegg i kommunen skal ha mål om å være utslippsfrie (lus, fôrrester, kjemikalier, mikroplast, smittestoffer, avføring) – og er rømningsfrie. Vi ber kommunedirektøren legge fram en sak for politisk behandling om hvordan og i hvilket omfang vi kan stille slike krav.
Status per 30.04.2020:
Arbeid med plan for klima- og miljøtiltak innen landbruk og havbruk er igangsatt. Sak planlegges lagt fram i 2.halvår 2020.

42. Bilfritt Vågen

Samarbeidspartiene vil utrede muligheten for et helårig prøveprosjekt «Bilfritt Vågen», der veien langs Skagenkaien blir gjort tilgjengelig for folk og aktiviteter, universelt utformet, men stengt for biler. Kommunedirektøren bes legge frem en sak for utvalg for miljø og utbygging som inkluderer en dialog med næringslivet og andre sentrale aktører. Sak legges fram innen første halvår 2020.
Status per 30.04.2020:

Utvalg for miljø og utbygging har i sak 70/20 06.05.2020 vedtatt stenging under årets sommersesong. Det fremgår av denne saken at spørsmålet om et “Bilfritt Vågen“ vil inngå i en bredere vurdering av trafikkforholdene til og fra Stavanger sentrum som vil bli fremmet for kommunalutvalget. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

43. Utleie av kommunens bilpark

Sirkulærøkonomi vil bli stadig viktigere, og er ett av grepene som må gjennomføres for å nå kommunens klimamål. Et viktig tiltak i den sammenheng vil være å tilby utleie av kommunens biler til innbyggerne, som da kan redusere eget behov for å eie bil. Kommunedirektøren bes fremlegge en sak til utvalg for miljø og utbygging som skisserer hvordan kommunen kan leie ut egne biler. Smartbykontoret skal involveres i arbeidet.
Status per 30.04.2020:

Sak 52/20 ble lagt frem for politisk behandling i utvalg for miljø og utbygging 06.05.2020. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

44. Biogassanlegg

Realisering av biogassanlegg kan bidra sterkt til at Stavanger oppfyller sine klimamål. Kommunedirektøren bes gå i dialog med mulige samarbeidspartnere for å realisere dette. Kommunestyret setter av en ramme på inntil 3 millioner av vekstfondet til en slik investering. Sak legges frem for kommunalutvalget som næringspolitisk utvalg.
Status per 30.04.2020:
Kommunedirektøren la fram sak om Vekstfondet første kvartal 2020. Resterende vekstfondmidler er lyst ut med søknadsfrist 18.052020. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

Tekstvedtak til oppfølging

45. Chromebook

Det gjøres en gjennomgang av positive og negative effekter ved utdeling av Chromebook til alle elever i grunnskolen, hvor det særlig vurderes effekten av at elever i småtrinnet (1.-4. klasse) disponerer egen Chromebook. Vi ønsker ikke at barn i 5-8-årsalder, via foresatte, skal være ansvarlig for egen Chromebook. Sak knyttet til endring av Chromebook-praksis legges fram for utvalg for oppvekst og utdanning våren 2020, og hvor lærere og skoleledelse involveres tett.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for oppvekst og utdanning 1. halvår 2020.

46. Mobilfri skole

Samarbeidspartiene ønsker å innføre felles retningslinjer for en mest mulig mobilfri skole på grunnskolen – i samarbeid med skolene og lærerne. Som dagens situasjon vil lærere som ønsker å bruke telefon i undervisning fortsatt ha full anledning til det. Kommunedirektøren fremlegger sak med oppdaterte retningslinjer for mobilbruk, og legger disse fram for endelig godkjenning i utvalg for oppvekst og utdanning.
Status per 30.04.2020:
Sak 16/20 om regulering av mobilbruk ble behandlet i utvalg for oppvekst og utdanning 15. april 2020. Utvalget vedtok at regulering av mobilbruk innarbeides i ordensreglement for skolene i Stavanger. Nytt ordensreglement legges frem for behandling i utvalg for oppvekst og utdanning våren 2020. Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

47. Nytt system for barnehageopptak

Samarbeidspartiene ber om at det lages et nytt digitalt system for innsøking i barnehager. Det nye systemet må inkludere mulighet til å stå på venteliste til flere barnehager etter tildelt barnehageplass. Det skal også utredes hvordan Stavanger kommune kan gå over til barnehagekretser. Kommunedirektøren skal også legge frem en sak for utvalg for oppvekst og utdanning som gjennomgår arealnormer, inne og ute, og synliggjør eventuelle avvik fra arealnormer og hvordan disse kan rettes.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for oppvekst og utdanning 1. halvår 2020.

48. Leksefri skole

Hjemmelekser utgjør en stor stressfaktor for mange barn. Kommunedirektøren bes fremlegge en sak i utvalg for oppvekst og utdanning om hvordan et prøveprosjekt/forskningsprosjekt med leksefri skole kan gjennomføres. Det skal også utlyses om det er skoler som frivillig ønsker å delta i dette. Det bes om at prosjektet gjennomføres i samarbeid med forskningsinstitusjoner.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for oppvekst og utdanning 2. halvår 2020.

En god by for barn og unge

49. Skolemat

Ingen barn skal gå sultne på skolen – og måltidet skal skape fellesskap blant elevene. Norge er ett av få land som ikke har skolemat for alle. Et godt og næringsrikt måltid er i tillegg viktig for en god læringshverdag. Det bes om en sak om innføring av skolemat på skoler i levekårsutsatte områder (Hillevåg, Kvernevik og Storhaug) til behandling i utvalg for helse og velferd våren 2020. Utrullingen av skolemat på utvalgte skoler skal være etter tett dialog med skolene, og utføres av Stavanger Byggdrift. Det bes spesielt ses på inkludering av lærlinger og mennesker i arbeidstreningstiltak gjennom NAV i arbeidet med tilberedning, servering og utlevering av måltidene. Frivillige organisasjoner bør også vurderes inkludert i ordningen enkelte steder. Det vurderes både varm mat og kald mat. Ordningen skal innføres trinnvis med første utlevering ved skolestart 2020/2021.
Status per 30.04.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for arbeidsliv og lønn 1. halvår 2020.

50. Rabatt – bompenger

Samarbeidspartiene vil yte hjelp til mennesker med lav betalingsevne og avhengighet av bil, eksempelvis på grunn av nødvendig kjøring til barnehage og jobb. Kommunedirektøren bes legge frem en egen sak med forslag til kommunal modell, for støtte til disse, basert på den modellen som er utprøvd i Skien. Økonomiske satser må justeres til forholdene i Stavanger.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for oppvekst og utdanning 2. halvår 2020.

51. Stimuleringsmidler, støtten omlegges

Per i dag har verken Finnøy eller Rennesøy ordningen med økonomisk støtte til administrative stillinger til barne-/ungdomsorganisasjoner. Samarbeidspartiene ønsker å endre kriteriene for tildeling ved dagens ordning, men den beholdes inntil videre. Kommunedirektøren utarbeider en sak hvor den totale støtten synliggjøres for hver enkelt organisasjon, og årlig støtte fremgår. Dette for å sikre best mulig koordinering, samordning og bruk av midlene innen de ulike fagområdene.
Status per 30.04.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 1. halvår 2020.

Velferd og omsorg

52. Større kapasitet – Fast sted for etterbehandling

Stavanger har i dag egen avdeling ved Haugåstunet sykehjem for pasienter med behov for kortere etterbehandling (2-5 dager) etter sykehusopphold. For pasienter med større behov for etterbehandling, må det finnes plass ved andre sykehjem, og usikkerhet om plassering kan være en belastning for den enkelte pasient. Manglende kapasitet og dermed bøter til sykehuset, er en stor utfordring. Kommunedirektøren bes om å vurdere tiltak for å styrke kapasiteten på dette området.
Status per 30.04.2020:

Sak ble behandlet i møte 19.05.2020, sak 28/20,  og er ferdigstilt.

53. L47-bygget

L47-bygget er i dårlig forfatning, og behovet for oppgradering av botilbudet er tydelig. Samarbeidspartiene vil framskynde mulighetsstudien som skal vurdere om bygget skal rehabiliteres eller rives, slik at det blir fortgang i prosessen med å gi brukerne et bedre botilbud. Sak om framdrift legges fram for utvalg for helse og velferd.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

54. Oppgradering av dagsentertilbud med sanseavdeling

Det gjennomføres en konkret tilstandsvurdering av dagsentertilbudet til utviklingshemmede som grunnlag for utredning av framtidig organisering. Samarbeid med nabokommunene om en sanseavdeling/sansehus bør undersøkes, men må ikke forsinke utredningen. Midler avsatt i HØP 2019 må omgående brukes til å utbedre tilgjengelighet slik at også brukere med store rullestoler får benytte seg av dagsentertilbudet.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

Næring og arbeidsliv

55. Greater Stavanger

Greater Stavanger i sin nåværende form avvikles ved kontraktslutt i 2021. Stavanger kommune går i dialog med Sola, Sandnes og Randaberg kommune for et regionalt næringssamarbeid som kan erstatte Greater Stavanger – samtidig styrkes kommunens egen næringsavdeling.
Status per 30.04.2020:

Kommunedirektøren la fram en mandatsak 1. kvartal. Sola, Sandnes og Stavanger kommune arbeider sammen fram mot en sak innen 2.kvartal med forslag til en ny regional organisering av næringsutvikling.

56. Fasit Stavanger

Samarbeidspartiene ønsker en omlegging av det regionale næringssamarbeidet, og foreslår å styrke kommunens egen næringsavdeling i perioden, inkludert et hurtigspor for næringslivet i byggesaker og lokasjonshenvendelser. Kommunedirektøren bes utarbeide en sak for kommunalutvalget hvor tiltak for å sikre dette, inkludert påkrevde ressurser, foreslås.
Status per 30.04.2020:

Kommunedirektøren legger fram sak i løpet av 2020. Eventuelt behov for økte ressurser vil bli vurdert i forbindelse med handlings- og økonomiplan for 2020-2023.

57. UiS-preg på sentrum

Et sterkt universitet og et rikt studentliv er viktig for kommunens totale utvikling. Samarbeidspartiene ønsker både flere studentboliger og fakulteter i sentrum. Kommunedirektøren går i dialog med UiS med utgangspunkt i det politiske ønsket – for å kartlegge muliggjøring av en slik ambisjon – basert på UiS’ behov.
Status per 30.04.2020:

Kommunedirektøren har gjennomført dialogmøte med UiS våren 2020. UiS viser til at behov og planer for videre utvikling av UiS de nærmeste årene i hovedsak er knyttet til universitetsområdet på Ullandhaug. Videre viser UiS til det pågående arbeidet med Campusutviklingsplan for UiS. Formannskapet behandlet 30. April sak 71/20 – høringssvar til Campusutviklingsplanen. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

58. Flere unge i arbeid

Over 1000 mennesker under 30 år i Stavanger har mottatt sosialhjelp det siste året. Det er unge som burde vært i jobb eller utdanning. Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren legge frem en sak for kommunalutvalget om en sterkere innsats for å løfte disse inn i arbeid eller utdanning. I dette arbeidet bør også sosialkontorene og NAV inkluderes.
Status per 30.04.2020:

Sak kommer etter planen til behandling i 2. kvartal.

59. Bestiller/utfører-modellen

Samarbeidspartiene ønsker å evaluere bestiller/utfører-modellen (BUM) i kommunen med sikte på å avvikle den der hvor det er hensiktsmessig. Kommunedirektøren bes igangsette en slik evaluering. De ansattes representanter og brukerorganisasjonene skal trekkes med i evalueringen.
Status per 30.04.2020:

Det fremmes sak til utvalg for arbeidsliv og lønn 2. halvår 2020 etter at sak om kommunale foretak er behandlet i kommunestyret.

60. Kommunalt bemanningssenter/grunnbemanning

Samarbeidspartiene ønsker å etablere kommunalt bemanningssenter på to av kommunens tjenesteområder, oppvekst og utdanning og helse og velferd. Kommunedirektøren bes lage en sak om etableringen av slike bemanningssentere. De ansatte i bemanningssentrene skal få fast jobb og full stilling. Målet er at Stavanger skal fase ut bruken av private bemanningsbyråer innenfor tjenesteområdene oppvekst og utdanning og helse og velferd innen 2023.
Kommunedirektøren bes derfor gjennomgå bruken av og kostnadene ved kjøp av tjeneste fra private vikar- og bemanningsbyråer. Etableringen av kommunale bemanningssentere må sees i sammenheng med samarbeidspartienes mål om å øke grunnbemanningen innenfor tjenesteområdene oppvekst og utdanning og helse og velferd.
Status per 30.04.2020:

Sak kommer etter planen til politisk behandling i 2. halvår.

61. Heltidskultur

Samarbeidspartiene er bekymret over at for få av stillingene som lyses ut i Stavanger kommune er heltidsstillinger. Særlig innenfor tjenesteområdet helse og velferd lyses det ut altfor mange små deltidsstillinger. Kommunedirektøren bes lage en sak om hvordan Stavanger kommune kan etablere en heltidskultur, med mål om at 100 prosent stilling skal være det normale i kommunen.
Kommunedirektøren bes sette ned en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med dette, etter modellen fra “team heltid” i Fredrikstad og heltidsprosjektet i Sauda.
Status per 30.04.2020:

Oppstart av arbeidsgruppe er forskjøvet til 2. halvår på grunn av koronasituasjonen.

62. Tillitsreform

I hjemmebaserte tjenester i Eiganes og Tasta er det igangsatt et prøveprosjekt med friere faglighet og redusert byråkrati. Målet er å fjerne minuttvedtak og gi ansatte mer tillit i sin arbeidshverdag. Samarbeidspartiene ønsker å utvide dette prosjektet, og ber kommunedirektøren framlegge en evaluering av prosjektet med vurdering av hvordan prosjektet kan utvides til samtlige kommunedeler. Saken må ses i sammenheng av evalueringen av bestiller/utførermodellen.
Status per 30.04.2020:

Sak kommer til politisk behandling i 2. halvår.

63. Flere i språkopplæring

Språk er viktig for deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Kommunedirektøren bes legge frem en sak om hvordan språkopplæringen ved Johannes Læringssenter kan tilbys til flere enn de som har tilbud i dag, og om det kan inngås samarbeid med Nav for å sikre flere innbyggere gode norskkunnskaper.
Status per 30.04.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for oppvekst og utdanning 2. halvår 2020.

Kultur, idrett og frivillighet

64. Frisklivssentralene

Frisklivssentralene har ansvaret for at lavterskeltjenester innenfor dette området blir levert der folk bor. Godt samarbeid med frivilligsentralene må prioriteres og tilbudet opprettholdes. Tilbudet om helsebading opprettholdes som i dag, eller forbedres. Kommunedirektøren legger frem en sak om tilbud og behov for helsebading, blant annet med tanke på revmatikere for utvalg for helse og velferd.
Status per 30.04.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for helse og velferd 1. halvår 2020.

65. Bruk av gymsaler i helger

Flere gymsaler ved kommunale skoler står ubrukt i helgene. Samarbeidspartiene ber om at det legges fram en sak hvor det skisseres hvordan kommunale gymsaler kan åpnes for uorganiserte aktiviteter i helger hvor det fra før ikke er tildelt treningstider. En sak med økonomiske konsekvenser legges fram for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.
Status per 30.04.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 1. halvår 2020.

66. Sjøbad og vannsportanlegg

Samarbeidspartiene er positive til private initiativ til vannsportanlegg i Møllebukta, og ber derfor om en sak til utvalg for miljø og utbygging etter dialog med initiativtakerne.
Status per 30.04.2020:

Prøveprosjekter er igangsatt, evaluering og vurderinger i sak til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020

67. Skateanlegg på Rennesøy

Det er viktig å opprettholde gode tilbud for barn og unge også utenfor sentrumsnære strøk. Rennesøy har tidligere fullført byggetrinn 1 på skateanlegget. Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren legge fram en sak for utvalg for miljø og utbygging hvor det skisseres muligheter for å iverksette byggetrinn 2 på skateanlegget på Rennesøy.
Status per 30.04.2020:

Sak legges frem til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

68. Tennishall på Forum-området

Det er usikkert hva som skjer med bruken av tennishallen på Forum-området i dag. Kommunedirektøren får i dialog med brukerne, og utreder en sak til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog hvor framtidig bruk av anlegget vurderes.
Status per 30.04.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 2. halvår 2020.

69. Garderobeanlegg

Det bes om en sak om muligheter for etablering av garderobebygg ved ny fotballbane på Kiellandsmyrå. Saken legges fram for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.
Status per 30.04.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 2. halvår 2020.
Politisk styring, lokaldemokrati og inkludering

70. Bydelshus Eiganes og Våland

Eiganes og Våland kommunedel er fortsatt uten bydelshus. Det politiske flertallet ønsker å etablere et slikt, helst i forbindelse med skole eller idrettsbygning. Kommunedirektøren legger fram en sak om mulig plassering til utvalg for miljø og utbygging.
Status per 30.04.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

71. Vårt Nabolag

Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren legge frem en sak til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog om hvordan Stavanger kommune kan innføre en prøveordning med aktiv innbyggerinvolvering og deltagende budsjettering etter modell fra det islandske prosjektet «Better Reykjavik». Samarbeidspartiene ønsker at en legger opp til å prøve ut dette i tre bydeler med levekårsutfordringer i første omgang.
Status per 30.04.2020:

Prosjektet Test av Decidim gjennomføres vår og vinter 2020/2021 i tett samarbeid med det nasjonale nettverket Smartbyene, og særskilt Trondheim kommune. Testen foregår i kommunedelene Hillevåg og Storhaug. Decidim er et verktøy for deltakende demokrati, utviklet av de lokale myndighetene i Barcelona, Spania.
Målet med uttesting av Decidim er at det skal være enklere for innbyggere å delta i diskusjoner og enklere å spore opp og påvirke beslutningsprosesser og bestemmelser om utviklingen av byene og lokalsamfunnet en bor og oppholder seg i. Det skal også være en samlende plattform for administrasjon, politikere, innbyggere, næringsliv og akademia. I testingen ønskes det å avdekke om dette verktøyet appellerer særskilt til unge, og om det er mulig å mobilisere flere i utvikling av byene.