⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2020

3 Samfunn

Befolkningsveksten for 1. kvartal er noe høyere sammenlignet med 2019.Antall permitterte lokalt og nasjonalt steg rekordraskt og -høyt i mars da staten gikk inn og finansierte en større andel av permitteringskostnadene. Registrerte arbeidsledige steg tilsvarende og har falt etter den gradvise gjenåpningen av Norge. I 2020 forventes andelen å ligge på omtrent det dobbelt av hva den gjorde i 2019, 5,9 prosent sammenlignet med 2,2 prosent i 2019. I fjor høst forventet regjeringen en økt sysselsetting nasjonalt i 2020 med 1 prosent, mens anslaget nå er nedjustert til – 1,0 prosent. Lønnsveksten er betydelig nedjustert fra 3,6 prosent til 1,5 prosent.

3.1 Befolkning

Befolkning

Befolkningsveksten i 1. kvartal 2020 var på 266 personer. I samme periode i 2019 var den på 255 personer. Veksten i skyldes en nettoinnflytting på 142 personer og et fødselsoverskudd på 124. Det gir en høyere innflytting og et lavere fødselsoverskudd sammenlignet med samme periode i fjor.

Sandnes og Sola har en klart redusert befolkningsvekst sammenlignet med samme periode i 2019. Sandnes går fra en befolkningsvekst på 387 i 1. kvartal 2019 til 232 i 2020. Sola fra 186 personer i 1. kvartal 2019 til 83 i 2020. Begge kommunene opplever en klar nedgang i nettoinnflytting, fødselstallene er uendret.

Figur 3.1 Befolkningsvekst per kvartal i Stavanger

Boligbygging

Det er 164 boliger som er tatt i bruk hittil i år, 37 færre enn samme periode i fjor. De siste årene har det vært en jevn økning per år i antall boliger som er igangsatt og tatt i bruk. Det er ventet at koronasituasjonen vil påvirke dette i 2020.

Periode Igangsatt (tillatelser) til og med april Igangsatt hele året Tatt i bruk til og med april Tatt i bruk hele året 
2017 118 481 139 422 
2018 146 572 91 463 
2019 148 653 201 543 
2020 149  164  
Tabell 3.1 Boliger tatt i bruk og igangsatt, Stavanger
Last ned tabelldata (Excel)

3.2 Arbeidsledighet

Ved starten av året lå arbeidsledigheten i Stavanger på nivå med resten av landet. Utviklingen lokalt fulgte resten av landet da koronatiltakene ble iverksatt. Ledigheten økte fra 2,7 prosent til 10,9 prosent fra februar til mars. Resten av landet har hatt en positiv utvikling i perioden etter mars på grunn av den gradvise gjenåpningen av samfunnet. Nedgangen i ledigheten i Stavanger har ikke sunket i samme takt som resten av landet. 

Figur 3.2 Arbeidsledighet i Stavanger og resten av landet.

Antallet søknader om dagpenger ble mer enn åttedoblet fra uke 11 til uke 12, men har avtatt i perioden etter. Det er fortsatt nye søknader om dagpenger, men antallet ledige går ned.  

Figur 3.3 Innsendte søknader om dagpenger under permittering i Stavanger

Rapporteringen av sysselsatte i 2020 inkluderer bare 1. kvartal. Effekten fra koronasituasjonen kommer dermed bare frem i siste halvdel av mars og gir ikke store utslag i tallene. 

Figur 3.4 Sysselsatte etter arbeidssted - Stavanger

3.3 Sosiale tjenester

Brutto utgifter til sosialhjelp var kr 8,6 mill. (12,7 prosenthøyere per 1. tertial 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. I april måned økte antall mottakere med 160 , noe som sannsynligvis har sammenheng med koronautbruddet. Noe av økningen kommer av at fra 1. januar holdes hele barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelp for langtidsmottakere med forsørgeransvar. I tillegg er tall for Finnøy og Rennesøy blitt inkludert etter sammenslåingen. Dette er det høyeste antallet sosialhjelpsmottakere siden mars 2018.  

Figur 3.5 Utvikling i antall sosialhjelpsmottakere
Figur 3.6 Utbetalt sosialhjelp. Mill. kr.

Nedgangen i antall langtidsmottakere har fortsatt i 2020. Det er grunn til å tro at koronasituasjonen vil snu denne utviklingen på sikt. Reduksjonen i antall langtidsmottakere av sosialhjelp kan sees i sammenheng med økningen av deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Dette er et program for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevneFormålet med programmet er å gi disse personene den oppfølgingen de trenger for å komme i arbeid eller aktivitet. 

Figur 3.7 Langtidsmottakere av sosialhjelp
Figur 3.8 Deltakere i kvalifiseringsprogrammet