⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2020

9 Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelsene måler tilfredshet med utvalgte kommunale tjenester og er viktige i kommunenes dialog med brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om opplevd kvalitet på tjenesteproduksjonen i kommunen, og brukernes tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av tjenestetilbudet.

Undersøkelsene tilpasses virksomhetsområdet, men tema som servicenivå, informasjon, brukermedvirkning og helhetlig vurdering av tjenesten er gjennomgående for en stor del av undersøkelsene. Undersøkelsene følges opp i den enkelte virksomhet i ettertid og forbedringstiltak blir utarbeidet.

Følgende brukerundersøkelser og spørreundersøkelser er planlagt gjennomført i 2020, i tråd med Handlings- og økonomiplan 2020-2023:

UndersøkelseGjennomførtPlanlagt
Oppvekst og utdanning  
Skole 3, 6 og 9. trinn (foresatte) 3. tertial 2020
Skole 7. og 10. trinn (elever) 3. tertial 2020
Barnehage (foresatte) 3. tertial 2020
SFO 2. trinn (foresatte)Februar/mars 2020 
Kulturskolen 3. tertial 2020
Helsestasjon og jordmortjenesten 3. tertial 2020
Helse og velferd  
Avlastning bolig 3. tertial 2020
Boligkontoret 2. tertial 2020
Bofelleskap UH (beboer) 3. tertial 2020
Tekniske hjemmetjenester 3. tertial 2020
Bymiljø og utbygging  
Idrett 3. tertial 2020
Destinasjonsparker 2021
Nabolagsparker 2021
Renovasjon 2021
Andre  
Politisk sekretariat 3. tertial 2020
Internbruker 1. tertial 2021
Tabell 8.1 Brukerundersøkelser
Last ned tabelldata (Excel)

9.1 Gjennomførte undersøkelser

SFO 2. trinn

Foreldreundersøkelsen for SFO ble gjennomført i februar/mars 2020, hovedsakelig blant foreldre på 2. trinn. Svarprosenten var 68. Foreldrenes tilbakemelding er generelt at barna trives på SFO, og at samarbeid med personalet er godt. Om lag 9 prosent av foreldrene ønsker et mer tilpasset SFO-tilbud. Spørsmålene om elevens trivsel, og SFO-tilbudet i skolenes ferier, hadde best resultat. Resultatene fra SFO-undersøkelsen publiseres på Stavanger kommunes hjemmesider.

9.2 Planlagte undersøkelser

Skole 3.,6. og 9. trinn (foresatte)

Undersøkelsen gjennomføres årlig blant alle foreldre med barn på 3., 6. og 9. trinn i grunnskolen i Stavanger. Undersøkelsen gjennomføres ved bruk av Utdanningsdirektoratets digitale løsning. I undersøkelsen bes elevenes foresatte om å gi en vurdering av elevenes læringsmiljø og samarbeidet mellom hjem og skole. Planlegges gjennomført i 3. tertial 2020.

Skole 7. og 10. trinn (elever)

Undersøkelsen er årlig og obligatorisk for skolene å gjennomføre. Gjennomføres i regi av Utdanningsdirektoratet for å gi elever muligheten til å si sin mening om læring og trivsel på skolen. Planlegges gjennomført i 3. tertial 2020.

Barnehage (foresatte)

Foreldreundersøkelsen er en årlig, landsdekkende undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen kartlegger graden av tilfredshet blant foresatte med barn i Stavangerbarnehagen, og planlegges gjennomført i 3. tertial 2020. De samlede resultatene for Foreldreundersøkelsen fra 2019 ble publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider 25. februar, og lagt frem for Utvalg for oppvekst og utdanning 15. april sak 14/20.

Kulturskolen

Stavanger kulturskole gjennomfører brukerundersøkelse hvert tredje år for å kartlegge tilfredsheten blant foresatte som har barn som er elever ved skolen. Undersøkelsen er planlagt gjennomført høsten 2020 når skolen er i normal drift igjen. Undersøkelsen vil bli sendt ut gjennom kvalitetsverktøyet «Insight», som Norsk kulturskoleråd har overtatt ansvaret for etter Conexus.

Helsestasjon og jordmortjenesten

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge brukernes tilfredshet med helsestasjonene og jordmortjenesten. Målgruppen for undersøkelsen er alle brukere av helsestasjoner underlagt Stavanger kommune og alle brukere av jordmortjenesten som også tidligere har brukt jordmortjenesten minst én gang tidligere. Undersøkelsen er foreløpig planlagt gjennomført i 3. tertial 2020 som en papirbasert spørreskjemaundersøkelse, men som følge av koronasituasjonen og hensyn til smittevern og kapasitet er det usikkerhet knyttet til om undersøkelsen lar seg gjennomføre i år.

Avlastning bolig

Avlastningstjenester blir gitt til foresatte/foreldre som har særlig tyngende omsorgsbehov ved at barnet er på avlastningsinstitusjon eller hjemme hos en privat avlaster. Det er brukernes pårørende som får vedtak om avlastning og som intervjues. Det har tidligere vært gjennomført brukerundersøkelser i 2008 og 2015. Årets undersøkelse planlegges gjennomført 3. tertial 2020.

Boligkontoret

Boligkontoret ble opprettet i 2016 og har ansvar for behandling av søknader og tildeling av ordinære kommunale utleieboliger og omsorgsboliger. Boligkontoret er sentralt i kommunens boligsosiale arbeid. Brukerundersøkelsen vil være ny i Stavanger kommune, er i planleggingsfasen, og planlegges gjennomført 2. tertial 2020

Bofelleskap for mennesker med utviklingshemming

Stavanger kommune har gjennomført flere pårørendeundersøkelser knyttet til bofelleskapene for mennesker med utviklingshemning, men ikke blant beboerne. Gjennomføringsmetoden for en beboerundersøkelse vil være annerledes enn for en pårørendeundersøkelse. Det vil være aktuelt å se på tilsvarende undersøkelser i andre kommuner samt anbefalinger fra KS. Planlegges gjennomført 3. tertial 2020.

Tekniske hjemmetjenester

Tekniske hjemmetjenester tilbyr tekniske hjelpemidler og løsninger for trygghet og mestring i dagliglivet i samarbeid med helse- og velferdskontorene, hjemmebaserte tjenester og fysio- og ergoterapitjenesten. Undersøkelsen har blitt gjennomført én gang tidligere i 2012. Ny undersøkelse er planlagt gjennomført i 3.tertial 2020.

Idrett

Idrettsundersøkelsen gjennomføres annethvert år og kartlegger tilfredshet blant brukerne av idrettsanleggene i kommunen. Undersøkelsen er rettet mot brukerne av anleggene i kommunen i tillegg til trenere og lagledere. Planlegges gjennomført i 3. tertial 2020.

Destinasjons- og nabolagsparker

Park og vei gikk i 2019 bort fra å bruke produktet Parkcheck i forbindelse med disse undersøkelsene. Det vurderes å bruke en form for questback, men dette forutsetter å utvikle spørsmål som passer til relevante forhold og som gir svar på de viktigste spørsmålene knyttet til brukernes opplevelser, ønsker og prioriteringer. På grunn av redusert kapasitet i seksjonen med ansvar for utvikling og gjennomføring av undersøkelsen, er dette arbeidet utsatt til 2021.

Renovasjon

Brukerundersøkelse for renovasjon gjennomføres i utgangspunktet hvert tredje år eller ved særskilte behov som et felles prosjekt mellom IVAR IKS og medlemskommunene i IVAR. For å få et bedre bilde av erfaringer knyttet til drift av de nye behandlingsanleggene (ettersorteringsanlegg og biogassanlegg) i tillegg til nye avfallsordninger som hentesystem glass/metall, ombruksstasjoner, bruktbu med mer, er det sannsynlig at ny brukerundersøkelse vil gjennomføres i 2021.

Politisk sekretariat

Formålet med brukerundersøkelsen er å kartlegge tilfredsheten til brukere med politiske verv, eksempelvis med hensyn til servicenivå og tilrettelegging. Overgang til ny kommune, valg av nye folkevalgte og utvidelse av ansvarsområdene for spesielt kommunedelsutvalgene medførte endringer for avdelingen. På grunn av disse endringene ble undersøkelsen utsatt fra 2019 til 3. tertial 2020.

Internbruker

Internbrukerundersøkelsen gjennomføres for å få et inntrykk av hvordan støttetjenestene (regnskap, lederstøtte, bedriftshelsetjenesten, anskaffelser, økonomistyring, IT, byggforvaltning og park og vei) i Stavanger kommune oppleves blant alle virksomhetsledere, avdelingssjefer, direktører og daglige ledere i kommunale foretak. Undersøkelsen skulle opprinnelig gjennomføres i 2020, men er utsatt til 1. tertial 2021 for at ny organisasjon skal få mulighet til å sette seg etter overgang til ny kommune.