⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2020

2 Forslag til vedtak inkludert budsjettendringer

2.1 Forslag til vedtak

1. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2.2 Investeringer og punkt 2.3 Drift.

2. Kommunestyret godkjenner økt opptak av startlån i Husbanken til videreutlån med inntil kr 100 mill. Avdragstid 25 år. Ny låneramme for startlån vil etter dette utgjøre kr 320 mill. i 2020.

3. Kommunestyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene (KF) slik dette framgår av kapittel 4.7 Kommunale foretak og selskap, herunder følgende endringer i lånerammer:

Samlet låneramme for kommunale foretak vil etter dette utgjøre kr 306,2 mill. i 2020.

4. Grunnet nasjonale restriksjoner i forbindelse med koronasituasjonen godkjenner kommunestyret at det gis fritak for leie av kommunal grunn / utearealer til servering og skjenking i perioden 12.03.2020 til 31.05.2020.

Stavanger kommune frafaller leiekrav for ulike aktører (som bl.a. Odeon Kino og Sølvberget KF) som har bedt kommunen om henstand i forbindelse med nedstengningsperioden. I tillegg frafalles leiekrav  for manglende utleie av Stavanger Idrettshall til ONS samt for Stavanger forum som har omsetningsbasert leieavtale.

5. Tertialrapport per 30.04.2020 tas for øvrig til orientering.

2.2 Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering – investering

NrKostnadsendring/nytt prosjektBudsjettjustering
1Gautesete skole8 400
2Hinna idrettsanlegg10 000
3Olav Kyrres gate 19 ombygging2 800
4Olav Kyrres gate 23, sykkelparkering i underetasjen1 000
5Bymiljøpakken1 025
6Planleggingsbidrag, Jærbanen-1 500
 Delsum21 725
   
 Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift 
7Bofellesskap Eltervåg18 400
8Mosterøy skole rehabilitering 145
9Bru gamle skole, riving250
10Rennesøy skule, rehabilitering100
11ENØK kommunale bygg3 000
12Meieri/bibliotek/innbyggertorg, rehabilitering3 500
13Fjøløy fort, rehabilitering2 140
14Omsorgsboliger, oppgradering 400
15Kunstgressbanen Mosterøy 200
16Ballbinge Vestre Åmøy200
17Fortau Vikevåg-sykehjemmet3 550
18Gang og sykkelvei Østhusvik-Hanasand4 970
19Fortau fra Bru kai580
20Teknisk lager Finnøy500
21Områdeløft Hillevåg949
22Dagtilbud, inventar og utstyr i nye lokaler1 500
23EKG-System, Stavanger legevakt500
24Nødnettoperatørplasser, 2. stasjoner424
25Trådløst nettverk i bhg og sfo1 518
26Inventar og utstyr barneverntjenesten1 944
27Herbarium3 380
28Hjemmebaserte tjenester, flytting287
29Olav Kyrres gate 23, sykkelparkering i underetasjen1 000
30Tiltak fjernvarme1 000
31Tennisbaner Sørmarka2 000
32Forprosjekt uteområde Rådhuset1 500
33El bil lading på gatelys4 000
34Straen uterom1 000
35Nylund skole3 000
36Innbyggertorg Judaberg2 646
37Innbyggertorg Vikevåg2 622
38Kirkeparker og gravlunder, oppgradering6 500
   
 Overføringer mellom investering og drift 
39Tilstandsvurdering, 6 bygg med vernestatus-1 670
40Kirkeparker og gravlunder, oppgradering-6 500
41Planleggingsbidrag, Jærbanen-1 500
42Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem-2 000
43Håndball EM, Leie av tribuner-2 000
44Ballbinge Vestre Åmøy-200
45Utbedring administrasjonsbygg1 000
46Rehab inst./bofel.600
47Områdeløft Hillevåg-2 949
48Rehabilitering parkanlegg/Friområder-800
49Forprosjekt skolegårder Finnøy og Rennesøy-100
50Plan for gatetun og miljøgater-400
51Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder-3 650
52Utearealer skoler-1 500
53Utearelaer barnehage-1 125
54Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner-2 250
55Prosjekt friområde-2 300
56Velferdsteknologi-2 000
 Delsum44 361
   
 Sum endring investeringsutgifter66 086
   
 Finansiering 
57Endring i overføring fra drift til investering29 344
58Hinna garderobebygg, tilbakebetaling klubbhus-1 000
59Panteobligasjon, SIS-300
60Bruk av ubrukte lånemidler-94 130
 Sum finansiering-66 086
 Udekket/udisponert0
Tabell 2.1 Kommunedirektørens forslag til budsjettendringer - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Kostnadsendring/nye prosjekt

1. Gautesete skole

Gautesete skole har en godkjent bevilgning på kr 172 mill., mens ny forventet prosjektkostnad utgjør kr 180,4 mill. Under rehabiliteringen ble det avdekket fukt, mugg og sopp i fasader som medførte at fasadene måtte rives. Nødvendige reparasjoner og ombygginger har medført lengre byggetid samt behov for forsering. Estimerte ekstraordinære tilleggskostnader er foreløpig estimert til kr 8,4 mill.

2. Hinna idrettsanlegg

Det er bevilget kr 54 mill. til formålet, men kostnadsoppstilling etter anbud viser at forventet prosjektkostnad inkludert rekkefølgetiltak antas å bli kr 64 mill.

Økningen fordeler seg med kr 3 mill. til tilrettelegging av utomhusanlegg. Inkludert her er kr 1 mill. økt utlegg/forskuttering for Hinna fotball, som skal tilbakebetales til kommunen.

For å gjennomføre resterende del av rekkefølgekrav foreslås det å innarbeide ytterligere kr 7 mill. Her inngår nærmiljøanlegg, skoleområde og sykkelvei med fortau.

3. Olav Kyrres gate 19, ombygging

For å øke antall arbeidsplasser i OK19, og i tillegg etablere møterom som kan brukes til politiske aktiviteter når rådhuset stenges foreslås det å avsette kr 2,8 mill. til ombygging av OK19. Kostnadene vil føres på byggeprosjektet OK19.

 4. Olav Kyrres gate 23, sykkelparkering i underetasjen

Det ble i HØP 2019-2022 avsatt kr 8 mill. til ombygging og tilpasning av underetasjen i Olav Kyrres gate 23 til sykkelparkering og garderobe for kommunens ansatte på rådhuset, Herbarium, Olav Kyrres gate 19, Olav Kyrres gate 23 og Løkkeveien 51. Det er gjennomført en mini-konkurranse mellom rammeleverandørene for byggfag og tekniske fag, og kostnadsoppstilling etter anbud viser at kostnaden til ombyggingen utgjør kr 9 mill. Dette er kr 1 mill. mer enn det som ble lagt til grunn i opprinnelig kalkyle. Det foreslås å øke prosjektets ramme med kr 1 mill.

5. Bymiljøpakken

Investeringsprosjektene i kommunen er bruttofinansiert og momsrefusjonen kommunen mottar, inntektsføres sentralt i investeringsbudsjettet. Ved en inkurie ble kostnadene for bymiljøpakken budsjettert med netto kostnader dvs. eksklusiv mva, mens momsrefusjonen ble budsjettert sentralt. Dette medfører at prosjektet må få tilført tilsvarende beløp som momsrefusjonen til sin ramme for å være fullfinansiert. Utgiftene til mva. for bymiljøpakkeprosjektene hittil i 2020 utgjør kr 1,025 mill. og kommunedirektøren foreslår at det bevilges tilsvarende til formålet.

6. Planleggingsbidrag, Jærbanen

Bystyret vedtok i HØP 2020-2023 å avsette kr 3 mill. i 2020 til planleggingsbidrag av dobbeltspor på Jærbanen i henhold til sak 94/19 i formannskapet. Jamfør linje 41 overføres kr 1,5 mill. til drift slik at det kan utbetales som tilskudd til Jernbanedirektoratet. De resterede kr 1,5 mill. vil innarbeides i HØP 2021-2024, og tas ut av investeringsbudsjettet.

 Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift

7.– 38. Budsjettjustering som følge av prosjektenes finansielle fremdrift

Budsjettjusteringene som foreslås  i linje 7 – 38 er som følge av prosjektenes forbruk og finansielle framdrift. Budsjettjusteringene som foreslås for prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring. Prosjektene vil finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.

Overføringer mellom investering og drift

Kommunedirektøren foreslår at investeringsutgifter på totalt kr 29,3 mill. overføres til drift, og at overføringer fra drift til investering reduseres tilsvarende. Resultatet av det er at de totale overføringene fra drift til investering i 2020 reduseres fra kr 259 mill. til kr 230 mill. Overføringene fra investering til drift gjelder linje 39.-56.

39. Tilstandsvurdering, 6 bygg med vernestatus

Midlene skal benyttes til å lage en tilstandsvurdering på seks kirker som er fredet eller vernet ute på øyene. Det foreslås å overføre kr 1,67 mill. til drift som utbetales som tilskudd til Stavanger kirkelige fellesråd som skal gjennomføre arbeidet.

40. Kirkeparker og gravlunder, oppgradering

Det foreslås å overføre kr 6,5 mill. fra investering til drift som utbetales som tilskudd til Stavanger kirkelige fellesråd som skal gjennomføre arbeidet.

41. Planleggingsbidrag, dobbeltspor Jærbanen

Bystyret vedtok i HØP 2020-2023 å avsette kr 3 mill. i 2020 til planleggingsbidrag av dobbeltspor på Jærbanen i henhold til sak 94/19 i formannskapet. Det foreslås å overføre kr 1,5 mill. til drift slik at det kan utbetales som tilskudd til Jernbanedirektoratet. Jamfør linje 6 vil de resterende kr 1,5 mill. innarbeides i HØP 2021-2024, og tas ut av investeringsbudsjettet.

42. Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem

Det ble i Handlings- og økonomiplan 2019-2022 satt av midler til et utviklingsprosjekt på tomten til stiftelsen i Duesvei 11. De bokførte utgiftene er i all hovedsak driftskostnader og midlene foreslås overført fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet.

43. Håndball EM, Leie av tribuner

For å følge opp kommunens forpliktelser i forbindelse med håndball-EM i 2020 ble det i HØP 2020-2023 avsatt kr 2 mill. til innleie av tribuner. Midlene skal utbetales som tilskudd til Håndballforbundet som gjennomfører innleien.

44. Utbedring administrasjonsbygg

Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 1 mill. fra vedlikeholdsbudsjettet til prosjekt 4700 utbedring administrasjonsbygg.

 45. Rehab inst./bofel.

Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 0,6 mill. fra vedlikeholdsbudsjettet til prosjekt 4711 Rehab inst./bofel.

 46. Ballbinge Vestre Åmøy

Vestre Åmøy velforening har fått tilsagn om spillemidler ved realisering av en ballbinge. Realiseringen forutsetter en kommunal medfinansiering på totalt kr 0,3 mill.  Jamfør prosjektets fremdrift foreslås det å overføre kr 0,2 mill. til driftsbudsjettet for å utbetale som tilskudd til Vestre Åmøy velforening.

47. Områdeløft Hillevåg

Planlagte aktiviteter på prosjektet er av en driftsmessig karakter. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere kr 2,949 mill. fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet.

48. Rehabilitering parkanlegg/Friområder

Årsprogrammet til Park og vei 2020 (investeringsdelen) inneholder flere prosjekter med planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet.

Det foreslås å omdisponere kr 0,8 mill. til drift.

Dette gjelder:

Blå grønn plan kr 0,2 mill.

Bytrær kr 0,3 mill.

Disposisjonsplan Stokkavannene kr 0,3 mill.

 49. Forprosjekt skolegårder Finnøy og Rennesøy

Prosjektet har planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet.

Det foreslås å omdisponere kr 0,1 mill. til drift.

 50. Plan for gatetun og miljøgater

Prosjektet har planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet.

Det foreslås å omdisponere kr 0,4 mill. til drift.

 51. Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder

Det er avsatt kr 4 mill. til formålet, men de fleste av tiltakene (blant annet bruk av tilrettelagte arbeidsplasser) hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 3,65 mill. fra investerings- til driftsbudsjettet, i tråd med vedtaket i UMU (Årsprogram 2019 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold).

52. Utearealer skoler

Det er avsatt kr 1,5 mill. 2020 på investeringsbudsjettet til mindre tiltak i Finnøy og Rennesøy, som hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 1,5 mill. i 2020 fra investerings til driftsbudsjettet, i tråd med vedtak i UMU for Årsprogram 2020 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold og Handlingsplan 2020, Park og vei – Investeringer.

 53. Utearelaer barnehage

Det er avsatt kr 5,125 mill. i 2020 på investeringsbudsjettet, men flere av de planlagte tiltakene hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 1,125 mill. i 2020 fra investerings til driftsbudsjettet, i tråd med vedtak i UMU for Årsprogram 2020 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold og Handlingsplan 2020, Park og vei – Investeringer.

 54. Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner

I forbindelse med revisjonens gjennomgang av føringer i investeringsregnskapet ble det avklart at lønn til stillingene som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2020 er dette videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet. Det foreslås å overfør kr 2,25 mill. fra investering til drift for å dekke disse kostnadene 

55. Prosjekt friområde

I forbindelse med Revisjonens gjennomgang av føringer i investering ble det avklart at lønn til stillinger som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2020 er dette videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 2,3 mill. fra investering til drift for å dekke utgiften.

56. Velferdsteknologi

Som del av satsingen på velferdsteknologi er det opprettet en visningsleilighet. De bokførte utgiftene er i all hovedsak driftskostnader og midlene foreslås overført fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet

 57. Endring i overføring fra drift til investering

Grunnet tekniske justeringer mellom drift og investering foreslås overføringen til investeringer å reduseres med kr 29,3 mill.

58. Hinna garderobebygg, tilbakebetaling klubbhus

Jamfør linje 2 økes forventet tilbakebetaling fra Hinna Fotballklubb med kr 1 mill. Avtalen er foranlediget av et vedtak fra Stavanger formannskap den 24.8.2017, sak 128/17.

59. Panteobligasjon, SIS

Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS) skal i anledning salg av eiendommer innfri en panteobligasjon på kr 0,3 mill. med utbetaling til Stavanger kommune, jamfør FSK sak 22/20. Beløpet inntektsføres i investeringsregnskapet.

60. Bruk av ubrukte lånemidler

Korrigert for reduksjon i overføringer fra drift samt økt inntekt (linje 58 og 59) vil finansieringsbehov for nevnte investeringstiltak bli kr 94,13 mill. som kommunedirektøren foreslår å finansiere ved å disponere ubrukte lånemidler fra 2019. Det innebærer ingen endring i vedtatt låneopptak for 2020.

2.3 Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering – drift

NrOmråde / sakBudsjettjustering
 Oppvekst og utdanning 
1Skole - redusert ramme da tilskudd til språkdeling utgår-500
2Skole - inntektstap sfo 13.03-13.04.2010 200
3Skole - inntektstap sfo 14.04-26.04.204 420
4Barnehage - inntektstap 13.03-13.04.2021 400
5Barnehage - inntektstap 14.04-19.04.204 280
6Nye kommunedeler (Rennesøy og Finnøy), tilskuddmidler (FSK 26/20)350
7Barnas sommer - Barnesatsing som styrker frivillighet, kulturlivet og idretten30 000
8Stavanger kulturskole, for mye uttrekk i budsjett ifm. kommunesammenslåingen600
9Kulturskolen i Finnøy, tilbakeføring av tidligere tilskuddsmidler til kreativt oppvekstmiljø225
10Johannes læringssenter, inntektsbortfall færre deltakere2 500
11Rosenberghallen, forlengelse av leieavtale (BS sak 102/19)120
 Delsum Oppvekst og utdanning73 595
 Helse og velferdBudsjettjust.
12Domkirken sykehjem2 400
13Medisinsk utstyr/smittevernutstyr4 600
14Matutdeling til mennesker med rusproblemer100
15Lervig legekontor, utsatt oppstart til 2021-2 000
16Flyktningseksjonen, forsinket omstilling1 500
17Helse og velferdkontorene, kjøp av avlastning og brukerstyrt assistent (BPA)6 000
18Dagsenter og avlastning, økt pleietyngde 2 000
19Bofellesskap - utsatt ferdigstillelse -1 500
20Ressurskrevende tjenester - økt forventet tilskudd-10 000
21DigiHelse - tilknytningskostnader KS40
 Overføring fra investering til drift 
22Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem2 000
23Velferdsteknologi2 000
 Delsum Helse og velferd7 140
 By- og samfunnsplanlegging 
24Beredskap, diverse utstyr ifm. Koronasituasjon1 100
 Overføring fra investering til drift 
25Planleggingsbidrag Jærbanen1 500
26Områdeløft Hillevåg2 949
27Områdeløft Hillevåg (prosjektmidler drift som ikke ble brukt i 2019)721
 Delsum By- og samfunnsplanlegging6 270
 Bymiljø og utbygging 
28Utvidelse av sengeposter på sykehjem, ombygging100
29Ramsvik, boliger til rusmisbrukere, ombygging og klargjøring 800
30Beredskapssykehjem, ombygging og klargjøring350
31Forum konferansesenter, ombygging 1 926
32Beredskapskjøkken på Forum 1 840
33Idrettsanlegg, redusert materialkjøp -625
34Stavanger idrettshall, avlysning av ONS, tapte leieinntekter 1 200
35Svømmehaller, lavere inntekter fra billettsalg (2 måneder)2 000
36Utleie av kommunens næringslokaler, tapte leieinntekter900
37Gravemeldinger, tapte inntekter på grunn av færre søknader125
38Arbeidstrening på fritidsgården, tapte inntekter 200
39Uteareal og skjenking, tapte leieinntekter 723
 Overføring fra investering til drift 
40Utbedring administrasjonsbygg (fra drift til investering)-1 000
41Rehabilitering institusjon/bofellesskap (fra drift til investering)-600
42Ballbinge Vestre Åmøy (fra investering til drift)200
43Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder 3 650
44Utearealer skoler 1 500
45Utearealer barnehage 1 125
46Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner 2 250
47Prosjekt friområde 2 300
48Park og vei - Blågrønn plan 200
49Park og vei - Bytrær 300
50Park og vei - Disposisjonsplan Stokkavannet 300
51Park og vei - Plan for gatetun og miljøgater 400
52Statusrapport skolegårder 100
53Håndball EM, Leie av tribuner 2 000
 Delsum Bymiljø og utbygging22 264
 Innbygger- og samfunnskontakt 
54Koronatelefon, Innbyggerdialog200
55Kommunikasjon, forsterket innsats forebyggende smitteverntiltak overfor innbyggerne630
56Innbyggerdialog, oppgaver ifm. innbyggertorgene i Vikevåg og Judaberg (finansiert av Stavanger Bolig KF) 484
57Næring, grønn utvikling, ny stilling fra oktober 2020 230
58Næring, vinterlandbruksskolen og bidrag til skogsforvalter500
 Delsum Innbygger- og samfunnskontakt2 044
 Stab og støttefunksjoner 
59Kemner - 5 måneder utsatt statliggjøring8 000
 Delsum stab- og støttefunksjoner8 000
 Delsum tjenesteområdene119 313
 Sentrale utgifter 
60Politisk virksomhet, økte møtegodtgjørelser 3 200
61Forus Sportssenter - tilskudd 3 040
62Oppgradering og forsering av digitale prosjekter og verktøy4 000
63Lønnsreserve, reduksjon-105 000
64Arbeidsgiveravgift, redusert sats i 2 måneder-40 000
65Reiser, kurs og seminarer, reduksjon 6 måneder-24 000
66Skjenkebevillinger, reduserte inntekter370
67Region Stavanger, tilskudd2 250
68Stavanger bolig KF, overføring ifm. oppgaver til Innbyggerdialog-484
 Overføring fra investering til drift 
69Kirkelig fellesråd; Tilstandsvurdering av bygg med vernestatus1 670
70Kirkelig fellesråd; Oppgradering av kirkeparker og gravlunder6 500
 Delsum sentrale utgifter-148 454
 Sentrale inntekter 
71Statlig tilskudd til språkskjønn bortfalt500
72Rammetilskudd - ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen ifm. Koronasituasjonen-4 761
73Rammetilskudd - økning - kompensasjon for inntektsbortfall i barnehage og sfo 13.03-13.04.20 pga. koronasituasjonen-28 636
74Rammetilskudd - økning – generell kompensasjon ifm. Koronasituasjonen-95 463
75Rammetilskudd - anslag økning RNB2020-17 985
76Skatteinntekter - redusert - lavt anslag142 500
77Inntektsutjevning-24 400
 Delsum sentrale inntekter-28 245
 Eksterne finanstransaksjoner 
 Delsum eksterne finanstransaksjoner -
 Interne finanstransaksjoner 
78Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon-29 344
79Bruk av dispfond - Forus sportsenter, tilskudd-3 040
80Bruk av dispfond - kulturskolen i Finnøy, tidligere prosjektmidler til kreativt oppvekstmiljø -225
81Bruk av dispfond - Digifond - DigiHelse-40
82Bruk av dispfond - Digifond - oppgradering og forsering av digitale prosjekter og verktøy-4 000
83Bruk av dispfond - Region Stavanger-2 250
84Avsetning til disposisjonsfond - framtidige merkostnader korona96 285
 Delsum interne finanstransaksjoner57 386
Tabell 2.2 Kommunedirektørens forslag til budsjettendringer - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Oppvekst og utdanning

1. Skole – redusert ramme da tilskudd til språkdeling utgår

Rennesøy kommune har i flere år mottatt skjønnsmidler til språkdeling i grunnskolen iht. nærmere retningslinjer. I 2019 utgjorde dette kr 0,5 mill. i inntekter og dette ble lagt til grunn i konsolidert budsjett og grunnlaget for 2020. Nye Stavanger innfrir ikke kriteriene og tilskuddet faller bort. Budsjetteknisk innebærer dette bortfall av sentral inntekt på kr 0,5 mill. mot en tilsvarende redusert kostnad i grunnskolens budsjettramme, jf. budsjettjustering nr 72 (drift).

2. Skole – inntektstap sfo 13.03-13.04.20

Grunnet koronapandemien har Stavanger kommune i perioden 13. mars til 13. april ikke hatt inntekter fra foreldrebetaling i SFO. Inntektstapet for denne perioden utgjør kr 10,2 mill.

Det totale inntektstapet for perioden skolene var stengt, 13. mars til 26. april, utgjør kr 14,6 mill. Gjennom krisepakken fra regjeringen, mottar Stavanger kommune kr 8,6 mill. til dekning av tapte inntekter fra foreldrebetaling i SFO. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen til grunnskole med kr 10,2 mill. for å dekke hele inntektsbortfallet.

3. Skole – inntektstap sfo 14.04-26.04.20

Grunnet koronapandemien har Stavanger kommune i perioden 14. april til 26. april ikke hatt inntekter fra foreldrebetaling i SFO. Inntektstapet for denne perioden utgjør kr 4,4 mill.

Det totale inntektstapet for perioden skolene var stengt, 13. mars til 26. april, utgjør kr 14,6 mill. Gjennom krisepakken fra regjeringen, mottar Stavanger kommune kr 8,6 mill. til dekning av tapte inntekter fra foreldrebetaling i SFO. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen til grunnskole med kr 4,4 mill. for å dekke hele inntektsbortfallet.

4. Barnehage – inntektstap 13.03-13.04.20

Grunnet koronapandemien har Stavanger kommune i perioden 13. mars til 13. april ikke hatt inntekter fra foreldrebetaling i barnehagene. Inntektstapet for denne perioden utgjør kr 21,4 mill.

Det totale inntektstapet for perioden barnehagene var stengt, 13. mars til 19. april, utgjør kr 25,7 mill. Gjennom krisepakken fra regjeringen, mottar Stavanger kommune kr 20 mill. til dekning av tapte inntekter fra foreldrebetaling. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen til barnehage med kr 25,7 mill. for å dekke hele inntektsbortfallet.

5. Barnehage – inntektstap 14.04-19.04.20

Grunnet koronapandemien har Stavanger kommune i perioden 14. april til 19. april ikke hatt inntekter fra foreldrebetaling i barnehagene. Inntektstapet for denne perioden utgjør kr 4,3 mill.

Det totale inntektstapet for perioden barnehagene var stengt, 13. mars til 19. april, utgjør kr 25,7 mill. Gjennom krisepakken fra regjeringen, mottar Stavanger kommune kr 20 mill. til dekning av tapte inntekter fra foreldrebetaling. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen til barnehage med kr 25,7 mill. for å dekke hele inntektsbortfallet.

6. Nye kommunedeler (Rennesøy og Finnøy), tilskuddmidler (FSK 26/20)

I henhold til FSK sak 26/20, bevilget Formannskapet midler til Finnøy kommunedelsutvalg og Rennesøy kommunedelsutvalg. Midlene skal disponeres til tilskudd i tråd med retningslinjer for tilskudd fra kommunedelsutvalgene. Kommunedirektøren foreslår å finansiere kr 0,35 mill. til dette.

7. Barnas sommer – Barnesatsing som styrker frivillighet, kulturlivet og idretten

Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 30 mill. i tråd med kommunalutvalgets vedtak i sak 61/20 “Barnas sommer – barnesatsing som styrker frivilligheten, kulturlivet og idretten”

8. Stavanger kulturskole, for mye uttrekk i budsjett ifm. kommunesammenslåingen

Det ble i konsolideringsprosessen for budsjett 2020 trukket ut kr 0,6 mill. for mye i budsjettet til Kulturskolen.

9. Kulturskolen i Finnøy, tilbakeføring av tidligere tilskuddsmidler til kreativt oppvekstmiljø

Finnøy kommune har i en årrekke søkt og mottatt midler til Kreativt oppvekstmiljø. Midlene er brukt til musikk- / kulturarrangement med barn og unge i Finnøy kulturskole. Tidligere midler avsatt på fond foreslås tilbakeført enheten i 2020 slik at budsjettrammen økes tilsvarende (engangsbevilgning).

10. Johannes læringssenter, inntektsbortfall færre deltakere

Med dagens innreiserestriksjoner kommer det ikke nye personer til landet som faller inn i målgruppa for norsktilskudd (per capita). Det er også begrenset med forflytning av personer i målgruppa innad i Norge. Det er og usikkerhet knyttet til inntektene fra betalingsdeltagere fremover, pga. ordinært opplæringstilbud ved Johannes Læringssenter. Dersom nedgangen i antall betalingsdeltagere i 4. termin holder seg til høsten, vil det tilsvare 4 færre undervisningsklasser og ytterliggere tapte inntekter.

11. Rosenberghallen, forlengelse av leieavtale (BS sak 102/19)

Kommunedirektøren foreslår, i tråd med bystyresak 102/19 vedrørende forlengelse av leie av Rosenberghallen til idrettsformål i kommunedelen, å finansiere kr 0,12 mill. til dette formålet. Beløpet gjelder både 2019 og 2020.

Helse og velferd

12. Domkirken sykehjem

Domkirken sykehjem ble åpnet den 23. mars og er tiltenkt pasienter uten koronasmitte. Sykehjemmet ble etablert som en kompensasjon for korttidsplasser i eksisterende sykehjem som ble gjort om til pasienter med koronasmitte.

Påløpte kostnader i mars og april utgjør kr 2,4 mill., og kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med tilsvarende beløp.

13. Medisinsk utstyr/smittevernutstyr

Utgiftene til medisinsk utstyr/smittevernutstyr er økt betydelig som følge av koronasituasjonen. Dette skyldes først og fremst behov for mer utstyr, men prisene har også økt betydelig. Per 1. tertial er det kostnadsført kr 4,6 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med tilsvarende beløp.

 14. Matutdeling til mennesker med rusproblemer

Kirkens Bymisjon Stavanger er i formannskapet den 15. mai 2020 innvilget kr 0,1 mill. som et ekstraordinært tilskudd til matutdeling for mennesker med rusproblemer i forbindelse med koronasituasjonen.

15. Lervig legekontor, utsatt oppstart

På grunn av koronautbruddet og kapasitet i administrasjonen foreslår kommunedirektøren å utsette oppstart av Lervig legekontor til 2021. Ved utsettelse av oppstart kan budsjettrammen for sentrale midler legetjenester i 2020 nedjustres med 2 mill.

16. Flyktningseksjonen, forsinket omstilling

Lønnsbudsjettet til flyktningseksjonen har etter reorganiseringen ligget lavere enn budsjettert. Ved dagens bemanning og drift blir årsprognosen til flyktningseksjonen på kr 4 mill. Det er en forventning at stopp i inntak av flyktninger vil gi en effekt i tillegg til planlagt nedtrapping plan. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til flyktningsseksjonen med 1,5 mill. for å redusere virksomhetens avvik.

17. Helse og velferdskontorene, kjøp av avlastning og brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Som en konsekvens av merforbruket på helse- og velferdskontorene knyttet til vekst i kjøp av tjenester, foreslår kommunedirektøren å styrke rammen til helse- og velferdskontorene med kr 6 mill. Kostnadsveksten skyldes i hovedsak økning i antall brukere som mottar tjenester fra privat leverandør. Siden deler av merforbruket er relatert til de særlige ressurskrevende brukerne, må styrkingen sees i sammenheng med den økte refusjonsinntekten fra staten, se endring 21.

18. Dagsenter og avlastning, økt pleietyngde

Seksjon avlastning har de siste årene hatt en vekst i brukere med høyt bistandsbehov, blant annet i antall brukere som trenger palliativ behandling. Samtidig har det vært en vekst i antall avlastningsdøgn blant den brukergruppen som har høyt pleiebehov. Økt bistandsbehov hos brukerne må også sees i sammenheng med økt tilskudd ressurskrevende tjenester. Kommunedirektøren foreslår derfor at budsjettrammen til seksjon avlastning styrkes med kr 1,5 mill.

19. Bofellesskap – utsatt ferdigstillelse

I budsjettet for 2020 er det vedtatt kr 1,5 mill. til delårsdrift av nytt bofellesskap med planlagt oppstart mot slutten av 2020. Ferdigstillelse av prosjektet er utsatt, og kommunedirektøren foreslår derfor å ta ut kr 1,5 mill. av budsjettrammen til bofellesskapene.

20. Ressurskrevende tjenester, økt tilskudd

Kommunedirektøren foreslår å øke inntektsanslaget for ressurskrevende tjenester i 2020 med kr 10 mill. utover dagens budsjett. Dette er en videreføring av nivået for 2019, samt en økning knyttet til økte kostnader av nye brukere.

21. DigiHelse – tilknytningskostnader KS

Målet med innføring av Digihelse er å tilrettelegge for at brukere av hjemmebaserte tjenester enkelt og trygt kan kontakte helsetjenesten i kommunen. DigiHelse vil bli tatt i bruk av hjemmebaserte tjenester i 2020. DigiHelse finansieres med 40 000 fra disposisjonsfond.

Overføring fra investering til drift

22. Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem

Det ble i Handlings- og økonomiplan 2019-2022 satt av midler til et utviklingsprosjekt på tomten til stiftelsen i Duesvei 11. De bokførte utgiftene er i all hovedsak driftskostnader og midlene foreslås overført fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet.

23. Velferdsteknologi (teknisk justering fra investering til drift)

Som del av satsingen på velferdsteknologi er det opprettet en visningsleilighet. De bokførte utgiftene er i all hovedsak driftskostnader og midlene foreslås overført fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet

By- og samfunnsplanlegging

24.Beredskap, diverse utstyr ifm. Koronasituasjon

Beredskap har per 30. april fått utgifter knyttet til koronaepidemien på 1,1 mill.

Overføring fra investering til drift

25. Planleggingsbidrag Jærbanen

Bystyret vedtok i HØP 2020-2023 å avsette kr 3 mill. på investeringsbudsjettet i 2020 til planleggingsbidrag av dobbeltspor på Jærbanen i henhold til sak 94/19 i formannskapet. Det foreslås å overføre kr 1,5 mill. fra investering til drift slik at det kan utbetales som tilskudd til Jernbanedirektoratet. De resterede kr 1,5 mill. innarbeides i HØP 2021-2024.

26. Områdeløft Hillevåg

Kommunedirektøren foreslår å omdisponere kr 2,949 mill. til driftsbudsjettet. Planlagte aktiviteter på prosjektet er av en driftsmessig karakter.

27. Områdeløft Hillevåg (prosjektmidler drift som ikke ble brukt i 2019)

Regnskapsresulatet per 31.12.2019 viste et mindreforbruk på 0,721 mill. Da Områdeløft Hillevåg er finansiert av kommunale midler, kan mindreforbruk ikke overføres som øremerkede midler til 2020. Prosjektet har behov for disse midlene i 2020 og søker dermed få økt budsjettet i inneværende år med ubrukte midler fra 2019.

Bymiljø og utbygging

28. Utvidelse av sengeposter på sykehjem, ombygging

Byggforvaltning har hatt økte kostnader som følge av koronasituasjonen. Merutgifter som følge av utvidelse av sengeposter på sykehjem er estimert til kr 0,1 mill. Kommunedirektøren foreslår at budsjettrammen styrkes med tilsvarende beløp.

29. Ramsvik, boliger til rusmisbrukere, ombygging og klargjøring

Byggforvaltning har hatt økte kostnader som følge av koronasituasjonen. Merutgifter ifm. ombygging og klargjøring av isolasjonsleiligheter for smittede brukere med rus/ROP-lidelser er estimert til kr 0,8 mill. Kommunedirektøren foreslår at budsjettrammen styrkes med tilsvarende beløp.

30. Beredskapssykehjem, ombygging og klargjøring

Byggforvaltning har hatt økte kostnader som følge av koronasituasjonen. Merutgifter ifm. ombygging og klargjøring av beredskaspssykehjem (Domkirken sykehjem) er estimert til kr 0,35 mill. Kommunedirektøren foreslår at budsjettrammen styrkes med tilsvarende beløp.

31. Forum konferansesenter, ombygging

Byggforvaltning har hatt økte kostnader som følge av koronasituasjonen. Ombygging av Forum konferansesenter for å tilrettelegge for luftveislegevakt, luftveislegekontor, smittetesting mm. har gitt merkostnader i størrelsesorden kr 1,9 mill. Kommunedirektøren foreslår at budsjettrammen styrkes med tilsvarende beløp.

32. Beredskapskjøkken på Forum

I forbindelse med rigging, leie av utstyr med mer, estimeres merkostnaden i forbindelse med klargjøring av beredskapskjøkkente på Forum å være kr 1,84 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke Byggforvalting sin budsjettramme med tilsvarende beløp.

33. Idrettsanlegg, redusert materialkjøp

I forbindelse med at idrettsanlegg har holdt stengt grunnet koronasituasjonen, har idrettsavdelingen hatt en mindrekostnad som følge av mindre materialinnkjøp til drifting av anleggene. Mindrekostnaden er estimert til kr 0,625 mill. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere Idrett sin budjsettramme med tilsvarende beløp.

34. Stavanger idrettshall, avlysning av ONS, tapte leieinntekter

Som en følge av avlysningen av at ONS avlyses grunnet koronasituasjonen har idrettsavdelingen en mindreinntekt på kr 1,2 mill., ettersom avtalen om utleie av Stavanger idrettshall utgår. Kommunedirektøren foreslår å øke Idrett sin budsjettramme med tilsvarende beløp.

35. Svømmehaller, lavere inntekter fra billettsalg (2 måneder)

Det er estimert at mindreinntekten i forbindelse med billettsalg i svømmehaller er kr 2 mill. Dette som en direkte følge av at hallene har måttet holde stengt grunnet koronasituasjonen. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen med tilsvarende beløp.

36. Utleie av kommunens næringslokaler, tapte leieinntekter

I forbindelse med at næringslokaler som leies ut har måttet holde stengt grunnet koronasituasjonen er det estimerte leieinntektstapet på kr 0,9 mill. Kommunedirektøren foreslår øke Byggforvaltning sin budsjettramme med tilsvarende beløp.

37. Gravemeldinger, tapte inntekter på grunn av færre søknader

Som et resultat av koronasituasjonen har det vært færre søknader om gravemeldinger, noe som medfører en mindreinntekt hos Park og vei. Mindreinntekten er estimert til kr 0,125 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen med tilsvarende beløp.

38. Arbeidstrening på fritidsgården, tapte inntekter

Som et resultat av koronasituasjonen har Park og vei hatt mindre inntekter i forbindelse med oppfølging av personer på arbeidstrening på fritidsgården. Den estimerte mindreinntekten er på kr 0,2 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen med tilsvarende beløp.

39. Uteareal og skjenking, tapte leieinntekter

Park og vei har som et resultat av koronasituasjonen mindre leieinntekter fra uteareal og skjenkeareal. Mindreinntekten er beregnet til kr 0,72 mill. Kommunedirektøren foreslår at budsjettrammen økes med tilsvarende beløp.

Overføring fra investering til drift

40. Utbedring administrasjonsbygg (fra drift til investering)

Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 1 mill. fra vedlikeholdsbudsjettet til prosjekt 4700 utbedring administrasjonsbygg.

 41. Rehabilitering institusjon/bofellesskap (fra drift til investering)

Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 0,6 mill. fra vedlikeholdsbudsjettet til prosjekt 4711 Rehab inst./bofel.

42. Ballbinge Vestre Åmøy (fra investering til drift)

Vestre Åmøy velforening har fått tilsagn om spillemidler ved realisering av en ballbinge. Realiseringen forutsetter en kommunal medfinansiering på totalt kr 0,3 mill.  Jamfør prosjektets fremdrift foreslås det å overføre kr 0,2 mill. fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet for å utbetale som tilskudd til Vestre Åmøy velforening.

43. Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder

Det er avsatt kr 4 mill. til formålet på investeringsbudsjettet, men de fleste av tiltakene (blant annet bruk av tilrettelagte arbeidsplasser) hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 3,65 mill. fra investerings- til driftsbudsjettet, i tråd med vedtaket i UMU (Årsprogram 2019 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold).

44. Utearealer skoler

Det er avsatt kr 1,5 mill. 2020 på investeringsbudsjettet til mindre tiltak i Finnøy og Rennesøy, som hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 1,5 mill. i 2020 fra investerings til driftsbudsjettet, i tråd med vedtak i UMU for Årsprogram 2020 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold og Handlingsplan 2020, Park og vei – Investeringer.

 45. Utearealer barnehage

Det er avsatt kr 5,125 mill. i 2020 på investeringsbudsjettet, men flere av de planlagte tiltakene hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 1,125 mill. i 2020 fra investerings til driftsbudsjettet, i tråd med vedtak i UMU for Årsprogram 2020 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold og Handlingsplan 2020, Park og vei – Investeringer.

46. Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner

I forbindelse med revisjonens gjennomgang av føringer i investeringsregnskapet ble det avklart at lønn til stillingene som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2020 er dette videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet. Det foreslås å overfør kr 2,25 mill. fra investering til drift for å dekke disse kostnadene 

 47. Prosjekt friområde

I forbindelse med Revisjonens gjennomgang av føringer i investering ble det avklart at lønn til stillinger som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2020 er dette videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 2,3 mill. fra investering til drift for å dekke utgiften.

48. Park og vei – Blågrønn plan

Årsprogrammet til Park og vei 2020 (investeringsdelen) inneholder flere prosjekter med planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet. Det foreslås å omdisponere kr 0,2 mill. til drift.

49. Park og vei – Bytrær

Årsprogrammet til Park og vei 2020 (investeringsdelen) inneholder flere prosjekter med planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet. Det foreslås å omdisponere kr 0,3 mill. til drift.

50. Park og vei – Disposisjonsplan Stokkavannet

Årsprogrammet til Park og vei 2020 (investeringsdelen) inneholder flere prosjekter med planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet. Det foreslås å omdisponere kr 0,3 mill. til drift.

51. Park og vei – Plan for gatetun og miljøgater

Prosjektet har planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet.

Det foreslås å omdisponere kr 0,4 mill. til drift.

52. Statusrapport skolegårder

Prosjektet har planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet.

Det foreslås å omdisponere kr 0,1 mill. til drift.

 53. Håndball EM, Leie av tribuner

For å følge opp kommunens forpliktelser i forbindelse med håndball-EM i 2020 ble det i HØP 2020-2023 avsatt kr 2 mill. til innleie av tribuner. Midlene skal utbetales som tilskudd til Håndballforbundet som gjennomfører innleien.

Innbygger- og samfunnskontakt

54. Koronatelefon, Innbyggerdialog

I forbindelse med koronaepidemien, ble det opprettet en koronainformasjonstelefon. Denne ble administrert av Innbyggerdialog. Økte kostnader for avdelingen ble kr 0,2 mill.

55. Kommunikasjon, forsterket innsats forebyggende smitteverntiltak overfor innbyggerne

I beredskapsledelsens møte onsdag 6. mai, ble det besluttet at kommunen de neste måneder skal kjøre forsterket befolknings-kommunikasjon om viktigheten av å holde 1 m avstand, vaske hender og bli hjemme hvis syk for å forebygge økt korona-smittespredning. Produksjon av materiell og kjøp av annonseplass har en kostnadsramme på kr. 300 000. I tillegg har koronasituasjonen medført økte lønnskostnader i form av overtid i kommunikasjonsavdelingen.

 56. Innbyggerdialog, oppgaver ifm. innbyggertorgene i Vikevåg og Judaberg (finansiert av Stavanger Bolig KF)

For å tilrettelegge at kommunens innbyggere skal ha «en dør» inn til kommunen og få bistand de trenger uavhengig hvilket kommunalt sted de henvender seg til, er det inngått en samarbeidsavtale mellom Stavanger boligbygg KF og Innbyggerdialog. Årsaken er blant annet overtakelse av 100 boliger fra kommunedelene Rennesøy og Finnøy som krever økte ressurser. I henholdt til avtalen skal det overføres en ressurs fra Stavanger Boligbygg KF til Innbyggerdialog for at avdelingen skal betjene foretakets førstelinje, både i Løkkeveien og i de nye innbyggertorgene på Judaberg og i Vikevåg. Det foreslås å overføre kr 0,484 mill. i lønnsmidler til Innbyggerdialog til formålet.

 57. Næring, grønn utvikling, ny stilling fra oktober 2020

Stavanger kommune skal være en pådriver for utvikling og omstilling i næringslivet mot en bærekraftig og miljøvennlig framtid. Stavanger kommune har vedtatt en ambisiøs klima- og miljøplan hvor målet blant annet er en utslippsreduksjon på 80 % innen 2030. Energi er en viktig del av å nå klimamål, sammen med muligheter innen for eksempel bioøkonomi, greentech og sirkulærøkonomi. Stillingen skal bidra til utvikling av «grønne» arbeidsplasser i Stavanger.

58. Næring, vinterlandbruksskolen og bidrag til skogsforvalter

Etter sammenslåing av de tre kommunene har det blitt opprettet et landbruks og havbrukskontor. Det er i løpet av 2020 oppdaget underdekning på poster fra Finnøy og Rennesøy i forbindlese med kommunesammensammenslåingen.

Stab og støttefunksjoner

59. Kemner – 5 måneder utsatt statliggjøring

På grunn av Koronakrisen har det blitt besluttet at staten utsetter overføringen av kemnerfunksjonen fra kommune til stat fra 31.5.20 til 1.11.20. Dette medfører et behov for en tilsvarende økning av rammen til Kemneren, som er kompensert for gjennom økt rammetilskudd fra Staten.

Sentrale utgifter

60. Politisk virksomhet, økte møtegodtgjørelser

Det er estimert kr 3,2 mill i økte møtegodtgjørelser til folkevalgte. Dette skyldes en kombinasjon av økning i antall møter samt større andel av møter på dagtid.

61. Forus Sportssenter – tilskudd

Kommunestyret behandlet den 25.11.2019 sak 51/19 – Forus Sportssenter – Spørsmål om overdragelse av anlegget til garantikommunene. Kommunestyret ga i den forbindelse kommunedirektøren fullmakt til å anvende overskytende avsatte midler (kr 3,8 mill. av totalt kr 90 mill. avsatt til dekning av garantiforpliktelse) etter at lånene i Kommunalbanken er Innfridd (Stavanger kommune har innfridd kr 86,3 mill. i 2019), til å styrke likviditeten i driftsselskapene ved behov. Det foreslås at det skal tilføres inntil kr 3 mill. i likvide midler til driftsselskapene finansiert av disposisjonsfond. Dette vil avregnes mot endelig tilskuddsbehov. Det vises til kapittel 4.7. for nærmere omtale.

62. Oppgradering og forsering av digitale prosjekter og verktøy

Arbeidet med datasjøprosjektet har hatt en svært god fremdrift og målet for 2020 er allerede nådd. Dette prosjektet er svært viktig for kommunens arbeid med digitalisering. I tillegg er det ulike behov for oppgraderinger av digitale verktøy som krever økte ressurser. Det foreslås å bruke kr 4,0 mill. av disposisjonsfond til fortsatt oppgradering og forsering av digitale prosjekter og verktøy.

63. Lønnsreserve, reduksjon

Det er stor usikkerhet knyttet til årets lønnsoppgjør. I gjeldende budsjett er det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,6 %. Regjeringen legger til grunn en lønnsvekst på kr 1,5 % i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 2020, hvilket signaliserer tilnærmet nullvekst når lønnsglidning og overheng tas hensyn til. SSB anslår en lønnsvekst rundt 1,8 %. Lønnsoppgjørene er utsatt til over sommeren, slik at utfallet er høyst usikkert på dette tidspunkt. Kommunedirektøren ønsker ikke å forskuttere resultatene av lønnsoppgjøret og foreslår å redusere budsjettet tett opp mot de statlige signalene. Kommunedirektøren vil følge nøye med på signalene om årets lønnsvekst og vil komme tilbake med nye vurderinger ved behandling av 2. tertial.

64. Arbeidsgiveravgift, redusert sats i 2 måneder

I RNB 2020 har regjeringen foreslått å redusere arbeidsgiveravgiften med fire prosentenheter i mai og juni 2020. Foreløpige beregninger viser at for Stavanger vil dette utgjøre om lag kr 40 mill. for 2 måneder.  Innsparingen legges sentralt da dette beregnes av staten i ettertid.

65. Reiser, kurs og seminarer, reduksjon 6 måneder

Koronasituasjonen har ført til en betydelig reduksjon i reiseaktivitet blant de ansatte, samt redusert deltakelse på kurs og seminar. Kommunedirektøren foreslår at budsjettrammen til direktørområdene reduseres med kr 24 mill. Beløpets størrelse tilsvarer om lag et halvt års effekt for kommunens over 10 000 ansatte, og vil bli fordelt ut på rammene etter historisk forbruk.

66. Skjenkebevillinger, reduserte inntekter

Koronasituasjonen har medført lavere omsetning ved serverings- og skjenkestedene iht. bevilling, estimert til et inntektstap på kr 0,37 mill. for kommunen. Regelverket omhandler også salgssteder og avgiften er i hovedsak volumbasert. Kommunedirektøren har vurdert å gi fritak uten å tilrå dette. 

67. Region Stavanger, tilskudd

Formannskapet behandlet en interpellasjon om økt profilering i Stavangerregionen i sitt møte 14. mai i år, jf. sak 7/20, og vedtok å tildele Region Stavanger et tilskudd på kr 2,5 mill. til profilering og markedsføring av Stavangerregionen. Finansieres med midler fra disposisjonsfond, jf. Budsjettjustering linje 83.

68. Stavanger bolig KF, overføring ifm. oppgaver til Innbyggerdialog

Finansieres av Stavanger bolig KF. Ref. linje 56.

Overføring fra investering til drift

69. Kirkelig fellesråd; Tilstandsvurdering av bygg med vernestatus

Midlene skal benyttes til å lage en tilstandsvurdering på seks kirker som er fredet eller vernet ute på øyene. Det foreslås å overføre kr 1,67 mill. fra investering til drift som utbetales som tilskudd til Stavanger kirkelige fellesråd som skal gjennomføre arbeidet.

70. Kirkelig fellesråd; Oppgradering av kirkeparker og gravlunder

Det foreslås å overføre kr 6,5 mill. fra investering til drift som utbetales som tilskudd til Stavanger kirkelige fellesråd som skal gjennomføre arbeidet.

Sentrale inntekter

71. Statlig tilskudd til språkskjønn bortfalt

Rennesøy kommune har i flere år mottatt skjønnsmidler til språkdeling i grunnskolen iht. nærmere retningslinjer. I 2019 utgjorde dette kr 0,5 mill. i inntekter og dette ble lagt til grunn i konsolidert budsjett og grunnlaget for 2020. Nye Stavanger innfrir ikke kriteriene og tilskuddet faller bort. Budsjetteknisk innebærer dette bortfall av sentral inntekt på kr 0,5 mill. mot en tilsvarende redusert kostnad i grunnskolens budsjettramme, jf. tiltak 1 (drift).

72. Rammetilskudd – ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen ifm. koronasituasjonen

Som en del av krisepakken fra Stortinget i forbindelse med koronasituasjonen har Fylkesmannen i Rogaland tildelt og utbetalt Stavanger kommune om lag kr 4,7 mill. i ekstra skjønnsmidler i år til å dekke de ekstraordinære kostnadene til beredskap og gjennomføring av øvrige tiltak. Se nærmere omtale i kapittel 4.3.

73. Rammetilskudd – økning – kompensasjon for inntektsbortfall i barnehage og sfo 13.03-13.04.20 pga. koronasituasjonen

Staten har tildelt kommunene en kompensasjon for bortfall av brukerbetaling for den første måneden med nedstengte barnehager og skoler, jf. Stortingets behandling av Prop 73 S (2019-2020). Stavanger har mottatt kr 28,636 mill. i økt rammetilskudd. Se nærmere omtale i kapittel 4.3.

74. Rammetilskudd – økning – generell kompensasjon pga. koronasituasjonen

Stortinget vedtok 31. mars 2020 å tildele kommunene en foreløpig generell kompensasjon for inntektsbortfall samt ekstraordinære kostnader til beredskap og gjennomføring av øvrige tiltak i forbindelse med koronapandemien. Stavanger har mottatt kr 95,463 mill. i økt rammetilskudd. Se nærmere omtale i kapittel 4.3.

75. Rammetilskudd – anslag økning RNB2020

Regjeringens forslag til endringer i revidert nasjonalbudsjett 2020 innebærer kr 18 mill. til Stavanger kommune. Herav gjelder kr 11,4 mill. den fem måneders utsatte overføringen av kommunal kemner til staten (grunnet koronasituasjonen) og kr 6,6 mill. gjelder andre endringer, hovedsakelig endret innretning på basistilskuddet og kompensasjoner i fastlegeordningen. Regjeringens forslag behandles i Stortinget medio juni 2020. Kommunedirektøren foreslår at budsjettet justeres i tråd med foreliggende signaler.

76. Skatteinntekter – redusert anslag

Kommunedirektøren foreslår en nedjustering av skatteinngangen med kr 142,5 mill., hvilket vil gi en reduksjon i skattenivået i 2020 på 3,8 %. Se kapittel 4.3 for en nærmere begrunnelse.

77. Inntektsutjevning – redusert nivå

Nye anslag på skattenivå for kommunene i Norge og for Stavanger vil redusere inntektsutjevningen med om lag kr 24,4 mill. Se kapittel 4.3 for en nærmere omtale.

Eksterne finanstransaksjoner

Ingen forslag om endringer.

Interne finanstransaksjoner

78. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon

Tilsvarer linje 57 under investeringer.

79. Bruk av dispfond – Forus sportsenter, tilskudd

Finansiering av linje 62 i drift, jf. innenfor rammen skissert i tertialrapport per 31.08.2019 i Stavanger kommune.

80. Bruk av dispfond – kulturskolen i Finnøy, tidligere prosjektmidler til kreativt oppvekstmiljø

Tilsvarer linje 9 i drift. Tidligere midler avsatt på fond foreslås tilbakeført enheten i 2020 slik at budsjettrammen økes tilsvarende (engangsbevilgning).

81. Bruk av dispfond – Digifond – DigiHelse

Tilsvarer linje 21 i drift som foreslås finansiert av disposisjonsfond merket digitalisering.

82. Bruk av dispfond – Digifond – oppgradering og forsering av digitale prosjekter og verktøy

Tilsvarer linje 63 i drift. som foreslås finansiert av disposisjonsfond merket digitalisering.

83. Bruk av dispfond – Region Stavanger

Tilsvarer linje 68 i drift, jf. interpellasjon i formannskapet 14. mai 2020 om tilskudd til Region Stavanger og finansiering av tilskuddet, jf. sak 100/20 til formannskapet 28. mai.

84. Avsetning til disposisjonsfond – framtidige merkostnader korona

Prognosene rundt inntektstap og kostnadsøkninger med bakgrunn i koronasituasjonen utgjør store – og til dels svært usikre beløp. Anslagene ligger i størrelsesorden kr 359 mill. til kr 619 mill., jf. Nærmere belyst i kapittel 6. I denne første tertialen foreslås dekket netto effekter på kr 98 mill. på tjenesteområdene og netto effekt på reduserte skatteinntekter med kr 118 mill. Usikre forutsetninger og tallstørrelser foreslås avventet utvikling og nye vurderinger ved rapportering per 31.08.2020. Foreliggende samlede forslag til budsjettendringer i drift innebærer imidlertid full effekt av redusert lønnsvekst i lønnsreserven med kr 105 mill. og at innsparingstiltak (kr 24 mill.) må iverksettes tidlig for å få effekt inneværende år. Etter alle konkretiserte endringer blir netto resterende beløp på kr 96,3 mill. foreslått avsatt på disposisjonsfond til senere vurderinger. Tiltaket bidrar positivt på nivået på netto driftsresultat i 2020.