⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

2 Forslag til vedtak inkludert budsjettendringer

2.2 Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering – investering

NrKostnadsendring/nytt prosjektBudsjettjustering
1Gautesete skole8 400
2Hinna idrettsanlegg10 000
3Olav Kyrres gate 19 ombygging2 800
4Olav Kyrres gate 23, sykkelparkering i underetasjen1 000
5Bymiljøpakken1 025
6Planleggingsbidrag, Jærbanen-1 500
 Delsum21 725
   
 Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift 
7Bofellesskap Eltervåg18 400
8Mosterøy skole rehabilitering 145
9Bru gamle skole, riving250
10Rennesøy skule, rehabilitering100
11ENØK kommunale bygg3 000
12Meieri/bibliotek/innbyggertorg, rehabilitering3 500
13Fjøløy fort, rehabilitering2 140
14Omsorgsboliger, oppgradering 400
15Kunstgressbanen Mosterøy 200
16Ballbinge Vestre Åmøy200
17Fortau Vikevåg-sykehjemmet3 550
18Gang og sykkelvei Østhusvik-Hanasand4 970
19Fortau fra Bru kai580
20Teknisk lager Finnøy500
21Områdeløft Hillevåg949
22Dagtilbud, inventar og utstyr i nye lokaler1 500
23EKG-System, Stavanger legevakt500
24Nødnettoperatørplasser, 2. stasjoner424
25Trådløst nettverk i bhg og sfo1 518
26Inventar og utstyr barneverntjenesten1 944
27Herbarium3 380
28Hjemmebaserte tjenester, flytting287
29Olav Kyrres gate 23, sykkelparkering i underetasjen1 000
30Tiltak fjernvarme1 000
31Tennisbaner Sørmarka2 000
32Forprosjekt uteområde Rådhuset1 500
33El bil lading på gatelys4 000
34Straen uterom1 000
35Nylund skole3 000
36Innbyggertorg Judaberg2 646
37Innbyggertorg Vikevåg2 622
38Kirkeparker og gravlunder, oppgradering6 500
   
 Overføringer mellom investering og drift 
39Tilstandsvurdering, 6 bygg med vernestatus-1 670
40Kirkeparker og gravlunder, oppgradering-6 500
41Planleggingsbidrag, Jærbanen-1 500
42Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem-2 000
43Håndball EM, Leie av tribuner-2 000
44Ballbinge Vestre Åmøy-200
45Utbedring administrasjonsbygg1 000
46Rehab inst./bofel.600
47Områdeløft Hillevåg-2 949
48Rehabilitering parkanlegg/Friområder-800
49Forprosjekt skolegårder Finnøy og Rennesøy-100
50Plan for gatetun og miljøgater-400
51Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder-3 650
52Utearealer skoler-1 500
53Utearelaer barnehage-1 125
54Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner-2 250
55Prosjekt friområde-2 300
56Velferdsteknologi-2 000
 Delsum44 361
   
 Sum endring investeringsutgifter66 086
   
 Finansiering 
57Endring i overføring fra drift til investering29 344
58Hinna garderobebygg, tilbakebetaling klubbhus-1 000
59Panteobligasjon, SIS-300
60Bruk av ubrukte lånemidler-94 130
 Sum finansiering-66 086
 Udekket/udisponert0
Tabell 2.1 Kommunedirektørens forslag til budsjettendringer - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Kostnadsendring/nye prosjekt

1. Gautesete skole

Gautesete skole har en godkjent bevilgning på kr 172 mill., mens ny forventet prosjektkostnad utgjør kr 180,4 mill. Under rehabiliteringen ble det avdekket fukt, mugg og sopp i fasader som medførte at fasadene måtte rives. Nødvendige reparasjoner og ombygginger har medført lengre byggetid samt behov for forsering. Estimerte ekstraordinære tilleggskostnader er foreløpig estimert til kr 8,4 mill.

2. Hinna idrettsanlegg

Det er bevilget kr 54 mill. til formålet, men kostnadsoppstilling etter anbud viser at forventet prosjektkostnad inkludert rekkefølgetiltak antas å bli kr 64 mill.

Økningen fordeler seg med kr 3 mill. til tilrettelegging av utomhusanlegg. Inkludert her er kr 1 mill. økt utlegg/forskuttering for Hinna fotball, som skal tilbakebetales til kommunen.

For å gjennomføre resterende del av rekkefølgekrav foreslås det å innarbeide ytterligere kr 7 mill. Her inngår nærmiljøanlegg, skoleområde og sykkelvei med fortau.

3. Olav Kyrres gate 19, ombygging

For å øke antall arbeidsplasser i OK19, og i tillegg etablere møterom som kan brukes til politiske aktiviteter når rådhuset stenges foreslås det å avsette kr 2,8 mill. til ombygging av OK19. Kostnadene vil føres på byggeprosjektet OK19.

 4. Olav Kyrres gate 23, sykkelparkering i underetasjen

Det ble i HØP 2019-2022 avsatt kr 8 mill. til ombygging og tilpasning av underetasjen i Olav Kyrres gate 23 til sykkelparkering og garderobe for kommunens ansatte på rådhuset, Herbarium, Olav Kyrres gate 19, Olav Kyrres gate 23 og Løkkeveien 51. Det er gjennomført en mini-konkurranse mellom rammeleverandørene for byggfag og tekniske fag, og kostnadsoppstilling etter anbud viser at kostnaden til ombyggingen utgjør kr 9 mill. Dette er kr 1 mill. mer enn det som ble lagt til grunn i opprinnelig kalkyle. Det foreslås å øke prosjektets ramme med kr 1 mill.

5. Bymiljøpakken

Investeringsprosjektene i kommunen er bruttofinansiert og momsrefusjonen kommunen mottar, inntektsføres sentralt i investeringsbudsjettet. Ved en inkurie ble kostnadene for bymiljøpakken budsjettert med netto kostnader dvs. eksklusiv mva, mens momsrefusjonen ble budsjettert sentralt. Dette medfører at prosjektet må få tilført tilsvarende beløp som momsrefusjonen til sin ramme for å være fullfinansiert. Utgiftene til mva. for bymiljøpakkeprosjektene hittil i 2020 utgjør kr 1,025 mill. og kommunedirektøren foreslår at det bevilges tilsvarende til formålet.

6. Planleggingsbidrag, Jærbanen

Bystyret vedtok i HØP 2020-2023 å avsette kr 3 mill. i 2020 til planleggingsbidrag av dobbeltspor på Jærbanen i henhold til sak 94/19 i formannskapet. Jamfør linje 41 overføres kr 1,5 mill. til drift slik at det kan utbetales som tilskudd til Jernbanedirektoratet. De resterede kr 1,5 mill. vil innarbeides i HØP 2021-2024, og tas ut av investeringsbudsjettet.

 Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift

7.– 38. Budsjettjustering som følge av prosjektenes finansielle fremdrift

Budsjettjusteringene som foreslås  i linje 7 – 38 er som følge av prosjektenes forbruk og finansielle framdrift. Budsjettjusteringene som foreslås for prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring. Prosjektene vil finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.

Overføringer mellom investering og drift

Kommunedirektøren foreslår at investeringsutgifter på totalt kr 29,3 mill. overføres til drift, og at overføringer fra drift til investering reduseres tilsvarende. Resultatet av det er at de totale overføringene fra drift til investering i 2020 reduseres fra kr 259 mill. til kr 230 mill. Overføringene fra investering til drift gjelder linje 39.-56.

39. Tilstandsvurdering, 6 bygg med vernestatus

Midlene skal benyttes til å lage en tilstandsvurdering på seks kirker som er fredet eller vernet ute på øyene. Det foreslås å overføre kr 1,67 mill. til drift som utbetales som tilskudd til Stavanger kirkelige fellesråd som skal gjennomføre arbeidet.

40. Kirkeparker og gravlunder, oppgradering

Det foreslås å overføre kr 6,5 mill. fra investering til drift som utbetales som tilskudd til Stavanger kirkelige fellesråd som skal gjennomføre arbeidet.

41. Planleggingsbidrag, dobbeltspor Jærbanen

Bystyret vedtok i HØP 2020-2023 å avsette kr 3 mill. i 2020 til planleggingsbidrag av dobbeltspor på Jærbanen i henhold til sak 94/19 i formannskapet. Det foreslås å overføre kr 1,5 mill. til drift slik at det kan utbetales som tilskudd til Jernbanedirektoratet. Jamfør linje 6 vil de resterende kr 1,5 mill. innarbeides i HØP 2021-2024, og tas ut av investeringsbudsjettet.

42. Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem

Det ble i Handlings- og økonomiplan 2019-2022 satt av midler til et utviklingsprosjekt på tomten til stiftelsen i Duesvei 11. De bokførte utgiftene er i all hovedsak driftskostnader og midlene foreslås overført fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet.

43. Håndball EM, Leie av tribuner

For å følge opp kommunens forpliktelser i forbindelse med håndball-EM i 2020 ble det i HØP 2020-2023 avsatt kr 2 mill. til innleie av tribuner. Midlene skal utbetales som tilskudd til Håndballforbundet som gjennomfører innleien.

44. Utbedring administrasjonsbygg

Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 1 mill. fra vedlikeholdsbudsjettet til prosjekt 4700 utbedring administrasjonsbygg.

 45. Rehab inst./bofel.

Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 0,6 mill. fra vedlikeholdsbudsjettet til prosjekt 4711 Rehab inst./bofel.

 46. Ballbinge Vestre Åmøy

Vestre Åmøy velforening har fått tilsagn om spillemidler ved realisering av en ballbinge. Realiseringen forutsetter en kommunal medfinansiering på totalt kr 0,3 mill.  Jamfør prosjektets fremdrift foreslås det å overføre kr 0,2 mill. til driftsbudsjettet for å utbetale som tilskudd til Vestre Åmøy velforening.

47. Områdeløft Hillevåg

Planlagte aktiviteter på prosjektet er av en driftsmessig karakter. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere kr 2,949 mill. fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet.

48. Rehabilitering parkanlegg/Friområder

Årsprogrammet til Park og vei 2020 (investeringsdelen) inneholder flere prosjekter med planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet.

Det foreslås å omdisponere kr 0,8 mill. til drift.

Dette gjelder:

Blå grønn plan kr 0,2 mill.

Bytrær kr 0,3 mill.

Disposisjonsplan Stokkavannene kr 0,3 mill.

 49. Forprosjekt skolegårder Finnøy og Rennesøy

Prosjektet har planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet.

Det foreslås å omdisponere kr 0,1 mill. til drift.

 50. Plan for gatetun og miljøgater

Prosjektet har planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet.

Det foreslås å omdisponere kr 0,4 mill. til drift.

 51. Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder

Det er avsatt kr 4 mill. til formålet, men de fleste av tiltakene (blant annet bruk av tilrettelagte arbeidsplasser) hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 3,65 mill. fra investerings- til driftsbudsjettet, i tråd med vedtaket i UMU (Årsprogram 2019 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold).

52. Utearealer skoler

Det er avsatt kr 1,5 mill. 2020 på investeringsbudsjettet til mindre tiltak i Finnøy og Rennesøy, som hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 1,5 mill. i 2020 fra investerings til driftsbudsjettet, i tråd med vedtak i UMU for Årsprogram 2020 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold og Handlingsplan 2020, Park og vei – Investeringer.

 53. Utearelaer barnehage

Det er avsatt kr 5,125 mill. i 2020 på investeringsbudsjettet, men flere av de planlagte tiltakene hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 1,125 mill. i 2020 fra investerings til driftsbudsjettet, i tråd med vedtak i UMU for Årsprogram 2020 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold og Handlingsplan 2020, Park og vei – Investeringer.

 54. Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner

I forbindelse med revisjonens gjennomgang av føringer i investeringsregnskapet ble det avklart at lønn til stillingene som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2020 er dette videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet. Det foreslås å overfør kr 2,25 mill. fra investering til drift for å dekke disse kostnadene 

55. Prosjekt friområde

I forbindelse med Revisjonens gjennomgang av føringer i investering ble det avklart at lønn til stillinger som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2020 er dette videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 2,3 mill. fra investering til drift for å dekke utgiften.

56. Velferdsteknologi

Som del av satsingen på velferdsteknologi er det opprettet en visningsleilighet. De bokførte utgiftene er i all hovedsak driftskostnader og midlene foreslås overført fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet

 57. Endring i overføring fra drift til investering

Grunnet tekniske justeringer mellom drift og investering foreslås overføringen til investeringer å reduseres med kr 29,3 mill.

58. Hinna garderobebygg, tilbakebetaling klubbhus

Jamfør linje 2 økes forventet tilbakebetaling fra Hinna Fotballklubb med kr 1 mill. Avtalen er foranlediget av et vedtak fra Stavanger formannskap den 24.8.2017, sak 128/17.

59. Panteobligasjon, SIS

Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS) skal i anledning salg av eiendommer innfri en panteobligasjon på kr 0,3 mill. med utbetaling til Stavanger kommune, jamfør FSK sak 22/20. Beløpet inntektsføres i investeringsregnskapet.

60. Bruk av ubrukte lånemidler

Korrigert for reduksjon i overføringer fra drift samt økt inntekt (linje 58 og 59) vil finansieringsbehov for nevnte investeringstiltak bli kr 94,13 mill. som kommunedirektøren foreslår å finansiere ved å disponere ubrukte lånemidler fra 2019. Det innebærer ingen endring i vedtatt låneopptak for 2020.