⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2021

2 Forslag til vedtak inkludert budsjettendringer

2.1 Forslag til vedtak

1. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2.2 Investeringer og punkt 2.3 Drift.

2. Kommunestyret godkjenner økt opptak av startlån i Husbanken til videreutlån med inntil kr 200 mill. Avdragstid 25 år. Ny låneramme for startlån vil etter dette utgjøre kr 520 mill. i 2021. 

3.Kommunestyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene (KF) slik dette framgår av kapittel 4.8 Kommunale foretak og selskap. 

4. Kommunedirektøren får fullmakt til åjustere kommunensbudsjetter i tråd med kommunestyrets vedtak sak 114/20 om framtidig organisering av kommunale foretak, jf. prosjektet Foretak til basis, og gjeldende budsjetter i aktuelle kommunale foretak.  Endringene legges fram til orientering i tertialrapporten per 31. august 2021. Eventuelle prinsipielle spørsmål blir lagt fram til vurdering. 

 5. Stavanger kommune deltar i emisjon i Marin Energi Testsenter AS (MET) med inntil kr 2 mill.  

6.Tertialrapport per 30.april 2021 tas ellers til orientering. 

2.2 Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering – investering

NrKostnadsendring/nytt prosjektBudsjettjustering
1Kunst i offentlig rom 8 300
2Sykkelparkering OK23 1 600
3Solborg-prosjektet 1 300
4Mulighetsstudie Stavanger legevakt 2 000
5Bofellesskap Eltarvåg 1 500
6Helsestasjon og jordmortjenesten - inventar og utstyr ifm flytting 2 350
7Kjøp av bolig fra Stavanger utvikling FK 7 800
8Kjøp av bolig, Oppvekst og utdanning 8 500
9Brannsikring risikoutsatte BOR boliger (tidligere rehabiliteringsboliger) 2 000
10Aksjekapitalinnskudd i Marin Energi Testcenter AS (MET) 2 000
 Delsum 37 350
 Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift 
11Minnesmerke for krigsseilerne 246
12Trådløst nett i barnehager og SFO 890
13Trådløst nettverk i sykehjem og bofellesskap 4 060
14Akropolis mulighetsstudie 895
15Regnskap, kundebehandlingsystem og remittering Autopay 450
16Regnskap, robotisering fakturering 300
17Rådhuset, rehabilitering 30 000
18Hundvåg kirke, rehabilitering 10 440
19Tastaveden skole, rehabilitering -60 000
20Kvernevik skole, renovering -15 000
21Vaulen skole, nybygg og utvidelse -17 000
22Madlamark skole, nybygg 10 000
23Madlamark skole, varmtvannsbasseng -13 000
24Madlamark skole, idrettshall -22 000
25Blidensol sykehjem, mulighetsstudie 1 650
26Mosvannparken mulighetsstudie, dagsenger 1 900
27Lervig sykehjem, utstyr og møbler til kommunalt legekontor 2 000
28Finnøy helse- og omsorgssenter, utbygging -10 000
29Ramsvigtunet, utvidelse -18 000
30Kunst i offentlige rom (lekeplasser) 1 500
31Gatelys 2 250
32Sentrum 1 000
33Kunstgressbaner, rehabilitering 1 500
34Trafikksikkerhet 3 350
35Barnehage uteområder 1 000
36Oppgradering av uteområde Hagatoppen 690
37Forprosjekt uteområdet Rådhuset 1 400
38Sykkelstrategi 5 000
39Strømvik barnehage 7 100
40Finnøy helse og omsorgssenter 5 000
41Hinna idrettsanlegg (rekkefølgekrav) 3 000
42Sunde og Kvernevik bydelshus 2 400
43Tou Scene, uteområdet 3 500
44Børehaugen, rekkefølgekrav 3 000
45Nytorget 1 200
46Gang og sykkelvei, Østhusvik- Hanasand 970
47Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien 3 000
48Kannik skole, uteområde 3 390
49Gang og sykkelsti Austre Åmøy 2 500
50Fortau Vikevåg - sykehjem 3 000
51Lys ridestil Sørmarka 1 000
52Tennisbaner Sørmarka 2 250
53Lervig park 3 000
54Skilting ikke landfaste øyer 740
55Prosjekt Friområde 9 500
56Levekårsløft Storhaug 4 300
 Delsum -15 629
 Overføringer mellom drift og investering, tekniske korreksjon 
57Minnesmerke for krigsseilerne 1 000
58Rehabilitering sykehjem 18 000
59Madlamark skole, kostnader til leie av modulbygg -5 550
60Utstyrmidler levkår - Rehabiliteringsseksjonen 430
61Drikkeplasser/fontene og lekepark 700
62Rehabilitering parkanlegg/friområder -500
63Skoler uteområder/Statusrapport skolegårder -100
64Plan for gatetun og miljøgater/Miljø og gatetun -400
65Økt opparbeidelse av friområder -2 000
66Skjødsel av friområder -2 000
67Ballbinge Vestre Åmøy -50
68Lekeplasser Rennesøy/ Løkker, baner, skatebaner og nærmiljø -125
69Utearealer skoler -3 000
70Utearealer skoler Finnøy og Rennesøy -1 500
71Uteområder barnehage -1 125
72Sykkelstrategi -2 250
73Informasjon og kampanjer på sykkel -2 000
74Prosjekt friområde -2 300
75Bruer og kaier -500
 Delsum -3 270
 Sum endring investeringsutgifter 18 451
 Finansiering 
76Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon 3 270
77Overføring mellom drift og investering - digitaliseringsfond til trådløst nett -5 000
78Overføring mellom drift og investering - Triangulum tilskudd fra EU til energisentralen -4 287
79Bruk av ubrukte lånemidler -12 434
 Sum finansiering -18 451
   
 Udekket udisponert0
Tabell 2.1 Forslag til budsjettendring - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Prosjekter med kostnadsendring/nye prosjekt

 1. Kunst i offentlig rom

Kommunestyret har vedtatt at det fra 2021 skal årlig avsettes 1 % fra kommunens samlede investeringsbudsjett (eks. avgifts finansierte investeringer) til finansiering av kunst i offentlige romjf. sak  69/20.  Frem til 2021 har midler til kunstnerisk utsmykning blitt innarbeidet i kostnadsoppstillingen til det enkelte prosjekt. Det vil bli en overgangsordning hvor prosjekter som allerede har avsatt midler vil gjennomføres etter gammel ordning, mens for nye prosjekter vil midler tas fra prosjektet som opprettes nå.  

Kommunedirektøren foreslår at det avsettes et beløp på kr 8,3 mill. til formålet. Beløpet tilsvarer 1 % av investeringsbudsjettet i 2021 sett bort fra investeringer på VAR-området og byggeprosjekter som allerede har midler til kunstnerisk utsmykning i prosjektets kostnadsoppstilling. Midler til kommende år vil beregnes og innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2022-2025. 

 1. Sykkelparkering OK23

Det er bevilget kr 9 mill. til sykkelparkering, men forventet kostnad utgjør kr 10,6 mill. Merkostnaden på kr 1,6 mill. skyldes økte kostnader til brannbeskyttelse av gamle rør og kanaler i tilstøtende areal som ikke var i henhold til dagens krav, overflatebehandling av vegger i grensen mellom nytt og gammelt, økte kostnader til intern arkitekt og prosjektledelse og foreslås tilleggsbevilget. 

 1. Solborg-prosjektet

Prosjektet har en vedtatt ramme på kr 60 mill. Oppdatert anslag på prosjektkostnadene utgjør kr 61,3 mill. inkl. tomtekostnader. Differansen på kr 1,3 mill. foreslås tilleggsbevilget inneværende år.

 1. Mulighetsstudie Stavanger legevakt

Sak som omhandler valg av plassering av ny legevakt legges frem i utvalg for miljø- og utbygging i juni. Ved endelig vedtak i formannskapet i august vil prosjektet gå inn i neste fase med utvikling av en løsning på tomten som vil lede til et prosjektforslag som kan innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2023-2026. For å sikre fremdrift i prosjektet foreslås det å avsette kr 2 mill. for å fortsette arbeidet i 2021 etter at plassering er vedtatt.  

 1. Bofellesskap Eltarvåg

Prosjektet ble overtatt fra Rennesøy kommune ved kommunesammenslåingen, og er nå i siste fase for å søke ferdigattest og avslutte prosjektet med et endelig sluttregnskap. Prosjektet har flere utestående forhold i bygget og utendørsområdet som må rettes opp i henhold til overtagelsesprotokollen. Videre er det tilkommet nye krav til prosjektet fra Stavanger kommune som ikke krevdes av Rennesøy kommune. For å ferdigstille prosjektet foreslås å bevilge kr 1,5 mill. til formålet. 

 1. Helsestasjon og skolehelsetjenesten – inventar og utstyr

Jordmortjenesten og familiesenteret har i 2021 flyttet inn i nye lokaler. I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det bevilget kr 1 mill. til Prosjekt 3744043 Finnøy helsestasjon, inventar og utstyr jordmortjenesten. Tiltaket var ment å dekke utgifter til inventar og utstyr i forbindelse med jordmortjenestens flytting til Klubbgaten 5, ikke Finnøy helsestasjon. Det vil foretas en navneendring på dette prosjektet for å rette opp denne inkurien. 

Det er behov før økt bevilgning til jordmortjenesten for å dekke kostnader til AV- utstyr og installasjon av trådløst nett. I tillegg har helsestasjonens familiesenter behov for midler til inventar og utstyr knyttet til flyttekostnader ved innflytting i Mediegården. Kommunedirektøren foreslår at det innarbeides kr 2,35 mill. for å dekke disse kostnadene.

 1. Kjøp av bolig fra Stavanger utvikling KF

Det foreslås å avsette kr 7,8 mill. til kjøp av en bolig. Boligen eies av Stavanger utvikling KF og skal selges i år. Det er helse og velferd som disponerer boligen i dag og har meldt behov for videre disponering av denne.

 1. Kjøp av bolig, oppvekst og utdanning

Det foreslås av avsette kr 8,5 mill. til kjøp av bolig. Oppvekst og utdanning, barneverntjenesten leier boligen i dag til en månedskostnad på kr 20 000 eksklusiv strøm og renhold. Boligen er tilrettelagt for brukergruppen som er en del av kommunes lovpålagte oppgaver. Boligeier ønsker å selge boligen og om kommunen ikke kjøper den, må man finne et annet egnet hus til formålet.

 1. Brannsikring risikoutsatte boliger (tidligere rehabiliteringsboliger)

En del av boligmassen imøtekommer ikke alle lov- og forskriftspålagte krav knyttet til brannsikkerhet – og etter oppfordring fra brannvesenet er det behov for utbedringer. I inneværende år vil det primært være behov for en del utbedringsarbeid, og det foreslås at det avsettes kr 2 mill. i år til formålet. Kommunedirektøren foreslår at resterende behov innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2022-2025. 

 1. Aksjekapitalinnskudd i Marin Energi Testcenter AS (MET)

Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 2 mill. til et mulig kjøp av aksjer i Marin Energi Testsenter AS i henhold til vedtak i sak 30/21 behandlet av kommunalutvalget 16. mars 2021.

Med bakgrunn i strategien om å få en ledende posisjon for regionen innen flytende havvind, vil et eierskap i selskapet gi større muligheter til å påvirke satsingen i ønsket retning for Stavanger kommune.

Budsjettjusteringer som følge av prosjektets finansielle fremdrift

Budsjettjusteringene i linje 11-56 foreslås som følge av prosjektenes forbruk, forskyvinger, endret fremdrift og endret tidspunkt for oppgjør knyttet til vedtatte prosjekter. Budsjettjusteringene som foreslås for prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reel kostnadsendring for kommunen, og er kun en finansiell tilpasning til prosjektenes fremdrift.

Overføringer mellom drift og investering

 1. Minnesmerke for krigsseilerne

Planlagte aktiviteter på prosjektet er av investeringsmessig karakter. Det foreslås en overføring av kr 1 mill. fra drift til investering.

 1. Rehabilitering sykehjem

Planlagte tiltak regnes som påkostning og tilhører investering. Det foreslås å overføre kr 18 mill. fra vedlikeholdsbudsjettet til investeringsbudsjettet. Tiltakene er primært fasaderehabilitering på Vågedalen Sykehjem, sprinkleranlegg på Lagård dag og natt, samt heis på Hillevåg arbeidsgård.

 1. Madlamark skole, kostnader til leie av modulbygg

Kostnader til leie av modulbygg i byggeperioden for Madlamark skole regnes som en driftskostnad og det foreslås derfor å flytte årets leiekostnader på kr 5,55 mill. fra investering til drift.

 1. Utstyrsmidler levekår – rehabiliteringsseksjonen

Hos sentrale midler levekår ligger det utstyrsmidler som årlig fordeles ut til virksomheter innen helse og velferd. I 2021 skal rehabiliteringsseksjonen motta kr 430 000 fra disse midlene. Dette skal brukes til inventar i forbindelse med rehabilitering av Lagård dag og natt-losji. Innkjøpene er av en slik art at det ansees som en investering. Kommunedirektøren foreslår derfor en overføring fra drift til investering.    

 1. Drikkeplasser/fontene og lekepark

Avsatte midler til drikkeplasser/fontener dekkes av midler fra klima- og miljøfondet. Planlagte oppgaver er av investeringsmessig karakter og midlene foreslås overført fra drift til investering.

 1. Rehabilitering parkanlegg/friområder

Årsprogrammet til park og vei (investeringsdelen) inneholder flere prosjekter med planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet. Det foreslås å omdisponere kr 1 mill. til drift.

 1. Skoler uteområder/Statusrapport skolegårder

Prosjektet har utgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet. Det foreslås å omdisponere kr 0,1 mill. til drift.

 1. Plan for gatetun og miljøgater/Miljø og gatetun

Prosjektet har utgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet. Det foreslås å omdisponere kr 0,4 mill. til drift.

 1. Økt opparbeidelse av friområder

Det foreslås å overføre kr 2 mill. fra investerings- til driftsbudsjettet, i tråd med vedtak i sak 39/21 Handlingsprogram investeringer – Park og vei 2021 behandlet i utvalg for miljø og utbygging 10. mars 2021.  

 1. Skjøtsel av friområder

Det foreslås å overføre kr 4 mill. fra investerings- til driftsbudsjettet, i tråd med vedtak i sak 39/21 Handlingsprogram investeringer – Park og vei 2021 behandlet i utvalg for miljø og utbygging 10. mars 2021.  

 1. Ballbinge Vestre Åmøy

Vestre Åmøy velforening har fått tilsagn om spillemidler ved realisering av en ballbinge. Realiseringen forutsetter en kommunal medfinansiering på totalt kr 0,3 mill.  Jamfør prosjektets fremdrift, foreslås det å overføre kr 50 000 til driftsbudsjettet for å utbetale som tilskudd til Vestre Åmøy velforening. 

 1. Lekeplasser Rennesøy/ Løkker, baner, skatebaner og nærmiljø

Det foreslås overført kr 0,125 fra investerings- til driftsbudsjett. Planlagte aktiviteter er av driftsmessig karakter. 

 1. Utearealer skoler

Det er i 2021 avsatt kr 9,2 mill. til strakstiltak i uteområder i skolegårder. Deler av arbeidet er av driftsmessig karakter og det foreslås derfor å overføre kr 3 mill. til driftsbudsjettet.   

 1. Utearealer skoler Finnøy og Rennesøy

Deler av tiltakets planlagte aktiviteter er av driftsmessig karakter så det foreslås å overføre kr 1,5 mill. fra investering til drift. 

 1. Uteområder barnehage

Deler av prosjektets planlagte aktiviteter er av driftsmessig karakter så det foreslås å overføre kr 1,125 mill. fra investering til drift.

 1. Sykkelstrategi

Det foreslås å overføre kr 2,25 mill. fra investering til drift. Midlene vil gå til lønn for stillinger finansiert over investering, men som hører hjemme i drift.  

 1. Informasjon og kampanjer på sykkel

Planlagte oppgaver knyttet til informasjon og kampanjer på sykkel er av driftsmessig karakter. Det foreslås derfor å overføre kr 2 mill. fra investering til drift for å dekke disse kostnadene.

 1. Prosjekt friområde

Det foreslås å overføre kr 2,3 mill. fra investering til drift. Midlene vil gå til lønn til 3 stillinger som er finansiert over investering, men hører hjemme i driftsregnskapet. 

 1. Bruer og kaier

Enkelte planlagte oppgaver er av driftsmessig karakter og det foreslås derfor å overføre kr 0,5 mill. fra investering til drift.

Finansiering

 1. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon

Grunnet tekniske justeringer mellom drift og investering foreslås overføringen til investeringer å reduseres med kr 3,27 mill. 

 1. Overføring mellom drift og investering, digitaliseringsfond til trådløst nett

Framdriften til prosjekt 3844105 Trådløst nett i sykehjem og bofellesskap er raskere enn forutsatt og kr 5 mill. av planlagte midler i 2022 framskyndes til 2020 med tilsvarende forskuttering fra digitaliseringsfondet og overføring fra drift til investering i henhold til gjeldende regnskapsregler. Beløpet for 2022 vil bli tilsvarende redusert ved rullering av Handlings- og økonomiplan 2022-2025. 

 1. Overføring mellom drift og investering, Triangulum tilskudd fra EU til energisentralen

Varmesentralen i OK19 er delvis finansiert av øremerkede EU-midler. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 4,298 mill. av disse midlene fra drift til investering i forbindelse med sluttoppgjøret av investeringsprosjektet. 

 1. Bruk av ubrukte lånemidler

Korrigert for overføringer fra drift vil finansieringsbehov for foreslåtte budsjettendringer bli kr 12 mill. som kommunedirektøren foreslår å finansiere ved å disponere ubrukte lånemidler. Det innebærer ingen endring i vedtatt låneopptak for 2021.

2.3 Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering – drift

NrOmråde/sakBudsjettjustering
 Oppvekst og utdanning 
 Koronatiltak 
1Oppvekst og utdanning, bruk av avsatte koronamidler, KS 111/20-10 000
2Grunnskole, smittevern og ekstra lønnskostnader10 000
3Barnehage, smittevern og ekstra lønnskostnader5 000
4Grunnskole, Lenden skole, tapt inntekt700
5Kulturskolen, tapte inntekter350
6Tiltakspakke, Barn og unge psykisk helse5 000
7Stab oppvekst og utdanning, statstilskudd sårbare barn-3 200
8Ungdom og fritid, Barnas sommer, kommunal finansiering utgår-7 000
9Stab oppvekst og utdanning, statlig tilskudd sommerskole-14 200
10Tiltak barnas sommer, fordeling av midler, sak 57/2114 200
11Stab oppvekst og utdanning, kommisjon ungt utenforskap4 075
 Ordinære tjenester 
12Grunnskole, skolemat3 000
13Grunnskole, STOLT tilbudet2 650
14Ressurssenteret, omorganisering fra 1. august-37 000
15PPT, omorganisering av ressurssenteret fra 1. august10 400
16Stab oppvekst og utdanning, omorganisering ressurssenteret fra 1. august670
17Barnehage, omorganisering ressurssenteret fra 1. august25 930
18Barnehage, økt tilskudd private barnehager, pensjonspåslag10 000
 Delsum Oppvekst og utdanning20 575
 Helse og velferd 
 Særskilte koronatiltak 
19Helse og velferd, bruk av avsatte koronamidler 1. halvår, KS 111/20-40 000
20Stavanger legevakt, luftveislegevakt 1. halvår5 000
21Stavanger legevakt, Koronasenteret 1. halvår15 000
22Legetjenester, luftveislegekontor 1. halvår1 200
23Legetjenester, smittesporing fram til august7 000
24Stab helse og velferd, koronakostnader til hotell, smittevernutstyr, lønnskostnader 3 500
25Vaksinasjon, kostnader ifm covid-19-vaksinering, fram til og med august28 000
26Alders- og sykehjem, koronakostnader ideelle og kommunale 1. halvår6 000
27Alders- og sykehjem, Domkirken sykehjem, ekstra beredskapsplasser ifm korona, 1. halvår600
28Hjemmebaserte tjenester, smittevern og ekstra kostnader7 000
29Dagsenter og avlastning, smittevern og ekstra kostnader770
30Flyktningtjenesten, introstønad reduseres grunnet lavere flyktningemottak-17 200
 Ordinære tjenester 
31Alders- og sykehjem, avvikling dobbeltrom Øyane sykehjem, overgangskostnader1 260
32Alders- og sykehjem, dekningsgrad sykehjem opprettholdes (FSK 53/21)6 500
33Hjemmebaserte tjenester, reversering av budsjettstyrking fra HØP pga. opprettholdelse av dekningsgrad sykehjem-10 000
34Hjemmebaserte tjenester, økt pleiebehov 17 000
35Legetjenester, rekrutteringstiltak - ubesatte fastlegehjemler, høsthalvåret 20213 000
36Legetjenester, overføring av et årsverk til stab helse og velferd (lederfunksjon)-1 021
37Stab helse og velferd, tilføring av et årsverk fra legetjenester (lederfunksjon)1 021
38Dagsenter og avlastning, overføring av budsjettmidler til bofellesskap (redusert dagsentertilbud)-3 800
39Bofellesskap, tilføring av budsjettmidler fra dagsenter og avlastning (redusert dagsentertilbud)¨'3 800
40Helse og velferdskontor, kjøp av heldøgnstjenester - ressurskrevende tjenester17 000
41Sentrale midler levekår, overføring av avsatte midler ressurskrevende tjenester til helse og velferdskontor-17 000
42Sentrale midler levekår, reduksjon i tilskudd for ressurskrevende tjenester32 000
43Helsehuset, systematisk ernæringsarbeid, øremerket tilskudd 2020 ble ikke avsatt til bundne fond600
44NAV Rennesøy/Finnøy, finansiering av ruskonsulent (tidligere øremerkede midler)628
45Sentrale midler levekår, egenandel nye 12 VTA-plasser tildelt av NAV Rogaland700
 Overføring fra drift til investering 
46Sentrale midler levekår - utstyrsmidler til rehabiliteringsseksjonen-430
 Delsum Helse og velferd68 128
 By- og samfunnsplanlegging 
 Koronatiltak 
47Beredskap, økte lønns- og driftskostnader grunnet korona, 1. halvår1 500
48Beredskap, Lysglimtkampanjen- motivasjonsprosjekt500
 Ordinære tjenester 
49Beredskap, utredning flomsikring i Stavanger sentrum, del 1, FSK 68/21800
50Områdeløft Hillevåg, oppbudsjettert ubrukte midler fra 2020 3 770
51Byutvikling, prosjektmidler områderegulering Paradis (utredninger, analyser etc.)1 275
52Byutvikling, prosjektmidler områderegulering Hillevåg (utredninger, analyser etc.)1 150
53Byutvikling, geotekniske undersøkelser, Finnøy gang/sykkelvei500
54Folkehelsemidler 2021, ekstra midler, FSK 79/21 1 000
 Delsum By- og samfunnsplanlegging10 495
 Bymiljø og utbygging 
 Koronatiltak 
55Park og vei, ekstra vakthold i sentrum, 1. halvår 800
56Park og vei, skilting og anvisning i forbindelse med prøvetakning100
57Byggforvaltning, økte renholdskostnader, 1. halvår2 000
58Byggforvaltning, tilrettelegging av vaksinasjonssenter, 1. halvår1 000
59Byggforvaltning, ekstraordinære kostnader ved testsentre og formålsbygg, 1. halvår2 000
60Byggforvaltning, tapte leieinntekter, 1. halvår1 500
61Idrett, reduserte billettinntekter ved svømmehaller, 1. halvår1 700
 Ordinære tjenester 
62Avløpsverket, slam, redusert drift grunnet oppbrukt selvskostfond-175
63Avløpsverket, slam, bruk av selvkostfond utgår grunnet midlene er oppbrukt175
64Park og vei, omstilling drift - vinterdrift og feiing 1 100
65Park og vei, overtakelse av flaggheising fra Rogaland Brann og redning 500
66Byggforvaltning, omdisponering av vedlikeholdsbudsjett fra idrettsbygg-2195
67Byggforvaltning, omdisponering av vedlikeholdsbudsjett til kirkebygg2195
 Overføring fra investering til drift 
68Park og vei, blågrønn plan 200
69Park og vei, bytrær 300
70Park og vei, statusrapport skolegårder100
71Park og vei, plan for gatetun og miljøgater400
72Park og vei, treregistrering og tiltak bytrær 300
73Park og vei, Møllebekken200
74Park og vei, badeplasser500
75Park og vei, Attende 500
76Park og vei, Allservice500
77Park og vei, øvrig landskapskjøtsel1 700
78Park og vei, hundelufteområdet100
79Park og vei, fremmede arter200
80Park og vei, Vestre Åmøy velforening - ballbinge50
81Park og vei, drift av lekeplasser på Rennesøy125
82Park og vei, strakstiltak - uteområder i skolegårder3 000
83Park og vei, uteareal ved skoler på Rennesøy og Finnøy1 500
84Park og vei, uteområder ved barnehager1 125
85Park og vei, sykkelstrategi 2 250
86Park og vei, informasjon og kampanjer på sykkel2 000
87Park og vei, prosjekter friområder2 300
88Park og vei, bruer og kaier500
89Park og vei, investere i offentlige drikkeplasser (overføring fra drift til investering)-700
90Byggforvaltning, vedlikehold - Sykehjem (overføring fra drift til investering)-18 000
91Byggeprosjekter, leie av modulbygg ved Madlamark skole5 550
92Triangulum, overføring av øremerkede midler til prosjektet Varmesentral OK19-4 287
 Delsum Bymiljø og utbygging11 113
 Innbygger- og samfunnskontakt 
 Koronatiltak 
93Kultur, smittevern og ekstra arrangementkostnader ved Sølvberget, 1. halvår900
94Kommunikasjon, økte kostnader kommunikajonstiltak, 1. halvår1 220
 Ordinære tjenester 
95Finnøy kommunedelsutvalg, tilskuddmidler, FSK sak 26/20150
96Rennesøy kommunedelsutvalg, tilskuddmidler, FSK sak 26/20200
97Kommunikasjon, nynorsksrobot, innkjøp- og utviklingskostnader300
98Kultur, midler til Tomatfestivalen, overføring fra fellesutgifter100
99Kultur, en andel av tilskuddsmidlene til produksjon og formidling av kunst og kultur tilføres kulturstipend1500
100Kultur, en andel av tilskuddsmidlene til produksjon og formidling av kunst og kultur omdisponeres til kulturstipend-1500
 Overføring fra drift til investering 
101Kultur, overføring fra drift til investering, minnesmerke for krigsseilerne-1 000
 Delsum Innbygger- og samfunnskontakt1 870
 Delsum tjenesteområdene112 181
 Sentrale utgifter 
 Koronatiltak 
102Fellesutgifter, bruk av avsatte koronamidler, 1. halvår, KS 111/20-41 900
103Fellesutgifter, koronamidler 2. halvår fordeles i 2. tertial37 400
104Politisk, valg 2021, økte kostnader ifm. forhåndstemming, jf. valgstyret sak 4/21425
 Ordinære tjenester 
105Stavanger utvikling KF, overtagelse av oppgaver fra Boligbygg1 300
106Stavanger boligbygg, overføring av oppgaver til Stavanger utvikling KF-1 300
107Politisk, valg 2021, generell styrking av valgbudsjettet, jf. KS 33/212 300
108Fellesutgifter, tomatfestivalen Finnøy, overføres til kultur-100
109Fellesutgifter, bruk av lønnsreserven-2770
 Delsum sentrale utgifter-4 645
 Sentrale inntekter 
 Koronarelaterte inntekter 
110Integreringsmidler, færre bosatte flyktninger 2020 og 202143 115
111Rammetilskudd, økt kompensasjon til vaksineutgifter 2021 og koronautgifter 2. halvår-58 078
 Ordinære inntekter 
112Rammetilskudd, økt inntekt, endrede beregningsvilkår barnehage og fastleger-12 000
113Skatteinntekt, økt skatteanslag jf. RNB2021-108 000
114Inntektsutjevning, økt nivå iht. endret skatteanslag (RNB2021)26 810
 Delsum sentrale inntekter-108 153
 Eksterne finanstransaksjoner 
115Finansforvaltning, netto realisert gevinst -8 100
 Delsum finanstransaksjoner-8 100
 Interne finanstransaksjoner 
116Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon1 017
117Overføring fra drift til investering, framskyndet investering trådløst nett bofellesskap5 000
118Avsetning til disposisjonsfond, finansforvaltning8 000
119Bruk av disposisjonsfond, digitalisering-5 300
 Delsum interne finanstransaksjoner8 717
 Budsjettbalanse0
Tabell 2.2 Forslag til budsjettendring - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Oppvekst og utdanning

Koronatiltak

 1. Oppvekst og utdanning, bruk av avsatte koronamidler, KS 111/20

For å kunne ivareta og opprettholde forsvarlig drift i alle virksomhetene i oppvekst og utdanning ble det i Handlings og økonomiplanen 2021 – 2024 bevilget kr 10 mill. til koronautgifter. Kommunedirektøren foreslår at midler disponeres til grunnskole og barnehage, med hhv. kr 6 mill. og kr 4 mill.

 1. Grunnskole, smittevern og ekstra lønnskostnader

Med bakgrunn i bokførte koronautgifter per 1. tertial foreslår kommunedirektøren å styrke skolerammen med kr 10 mill. gjeldende for 1. halvår. Kommunedirektøren vil komme tilbake med ny vurdering i 2. tertialrapportering.

 1. Barnehage, smittevern og ekstra lønnskostnader

Med bakgrunn i bokførte koronautgifter per 1. tertial foreslår kommunedirektøren å styrke barnehagerammen med kr 5 mill. gjeldende for 1. halvår. Kommunedirektøren vil komme tilbake med ny vurdering i 2. tertialrapportering.

 1. Grunnskole, Lenden skole, tapt inntekt

Som følge av koronapandemien får Lenden skole reduserte inntekter tilsvarende kr 0,7 mill. Inntektstapet skyldes blant annet skolebesøk, utleie av lokaler og leirskoledrift på Langøy. Kommunedirektøren foreslår å kompensere Lenden skole for inntektstapet.

 1. Kulturskolen, tapte inntekter

Koronapandemien førte til at kulturskolen periodevis måttet stenge for gruppeundervisning i januar og april. I tråd med skolens kontingentreglement utløser dette refusjon av foreldrebetaling og effekten er estimert til kr 0,35 mill. Kommunedirektøren foreslår at kulturskolen styrkes med kr 0,35 mill. til dekning av inntektstapet.

 1. Tiltakspakke, barn og unges psykiske helse

Kommunedirektøren foreslår å innarbeide kr 5 mill. til tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse (KADÅITTEPÅ), som er fem tolvtedels virkning av en tiltaksplan utarbeidet av stab oppvekst og utdanning. Tiltakene er rettet mot forhold til barn og unges psykiske helse og vil bli iverksatt både i skolene, PPT, helsestasjon og skolehelsetjenesten og et eget ambulant team.

 1. Statstilskudd, sårbare barn

Stavanger kommunen har i 2021 mottatt kr 3,2 mill. i tilskuddsmidler tilknyttet sårbare barn. Kommunedirektøren foreslår å finansiere deler av tiltakspakken knyttet til barn og unges psykiske helse av tilskuddsmidler til sårbare barn.

 1. Ungdom og fritid, Barnas sommer – kommunal finansiering utgår

Det ble i Handlings og økonomiplanen for 2021 – 2024 bevilget kr 7 mill. til “Barnas sommer”. Kommunedirektøren foreslår å tilbakeføre/omdisponere disse budsjettmidlene og finansiere de samme planlagte tiltakene gjennom sommeren med bevilgede statlige midler til “sommerskole”.  Kommunedirektøren innarbeider dette i kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer.

 1. Stab oppvekst og utdanning, statlig tilskudd sommerskole

Stavanger kommune har i 2021 mottatt kr 14,2 mill. i statlige tilskuddsmidler til «sommerskole».
Kommunedirektøren foreslår i tråd med vedtak i Stavanger formannskap sak 57/21 å disponere tildelte statlige tilskuddsmidler til “Barnas sommer”, samt ekstratiltak som konsekvens av den statlige tildelingen. Se også linje 10.

 1. Tiltak barnas sommer, fordeling av midler, FSK sak 57/21

Kommunedirektøren foreslår i tråd med vedtak i Stavanger formannskap sak 57/21 å disponere tildelte statlige tilskuddsmidler til «Barnas sommer» og ekstratilskudd som konsekvens av statlig tilskudd til sommerskole. Se linje 9.

 1. Kommisjon for ungt utenforskap

Ordføreren har opprettet en kommisjon som skal se på omfang og tiltak inn mot ungt utenforskap, samt kartlegge og foreslå tiltak som kan avhjelpe konsekvenser av pandemien på unge i Stavanger. Et sekretariat på fire rådgivere skal bistå kommisjonen, og er fulltids ansatt i oppdraget fra mai 2021 og ut året.

Kommunedirektøren foreslår å innarbeide kr 4 mill. til lønns- og driftsutgifter til sekretariatsfunksjonen for ungt utenforskap.

Ordinære tjenester

 1. Grunnskole, skolemat

I Handlings og økonomiplan 2021-2024 ble skolemat redusert med kr 3 mill. i budsjettåret 2021, noe som resulterte i at det ikke ligger midler til formålet i gjeldende budsjett. Prøveprosjektet skolemat driftes fortsatt etter planen. Kommunedirektøren foreslår å styrke skolerammen med kr 3 mill. til skolemat prosjektet.

 1. Grunnskole, STOLT tilbudet

Stavanger kommune har organisert opplæring for noen elever med store behov for tilrettelegging i særskilte opplæringstilbud (STOLT) ved enkelte skoler. Kommunedirektøren foreslo å redusere tilskuddssatsen til STOLT-avdelingene med 10 prosent i Handlings og økonomiplan for 2021-2024 fra og med høsten 2021. Kommunestyret vedtok å reversere dette kuttet med kr 5,8 mill., men først fra 2022. Kommunedirektøren foreslår at tiltaket skal være likt for hele perioden, og vil derfor foreslå en styrking av skolerammen med kr 2,7 mill. for høsten 2021.

 1. Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud, omorganisering fra 1. august

Kommunedirektøren foreslår budsjettjusteringer i tråd med vedtatt omorganisering (sak 10/21 i kommunalstyret for oppvekst) av ressurssenteret for styrket barnehagetilbud, med virkning fra 01.08.2021. Det foreslås å overføre totalt kr 37 mill. fra ressurssenteret til PPT, Stab oppvekst og utdanning, og barnehage.

 1. PPT, omorganisering av ressurssenteret fra 1. august

Kommunedirektøren foreslår budsjettjusteringer i tråd med vedtatt omorganisering (sak 10/21 i kommunalstyret for oppvekst) av ressurssenteret for styrket barnehagetilbud, med virkning fra 01.08.2021. Det foreslås å overføre kr 10,4 mill. fra ressurssenteret til PPT.

 1. Stab oppvekst og utdanning, omorganisering ressurssenteret fra 1. august

Kommunedirektøren foreslår budsjettjusteringer i tråd med vedtatt omorganisering (sak 10/21 i kommunalstyret for oppvekst) av ressurssenteret for styrket barnehagetilbud, med virkning fra 01.08.2021. Det foreslås å overføre kr 0,7 mill. fra ressurssenteret til stab oppvekst og utdanning.

 1. Barnehage, omorganisering av ressurssenteret fra 1. august

Kommunedirektøren foreslår budsjettjusteringer i tråd med vedtatt omorganisering (sak 10/21 i kommunalstyret for oppvekst) av ressurssenteret for styrket barnehagetilbud, med virkning fra 01.08.2021. Det foreslår å overføre kr 25,9 mill. fra ressurssenteret til barnehagerammen.

 1. Barnehage, økt tilskudd private barnehager, pensjonspåslag

I forslag til statsbudsjett, foreslo regjeringen endringer i pensjonspåslag og nye satser for kapitaltilskudd til private barnehager. Pensjonspåslaget ble redusert i tilskuddsberegningen fra 13 til 11 %. Reverseringen ble vedtatt i Stortinget etter at kommunestyret hadde vedtatt Handlings og økonomiplanen 2021 – 2024. Dette innebærer at budsjettrammen til barnehageområdet ikke er justert for effekten i rammetilskuddet tilsvarende kr 10 mill. ved inngangen til budsjettåret 2021. I beregning av tilskudd til private barnehager er det lagt til grunn pensjonspåslag på 13 %, som er i henhold til vedtaket fra Stortinget. Kommunedirektøren foreslår derfor å oppjustere barnehagerammen med kr 10 mill. 

Helse og velferd

Koronatiltak

 1. Helse og velferd, bruk av avsatte koronamidler 1. halvår, KS 111/20

Det ble i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 satt av kr 40 mill. til særskilte TISK-tiltak som koronasenter, luftveislegekontor, smittesporing og testing. Midlene ble lagt på en sentral konto, for så å fordeles etter behov i løpet av året. Midlene foreslås fordelt i sin helhet i første tertial, jf. flere bevilgninger begrunnet i korona.

 1. og 21. Stavanger legevakt, styrke budsjettrammen for arbeide med TISK strategien, 1. halvår

Som en viktig del av TISK-strategien, er legevaktens arbeid på koronasenteret og luftveislegevakten sentral. For å kompensere for virksomhetens kostnader knyttet til disse tiltakene, foreslår kommunedirektøren å styrke budsjettet med henholdsvis kr 15 mill. og kr 5 mill.

 1. og 23. Legetjenester, styrke budsjettrammen for arbeide med TISK-strategien, 1. halvår

Smittesporing har vært en essensiell del av kommunens håndtering av pandemien, og sammen med luftveislegekontoret har virksomheten har kostnader grunnet korona. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til virksomheten med kr 8,2 mill.

 1. Stab helse og velferd, koronakostnader til hotell, smittevernsutstyr og lønnskostnader, 1. tertial

Stab helse og velferd har per april hatt merkostnader til korona på kr 4 mill. Kostandene består i hovedsak av utgifter til karantene- og isolasjonshotell, smittevernsutstyr, smittevern og økte lønnskostnader. Dette er ekstraordinære kostnader som stabsområdet ikke har midler til å dekke innenfor egen ramme. Årsprognosen for merkostnader til korona er kr 10,5 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 3,5 mill. for å dekke deler av merforbruket per april.

 1. Vaksinasjon, kostnader ifm. covid-19 vaksinering, fram til og med august

Det vil medføre betydelige kostnader å håndtere massevaksineringen, og kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til den midlertidige virksomheten med kr 28 mill. Prognosene for tilbudet er usikre, og det foreslås derfor ikke å legge til budsjettmidler tilsvarende årsprognosen.

 1. Alders- og sykehjem, koronakostnader ideelle og kommunale, 1. halvår

Ideelle og kommunale alders- og sykehjem har hatt en økt kostnad i tilknytning til korona. Påløpte kostnader per 1. tertial utgjør kr 6 mill., og kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med tilsvarende beløp.

 1. Alders- og sykehjem, Domkirken sykehjem, ekstra beredskapsplasser ifm. korona, 1. halvår

Domkirken sykehjem ble åpnet som beredskapssykehjem den 23. mars i 2020 og er tiltenkt pasienter uten koronasmitte. Dette for å kompensere for at korttidsplasser i eksisterende sykehjem kunne benyttes til pasienter med koronasmitte. Per 1. tertial er det ikke drift i lokalene, men lokalene er fremdeles i beredskap. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 0,6 mill. for å dekke kostnader 1. halvår. 

 1. Hjemmebaserte tjenester, smittevern og ekstra kostnader, 1. halvår

Koronasituasjonen har medført at hjemmebaserte tjenester per 1. tertial har hatt økte lønns- og driftskostnader på kr 1,7 mill. Virksomheten vil ikke kunne klare å dekke koronakostnader innenfor tildelt budsjettramme. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen til hjemmebaserte tjenester med kr 7 mill. for å dekke estimerte koronakostnader 1. halvår.

 1. Dagsenter og avlastning, smittevern og ekstra kostnader, 1. halvår

Dagsenter og avlastning har merkostnader til korona som følge av smittevern. Det er kjøpt inn uniformer, annet smittevernsutstyr og det har vært behov for vikarbruk og noe overtid. Merkostnadene vil ikke kunne dekkes innenfor egen ramme og kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,77 mill.

 1. Flyktningtjenesten, introstønad reduseres grunnet lavere antall deltakere

Budsjettet for introstønad på totalt kr 57,2 mill. Basert på antall deltakere i programmet i 2021, både nye og som avslutter, er budsjettet høyere enn det som forventes utbetalt hensyntatt merkostnadene med forlengelse i program. Kommunedirektøren foreslår at budsjettet nedjusteres med kr 17,2 mill.

Ordinære tjenester

 1. Alders- og sykehjem, avvikling av dobbeltrom Øyane sykehjem

I Handlings- og økonomiplanen 2021 – 2024 ble det vedtatt å redusere antall dobbeltrom på Øyane sykehjem. Ifølge driftsavtalen mellom Stavanger kommune og Øyane sykehjem må det i en overgangsperiode, på 4 måneder, betales ordinært tilskudd før reduksjonen trer i kraft. Totalt vil dette gi en merkostnad på kr 1,26 mill. som kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med.

 1. Alders- og sykehjem, dekningsgrad sykehjem opprettholdes

I Handlings- og økonomiplanen 2021 – 2024 ble det vedtatt å redusere dekningsgraden med 1 prosentpoend, og budsjettrammen til alders- og sykehjem med kr 6,5 mill. i 2021. I formannskapet (FSK 53/21) ble det vedtatt å opprettholde dekningsgraden, og det foreslås derfor å styrke budsjettet tilsvarende.

 1. Hjemmebaserte tjenester, reversering av budsjettstyrking fra HØP pga. opprettholdelse av dekningsgrad sykehjem

I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det vedtatt å styrke rammen til hjemmebaserte tjenester (HBT) som følge av redusert dekningsgrad sykehjem. Siden dekningsgraden nå opprettholdes på dagens nivå foreslår kommunedirektøren at budsjettstyrking gitt til HBT reverseres.

 1. Hjemmebaserte tjenester, økt pleiebehov

Hjemmebaserte tjenester har hatt en 10 % økning på antall brukere i de tyngste kategoriene fra 2020 til 2021. Årsaken til dette er sammensatt, men det er indikasjoner på at isolasjon og inaktivitet har gitt funksjonsfall blant brukere, særlig dem som bor alene. Det forventes en økning i pleiebehov i 2021. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke budsjettet med kr 17 mill.

 1. Legetjenester, rekrutteringstiltak – ubesatte fastlegehjemler, høsthalvåret 2021

Stavanger kommune har per 1. mai 2021 syv ubesatte fastlegehjemler. Etter politisk vedtak (FSK 24/21) har fastlegehjemleme nå blitt utlyst med kommunale tilskuddsordninger. Fem av hjemlene er på 2. og 3. gangs utlysning. De to resterende hjemler har blitt utlyst 5 ganger, ogvil gå til innløsing hvis det ikke blir rekruttert nå.  I tillegg er 24 prosent av fastlegene i kommunen over 60 år, og halvparten av de igjen er 65 år eller over, noe som innebærer at kommunen kan forvente flere ledige hjemler de nærmeste årene.

Kommunedirektørens vurdering er at det kan bli behov for ytterligere strakstiltak knyttet til flere ubesatte hjemler, og foreslår å sette av kr 1 mill. per hjemmel med dette potensiale. Totalt kr 7 mill. Dette til bruk for nødvendige rekrutteringstilskudd som innløsning, gjenkjøpsgaranti, etableringstilskudd, eller kommunalt vikariat. Det legges til grunn en delårseffekt og kommunedirektøren forslår å budsjettjustere kr 3 mill. for økte utgifter knyttet til overtakelse av fastlegehjemler i 2021.

 1. Legetjenester, overføring av et årsverk til stab helse og velferd (lederfunksjon)

Det er behov for å styrke ledelsesfunksjonene hos staben knyttet til kommunale legetjenester, og derfor foreslår Kommunedirektøren å flytte budsjettmidler fra legetjenester til stab for et årsverk, tilsvarende kr 1 mill. Se linje 37.

 1. Stab helse og velferd, tilføring av et årsverk fra legetjenester (lederfunksjon)

Det er behov for å styrke ledelsesfunksjonene hos staben knyttet til kommunale legetjenester, og derfor foreslår Kommunedirektøren å flytte budsjettmidler fra legetjenester til stab for et årsverk, tilsvarende kr 1 mill. Se linje 36.

 1. Dagsenter og avlastning, overføring av budsjettmidler til bofellesskap (redusert dagsentertilbud)

Dagsentertilbud for unge har hatt redusert drift som følge av smittevernrestriksjoner, og rehabilitering av Hillevåg arbeidsgård som skal stå ferdig august 2021. Som følge av redusert drift i dagsentertilbudet har bofellesskapene opplevd økte kostnader ved å gi brukerne et dagtilbud i regi av bofellesskapene

Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 3,8 mill. fra dagsenter og avlastning til bofellesskapene. Se linje 39.

 1. Bofellesskap, tilføring av budsjettmidler fra dagsenter og avlastning til bofellesskap (redusert dagsentertilbud)

Koronapandemien har påvirket tjenesteleveransen som dagsenter har kunnet gi til bofellesskapene. Bofelleskapene har måttet gi brukerne dagtilbud i egen regi og dette har resultert i et merforbruk.. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 3,8 mill. fra dagsenter og avlastning til bofellesskapene. Se linje 38.

 1. Helse og velferdskontor, kjøp av heldøgnstjenester – ressurskrevende tjenester

I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det satt av kr 17 mill. i 2021 til nye tiltak for brukere med ressurskrevende tjenester, eller ved behov for styrking av tjenestene til eksisterende brukere med ressurskrevende tjenester. Helse- og velferdskontorene har per april et merforbruk på kr 17 mill. og en årsprognose på kr 20 mill. i merforbruk. Merforbruket skyldes i stor grad vekst i kjøp av heldøgnstjenester.  Kommunedirektøren foreslår derfor å overføre avsatte budsjettmidler fra sentrale midler levekår til helse- og velferdskontorene.  Se linje 41.

 1. Sentrale midler levekår, overføring av avsatte midler til ressurskrevende tjenester til helse og velferdskontor

I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det satt av kr 17 mill. i 2021 til nye tiltak for brukere med ressurskrevende tjenester, eller ved behov for styrking av tjenestene til eksisterende brukere med ressurskrevende tjenester. Helse- og velferdskontorene har per april et merforbruk på kr 17 mill. og en årsprognose på kr 20 mill. i merforbruk. Merforbruket skyldes i stor grad vekst i kjøp av heldøgnstjenester.  Kommunedirektøren foreslår derfor å overføre avsatte budsjettmidler fra sentrale midler levekår til helse- og velferdskontorene. Se linje 40.

 1. Sentrale midler levekår, reduksjon i tilskudd for ressurskrevende tjenester

Forventet tilskudd til ressurskrevende tjenester ble i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 økt med kr 20 mill. Nye foreløpige beregninger viser at forventet tilskudd for ressurskrevende tjenester i 2021 blir langt lavere enn budsjettert, noe som også var gjeldende for 2020. Mange faktorer spiller inn i beregning av tilskuddet for ressurskrevende tjenester, men de siste årene har kommunene tatt en stadig større andel av kostnadene da innslagspunktet har økt med mer enn lønnsveksten. Kommunedirektøren foreslår på bakgrunn av nye beregninger å justere ned inntektskravet med kr 32 mill. og vil følge saken mot 2.tertial.

 1. Helsehuset, systematisk ernæringsarbeid, øremerkede tilskudd i 2020 ble ikke avsatt på fond

Det ble i 2020 gitt et tilskudd på kr 0,6 mill. til prosjekt Systematisk ernæringsarbeid. Ved overgangen til 2021 ble de ubrukte midlene til dette prosjektet ikke avsatt til bundne fond. Kommunaldirektøren foreslår derfor nå å finansiere prosjektet, slik at midlene kan brukes som avtalt i 2020.

 1. NAV Rennesøy/Finnøy, finansiering av ruskonsulent (tidligere øremerkede midler)

NAV-kontoret Rennesøy og Finnøy har tidligere finansiert en ruskonsulent ved bruk av øremerkede midler. Finansieringen henger igjen fra konsolideringen av budsjettene ved kommunesammenslåingen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,6 mill. tilsvarende midler til stillingen.

 1. Sentrale midler levekår, egenandel av 12 nye VTA-plasser tildelt av NAV Rogaland

Stavanger er blitt styrket med 12 nye VTA-plasser i 2021. Dette er nye plasser som det ikke er finansiering til. Kostnaden for disse plassene er på kr 0,7 mill. Finansieringsmodellen for en VTA-plass er at staten finansierer 75 % (kr 174.012 årlig) og kommunen dekker 25 % (58.004 årlig) etter dagens satser. Kommunen finansierer til sammen 190 VTA-plasser, inkludert 12 nye fra 2021. Kommunedirektøren foreslår på dette grunnlag å styrke budsjettrammen med kr 0,7 mill.

Overføring fra drift til investering

 1. Sentrale midler levekår, utstyrsmidler til rehabiliteringsseksjonen,

Hos sentrale midler levekår ligger det utstyrsmidler som årlig fordeles ut til virksomheter innen helse og velferd. I 2021 mottar rehabiliteringsseksjonen kr 430 000 fra disse midlene. Dette skal brukes til inventar i forbindelse med rehabilitering av Lagård dag og natt-losji. Innkjøpene er av en slik art at det ansees som en investering. Kommunedirektøren foreslår derfor en overføring fra drift til investering.

By- og samfunnsplanlegging

Koronatiltak

 1. Beredskap, økte lønns- og driftskostnader grunnet korona, 1. halvår

Beredskap har fått økte lønns- og driftskostnader som følge av korona. Dette er ekstraordinære kostnader som avdelingen ikke har midler til å dekke innenfor egen ramme. Kommunedirektøren foreslår at budsjettrammen styrkes med kr 1,5 mill. for å dekke koronakostnader 1. halvår.

 1. Beredskap, Lysglimtkampanjen – motivasjonsprosjekt

Lysglimtkampanjen handler om å finne ulike lyspunkt i koronahverdagen. Motivasjonsprosjektet er et samarbeid med avdelinger på tvers av organisasjonen. Stavanger kommune har satt av kr 0,3 mill. i «såkornmidler» som fordeles på gode initiativer og ideer som kan bidra til lyspunkt rettet mot ungdom og unge voksne. Prosjektet har en kostnad på kr 0,5 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med tilsvarende beløp.

Ordinære tjenester

 1. Beredskap, utredning flomsikring i Stavanger sentrum, del 1, FSK 68/21

Det skal igangsettes et utredningsarbeid for flomsikring i Stavanger sentrum gjennom et flomvernprosjekt del 1 for Holmen og Østre Havn, jf. sak 68/21 i Formannskapet. Det vil påløpe kostnader opp mot kr 0,8 mill. i inneværende år, og Kommunedirektøren foreslår på dette grunnlag å styrke budsjettrammen med tilsvarende beløp.

 1. Områdeløft Hillevåg, oppbudsjettert ubrukte midler fra 2020

Videreføringen av områdeløft Hillevåg bygger på tidligere vedtatt Plan for områdeløft Hillevåg (2018-2020) jf. sak 177/16 i Stavanger bystyre. Av rammen for områdeløftet Hillevåg 2018-2020 gjensto ubrukte midler ved årets slutt i 2020, totalt kr 1,77 mill. I kommunalutvalget, sak 46/21, ble det vedtatt at det skulle avsettes kr 2 mill. til finansiering av tiltak som er utsatt eller videreført til 2021. Kommunedirektøren foreslår åat styrke rammen med kr 3,8 mill. til områdeløftet Hillevåg.

 1. Byutvikling, prosjektmidler områderegulering Paradis (utredninger og analyser etc.)

Byutvikling har behov for ekstra prosjektmidler til utredinger og analyser i forbindelse med områderegulering Paradis. I utvalg for by- og samfunnsutvikling, jf. sak 45/21, bes det om at vedtatt arbeid med områderegulering for Paradis skal ha høyeste prioritet i kommunens planarbeid. Det bes videre vurdert om andre tiltak kan settes i verk for å få en raskest mulig fremdrift av planarbeidet, deriblant økt ressursbruk ved å ansette flere, eller leie inn ekstern kompetanse. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 1,275 mill. til dette arbeidet i inneværende år.

 1. Byutvikling, prosjektmidler områderegulering Hillevåg (utredninger, analyser etc.)

Byutvikling har behov for ekstra prosjektmidler til utredinger og analyser i forbindelse med områderegulering Hillevåg. I sak 68/21 i utvalg for by- og samfunnsutvikling bes det bl.a. vurdert om der er deler av de planlagte prosessene som kan kuttes ut eller begrenses, for å skape raskere fremdrift i planarbeidet. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 1,15 mill. til dette arbeidet i inneværende år.

 1. Byutvikling, geotekniske undersøkelser Finnøy gang/sykkelvei

Byutvikling har behov for ekstra midler til å foreta nødvendige geotekniske undersøkelse i forbindelse med ny gang- og sykkelvei på Finnøy. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,5 mill. til dette arbeidet.

54. Folkehelsemidler 2021, ekstra midler, FSK 79/21 

I formannskapet, sak 79/21, ble fordeling av ekstra midler til helsefremmende og forebyggende arbeid 2021 vedtatt i tråd med FSK sak 20/21. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 1 mill. tilsvarende vedtakene tilsvarende vedtakene.

Bymiljø og utbygging

Koronatiltak

55. Park og vei, ekstra vakthold i sentrum, 1. halvår

Koronasituasjonen har medført økte kostnader til vakthold i Stavanger sentrum. Dette for å påse at koronatiltakene følges. Kostnaden forventes å utgjør kr 1,6 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 0,8 mill. og se nærmere på behovet for styrking ved 2. tertial.

56. Park og vei, skilting og anvisning i forbindelse med prøvetakning

Koronasituasjonen har medført et behov for anvisning og skilting rundt testsenteret for korona. Kostnaden forventes å utgjør kr 0,1 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med tilsvarende beløp.

57. Byggforvaltning, økte renholdkostnader, 1. halvår

Koronasituasjonen har medført økt behov for renhold. Hovedsakelig ved skoler og barnehager. Kostnaden forventes å utgjør kr 2 mill. første halvår. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med samme beløp.

58. Byggforvaltning, tilrettelegging av vaksinasjonssenter, 1. halvår

Koronasituasjonen har medført ekstra kostnader som følge av tilretteleggingen av vaksinasjonssentre. Kostnaden forventes å utgjør kr 1 mill. 1. halvår. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med samme beløp.

59. Byggforvaltning, ekstraordinære kostnader ved testsentre og formålsbygg, 1. halvår

Koronasituasjonene har ført til ekstra kostnader til forvaltning og tilrettelegging på flere av kommunens testsentre og formålsbygg. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 2 mill.

60. Byggforvaltning, tapte leieinntekter, 1. halvår

Koronasituasjonen medfører tapte leieinntekter. Dette gjelder først og fremst ved Forum Expo, hvor det i utgangspunktet er aktivitetsbasert leie. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 1,5 mill.

61. Idrett, reduserte billettinntekter ved svømmehaller, 1. halvår

Koronasituasjonen har ført til begrensninger for publikumskapasiteten ved kommunens svømmehaller. Dette har medført mindreinntekter for virksomhetsområdet. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 1,7 mill.

Ordinære tjenester

62. Avløpsverket, slam, redusert drift grunnet oppbrukt selvkostfond

Etter årsslutt 2020 var det ikke lengre midler på selvkostfondet til slam. Det er i 2021 budsjettert med bruk av fond tilsvarende kr 0,175 mill. Det foreslås å nulle ut bruken av fond mot slam sitt driftsbudsjett.

63. Avløpsverket, slam, bruk av selvkostfond utgår grunnet midlene er oppbrukt

Ettersom det ikke lengre er midler på fond etter 2020 forslås det å nulle ut den budsjetterte bruken av fond i 2021 tilsvarende kr 0,175 mill.

64. Park og vei, omstilling drift – vinterdrift og feiing

Total innsparing som følge av at fylkeskommunen overtar 50 km med gang og sykkelvei langs fylkesveiene i 2021 var estimert til kr 1,1 mill. Rogaland fylkeskommune har enda ikke overtatt forvaltningsansvaret for dette veinettet, og kommunen må ivareta sommer- og vinterdrift frem til omklassifiseringssaken er ferdigstilt. Beløpet søkes tilleggsbevilget. Bakgrunnen er at arbeidet med å skille fra eiendommer vil ta vesentlig lengre tid enn forutsett.

65. Park og vei, overtakelse av flaggheising fra Rogaland brann og redning

Etter anmodning fra Rogaland brann og redning (RBR) har Stavanger kommune ved park og vei har overtatt ansvar for flaggheising i Stavanger. Ny brannordning med ny kostnadsdeling mellom deltager kommunene tilsier en likhet i tjenesteyting fra RBR til deltagerkommunene. RBR har på denne bakgrunn, samt av beredskapsmessige grunner, sagt fra seg flaggheisingen i Stavanger. Tjenesten gjelder flagging på rådhuset, i kommunesentra og offentlige steder. På formålsbygg, som skoler og barnehager, er dette en brukerstyrt tjeneste som før. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,5 mill.

66. Byggforvaltning, omdisponering av vedlikeholdsbudsjett fra idrettsbygg 

Stavanger kirkelig fellesråd har søkt om midler fra Riksantikvaren til prosjektene ved flere middelalderkirker, der en forutsetning er 40 % lokal finansiering. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 2,195 mill. fra vedlikehold av idrettsbygg til vedlikehold av middelalderkirkerOmdisponeringen er kun en justering av den eksiterende budsjettrammen til byggforvaltning. 

67. Byggforvaltning, omdisponering av vedlikeholdsbudsjettet til kirkebygg 

Stavanger kirkelig fellesråd har søkt om midler fra Riksantikvaren til prosjektene ved flere middelalderkirker, en forutsetning er 40 % lokal finansiering. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 2,195 mill. fra vedlikehold av idrettsbygg til vedlikehold av middelalderkirker. Omdisponeringen er kun en justering av den eksiterende budsjettrammen til byggforvaltning. 

Overføring investering til drift

68. Park og vei, blågrønn plan

Årsprogrammet til Park og vei inneholder i 2021 tiltak med planleggingsutgifter som hører til i drift. Deriblant kr 0,2 mill. til blågrønn plan. Kommunedirektøren foreslår å overføre tilsvarende beløp fra investering til drift.

69. Park og vei, bytrær

Årsprogrammet til Park og vei inneholder i 2021 tiltak med planleggingsutgifter som hører til i drift. Deriblant kr 0,3 mill. til bytrær. Kommunedirektøren foreslår å overføre tilsvarende beløp fra investering til drift.

70. Park og vei, statusrapport skolegårder

Årsprogrammet til Park og vei inneholder i 2021 tiltak med planleggingsutgifter som hører til i drift. Deriblant kr 0,1 mill. til statusrapport skolegårder. Kommunedirektøren foreslår å overføre tilsvarende beløp fra investering til drift.

71. Park og vei, plan for gatetun og miljøgater

Årsprogrammet til Park og vei inneholder i 2021 tiltak med planleggingsutgifter som hører til i drift. Deriblant kr 0,4 mill. til plan for gatetun og miljøgater. Kommunedirektøren foreslår å overføre tilsvarende beløp fra investering til drift.

72. Park og vei, treregistrering og tiltak bytrær

Det foreslås å overføre kr 4 mill. fra investering til drift til økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder, deriblant kr 0,3 mill. til treregistrering og bytrær.

73. Park og vei, Møllebekken

Det foreslås å overføre kr 4 mill. fra investering til drift til økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder, deriblant kr 0,2 mill. til Møllebekken.

74. Park og vei, badeplasser

Det foreslås å overføre kr 4 mill. fra investering til drift til økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder, deriblant kr 0,5 mill. til badeplasser.

75. Park og vei, Attende

Det foreslås å overføre kr 4 mill. fra investering til drift til økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder, deriblant kr 0,5 mill. til Attende.

76. Park og vei, Allservice

Det foreslås å overføre kr 4 mill. fra investering til drift til økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder, deriblant kr 0,5 mill. til Allservice.

77. Park og vei, øvrig landskapsskjøtsel

Det foreslås å overføre kr 4 mill. fra investering til drift til økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder, deriblant kr 1,7 mill. til øvrig landskapsskjøtsel.

78. Park og vei, hundelufteområdet

Det foreslås å overføre kr 4 mill. fra investering til drift til økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder, deriblant kr 0,1 mill. til hundelufteområder.

79. Park og vei, fremmede arter

Det foreslås å overføre kr 4 mill. fra investering til drift til økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder, deriblant kr 0,2 mill. til fremmede arter.

80. Park og vei, Vestre Åmøy velforening – ballbinge

Det er satt av kr 0,05 mill. i investeringsbudsjett, som er en direkteoverføring til Vestre Åmøy velforening i forbindelse med etablering av ballbinge. Kommunedirektøren foreslår å overføre tilsvarende beløp fra investering til drift.

81. Park og vei, drift av lekeplasser på Rennesøy

Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,13 mill. fra investering til drift for å drifte lekeplasser i kommunale felt i Rennesøy kommunedel.

82. Park og vei, strakstiltak – uteområder i skolegårder

Det er avsatt midler i investering til strakstiltak i uteområder i skolegårder. Det foreslås å overføre kr 3 mill. av disse fra investerings- til driftsbudsjettet. Disse midlene går til strakstiltak og enkle reparasjoner.

83. Park og vei, uteareal ved skoler på Rennesøy og Finnøy

Det er avsatt kr 1,5 mill. i 2021 på investeringsbudsjettet til mindre tiltak i Finnøy og Rennesøy, som hører til i driftsbudsjettet. Kommunedirektøren foreslår en tilsvarende overføring fra investering til driftsbudsjettet, i tråd med vedtak i utvalg for miljø og utbygging for Årsprogram 2021 park og vei. 

84. Park og vei, uteområder ved barnehager

Det er avsatt midler i investering, men flere av de planlagte tiltakene er definert som drift. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 1,13 mill. fra investering til drift, i tråd med vedtak i utvalg for miljø og utbygging for Årsprogram 2021 park og vei. 

85. Park og vei, sykkelstrategi

I forbindelse med revisjonens gjennomgang av føringer i investering i 2017 ble det avklart at lønn til stillingene som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2021 føres dette i drift, mens budsjettmidlene står i investering. Det foreslås å overfør kr 2,3 mill. fra investering til drift for å dekke denne lønnen. 

86. Park og vei, informasjon og kampanjer på sykkel

I handlingsprogram for 2021 ble det vedtatt å bruke kr 2 mill. til informasjon og kampanjer. Det foreslås derfor å overføre kr 2 mill. fra investering til drift for å dekke disse kostnadene.

87. Park og vei, prosjekter friområder

I forbindelse med revisjonens gjennomgang av føringer i investering i 2018 ble det avklart at lønn til 3 stillinger som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2021 er dette videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren foreslår å overfør kr 2,3 mill. fra investering til drift for å dekke denne lønnen. 

88. Park og vei, bruer og kaier

Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,5 mill. fra investering til drift for å få et økt handlingsrom å ivareta mindre driftstiltak på bruer og kaier.

89. Park og vei, investere i offentlige drikkeplasser (overføring fra drift til investering)

Park og vei disponerer midler tilknyttet klima- og miljøfondet i sitt driftsbudsjett. Det skal investeres i nye offentlige drikkeplasser. Beløpet utgjør kr 0,7 mill. Kommunedirektøren foreslår å overføre samme beløp fra drift til investering.

90. Byggforvaltning, vedlikehold – Sykehjem (overføring fra drift til investering)

Flere av Byggforvaltning sine aktiviteter ved sykehjem er definert som investering. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 18 mill. fra drift til investering.

91. Byggeprosjekter, leie av modulbygg ved Madlamark skole

Investeringsprosjektet ved Madlamark skole har kostnader ved leie av modulbygg, som er definert som drift. Disse er beregnet til å utgjør kr 5,6 mill. Kommunedirektøren foreslår å overføre tilsvarende beløp fra investering til drift.

92. Triangulum, overføring av øremerkede midler til prosjektet Varmesentral OK19

Varmesentralen i OK19 er delvis finansiert av øremerkede EU-midler. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 4,298 mill. av disse midlene fra drift til investering i forbindelse med sluttoppgjøret av investeringsprosjektet.

Innbygger og samfunnskontakt

Koronatiltak

93. Kultur, smittevern og ekstra arrangementkostnader ved Sølvberget, 1. halvår

Sølvberget har fått økte kostnader som følge av korona som de ikke har midler til å dekke innenfor egen ramme. Dette gjelder blant annet økte kostnader til smittversnutstyr, smitteversvakter fra Securitas, ekstra kostnader i forbindelse med arrangementer og tap av gebyr og husleieinntekter. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,9 mill. for å dekke koronakostnader 1. halvår.

94. Kommunikasjon, økte kostnader kommunikasjonstiltak, 1. halvår

Kommunikasjonsavdelingen har økte lønn- og driftskostnader knyttet til koronapandemien. Dette er ekstraordinære kostnader som avdelingen ikke har midler til å dekke innenfor egen ramme. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 1,22 mill. for å dekke koronakostnader 1. halvår.

Ordinære tjenester

95. Finnøy kommunedelsutvalg, tilskuddsmidler, FSK 26/20

Formannskapet, jf. sak 26/20 bevilget i 2020 kr 0,15 mill. til Finnøy kommunedelsutvalg. Kommunedirektøren bes innarbeide tilskuddene i 1.tertial 2021. Midlene skal disponeres til tilskudd, i tråd med retningslinjer for tilskudd fra kommunedelsutvalgene. Fast tildeling til kommunedelene ble ikke tatt inn i HØP 2021.

96. Rennesøy kommunedelsutvalg, tilskuddsmidler, FSK 26/20

Formannskapet, jf. sak 26/20 bevilget i 2020 kr 0,2 mill. til Rennesøy kommunedelsutvalg. Kommunedirektøren bes innarbeide tilskuddene i 1.tertial 2021. Midlene skal disponeres til tilskudd, i tråd med retningslinjer for tilskudd fra kommunedelsutvalgene. Fast tildeling til kommunedelene ble ikke tatt inn i HØP 2021.

97. Kommunikasjon, nynorsksrobot, innkjøp- og utviklingskostnader

Kommunikasjonsavdelingen har kjøpt inn Nynorskroboten utviklet av Nynorsk pressekontor til en kostnad av kr 0,3 mill. Dette er ekstraordinære kostnader som avdelingen ikke har midler til å dekke innenfor egen ramme. Kommunedirektøren foreslår på dette grunnlag å styrke budsjettrammen med tilsvarende beløp.

98. Kultur, midler til tomatfestivalen på Finnøy, overføring fra fellesutgifter

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble midler til tomatfestivalen lagt på et sentralt ansvar i Stavanger kommune og ikke på kulturavdelingen som tildeler tilskuddsmidlene. Kommunedirektøren foreslår å flytte disse midlene tilsvarende kr 0,1 mill. på dette grunnlag. Se linje 108.

99. Kultur, en andel av tilskuddsmidlene til produksjon og formidling av kunst og kultur tilføres kulturstipend.

Kulturavdelingen ble i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 tildelt kr 1,5 mill. til Tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur. Disse midlene søkes omdisponert til Kulturstipend, jf. sak 5/21 i utvalg for kunst, idrett og samfunnsdialog. Se linje 100.

100. Kultur, en andel av tilskuddsmidlene til produksjon og formidling av kunst og kultur tilføres kulturstipend.

Kulturavdelingen ble i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 tildelt kr 1,5 mill. til Tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur. Disse midlene søkes omdisponert til Kulturstipend, jf. sak 5/21 i utvalg for kunst, idrett og samfunnsdialog. Se linje 99.

Overføring fra drift til investering

101. Kultur, overføring fra drift til investering, minnesmerke for krigsseilerne

Kultur ønsker en overføring fra drift til investering på kr 1 mill. til Minnesmerke for krigsseilerne

Sentrale utgifter

Koronatiltak

102. Fellesutgifter, bruk av avsatte koronamidler, 1. halvår KS 111/20

Ved kommunestyrets behandling av budsjett 2021 var det for tidlig å fordele ut alle midlene som ble gitt fra staten gjennom ekstra rammetilskudd til krornarelaterte utgifter for 1. halvår 2021, særlig med hensyn til smittetrykk og mulig opplegg og framdrift i vaksinasjonsprogrammet. Etter 1. tertial gir dette nå et klart bilde og samtlige midler, kr 41,9 mill., foreslås fordelt ut til de ulike behovene som er meldt inn, jf. egne linjer med forslag til koronarelaterte budsjettjusteringer.

103. Fellesutgifter, koronamidler 2. halvår fordeles i 2. tertial

Regjeringen har i forslag til revidert nasjonalbudsjett 2021 tildelt ekstra rammetilskudd til kommunenes koronarelaterte utgifter for 2. halvår 2021. Det meste av dette har kjente tildelingskriterier, mens enkelte poster ikke har det. Forslaget vil bli debattert i ulike komiteer fram til Stortinget behandler forslaget – foreløpig dato er 18. Juni 2021.

Kommunedirektøren foreslår å tildele nødvendige midler til smittesporing og vaksinasjonsprogrammet til over sommeren og avvente en nærmere fordeling til 2. tertial 2021 av resterende midler.

104. Politisk, valg 2021. Økte kostnader i forbindelse med forhåndsstemming jf. sak 4/21 i valgstyret.

Valggjennomføringen i 2021 vil kunne bli mer krevende enn normalt. Gjennomføring av tidligstemmegivning, forhåndsstemmegivning og ambulerende stemmegivning vil derfor vurderes og anbefales opp mot en pågående pandemi og eventuelt høyt smittetrykk i kommunen. I forbindelse med behandling av sak 4/21 ble det vedtatt å styrke valgbudsjettet med kr 0,425 mill. grunnet økte kostnader knyttet til forhåndsstemming. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen i henhold til vedtak

Ordinære tjenester

105. Stavanger utvikling KF, overtakelse av oppgaver fra Stavanger boligbygg KF

I forbindelse med behandling av sak 114/20 den 14.12.2020 vedtok kommunestyret følgende i vedtakspunkt 1.d: «Stavanger boligbygg KF tilbakeføres til basisorganisasjonen, unntatt de mer forretningsmessige oppgavene i foretaket som overføres til Stavanger utvikling KF.»  Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til Stavanger utvikling KF med kr 1,3 mill., og redusere rammen tilsvarende for Stavanger boligbygg i forbindelse med budsjettkonsolideringen. Se linje 106. 

106. Stavanger boligbygg, overføring av oppgaver til Stavanger utvikling KF.

I forbindelse med behandling av sak 114/20 den 14.12.2020 vedtok kommunestyret følgende i vedtakspunkt 1.d: «Stavanger boligbygg KF tilbakeføres til basisorganisasjonen, unntatt de mer forretningsmessige oppgavene i foretaket som overføres til Stavanger utvikling KF.»  Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til Stavanger utvikling KF med kr 1,3 mill., og redusere rammen tilsvarende for Stavanger boligbygg i forbindelse med budsjettkonsolideringen. Se linje 105.

107. Politisk, valg 2021, generell styrking av valgbudsjettet, jf. KS 33/21.

I forbindelse med behandling av sak 33/11 vedtok kommunestyret en generell styrking av valgbudsjettet på kr 2,3 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen i henhold til vedtak.

108. Fellesutgifter, tomatfestivalen, overføres til kultur.

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble midler til tomatfestivalen lagt på et sentralt ansvar i Stavanger kommune og ikke på kulturavdelingen som tildeler tilskuddsmidlene. Kommunedirektøren foreslår å flytte disse midlene tilsvarende kr 0,1 mill. på dette grunnlag. Se linje 98.

109. Fellesutgifter, bruk av lønnsreserven.

Foreløpige vurderinger tilsier at lønnsreserven er tilstrekkelig til å dekke effektene av lønnsoppgjørene og kr 5 mill. kan frigis av lønnsreserven. Samtidig er det i revidert nasjonalbudsjett foreslått en økning av tilskudd til fastleger når det gjelder satsen under knekkpunktet, med virkning fra 1. juli. Dette finansieres også via lønnsreserven. Kommunedirektøren foreslår at nettobeløpet på kr 2,77 mill. frigis nå i 1. tertial. Mer informasjon om lønnsreserven finnes i kapittel 4.5. 

Sentrale inntekter

Koronarelaterte inntekter

110. Integreringsmidler, færre bosatte flyktninger i 2020 og 2021

Budsjettert nivå for integreringstilskudd i 2021 er kr 178,6 mill. Koronapandemien har ført til stengte grenser og dermed et adskillig lavere mottak og bosetting flyktninger i 2020 og 2021 enn forutsatt. Færre familiegjenforeninger, enslige mindreårige og flyktninger med funksjonshemming fører også til lavere inntekter. Samlet innebærer dette en betydelig nedjustering av inntektsnivået med kr 43,115 mill. Også kostnadssiden blir lavere, se forslag til nedjustert introstønad med om lag kr 17,2 mill., linje 30.

111. Rammetilskudd, økt kompensasjon til vaksineutgifter 2021 og koronautgifter 2. halvår

I Stavanger ble de frie inntektene økt med kr 121,9 mill. i forbindelse med koronapandemien i 2021, jf. kommunestyrets budsjettvedtak 14. desember 2020. Stortingets vedtak i Statsbudsjett 2021 innebærer at beløpet ble kr 2,3 mill. lavere til Stavanger.

Stortinget vedtok 23. februar 2021 en ny krisepakke på bakgrunn av regjeringens forslag og finanskomiteens tilrådninger (jf. Innst. 233 S (2020-2021). Dette er tidligere belyst i egen sak til formannskapet i sak 39/21 – Statsbudsjettet for 2021 og ny krisepakke som følge av koronapandemien. Økonomiske konsekvenser for Stavanger kommune. Stavanger fikk økt rammetilskudd på kr 13,4 mill. til å dekke vaksinasjonsutgifter i 1. halvår.

I forslag til revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslår regjeringen en økonomisk kompensasjon for andre halvår 2021 til kommunene. Forslaget blir først behandlet av Stortinget medio juni og endringer vil kunne komme. Økt rammetilskudd til vaksinasjonsutgifter og koronautgifter generelt for andre halvår 2021 har en tilnærmet kjent fordeling og vil utgjøre om lag kr 46,9 mill. til Stavanger.

Samlet endring i koronarelatert rammetilskudd utgjør kr 58,1 mill. til Stavanger og foreslås budsjettjustert. 

Ordinære inntekter

112. Rammetilskudd, økt inntekt, endrede beregningsvilkår barnehage og fastleger

Stortingets vedtak i Statsbudsjett 2021 innebærer at rammetilskuddet isolert sett ble kr 10,8 mill. høyere enn forutsatt da kommunestyret behandlet budsjettet for 2021. Årsaken er reverseringen av regjeringens forslag til å redusere pensjonspåslaget i tilskuddet til private barnehager fra 13 % til 11 % og forslaget om å redusere kapitaltilskuddet til private barnehager.

I tillegg foreslås rammetilskuddet oppjustert med regjeringens forslag til endringer i revidert nasjonalbudsjett 2021. Stavanger kommune foreslås tildelt kr 1,8 mill. for å dekke økt basistilskudd til fastleger som har listepasienter under knekkpunktet.

Samlet foreslås generelt rammetilskudd budsjettjustert med kr 12,0 mill. (avrundet ned). 

113. Skatteinntekt, økt skatteanslag, jf. RNB2021

Kommunedirektøren foreslår å øke det lokale skatteanslaget med kr 108 mill. til kr 5 965 mill. Dette gir et skatteanslag som ligger 7,5 % over fjoråret og fører til en skatt per innbygger på 121,7 % av landsgjennomsnittet, et høyere snitt enn forutsetningen i opprinnelig budsjett 2021. Den lokale økningen forutsettes noe sterkere enn regjeringens økte skatteanslag i revidert nasjonalbudsjett 2021. Regjeringen påpeker at anslaget er meget usikkert. Nærmere omtale finnes i kapittel 4.4.  

114. Inntektsutjevning, økt nivå, jf. endret skatteanslag (RNB2021)

Nye anslag på skattenivå for kommunene i Norge og for Stavanger vil øke inntektsutjevningen med om lag kr 26,8 mill. Kommunedirektøren tilrår å innarbeide dette i budsjettjusteringene som følger tertialrapporten. 

Eksterne finanstransaksjoner

115. Finansforvaltning, netto realisert gevinst

Per 30.04.2021 er det realisert en netto gevinst fra finansforvaltningen på kr 8,1 mill., hvorav tap og gevinst utgjør henholdsvis kr 18 mill. og kr 26,1 mill. Stresstesten viser et mulig tap som er lavere enn saldoen på bufferfondet. Kommunedirektøren tilrår likevel at netto realisert gevinst på kr 8 mill. avsattes til fond. Dette for å ta høyde for usikkerhet knyttet til videre utvikling i 2021.

Interne finanstransaksjoner

116. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon 

Budsjettmidler tilknyttet drift flyttes over til investering grunnet tiltakenes art. Tilsvarende for enkelte budsjettmidler på investeringsprosjekter hvor prosjektet i etterkant er definert inn under drift. Samlet utgjør dette kr 1,0 mill. i netto overføring fra drift til investering. Dette gjelder tiltak omtalt hos helse og velferd, bymiljø og utbygging, innbygger og samfunnskontakt.

117. Overføring mellom drift og investering, framskyndet investering trådløst nett bofellesskap 

Framdriften til investeringsprosjektet trådløst nett sykehjem og bofellesskap er raskere enn forutsatt og kr 5,0 mill. av planlagte midler i 2022 framskyndes til 2021 med tilsvarende forskuttering fra digitaliseringsfondet og overføring fra drift til investering i henhold til gjeldende regnskapsregler. Beløpet for 2022 vil bli tilsvarende redusert ved rullering av handlings- og økonomiplanen.  

118. Avsetning til disposisjonsfond, finansforvaltning

Kommunedirektøren foreslår å avsette netto realisert gevinst fra finansforvaltningen på kr 8 mill. til disposisjonsfond. Det vises til linje 117 for nærmere omtale.

119. Bruk av disposisjonsfond, digitaliseringsfond

Framdriften til investeringsprosjektet trådløst nett sykehjem og bofellesskap er raskere enn forutsatt og kr 5,0 mill. av planlagte midler i 2022 framskyndes til 2021 med tilsvarende forskuttering fra digitaliseringsfondet. Beløpet for 2022 vil bli tilsvarende redusert ved rullering av handlings- og økonomiplanen. Jf. linje 113.

Digitaliseringsfondet foreslås også å finansiere kr 0,3 mill. til innkjøp og utvikling av nynorskrobot, se tiltak 97 i drift.