⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2021

8 Innovasjon, digitalisering og utvikling

8.1 Innledning

Stavanger kommune må fortsette å finne nye måter å løse oppgavene på, både i egen organisasjon og sammen med andre aktører. Digitalisering er et viktig virkemiddel i utvikling av kommunens organisasjon. Kommunens satsning på digitalisering har blitt preget av pandemien og den rådende samfunnssituasjonen. Likevel har organisasjonen etablert flere digitaliseringsprosjekter som vil bidra til å forenkle, forbedre og fornye systemer og prosesser i kommunen. Pr. 1. tertial har vedtatt prosjektmetodikk, prosjektveiviseren, blitt anvendt som metode for flere pågående prosjekter. Det vil samtidig søkes å øke tilfanget av gode ideer som kan utformes som mandater for konseptfase.

8.2 Innovasjon og digitalisering

Innovasjon er med på å drive forbedringsarbeidet i kommunen fremover, og digitalisering er ett av de viktigste virkemidlene i denne sammenheng. Å utvikle og ta i bruk ulike digitale løsninger sammen med innbyggerne, frivillig sektor og næringslivet, er viktig for å møte framtidens utfordringer på en mer effektiv måte.  

Innovasjon

Kommunedirektøren ferdigstilte arbeidet med forslag til en organisasjonsstrategi våren 2021. Strategien understreker at kommunen skal være utviklingsorientert, gjennom å utvikle bedre måter å jobbe på gjennom samarbeid og samskaping, forbedring og innovasjon, samt gjennom digitalisering og ny teknologi. I årene som kommer skal Stavanger kommune fortsatt levere gode tjenester til innbyggerne, men innenfor strammere rammebetingelser enn i dag.  Det skal utvikles nye eller endrede løsninger, slik at kommunen kan ta ut ulike former for verdi. Utvikling av en innovativ kultur, der det – innenfor avtalte rammer- er mulighet til å prøve og feile, og der en samarbeider med kollegaer, innbyggere, næringsliv, akademia, og frivillige i samskapende prosesser, må bygges opp over tid. Den nye organisasjonsstrategien som ble lagt fram til politisk behandling understøtter viktigheten av satsingen på innovasjonsarbeid. Denne tydeliggjør også stab og støttefunksjonene sin viktige rolle i å utvikle gode verktøy og metodikker samt bistå organisasjonen med fasilitering av innovasjonsprosjekter og stimulere til innovasjonsarbeid. 

Innovasjonsdagen videreføres

Å dele erfaringer og ulike kompetanser med andre er viktig virkemiddel for å utvikle organisasjonens innovasjonskultur, samt å identifisere nye utviklingsområder. Evalueringene fra fjorårets innovasjonsdag gav tydelige signaler om at denne type kompetanseheving er etterspurt og ønsket. «Innovasjonsdagen» planlegges gjennomført høsten 2021. Planleggingen er nå i et tidlig forløp av tema, innhold og arrangementstype. I 2020 ble det et digitalt arrangement som følge av koronasituasjonen. For 2021 vil det nå vurderes ulike alternativer med bakgrunn i erfaringer i 2020 og søking etter nye, spennende arrangementsformer – mulig en kombinasjon av både en fysisk og digital løsning.

Digitalisering

Arbeidet med å utvikle brukervennlige selvbetjeningsløsninger for innbyggerne pågår samtidig arbeides det med å automatisere interne arbeidsprosesser som skal bidra til en mer effektiv administrativ drift. Dette er to prioriterte satsinger som vil pågå kontinuerlig.

I 2020 ble prosjektveiviseren tatt i bruk og brukes nå aktivt i gjennomføringen av digitaliseringsprosjekter. Prosjektveiviseren beskriver virksomhetens overordnede styring av sine prosjekter, basert på faser og beslutningspunkter. Ved hvert beslutningspunkt (BP) godkjenner virksomhetsledelsen/ prosjekteieren overgang fra en fase til den neste.

Figuren under viser et utvalg av større digitaliseringsprosjekter som følger denne metodikken og tydelig videre i hvilken fase de per 07.05.21 befinner seg i.

Oversikten ovenfor viser fjorten pågående digitaliseringsprosjekter som følger vedtatt prosjektmetodikkProsjektene det vises til befinner seg i ulike faser, hvor ni prosjekter befinner seg i “gjennomføringsfasen”. Samtlige prosjekter har vedtatt en gevinstrealiseringsplan, som inneholder informasjon om forventede gevinster innenfor dimensjonene kvalitet, økonomi, klima og miljø og informasjonssikkerhet. Flere av prosjektene vil bidra til økt tjenestekvalitet og effektivisering.  

Eksempelvis vil prosjektet KS Meldingsformidling jobbe for økt digital samhandling, gjennom å maksimere nytten av SvarUt/ SvarInn. I tillegg vil MinSide jobbe frem gode tjenester som egner seg for selvbetjening for innbyggere i Stavanger, gjennom å tilgjengeliggjøre stadig flere tjenester under “MinSide” på kommunens hjemmeside. Foruten særskilt omtale av Datasjøprosjektet nedenfor, kan også oppgradering av kommunens datasenter fremheve som et godt eksempel på et tiltak som gir bedret effektivitet og økt informasjonssikkerhet.

Datasjø

En datasjø er en metode for lagring av alle former for data innenfor ett eller flere områder, og kan sammenliknes med et sentralt datalager for alle typer data: strukturerte data fra databaser og fagsystemer; ustrukturerte data som for eksempel dokumenter, logger, bilder, lyd og video; sensordata, som for eksempel målinger av luftkvalitet, vannstand, antall sykler, biler, parkeringsplasser og lignende.

En datasjø gjør det mulig å tilgjengeliggjøre dataene på en slik måte at det i større grad kan tilrettelegges for innovasjon, dypere innsikt og analyse i dagens tjenestetilbud. Den kan også bidra til å effektivisere arbeidsprosesser og gi mulighet for deling av data med innbyggere, næringsliv og andre (akademia, tjenesteleverandører o.l.)

Dette er en av hovedsatsingene i 2021. Å bygge kunnskap og kompetanse om mulighetsrommet dette kan gi er viktig. Et enkelt, men viktig tiltak for å understøtte dette er utarbeidelsen av tegneserievideo som blant annet ble vist på Ekommune-konferansen. Denne viser på en enkel og pedagogisk måte hva datasjøen kan gi av verdi fremover i tid ved å vise frem eksempler på vårt konkrete utviklingsarbeid så langt.

Nasjonal satsing Felles kommunal journal (tidligere Akson)

Kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger og enklere samhandling med andre aktører i helse- og omsorgssektoren. IKT-systemene i kommunene i dag er i hovedsak avgrenset til hver enkelt virksomhet. Det er derfor satt i gang et nasjonalt prosjekt, Felles kommunal journal. Prosjektet jobber blant annet for å utarbeide en felles kommunal pasientjournal og felles samhandlingsløsninger, som knytter helse-Norge bedre sammen. Stavanger er en av foregangskommunene. Stavanger har viktig kompetanse for arbeidet i det nasjonale prosjektet og våren 2021 bidrar kommunen med om lag tre årsverk inn i dette viktige og strategiske arbeidet i 2021. I tillegg ledes styringsgruppen av kommunedirektøren. 

8.3 Forskning og utvikling

Forskning og innovasjon står sentralt i utviklingen av en bærekraftig kommune og et bærekraftig samfunn. Forskning er søken etter ny kunnskap for å finne nye, endrede eller bedre løsninger. Målet er at tjenestene som gis skal ha en kunnskapsbasert tilnærming. Kommunens første strategiske plan for forskning og utvikling skal utarbeides i 2021 – arbeidet er nylig påbegynt og skal intensiveres utover høsten. Den vil legge føringer for kommunens videre satsing både internt, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Et kunnskapsløft for kommunehelsetjenesten er en av fem hovedprioriteringer for https://www.helseomsorg21.no/. Strategien slår blant annet fast at det må være effektive og behovstilpassede tjenester, slik at flest mulig kan holde seg friske lengst mulig. Kommunedirektøren har, i samråd med omliggende kommuner, påtatt seg ansvaret for å lede – å være motorkommunen i det lokale klyngesamarbeidet i Sør-Rogaland. Arbeidet lokalt støttes av KS- Rogaland. Det er etablert et arbeidsutvalg som samlet sett representerer alle kommunene i Sør-Rogaland. Arbeidet med etableringen av klyngen har blitt noe forsinket som følge av koronasituasjonen, men denne våren har arbeidet blitt intensivert, og mandat for samarbeidet er utarbeidet. Første fellesmøte med kommunene i Sør-Rogaland ble gjennomført i april, der Folkehelseinstituttet hadde hovedinnlegget med temaet Utvikling av system for kunnskapsstøtte i kommunene 

Programstyret for storbyrettet forskning (Program for storbyforskning) skal styrke storbyenes interesser og sikre at de er i stand til å løse oppgavene de er satt til å utføre. Kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Bærum og Drammen samarbeider med KS om forsknings- og utviklingsprosjekter som er særlig relevante for storbyene. I 2021 har Stavanger tatt initiativ til et nytt forskningsprosjekt og skal være prosjektførende by. Forskningsprosjektet omfatter samspill og dialog mellom politikk og administrasjon i et samskapingsperspektiv. Stavanger deltar i år i følgende pågående storbyforskningsprosjekter:

Programstyret har bevilget midler til ytterligere tre nye prosjekter som er i ferd med å ferdigstilleog klargjøres for utlysning.  Stavanger kommune vil delta i alle tre.  

8.4 Informasjonssikkerhet

Den økende digitaliseringen fører til en økt sårbarhet. Aktører som prøver å utnytte disse sårbarhetene spenner fra amatører, profesjonelle nettverk til statlige aktører. Den økte sårbarheten er blant annet fremhevet i trusselvurderingene 2021 til PST, E-tjenesten og NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet).

Informasjon behandles i et samspill mellom mennesker, prosesser og teknologi. Arbeidet med informasjonssikkerhet handler om å sikre informasjonsbehandling som inngår i oppgaver og tjenester.

Det er en viktig forutsetning for å lykkes med informasjonssikkerhet at det organisatoriske informasjonssikkerhetsarbeidet er godt organisert og forankret. Stavanger kommune har derfor i 2020 og 2021 hatt et særlig fokus på å gå gjennom og forbedre kommunens organisatoriske informasjonssikkerhetsarbeid. Dette må ses i sammenheng med kommunens arbeid med internkontroll som skal være systematisk og risikobasert, gi merverdi og skape trygghet.

Kommunedirektøren har initiert et prosjekt som skal revitalisere kommunens styringssystem innenfor informasjonssikkerhet. Arbeidet pågår i henhold til vedtatt fremdriftsplan, og er ventet sluttført i forbindelse med nasjonal sikkerhetsmåned i oktober. Prosjektet vil gi kommunedirektøren relevante anbefalinger som dernest må vurderes videre.

Stavanger kommune driver et systematisk forbedringsarbeid innenfor informasjonssikkerhet for å prøve å være mest mulig forberedt og rustet mot aktuelle trusler mot kommunen.