⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2021

9 Brukerundersøkelser

9.1 Innledning

Brukerundersøkelsene måler tilfredshet med utvalgte kommunale tjenester og er viktige i kommunenes dialog med brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om opplevd kvalitet på tjenesteproduksjonen i kommunen, og brukernes tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av tjenestetilbudet.

Undersøkelsene tilpasses virksomhetsområdet, men tema som servicenivå, informasjon, brukermedvirkning og helhetlig vurdering av tjenesten er gjennomgående for en stor del av undersøkelsene. Undersøkelsene følges opp i den enkelte virksomhet i ettertid og forbedringstiltak blir utarbeidet.

Følgende brukerundersøkelser og spørreundersøkelser er planlagt gjennomført i 2021, i tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024:

Undersøkelse Gjennomført Planlagt 
Oppvekst og utdanning  
Skole 3, 6 og 9. trinn (foresatte)   3. tertial 2021
Skole 7. og 10. trinn (elever)  3. tertial 2021
Barnehage (foresatte)  3. tertial 2021
SFO 2. trinn (foresatte) Mars 2021 
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud Utgår
Kulturskolen (foresatte) 2. tertial 2021
Helsestasjon og jordmortjenesten  3. tertial 2021
Helse og velferd   
Hjemmesykepleie  April/mai 2021 
Bofellesskap psykisk helse  3. tertial 2021
Bofellesskap UH (beboer)  3. tertial 2021
Sykehjem pårørende  Utsatt til 2022
Bymiljø og utbygging  
VA-tjenester  3. tertial 2021
Idrett  3. tertial 2021
Destinasjons- og nabolagsparker  2021
Andre  
Internbruker  3. tertial 2021
Medarbeiderundersøkelsen   3. tertial 2021
Tabell 9.1 Brukerundersøkelser
Last ned tabelldata (Excel)

9.2 Gjennomførte undersøkelser

SFO 2. trinn

Foreldreundersøkelsen for SFO ble gjennomført i mars 2021. Svarprosenten var 75. Foreldre rapporterer at barna trives på SFO og at personalet bidrar til å skape gode rammer rundt tilbudet. Tre av fire foreldre opplever at det samlede aktivitetstilbudet er godt tilpasset deres barn, mens 13 prosent er mindre fornøyde. Resultatene legges fram for utvalg for oppvekst og utdanning og kommunestyret i forbindelse med den årlige behandlingen av kvalitets- og utviklingsmeldingen.

Hjemmesykepleie

Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 26. april – 09. mai. Samtlige pasienter som mottar pleie i hjemmet, har fått tilsendt spørreskjema som kan besvares på papir eller på nett. Undersøkelsen følger samme mal som i 2016 og rapporten ferdigstilles våren 2021. Nytt fra forrige gjennomføring er at pasienter i Rennesøy og Finnøy deltar.

9.3 Planlagte undersøkelser

Skole 3., 6. og 9. trinn (foresatte)

Undersøkelsen gjennomføres årlig blant alle foreldre med barn på 3., 6. og 9. trinn i grunnskolen i Stavanger. Undersøkelsen gjennomføres ved bruk av Utdanningsdirektoratets digitale løsning. Foreldre gir tilbakemelding på sin oppfatning av elevenes skoletilbud og samarbeidet med skolen. På skolenivå behandles resultatene internt, i FAU og samarbeidsutvalget.  Resultater legges årlig fram i utvalg for oppvekst og utdanning og kommunestyret i forbindelse med behandlingen av kvalitets- og utviklingsmeldingen. Planlegges gjennomført i 3. tertial 2021.

Skole 7. og 10. trinn (elever)

Undersøkelsen er obligatorisk for skolene å gjennomføre på 7. og 10. trinn. Kommunedirektøren oppfordrer skolene til å gjennomføre undersøkelsen blant alle elever på 6.-10.trinn. Undersøkelsen gir elevene anledning til å gi tilbakemelding på sin opplevelse av skolens opplæringstilbud og læringsmiljø. På skolenivå behandles resultatene i alle rådsorganer. Resultater legges årlig fram i utvalg for oppvekst og utdanning og kommunestyret i forbindelse med behandlingen av kvalitets- og utviklingsmeldingen. Planlegges gjennomført i 3. tertial 2021.

Barnehage (foresatte)

Foreldreundersøkelsen er en årlig, landsdekkende undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen kartlegger graden av tilfredshet blant foresatte med barn i barnehage, og planlegges gjennomført i 3. tertial 2021. De samlede resultatene for Foreldreundersøkelsen fra 2020 ble publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider 17. februar, og politisk sak med resultatene i Stavanger ble lagt frem for Utvalg for oppvekst og utdanning 24. mars (sak 24/21).

Kulturskolen

Stavanger kulturskole gjennomfører brukerundersøkelser hvert tredje år for å kartlegge tilfredsheten blant foresatte som har barn som er elever ved skolen. Undersøkelsen blir sendt ut gjennom kvalitetsverktøyet «Insight», som Norsk kulturskuleråd har overtatt ansvaret for etter Conexus. Ny undersøkelse er planlagt gjennomført i mai 2021.

Helsestasjon og jordmortjenesten

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge brukernes tilfredshet med helsestasjonene og jordmortjenesten. Målgruppen for undersøkelsen er alle brukere av helsestasjoner underlagt Stavanger kommune og alle brukere av jordmortjenesten som også tidligere har brukt jordmortjenesten minst én gang tidligere. Undersøkelsen planlegges gjennomført i 3. tertial 2021 som en elektronisk spørreskjemaundersøkelse.

Bofellesskap psykisk helse

Brukerundersøkelsen for bofellesskap psykisk helse gjennomføres blant samtlige bofellesskap. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført i 2012 og 2016. Årets undesøkelse vil følge 2016-undersøkelsen for å gi et godt sammenligningsgrunnlag med tidligere undersøkelser. Planlagt gjennomført 3. tertial 2021.

Bofelleskap utviklingshemmede (beboer)

Stavanger kommune har gjennomført flere pårørendeundersøkelser knyttet til bofelleskapene for mennesker med utviklingshemning, men ikke blant beboerne. Gjennomføringsmetoden for en beboerundersøkelse vil være annerledes enn for en pårørendeundersøkelse. Det vil være aktuelt å se på tilsvarende undersøkelser i andre kommuner samt anbefalinger fra KS. Undersøkelsen skulle i utgangspunktet gjennomføres i 2020, men ble avlyst på kort varsel som følge av skjerpede smittevernregler. Planlegges gjennomført når forholdene tillater dette i 2021.

Idrett

Idrettsundersøkelsen gjennomføres annethvert år og kartlegger tilfredshet blant brukerne av idrettsanleggene i kommunen. Undersøkelsen er rettet mot brukerne av anleggene i kommunen i tillegg til trenere og lagledere. Undersøkelsen skulle i utgangspunktet gjennomføres i 2020, men ble utsatt grunnet koronasituasjonen. Ny undersøkelse er planlagt gjennomført i 3. tertial i 2021 forutsatt at forholdene tillater dette.

VA-tjenester

Brukerundersøkelsen for vann og avløp gjennomføres i tråd med mal fra KS. Undersøkelsen kartlegger graden av abonnenters tilfredshet med hensyn til blant annet vannkvalitet og service. Planlegges gjennomført 3. tertial 2021.

Destinasjons- og nabolagsparker

Park og vei gikk i 2019 bort fra å bruke produktet Parkcheck i forbindelse med disse undersøkelsene. Det vurderes å bruke en form for questback, men dette forutsetter å utvikle spørsmål som passer til relevante forhold og som gir svar på de viktigste spørsmålene knyttet til brukernes opplevelser, ønsker og prioriteringer. Ny undersøkelse er planlagt gjennomført i løpet av  2021.

Medarbeiderundersøkelsen

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor gjennomføres annet hvert år. 10-faktor er et forskningsbasert og utviklingsorientert verktøy som måler 10 viktige innsatsfaktorer som er avgjørende for å oppnå gode resultater og et godt arbeidsmiljø. Årets undersøkelse gjennomføres fra 21. september til 7. oktober.

Internbruker

Internbrukerundersøkelsen gjennomføres for å få et inntrykk av hvordan støttetjenestene (regnskap, lederstøtte, bedriftshelsetjenesten, anskaffelser, økonomistyring, IT, byggforvaltning og park og vei) i Stavanger kommune oppleves blant alle virksomhetsledere, avdelingssjefer, direktører og daglige ledere i kommunale foretak. Undersøkelsen ble sist gjennomført i 2018. En betydelig andel av støttetjenestene har blitt omorganisert med virkning fra 2020. Planlagt gjennomført innen 3. tertial 2021.

9.4 Utsatte og utgåtte undersøkelser

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

Undersøkelsen utgår i forbindelse med avviklingen av ressurssenter for styrket barnehagetilbud fra 1. august. 2021.

Sykehjem pårørende

Brukerundersøkelsen for sykehjem pårørende gjennomføres hvert fjerde år og ble sist gjennomført i 2017. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan de pårørende oppfatter ulike aspekter ved tjenestetilbudet. Undersøkelsen er utsatt til 2022