⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

2 Forslag til vedtak inkludert budsjettendringer

2.2 Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering – investering

NrKostnadsendring/nytt prosjektBudsjettjustering
1Kunst i offentlig rom 8 300
2Sykkelparkering OK23 1 600
3Solborg-prosjektet 1 300
4Mulighetsstudie Stavanger legevakt 2 000
5Bofellesskap Eltarvåg 1 500
6Helsestasjon og jordmortjenesten - inventar og utstyr ifm flytting 2 350
7Kjøp av bolig fra Stavanger utvikling FK 7 800
8Kjøp av bolig, Oppvekst og utdanning 8 500
9Brannsikring risikoutsatte BOR boliger (tidligere rehabiliteringsboliger) 2 000
10Aksjekapitalinnskudd i Marin Energi Testcenter AS (MET) 2 000
 Delsum 37 350
 Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift 
11Minnesmerke for krigsseilerne 246
12Trådløst nett i barnehager og SFO 890
13Trådløst nettverk i sykehjem og bofellesskap 4 060
14Akropolis mulighetsstudie 895
15Regnskap, kundebehandlingsystem og remittering Autopay 450
16Regnskap, robotisering fakturering 300
17Rådhuset, rehabilitering 30 000
18Hundvåg kirke, rehabilitering 10 440
19Tastaveden skole, rehabilitering -60 000
20Kvernevik skole, renovering -15 000
21Vaulen skole, nybygg og utvidelse -17 000
22Madlamark skole, nybygg 10 000
23Madlamark skole, varmtvannsbasseng -13 000
24Madlamark skole, idrettshall -22 000
25Blidensol sykehjem, mulighetsstudie 1 650
26Mosvannparken mulighetsstudie, dagsenger 1 900
27Lervig sykehjem, utstyr og møbler til kommunalt legekontor 2 000
28Finnøy helse- og omsorgssenter, utbygging -10 000
29Ramsvigtunet, utvidelse -18 000
30Kunst i offentlige rom (lekeplasser) 1 500
31Gatelys 2 250
32Sentrum 1 000
33Kunstgressbaner, rehabilitering 1 500
34Trafikksikkerhet 3 350
35Barnehage uteområder 1 000
36Oppgradering av uteområde Hagatoppen 690
37Forprosjekt uteområdet Rådhuset 1 400
38Sykkelstrategi 5 000
39Strømvik barnehage 7 100
40Finnøy helse og omsorgssenter 5 000
41Hinna idrettsanlegg (rekkefølgekrav) 3 000
42Sunde og Kvernevik bydelshus 2 400
43Tou Scene, uteområdet 3 500
44Børehaugen, rekkefølgekrav 3 000
45Nytorget 1 200
46Gang og sykkelvei, Østhusvik- Hanasand 970
47Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien 3 000
48Kannik skole, uteområde 3 390
49Gang og sykkelsti Austre Åmøy 2 500
50Fortau Vikevåg - sykehjem 3 000
51Lys ridestil Sørmarka 1 000
52Tennisbaner Sørmarka 2 250
53Lervig park 3 000
54Skilting ikke landfaste øyer 740
55Prosjekt Friområde 9 500
56Levekårsløft Storhaug 4 300
 Delsum -15 629
 Overføringer mellom drift og investering, tekniske korreksjon 
57Minnesmerke for krigsseilerne 1 000
58Rehabilitering sykehjem 18 000
59Madlamark skole, kostnader til leie av modulbygg -5 550
60Utstyrmidler levkår - Rehabiliteringsseksjonen 430
61Drikkeplasser/fontene og lekepark 700
62Rehabilitering parkanlegg/friområder -500
63Skoler uteområder/Statusrapport skolegårder -100
64Plan for gatetun og miljøgater/Miljø og gatetun -400
65Økt opparbeidelse av friområder -2 000
66Skjødsel av friområder -2 000
67Ballbinge Vestre Åmøy -50
68Lekeplasser Rennesøy/ Løkker, baner, skatebaner og nærmiljø -125
69Utearealer skoler -3 000
70Utearealer skoler Finnøy og Rennesøy -1 500
71Uteområder barnehage -1 125
72Sykkelstrategi -2 250
73Informasjon og kampanjer på sykkel -2 000
74Prosjekt friområde -2 300
75Bruer og kaier -500
 Delsum -3 270
 Sum endring investeringsutgifter 18 451
 Finansiering 
76Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon 3 270
77Overføring mellom drift og investering - digitaliseringsfond til trådløst nett -5 000
78Overføring mellom drift og investering - Triangulum tilskudd fra EU til energisentralen -4 287
79Bruk av ubrukte lånemidler -12 434
 Sum finansiering -18 451
   
 Udekket udisponert0
Tabell 2.1 Forslag til budsjettendring - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Prosjekter med kostnadsendring/nye prosjekt

 1. Kunst i offentlig rom

Kommunestyret har vedtatt at det fra 2021 skal årlig avsettes 1 % fra kommunens samlede investeringsbudsjett (eks. avgifts finansierte investeringer) til finansiering av kunst i offentlige romjf. sak  69/20.  Frem til 2021 har midler til kunstnerisk utsmykning blitt innarbeidet i kostnadsoppstillingen til det enkelte prosjekt. Det vil bli en overgangsordning hvor prosjekter som allerede har avsatt midler vil gjennomføres etter gammel ordning, mens for nye prosjekter vil midler tas fra prosjektet som opprettes nå.  

Kommunedirektøren foreslår at det avsettes et beløp på kr 8,3 mill. til formålet. Beløpet tilsvarer 1 % av investeringsbudsjettet i 2021 sett bort fra investeringer på VAR-området og byggeprosjekter som allerede har midler til kunstnerisk utsmykning i prosjektets kostnadsoppstilling. Midler til kommende år vil beregnes og innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2022-2025. 

 1. Sykkelparkering OK23

Det er bevilget kr 9 mill. til sykkelparkering, men forventet kostnad utgjør kr 10,6 mill. Merkostnaden på kr 1,6 mill. skyldes økte kostnader til brannbeskyttelse av gamle rør og kanaler i tilstøtende areal som ikke var i henhold til dagens krav, overflatebehandling av vegger i grensen mellom nytt og gammelt, økte kostnader til intern arkitekt og prosjektledelse og foreslås tilleggsbevilget. 

 1. Solborg-prosjektet

Prosjektet har en vedtatt ramme på kr 60 mill. Oppdatert anslag på prosjektkostnadene utgjør kr 61,3 mill. inkl. tomtekostnader. Differansen på kr 1,3 mill. foreslås tilleggsbevilget inneværende år.

 1. Mulighetsstudie Stavanger legevakt

Sak som omhandler valg av plassering av ny legevakt legges frem i utvalg for miljø- og utbygging i juni. Ved endelig vedtak i formannskapet i august vil prosjektet gå inn i neste fase med utvikling av en løsning på tomten som vil lede til et prosjektforslag som kan innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2023-2026. For å sikre fremdrift i prosjektet foreslås det å avsette kr 2 mill. for å fortsette arbeidet i 2021 etter at plassering er vedtatt.  

 1. Bofellesskap Eltarvåg

Prosjektet ble overtatt fra Rennesøy kommune ved kommunesammenslåingen, og er nå i siste fase for å søke ferdigattest og avslutte prosjektet med et endelig sluttregnskap. Prosjektet har flere utestående forhold i bygget og utendørsområdet som må rettes opp i henhold til overtagelsesprotokollen. Videre er det tilkommet nye krav til prosjektet fra Stavanger kommune som ikke krevdes av Rennesøy kommune. For å ferdigstille prosjektet foreslås å bevilge kr 1,5 mill. til formålet. 

 1. Helsestasjon og skolehelsetjenesten – inventar og utstyr

Jordmortjenesten og familiesenteret har i 2021 flyttet inn i nye lokaler. I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det bevilget kr 1 mill. til Prosjekt 3744043 Finnøy helsestasjon, inventar og utstyr jordmortjenesten. Tiltaket var ment å dekke utgifter til inventar og utstyr i forbindelse med jordmortjenestens flytting til Klubbgaten 5, ikke Finnøy helsestasjon. Det vil foretas en navneendring på dette prosjektet for å rette opp denne inkurien. 

Det er behov før økt bevilgning til jordmortjenesten for å dekke kostnader til AV- utstyr og installasjon av trådløst nett. I tillegg har helsestasjonens familiesenter behov for midler til inventar og utstyr knyttet til flyttekostnader ved innflytting i Mediegården. Kommunedirektøren foreslår at det innarbeides kr 2,35 mill. for å dekke disse kostnadene.

 1. Kjøp av bolig fra Stavanger utvikling KF

Det foreslås å avsette kr 7,8 mill. til kjøp av en bolig. Boligen eies av Stavanger utvikling KF og skal selges i år. Det er helse og velferd som disponerer boligen i dag og har meldt behov for videre disponering av denne.

 1. Kjøp av bolig, oppvekst og utdanning

Det foreslås av avsette kr 8,5 mill. til kjøp av bolig. Oppvekst og utdanning, barneverntjenesten leier boligen i dag til en månedskostnad på kr 20 000 eksklusiv strøm og renhold. Boligen er tilrettelagt for brukergruppen som er en del av kommunes lovpålagte oppgaver. Boligeier ønsker å selge boligen og om kommunen ikke kjøper den, må man finne et annet egnet hus til formålet.

 1. Brannsikring risikoutsatte boliger (tidligere rehabiliteringsboliger)

En del av boligmassen imøtekommer ikke alle lov- og forskriftspålagte krav knyttet til brannsikkerhet – og etter oppfordring fra brannvesenet er det behov for utbedringer. I inneværende år vil det primært være behov for en del utbedringsarbeid, og det foreslås at det avsettes kr 2 mill. i år til formålet. Kommunedirektøren foreslår at resterende behov innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2022-2025. 

 1. Aksjekapitalinnskudd i Marin Energi Testcenter AS (MET)

Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 2 mill. til et mulig kjøp av aksjer i Marin Energi Testsenter AS i henhold til vedtak i sak 30/21 behandlet av kommunalutvalget 16. mars 2021.

Med bakgrunn i strategien om å få en ledende posisjon for regionen innen flytende havvind, vil et eierskap i selskapet gi større muligheter til å påvirke satsingen i ønsket retning for Stavanger kommune.

Budsjettjusteringer som følge av prosjektets finansielle fremdrift

Budsjettjusteringene i linje 11-56 foreslås som følge av prosjektenes forbruk, forskyvinger, endret fremdrift og endret tidspunkt for oppgjør knyttet til vedtatte prosjekter. Budsjettjusteringene som foreslås for prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reel kostnadsendring for kommunen, og er kun en finansiell tilpasning til prosjektenes fremdrift.

Overføringer mellom drift og investering

 1. Minnesmerke for krigsseilerne

Planlagte aktiviteter på prosjektet er av investeringsmessig karakter. Det foreslås en overføring av kr 1 mill. fra drift til investering.

 1. Rehabilitering sykehjem

Planlagte tiltak regnes som påkostning og tilhører investering. Det foreslås å overføre kr 18 mill. fra vedlikeholdsbudsjettet til investeringsbudsjettet. Tiltakene er primært fasaderehabilitering på Vågedalen Sykehjem, sprinkleranlegg på Lagård dag og natt, samt heis på Hillevåg arbeidsgård.

 1. Madlamark skole, kostnader til leie av modulbygg

Kostnader til leie av modulbygg i byggeperioden for Madlamark skole regnes som en driftskostnad og det foreslås derfor å flytte årets leiekostnader på kr 5,55 mill. fra investering til drift.

 1. Utstyrsmidler levekår – rehabiliteringsseksjonen

Hos sentrale midler levekår ligger det utstyrsmidler som årlig fordeles ut til virksomheter innen helse og velferd. I 2021 skal rehabiliteringsseksjonen motta kr 430 000 fra disse midlene. Dette skal brukes til inventar i forbindelse med rehabilitering av Lagård dag og natt-losji. Innkjøpene er av en slik art at det ansees som en investering. Kommunedirektøren foreslår derfor en overføring fra drift til investering.    

 1. Drikkeplasser/fontene og lekepark

Avsatte midler til drikkeplasser/fontener dekkes av midler fra klima- og miljøfondet. Planlagte oppgaver er av investeringsmessig karakter og midlene foreslås overført fra drift til investering.

 1. Rehabilitering parkanlegg/friområder

Årsprogrammet til park og vei (investeringsdelen) inneholder flere prosjekter med planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet. Det foreslås å omdisponere kr 1 mill. til drift.

 1. Skoler uteområder/Statusrapport skolegårder

Prosjektet har utgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet. Det foreslås å omdisponere kr 0,1 mill. til drift.

 1. Plan for gatetun og miljøgater/Miljø og gatetun

Prosjektet har utgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet. Det foreslås å omdisponere kr 0,4 mill. til drift.

 1. Økt opparbeidelse av friområder

Det foreslås å overføre kr 2 mill. fra investerings- til driftsbudsjettet, i tråd med vedtak i sak 39/21 Handlingsprogram investeringer – Park og vei 2021 behandlet i utvalg for miljø og utbygging 10. mars 2021.  

 1. Skjøtsel av friområder

Det foreslås å overføre kr 4 mill. fra investerings- til driftsbudsjettet, i tråd med vedtak i sak 39/21 Handlingsprogram investeringer – Park og vei 2021 behandlet i utvalg for miljø og utbygging 10. mars 2021.  

 1. Ballbinge Vestre Åmøy

Vestre Åmøy velforening har fått tilsagn om spillemidler ved realisering av en ballbinge. Realiseringen forutsetter en kommunal medfinansiering på totalt kr 0,3 mill.  Jamfør prosjektets fremdrift, foreslås det å overføre kr 50 000 til driftsbudsjettet for å utbetale som tilskudd til Vestre Åmøy velforening. 

 1. Lekeplasser Rennesøy/ Løkker, baner, skatebaner og nærmiljø

Det foreslås overført kr 0,125 fra investerings- til driftsbudsjett. Planlagte aktiviteter er av driftsmessig karakter. 

 1. Utearealer skoler

Det er i 2021 avsatt kr 9,2 mill. til strakstiltak i uteområder i skolegårder. Deler av arbeidet er av driftsmessig karakter og det foreslås derfor å overføre kr 3 mill. til driftsbudsjettet.   

 1. Utearealer skoler Finnøy og Rennesøy

Deler av tiltakets planlagte aktiviteter er av driftsmessig karakter så det foreslås å overføre kr 1,5 mill. fra investering til drift. 

 1. Uteområder barnehage

Deler av prosjektets planlagte aktiviteter er av driftsmessig karakter så det foreslås å overføre kr 1,125 mill. fra investering til drift.

 1. Sykkelstrategi

Det foreslås å overføre kr 2,25 mill. fra investering til drift. Midlene vil gå til lønn for stillinger finansiert over investering, men som hører hjemme i drift.  

 1. Informasjon og kampanjer på sykkel

Planlagte oppgaver knyttet til informasjon og kampanjer på sykkel er av driftsmessig karakter. Det foreslås derfor å overføre kr 2 mill. fra investering til drift for å dekke disse kostnadene.

 1. Prosjekt friområde

Det foreslås å overføre kr 2,3 mill. fra investering til drift. Midlene vil gå til lønn til 3 stillinger som er finansiert over investering, men hører hjemme i driftsregnskapet. 

 1. Bruer og kaier

Enkelte planlagte oppgaver er av driftsmessig karakter og det foreslås derfor å overføre kr 0,5 mill. fra investering til drift.

Finansiering

 1. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon

Grunnet tekniske justeringer mellom drift og investering foreslås overføringen til investeringer å reduseres med kr 3,27 mill. 

 1. Overføring mellom drift og investering, digitaliseringsfond til trådløst nett

Framdriften til prosjekt 3844105 Trådløst nett i sykehjem og bofellesskap er raskere enn forutsatt og kr 5 mill. av planlagte midler i 2022 framskyndes til 2020 med tilsvarende forskuttering fra digitaliseringsfondet og overføring fra drift til investering i henhold til gjeldende regnskapsregler. Beløpet for 2022 vil bli tilsvarende redusert ved rullering av Handlings- og økonomiplan 2022-2025. 

 1. Overføring mellom drift og investering, Triangulum tilskudd fra EU til energisentralen

Varmesentralen i OK19 er delvis finansiert av øremerkede EU-midler. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 4,298 mill. av disse midlene fra drift til investering i forbindelse med sluttoppgjøret av investeringsprosjektet. 

 1. Bruk av ubrukte lånemidler

Korrigert for overføringer fra drift vil finansieringsbehov for foreslåtte budsjettendringer bli kr 12 mill. som kommunedirektøren foreslår å finansiere ved å disponere ubrukte lånemidler. Det innebærer ingen endring i vedtatt låneopptak for 2021.