⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 12. august

12. Avslutning

Det totale kostnadsbildet for Stavanger kommune i forbindelse med koronasituasjonen er fremdeles preget av stor usikkerhet, særlig med tanke på krisens varighet, omfang av ny smitteøkning etter sommerferien, tiltakenes omfang og mulige langtidseffekter. Selv om smittespredningen nå er sterkt redusert sammenlignet med situasjonen i starten av epidemien, og arbeidsledigheten ser ut til å ha stabilisert seg rundt 5 %, er omfanget og varigheten av krisen høyst usikker i lokalsamfunnet så vel som nasjonalt og internasjonalt.

Oppdaterte anslag for året viser at merkostnadene og mindreinntektene innenfor tjenestene kan bli om lag kr 247 mill., avhengig av varighet. Skatteanslaget er marginalt oppjustert fra forrige koronarapportering. Alternativet med et mer markant utfall (høy alternativet) er fortsatt et mulig utfall.

Oppsummert innebærer dette at den økonomiske effekten av koronasituasjonen utgjør anslagsvis om lag kr 425 mill. for Stavanger kommune i 2020.

Økonomiske konsekvenser (mill. kroner)Årsprognoser  
 Helårseffekt  
Merutgifter og mindreinntekter på tjenesterområdene247  
Finans19  
Skatteinntekter158  
Sum økonomisk effekt - Stavanger425  
    
Finansiering fra Staten-208  
Finansiering lokalt-130  
    
Nettosum87  
Tabell 12.1 – Oversikt økonomiske konsekvenser for Stavanger kommune
Last ned tabelldata (Excel)

Staten dekker over halvparten av finansieringsbehovet gjennom økt rammetilskudd og skjønnstilskudd, samt redusert arbeidsgiveravgift, som en del av krisepakkene i forbindelse med koronasituasjonen. I tillegg legger staten til grunn en lavere lønnsvekst. Lønnsreserven til å dekke årets oppgjør i Stavanger er tilsvarende redusert.

Om lag kr 80-90 mill. av koronakostnadene er ikke finansiert opp og må vurderes på nytt i forbindelse med kommende tertialrapportering.

Kommunedirektøren følger utviklingen tett og vil komme tilbake til nærmere vurderinger og behov for styrking av budsjettrammene for 2020 i kommende tertialrapportering. Antatte effekter av korona vil også bli en del av utarbeidelsen av Handlings- og økonomiplan 2021- 2024.

 

Per Kristian Vareide

kommunedirektør