⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 12. august

4. Merkostnader og mindreinntekter innenfor tjenestene

Nedenfor følger en kort omtale av ulike tiltak som er igangsatt og som vil ha økonomiske konsekvenser. Noen av tiltakene er avsluttet, som inntektsbortfall barnehage/SFO.

Merutgifter / mindreinntekter

Grove anslag på merutgifter og mindreinntekter innenfor kommunens tjenester er samlet om lag kr 247 mill.

Helse- og omsorgstjenester

Endring fra sist rapport er i all hovedsak varigheten hvor kostnadsberegningen nå viser årseffekten. Smitteutviklingen har gjort at kostnadsberegningen av tiltak innenfor helse- og omsorgstjenestene er oppjustert betydelig siden sist rapport. Luftveislegevakten er økt med kr 20 mill., samt samlet økning knyttet til koronatelt, smittevernsutstyr og luftveislegekontor på kr 31 mill.

Inkludert i anslaget er også forventede merutgifter ved opprettelse av 170 ekstra korttidsplasser på kr 12 mill. Per dags dato er ikke disse plassene tatt i bruk, og bruken vil avhenge av smittespredningen.

Det er imidlertid ikke lagt til ytterligere tiltak som igangsettes ved en økning av antall smittetilfeller.

Sosialhjelpsutgifter

Sosialhjelpsutgiftene er nedjustert med kr 10 mill. fra forrige rapportering da anslaget lå noe høyt. Det antas at effekten vil ses tydeligere utover høsten. Sosialhjelpen følges nøye inn mot 2. tertial.

Barnas sommer

Barnas sommer gjelder ulike tilbud om aktiviteter for barn og unge i sommer, anslått til kr 7 mill. i første tertial.

Andre kostnader

Helårseffekten av andre kostnader øker med om lag kr 13 mill. fra sist rapportering. Dette skyldes i all hovedsak at inntekten fra staten tilhørende kemneren er flyttet til tabellen over statlige tildelinger.

Barnehage og sfo inntektsbortfall

Inntektsbortfallet for barnehager og SFO er reelt og utgjør kr 40 mill.  for perioden 13.03 – 19.04.

Kultur og idrett inntektsbortfall

Hovedpostene her er inntektsbortfall ved stengte svømmehaller på kr 7 mill., reduserte leieinntekter på kr 6,8 mill., Stavanger konserthus og folkehallene kr 7,1 mill.

Andre tjenester

Her inngår flere elementer som tidligere er rapportert. De største postene her er inntektsbortfall parkering med kr 12 mill. og for Stavanger regionen havn IKS med kr 7,4 mill.

Andre økonomiske momenter

Effekter sykefravær

Både korttidsfravær og langtidsfravær for ansatte i Stavanger kommune fikk en liten topp i mars, da korona pandemien traff. I etterkant har korttidsfraværet generelt i kommunen gått ned og ligger nå på et lavere nivå enn før korona. Langtidsfraværet har gått noe opp i perioden. Sykefraværet fremover vil være vanskelig å forutse. I mars ble skoler og barnehager stengt, og ansatte som hadde mulighet satt på hjemmekontor.

Merutgifter i forbindelse med korona-relatert fravær er fremdeles usikre. I perioden 20. februar og frem til 30. april er det rapportert inn 6 662 karantenedager blant ansatte i Stavanger kommune, og av disse er det bare ca. 30 % av tilfellene der de ansatte hadde mulighet for å utføre arbeid hjemmefra. Per dags dato har ikke kommunedirektøren oversikt over hvor mange av fraværsdagene som er dekket med vikar. Gitt at alle dager der ansatte satt i karantene uten mulighet for å jobbe hjemmefra ble dekket inn med vikar, vil Stavanger kommune ha en estimert merkostnad kr 12,7 mill. Med en dekningsgrad på 60 %, vil Stavanger kommune ha en estimert merkostnad på kr 7,6 mill. I perioden etter april har fraværet blitt normalt igjen og har ikke gitt kommunen noen forventet økt merkostnad som følge av korona. Dette kan endres hvis vi får smittetopp etter sommeren.