⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 12. august

8. Kommunal finansiering

Ved behandlingen av første tertial i år ble det foretatt enkelte grep for å sikre finansiering av særlig de sikre koronarelaterte kostnadene og inntektstapene i Stavanger, utover den statlige, kjente finansieringen:

Redusert kurs og reisevirksomhet

Det ble i første tertial vedtatt en innsparing på kr 24 mill. i driften utfra redusert kurs- og reisevirksomhet i år. Beløpets størrelse tilsvarer om lag et halvt års effekt for kommunens ansatte og folkevalgte. Digitale kurs og møter forventes framover.

Lavere lønnsvekst

Det er stor usikkerhet knyttet til årets lønnsoppgjør, og lønnsforhandlingene er utsatt til over sommeren. En lavere lønnsvekst vil medføre besparelser i kommunens utgifter, og samtidig medføre lavere skatteinntekter både i 2020 og i årene framover. I tråd med statlige signaler ble kommunens lønnsreserve redusert med kr 105 mill. i første tertial. Kommunedirektøren følger utviklingen nøye og vil komme tilbake med nye vurderinger ved behandling av andre tertial. Lavere lønnsvekst er ikke direkte innarbeidet i talloppstillingen over koronakostnader og finansiering (tabell 3.1).

Generell finansiering og avsetning på disposisjonsfond til korona

En liten andel av den reduserte lønnsreserven ble brukt til å finansiere koronarelaterte kostnader i første tertial. Resterende ble i all hovedsak satt av på disposisjonsfond for å avvente situasjonen nærmere til andre tertial.

Netto ikke-finansierte kostnader etter dette er dermed om lag kr 87 mill.

I korona-anslaget inngår både sikre og usikre elementer, blant annet estimater på beredskapstiltak som forhåpentlig ikke må gjennomføres fullt ut, økt sosialhjelp og redusert skatteinngang. Det vil være naturlig å avvente nærmere utvikling og status per andre tertial før prioritering av midler foretas til disse formålene.