⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 12. august

9. Investeringer og vedlikeholdstilskudd

Pågående investeringsprosjekter går i hovedsak som normalt til tross for nye SHA-planer (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) og nytt smittevernregime på alle byggeplasser.

Vedlikeholdstilskudd for 2020 til arbeid og aktivitet i bygg- og anleggsbransjen

Stavanger kommune har mottatt kr 67,5 mill. som er øremerket til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg, anlegg og veier. Formålet med tilskuddet er å bidra til økt aktivitet i bygg- og anleggsbransjen, og dessuten å hente inn noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunene.

Tilskuddet skal gå til kjøp av tjenester, og kan ikke bli brukt på prosjekter som blir utført av kommunens egne etater eller av kommunale foretak.  Midlene skal brukes til prosjekter og tiltak som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekter i årsbudsjett for 2020. Prosjektene må være satt i gang i løpet av 2020 og ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt satt i gang i 2020, må betales tilbake.

Fordeling av tiltakspakken ble behandlet i utvalg for miljø og utbygging sak 95/20 den 17. juni 2020.

Fordeling av mottatt vedlikeholdstilskuddBeløp  
Vedlikehold / rehablilitering av kommunale boliger 20 000   
Vedlikehold / rehablilitering av formålsbygg 20 000   
Rehabilitering av Mostun 10 000   
Kunstgress, Kvernevik 6 000   
Reasfaltering 4 000   
Rehabilitering av bruer og kaier 5 000   
Rehabilitering av turstier 1 500   
Sveitservilla Lagårdsveien 1 000   
Sum (tusen kr) 67 500   
Tabell 9.1 Fordeling av mottatt vedlikeholdstilskudd
Last ned tabelldata (Excel)

Vedlikeholdstilskuddet vil benyttes til prosjekter både i drift og investeringsbudsjettet. Vedlikehold av kommunale boliger gjennomføres av Stavanger boligbygg KF og rehabilitering av sveitservilla Lagårdsveien av Stavanger Utvikling KF.