⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 12. august

7. Statlig finansiering

Stortinget har vedtatt en rekke økonomiske tiltak som retter seg til mot bedrifter generelt, herunder også kommunene. Mye av dette kom som strakstiltak i første og andre fase av krisen og har blitt omtalt i tidligere koronarapporteringer og senest i Tertialrapporten per 30. april 2020.

I juni vedtok Stortinget også noen nye tiltak i fase tre for å motvirke lavkonjunktur. Tildelingen til kommunene er endret med bakgrunn i dette. Endringene vil bli foreslått budsjettjustert i kommende tertialrapportering og utgjør kr 22,0 mill. Oversikten følger av tabell 7.1.

Statlige tildelinger til kommunen grunnet koronasituasjonen(mill. Kr)  
Sum tildelinger innarbeidet i 1. tertial140,3  
Tildelinger i etterkant av behandling av 1. tertial   
Økt rammetilskudd - korona - helsestasjon / sårbare barn og unge3,5  
Økt rammetilskudd - kompensasjon redusert formues- og inntektsskatt (grunnet endr. Verdsettelse)15,70  
Ekstra skjønn - kompensasjon koronapandemi2,80  
    
Sum tildelt fra staten per juli 2020 (*)162,30  
*Herav endringer i rammetilskudd som vil bli innareidet ved 2. tertial22,00  
Anslag andre finansieringstilak fra staten   
Redusert arbeidsgiveravgift med 4 prosentpoeng40  
Redusert arbeidsgiveravgift for syke- og omsorgspenger5,5  
    
Sum samlet statlig finansiering207,8  
Tabell 7.1 Oversikt statlige finansieringstiltak med effekt for Stavanger kommune
Last ned tabelldata (Excel)

Mer info om tildelinger vedtatt etter behandling av 1. tertial:
Økt rammetilskudd for å øke tilgjengelighet i helsestasjon- og skolehelsetjenesten og til aktivitetstiltak for barn og unge med store behov ble foreslått og vedtatt som del av revidert nasjonalbudsjett 2020. Den særskilte tildelingen per kommune ble først kjent i etterkant.
Økt rammetilskudd for å kompensere for skatteendringer rundt verdsettelse antas å gå i null for Stavanger kommune (tapte skatteinntekter oppveies av økt rammetilskudd i 2020). I tillegg ble Stavanger kommune rett før sommeren tildelt kr 2,8 mill. i ytterligere skjønnsmidler fra Fylkesmannen.

Mer info om andre finansieringstiltak fra staten:
Utsatte innsendelses- og behandlingsfrister gjør at Nav vil behandle søknader om redusert arbeidsgiveravgift, samt redusert arbeidsgiverperiode for syke- og omsorgspenger utover høsthalvåret. Beløpsstørrelsene er anslått til henholdsvis kr 40 mill. og kr 5,5, mill. for Stavanger kommune og er foreløpig uendret fra tidligere rapporteringer. Finansieringen legges sentralt for å dekke merkostnader i driften grunnet korona.

Samlet anslag over statlig finansiering til Stavanger kommune utgjør kr 207,8 mill.

I tillegg kommer statlige bevilgninger til kommunesektoren i form av øremerkede tilskudd. Eksempelvis tilskudd til flom- og skredforebygging (Digi Rogaland har fått kr 1 mill. til et pilotprosjekt), klimatiltak og klimatilpassing, samt «vedlikeholdstilskudd» (se omtale under kapittel 9). Denne type bevilgninger er ikke tatt med i oversikten da tilsvarende kostnader heller ikke er innlemmet. (Kostnadene oppstår ikke på bakgrunn i koronasituasjonen til kommunen, men på bakgrunn av tilskudd for å skape aktivitet i lokalsamfunnet.)