⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 12. august

3. Varighet og omfang

Langtidseffektene av koronakrisen og tiltakene er vanskelig å forutse. En rekke forutsetninger er tatt og enkelte anslag er av overordnet nivå. Avklarte tiltaksomfang er beregnet konkret. Det er utarbeidet kalkyler for kostnader og inntektsbortfall ut året.

 Økonomiske konsekvenser (mill. kroner)Årsprognoser 
  Helårseffekt 
 Merutgifter og mindreinntekter  
 Helse og omsorgstjenester104 
 Sosialhjelp26 
 Barnas sommer7 
 Andre kostnader19 
 Region Stavanger2 
 Barnehage og SFO, inntektsbortfall41 
 Kultur og idrett, inntektsbortfall20 
 Andre tjenester, inntektsbortfall28 
 Sum tjenester247 
    
 Finans19 
 Skatteinntekter158 
    
 Sum økonomisk bruttoeffekt - Stavanger425 
    
 Finansiering via statlige krisepakker  
 Arbeidsgiveravgift, redusert sats-40 
 Syke- og omsorgspenger-6 
 Skjønnstilskudd-8 
 Rammetilskudd-155 
 Sum finansiering fra staten-208 
    
 Nettosum etter statlig finansiering217 
    
 Kummunale finansieringsgrep  
 Kurs og reiser-24 
 Generell finansiering første tertial-11 
 Avsetning til disposisjonsfond / rest besparelse lavere lønnsvekst-95 
 Sum finansiering lokalt-130 
 Nettosum87 
FSK-2708-Tabell 3.1 Anslag økonomiske konsekvenser for Stavanger kommune
Last ned tabelldata (Excel)