⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 12. august

5. Finans

Koronapandemien førte til et kraftig tilbakeslag for norsk økonomi. Norges Bank (NB) reduserte derfor styringsrenten den 13. og 20. mars med henholdsvis 0,5 og 0,75 prosentpoeng. Styringsrenten var etter dette på 0,25 %. NB besluttet videre den 07. mai å redusere styringsrenten til et historisk lavt nivå på 0 %. NB valgte den 18. juni å holde styringsrenten uendret på 0 %. Siden rentemøtet i mai har aktiviteten i norsk økonomi tatt seg opp raskere enn forventet. Aktiviteten er likevel betydelig lavere enn ved inngangen til året, og det er stor usikkerhet om den videre gjeninnhentingen i økonomien. Prognosen for styringsrenten innebærer en rente på dagens nivå de neste par årene. Deretter øker renten gradvis etter hvert som forholdene i økonomien normaliseres.

Renteutviklingen er av stor betydning for kommunens netto kapitalkostnader. En redusert pengemarkedsrente vil gi reduserte renteutgifter for investeringslån. Kommunen har imidlertid en fastrenteandel på om lag 2/3 som bidrar til å redusere effekten av renteendringer. En redusert pengemarkedsrente vil samtidig gi økte renteutgifter fra rentebytteavtaler og reduserte rente-inntekter fra konserninterne utlån til kommunale foretak (KF), ansvarlig lån i Lyse AS og statlige rentekompensasjonsordninger. En lavere pengemarkedsrente og svekket likviditet vil også bidra til reduserte renteinntekter fra konsernkonto. Pengemarkedsrenten er i skrivende stund på om lag 0,30 %. Kommunedirektøren vil utarbeide en oppdatert prognose for netto kapitalkostnader i forbindelse med rapporteringen per 31. august 2020.

Det forventes at tap knyttet til finansforvaltningen er under saldo på kommunens bufferfond, som er etablert for å håndtere slike tap. Kommunedirektøren vil i forbindelse med rapporteringen per 31. august 2020 gi en oppdatert status og prognose for realiserte og urealiserte tap. Kommunedirektøren har foretatt en gjennomgang av kommunens garantiforpliktelser for å identifisere om det er økt risiko for at garantiene må innfris. Kommunedirektøren har ikke registrert vesentlige endringer i risiko siden forrige rapportering.

Det er ikke inntruffet forhold som vil endre på tidligere prognoser om en tilfredsstillende likviditet i 2020. En oppdatert likviditetsprognose blir utarbeidet basert på tertialrapporten per 31. august 2020.