⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 12. august

6. Frie inntekter

Med bakgrunn i regjeringens anslag i revidert nasjonalbudsjett 2020 er de lokale skatteinntektene til Stavanger nedjustert med kr 143 mill. Dette tilsvarer laveste alternativ som er skissert i tidligere koronaprognoser (og hvor høyeste alternativ utgjorde om lag kr 300 mill. i reduserte skatteinntekter). Stortingets grep i juni rundt verdsettelsesrabatter vil redusere skatteinngangen i Stavanger med ytterligere kr 16 mill. i 2020. Regjeringen vil legge fram nye skatteprognoser for 2020 i sitt forslag til statsbudsjett 2021 primo oktober.

Regjeringen foreslår 13. august å utvide permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november for å motvirke unødvendige oppsigelser.  Det vil bli lagt fram en proposisjon til Stortinget med forslag til budsjettvedtak for 2020. Endringen vil også påvirke skatteprognosene til kommunesektoren.

Fortsatt rår det betydelig usikkerhet rundt varigheten av koronakrisen, fallet i oljepris og hvorvidt finansmarkedene tar seg opp igjen mot nyttår. Næringslivet i vår region antas å være adskillig sterkere knyttet til oljeprisutviklingen. Det ble i vår varslet omstillinger, nedbemanninger og redusert investeringsnivå grunnet det sterke prisfallet. Sommerens prisstabilisering på noe høyere nivåer trekker i mer positiv retning. Konsekvensene for næringslivet i vår region og følgelig for sysselsettingen av kommunens innbyggere kan bli betydelige. Arbeidsledigheten i Stavanger ligger fortsatt over landsgjennomsnittet. I tillegg vil varigheten av strenge smitteverntiltak og bedriftenes evne til å overleve en slik krise økonomisk over tid, også når aktiviteten tar seg gradvis opp igjen, være avgjørende for utviklingen i kommunens skatteinntekter.

Nye prognoser, inklusiv eventuelle effekter for kommunens skatteutjevning, kommer i neste tertialrapport.