⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 12. august

1. Innledning

I tertialrapporten per 30.04.2020 ble koronasituasjonen grundig omtalt (jf. Kapittel 6). Denne rapporten gir en kort oppdatert orientering over de økonomiske effektene som koronasituasjonen medfører – eller kan se ut til å gi – Stavanger kommune i 2020, basert på informasjon som foreligger i skrivende stund.

Den gradvise normaliseringen av samfunnet har fortsatt gjennom sommeren. Åpning for økt mobilitet både innenlands og mellom «grønne land» har medført at det etter sommeren har vært en liten økning i smittetilfeller nasjonalt med meget lokale utbrudd, spesielt på Østlandet. Myndighetene strammet fredag 7. august noe inn på mobiliteten i samfunnet og framhevet tiltak for å hindre smittespredning.

Etter noen forholdsvis rolige måneder har antall smittetilfeller i Rogaland og i Stavanger økt noe i første uke av august, men fortsatt er smittespredningen lav i vår region. I Stavanger ble fem nye smittetilfeller bekreftet 6. august. Kommunens strategiske beredskapsledelse er operativ og jobber med å håndtere og forebygge økt smittespredning. Det samme gjør UiS nå ved oppstarten av et nytt studieår.

De økonomiske effektene for Stavanger kommune avhenger av pandemiens varighet og utviklingen av smittetilfeller framover. En del er fortsatt uavklart og avhenger av utviklingen utover høsten.  Tilpasninger og omprioritering er nødvendig. Kommunens ansatte har vist omstillingsevne og nye løsninger er funnet i tjenesteutføringen – innenfor mulige rammer og digitale løsninger. Samtidig har mye annen aktivitet vært midlertidig redusert.

I tertialrapporten per 30.04.2020 ble budsjettrammene for virksomhetene (lenke) betydelig justert.

Kommunedirektøren følger utviklingen tett og vil gjøre nærmere analyser og prognoser i tertialrapporteringen per 31.08.2020.

Antatte effekter på lengre sikt vil, så langt det er mulig, bli vurdert i prosessen med utarbeidelse av Handlings- og økonomiplan 2021- 2024.