⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 22. april

1. Innledning

I denne rapporten gis en oppdatert orientering over de økonomiske effektene som koronasituasjonen medfører – eller kan se ut til å gi – Stavanger kommune i 2020.

De sterke tiltakene som ble iverksatt over hele landet ser ut til å ha hatt ønsket effekt. Planlagte tiltak har blitt foreløpig nedskalert og vi går mot en gradvis normalisering av samfunnet.

De økonomiske effektene for Stavanger kommune avhenger av pandemiens varighet og mye er fortsatt uavklart. Tilpasninger og omprioritering er nødvendig, allerede i 2020. Kommunens ansatte har vist omstillingsevne og nye løsninger er funnet i tjenesteutføringen – innenfor mulige rammer og digitale løsninger. Samtidig er mye annen aktivitet midlertidig redusert. Dette kan skape nye mulighetsrom med tilsvarende klare prioriteringer framover.

Kommunedirektøren følger utviklingen tett og vil komme tilbake til nærmere vurderinger og behov for styrking av budsjettrammene for 2020 i tertialrapportene, herunder foreslå omprioriteringer. Antatte effekter på lengre sikt vil, så langt det er mulig, bli vurdert i prosessen med utarbeidelse av Handlings- og økonomiplan 2021- 2024.