⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 22. april

7. Investeringer

Pågående investeringsprosjekter går i hovedsak som normalt til tross for nye SHA-planer (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) og nytt smittevernregime på alle byggeplasser. Det jobbes med å framskynde vedlikeholdsprosjekter, og for å identifisere øvrige oppgaver som eventuelt kan framskyndes, for å bidra til å øke aktiviteten og sysselsettingen i næringslivet under koronakrisen.

Prosjekter som enklest kan framskyndes raskt, er rehabiliteringsprosjekter på bygg og veier. Det er dessuten et stort etterslep på vedlikehold av kommunale kaier.

Stortinget har anmodet regjeringen om å legge frem en aktivitetsfremmende tiltakspakke1. Kommunedirektøren vil komme tilbake med mer informasjon når utkast til modell og tydeligere styringssignaler foreligger.

Aktuelle tiltak for en aktivitetspakke i Stavanger er av følgende størrelsesorden:

Dette er prosjekter som ikke er finansiert i gjeldende handlings- og økonomiplan. Motkonjunkturtiltakene fremkommer som vedlegg til Sak 44/20 Korona-relaterte tiltak overfor næringslivet som ble behandlet i kommuneutvalget 21. april. Ytterligere politisk forankring av innspillet vil bli ivaretatt når innretningen av pakken er besluttet sentralt.

Kommunedirektøren vil påpeke at investeringsnivået for kommunen i perioden 2020-2023 er høyt med kr 6,6 mrd. inklusiv kommunale foretak2. Samtidig er egenfinansieringen lav og gjeldsgraden øker betydelig i perioden. Kommunedirektøren vurderer investeringsnivået som høyt i forhold til hva kommunen kan bære på lang sikt og er derfor avventende med å øke investeringsnivået ytterligere uten finansiering fra statlige myndigheter.