⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 22. april

5. Finans

Norges Bank besluttet i mars å redusere styringsrenten med 0,75 prosentenheter til 0,25 %. Pengemarkedspåslaget og kredittmarginer økte samtidig vesentlig. Dette bidrog til å begrense effekten av en redusert styringsrente. Kredittmarginene er imidlertid redusert noe i løpet av april. Norges Bank vil offentliggjøre neste rentebeslutning og gi en oppdatert prognose for norsk økonomi den 7. mai. Kommunedirektøren vil på bakgrunn av dette utarbeide en oppdatert prognose for eksterne finanstransaksjoner i forbindelse med rapporteringen per 30. april 2020.

Kommunens langsiktige finansielle aktiva på om lag kr 600 mill. er per april 2020 i all hovedsak plassert i obligasjoner. I forrige rapport ble det estimert et mulig realisert tap knyttet til langsiktige finansielle aktiva på kr 10 mill. I tillegg vil kursendringer trolig resultere i et urealisert tap. Forventede tap er imidlertid per april godt under saldo på kommunens bufferfond, som er etablert for å håndtere slike tap. Kommunedirektøren vil i forbindelse med finansrapporteringen per 30. april 2020 gi en oppdatert status og prognose for realiserte og urealiserte tap.

I mars var kapitalmarkedet preget av lite likviditet, noe som økte refinansieringsrisikoen. Situasjonen er noe bedret i april. Risikoen for at kommunen ikke får gjennomført planlagte låneopptak og refinansieringer anses fortsatt som moderat den nærmeste tiden.

Kommunedirektøren har foretatt en gjennomgang av kommunens garantiforpliktelser for å identifisere om det er økt risiko for at garantiene må innfris. Aktører som kommunen har stilt betydelige garantier overfor (Ferde AS, Vikinghallen AS, Stiftelsen Stavanger Ishall og Forus Utvikling AS) er i den forbindelse anmodet om å oversende en vurdering av risikoen knyttet til garantiforpliktelsene basert på blant annet likviditetssituasjonen. Det er per april ikke identifisert vesentlige endringer i risikoen for at kommunen må innfri garantiforpliktelsene.