⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 22. april

2. Sammendrag

Det totale kostnadsbildet for Stavanger kommune i forbindelse med koronasituasjonen er fremdeles preget av stor usikkerhet, særlig med tanke på krisens varighet, tiltakenes omfang og mulige langtidseffekter. En rekke forutsetninger må tas og enkelte anslag er fortsatt usikre og overordnede. Det er utarbeidet prognoser både for kort varighet (2 måneder) og lave effekter, samt for tiltak med lengre varighet (4 måneder) og kraftigere utslag.

Oppdaterte anslag viser at merkostnadene og mindreinntektene innenfor tjenestene kan bli om lag kr 140 mill. hvis man legger lav-alternativet og to måneder til grunn. Dette er en halvering og dermed en betydelig reduksjon fra kr 300 mill. i forrige rapport.  Høy-alternativet øker kostnadsbildet for tjenestene til kr 248 mill. og utgjør også mer enn en halvering fra prognosen i mars som tok høyde for høyere smittespredning og innføring av en rekke beredskapstiltak.

Mye tyder fortsatt på at skatteanslaget for året må nedjusteres med minimum 3-4 prosentpoeng, hvilket utgjør om lag kr 200 mill. P.t. er sannsynligheten omtrent like stor for en reduksjon på om lag kr 300 mill. i skatteinngangen i 2020. Begge alternativer vil ha konsekvenser både i 2021 og lenger fram i tid.

Flere statlige tiltak innebærer bidrag i 100-millioners klassen til finansiering av de økonomiske konsekvensene i Stavanger kommune.

Oppsummert innebærer dette at resultatet i Stavanger kan bli svekket med kr 190 mill. når man tar med anslag på foreløpige statlige virkemidler. Kommunedirektøren vil presisere at omfanget og varigheten på krisen er høyst usikker. Hvis man legger til grunn økt omfang og varighet til fire måneder i beregningene i stedet for to måneder, kan resultatet bli svekket med kr 360 mill.

I tillegg vil det bli økonomiske konsekvenser for kommunens selskaper, spesielt selskaper som yter kultur og idrettstjenester samt Stavanger parkering.

I vedtatt budsjett for 2020 er det lagt til grunn et netto driftsresultat på kr 112 mill.  (1,3 %). Kommunen må forberede seg på klare prioritering for å finne egne, kommunale midler til å finansiere opp en betydelig andel av de økonomiske konsekvensene.

Kommunens ansatte har i løpet av den siste tiden vist fleksibilitet og omstillingsevne gjennom omdisponering og ved å levere tjenester på nye måter.