⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 22. april

6. Frie inntekter

KS har kommet med flere oppdaterte anslag på svikt i skatteinntektene etter at Stavanger la fram korona-rapporten sin i mars. Basert på de siste anslagene fra Finansdepartementet for utviklingen i norsk økonomi, anslår KS 14. april at skatteinntektene vil reduseres med fra kr 6,5 – 7,0 mrd. for kommunene og kr 1,1 – 1,4 mrd. for fylkeskommunene. Dette er om lag en fordobling av det første anslaget som kom medio mars. Stavangers beregnede andel av dette ligger imidlertid innenfor det intervallet som kommunedirektøren skisserte i koronarapporten i mars.

Ifølge KS står redusert skatt på lønnsinntekt for om lag halvparten av det samlede skattetapet, mens resterende er knyttet til personlige skatteyteres skatt på formue og formuesinntekter.

Tilbakemeldinger fra et utvalg av kommuner indikerer at skattetapet vil kunne bli noe høyere enn dette anslaget. Nye makroøkonomiske prognoser fra større finansaktører peker også mot kraftigere nedgang enn hovedbildet til Finansdepartementet. KS vil utarbeide nye anslag for skattetapet i kommunesektoren når Finansdepartementet kommer med nye prognoser.

Fortsatt rår det betydelig usikkerhet rundt varigheten av koronakrisen, fallet i oljepris og hvorvidt finansmarkedene tar seg opp igjen mot nyttår. Næringslivet i vår region antas å være adskillig sterkere knyttet til oljeprisutviklingen. Det sterke prisfallet den siste tiden kan medføre at større investeringer innen olje- og gassektoren ikke lenger blir regnet lønnsomme. Effekten kan gi betydelige konsekvenser for næringslivet i vår region og følgelig for sysselsettingen av kommunens innbyggere. I tillegg vil varigheten av strenge smittverntiltak og bedriftenes evne til å overleve en slik krise økonomisk over tid, også når aktiviteten tar seg gradvis opp igjen, være avgjørende for utviklingen i kommunens skatteinntekter.

Skisserte reduksjoner i skatteinntekten utgjør kr 200-300 mill. og utgjør en reduksjon på 3-4 % i lav-alternativet og 5-6 % i høy-alternativet. Nye prognoser inklusiv eventuelle effekter for kommunens skatteutjevning kommer i tertialrapporten.