⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 22. april

3. Varighet og omfang

Det er fortsatt stor usikkerhet rundt varighet av koronakrisen og omfanget av tiltakene, særlig rundt etterdønninger og langtidseffekter. En rekke forutsetninger er tatt og enkelte anslag er fortsatt usikreog overordnede. Avklarte tiltaksomfang er beregnet konkret. Det er utarbeidet kalkyler både for kort varighet (2 måneder med direkte merkostnader og mindreinntekter innenfor tjenestene) og lave effekter, samt for tiltak med lengre varighet (4 måneder) og kraftigere utslag.

Ved 4 måneder varighet antas det at sosialhjelpen vil øke opp mot 40 % i 2020 og at årets skatteinntekter vil falle ytterligere med 2 prosentpoeng. Kommunedirektøren har derfor utarbeidet to alternative prognoser når det gjelder de økonomiske konsekvensene:

Alternativ 1 – Lav:

 •  Det legges til grunn direkte kostnader og inntektsbortfall for tjenestene i 2 måneder.
 • For barnehager og SFO er det foreløpig lagt til grunn 1 måned inntektsbortfall. Ytterligere inntektsbortfall ved redusert åpningstid er under vurdering.
 • Sosialhjelpen øker med 20 %.
 • Reduksjon i arbeidsgiveravgiften gjelder i 2 måneder.
 • Anslaget på finansielle poster og skatteinntekter er helårseffekt.
 • Skatteinngangen forventes å falle med 3-4 prosentpoeng.

Alternativ 2 – Høy:

 • Det legges til grunn direkte kostnader og inntektsbortfall for tjenestene i 4 måneder.
 • For barnehager og SFO er det foreløpig lagt til grunn 1 måned inntektsbortfall. Ytterligere inntektsbortfall ved redusert åpningstid er under vurdering.
 • Sosialhjelpen øker med 40 %.
 • Reduksjon i arbeidsgiveravgiften gjelder i 4 måneder
 • Anslaget på finansielle poster og skatteinntekter er helårseffekt.
 • Skatteinngangen forventes å falle med 5-6 prosentpoeng.
 Økonomiske konsekvenser (mill. kroner)Prognoser per 25.03.2020Prognoser per 25.03.2020
  Alternativ 1 - LavAlternativ 2 - Høy
 Merutgifter og mindreinntekter  
 Helse og omsorgstjenester53106
 Sosialhjelp3672
 Andre kostnader714
 Barnehage og SFO, inntektsbortfall*3232
 Kultur og idrett, inntektsbortfall714
 Andre tjenester, inntektsbortfall510
    
 Finans1919
 Skatteinntekter200300
    
 Sum økonomisk effekt - Stavanger359567
    
 Finansiering via statlige krisepakker  
 Arbeidsgiveravgift, redusert sats-40-80
 Syke- og omsorgspenger??
 Skjønnstilskudd-5-5
 Rammetilskudd-124-124
    
 Sum finansiering fra staten-169-209
    
 Nettosum190358
    
 *  
 Inntektsbortfall i barnehage/SFO kan bli høyere  
Tabell 3.1 Anslag økonomiske konsekvenser for Stavanger kommune
Last ned tabelldata (Excel)

I tillegg vil det bli økonomiske konsekvenser for kommunens selskaper, spesielt selskaper som yter kultur og idrettstjenester. Foreløpig kartlegging viser blant annet at Stavanger Parkeringsselskap KF får et inntektsbortfall i størrelsesorden kr 12 mill. i en periode på to måneder. I samme tidsperiode vil Folkehallene (Sørmarka flerbrukshall IKS og Multihallen og Storhallen IKS), Stavanger konserthus IKS og Stavangerregionen Havn IKS kunne få et inntektsbortfall på henholdsvis kr 1,6 mill., kr 5,5 mill. og kr 7,4 mill.