⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 22. april

10. Statlige virkemidler

Stortinget har vedtatt en rekke økonomiske tiltak som retter seg til mot bedrifter generelt, herunder også kommunene. Mye av dette kom som strakstiltak i første krisepakke og ble omtalt i forrige koronarapport. Flere krisepakker har kommet som del av fase to og resultert i tilnærmet ukentlige behandlinger i Stortinget.

Stortinget har i fase to vedtatt flere tildelinger til kommunene som del av de statlige krisepakkene. Oversikten følger av tabell 11.1.

Statlige tildelinger til kommunene, jf. krisetiltak koronasituasjonenAlle kommunerHerav tildelt StavangerPrognose tildeling StavangerMerknad  
Vedtak i Stortinget, budsjettpost(mrd. Kr)(mill.kr)(mill. kr)   
19.03.2020, Avgifter  40Strakstiltak - redusert arbeidsgiveravgift med 4 prosentpoeng til alle bedrifter/kommuner.  
19.03.2020, Stønader og trygdeordninger  ?Strakstiltak - søknadsbasert iht realiteter  
19.03.2020, Skjønnstilskudd0,254,8 En første krisehjelp til større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet  
31.03.2020, Rammetilskudd3,7595,5 Kommunal kompensasjon for virkning av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse meg koronapandemien - anslagsbevigning  
31.03.2020, Skjønnstilskudd0,15 ?Til kommuner med større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet  
07.04.2020, Rammetilskudd1,00 28,6Kompensasjon for bortfallet av foreldrebetaling i barnehage og skolefritidsordning.  
Sum5,15100,268,6Samlet foreløpig anslag: kr 169 mill.   
Tabell 10.1 Statlige tildelinger til kommunene
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune har på bakgrunn av dette fått utbetalt kr 100,22 mill. til generell dekning av økonomiske ulemper i forbindelse med koronasituasjonen. I tillegg er det vedtatt en økonomisk kompensasjon for bortfallet av foreldrebetaling i barnehage og skolefritidsordning med bakgrunn i Stortingets vedtak om at foreldre ikke skal betale for barnehage og SFO i den perioden tjenestene er stengt i kommunale og private barnehager. I skrivende stund er midlene ikke endelig tildelt og utbetalt Stavanger, og aktuell beløpstørrelse er følgelig kun skissert fra KS. Samlet anslag tildelt Stavanger kommune utgjør kr 169 mill.

Regjeringen vil komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2020 (RNB 2020) med en samlet vurdering av de økonomiske konsekvensenee for kommunesektoren av virusutbruddet, herunder også nye skatteanslag for 2020. Likviditetsbehovet er ikke ansett som akutt ennå i kommunesektoren.

Utover dette er det økt bevilgninger på tre andre poster som har betydning for kommunesektoren:

Dette er øremerkede midler som kommunedirektøren vil komme tilbake til.

Stortinget har også bedt regjeringen i samråd med KS å komme tilbake til med en endelig modell for hvordan en tiltakspakke for aktivitetsfremmende tiltak kan fordeles. Denne vil senest bli fremmet i RNB 2020.