⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 22. april

12. Avslutning

Det totale kostnadsbildet for Stavanger kommune i forbindelse med koronakrisen er fremdeles preget av stor usikkerhet om både omfanget av tiltakene og varighet av krisen. Det er har derfor vært nødvendig å gjøre en rekke forutsetninger og grove anslag. Oppdaterte anslag viser at merkostnadene og mindreinntektene innenfor tjenestene kan bli om lag kr 140 mill. hvis man legger to måneder til grunn. Dette er en betydelig reduksjon siden forrige rapport da anslag var på ca. kr 300 mill.

Økonomiske konsekvenser Prognoser per 22.04.2020    
(mill. kroner)Alternativ 1 - Lav Alternativ 2 -Høy    
Merutgifter og mindreinntekter på tjenesteområdene140248   
Finans1919   
Skatteinntekter200300   
Sum økonomisk effekt - Stavanger359567   
Sum finansiering fra staten-169-209   
Nettosum190358   
Tabell 12.1 – Oversikt økonomiske konsekvenser for Stavanger kommune
Last ned tabelldata (Excel)

Skatteanslaget for året må med all sannsynlighet nedjusteres med minimum 3-4 prosentpoeng og dette vil utgjøre om lag kr 150-200 mill. Dette vil også ha konsekvenser for 2021.

Oppsummert innebærer dette at resultatet i Stavanger kan bli svekket med kr 359 mill.

Dersom det legges til grunn en noe lenger varighet av særlig innsatsen innen helse og omsorgsstjenestene og mer omfattende samfunnsøkonomiske effekter gjennom høyere arbeidsledighet og økt sosialhjelp, kan resultatet for kommunen bli svekket med kr 567 mill.

I tillegg vil det bli økonomiske konsekvenser for kommunens selskaper, spesielt selskaper som yter kultur og idrettstjenester samt Stavanger parkering.

Her til kommer positive effekter av stalige krisepakker med finansielle bidrag på anslagsvis kr 169 mill. i lav-alternativet og opp mot kr 209 mill. dersom arbeidsgiveravgiftsreduksjonen varer i fire måneder. Dette gir en statlig finansieringsgrad på 35-50 %. Regjeringen foretar nye, samlede prognoser og vurderinger for kommunesektoren i revidert nasjonalbudsjett 2020 i mai.

Selv om smittespredningen nå er sterkt redusert sammenlignet med situasjonen i første halvdel av mars og arbeidsledigheten ser ut til å ha stabilisert seg, er omfanget og varigheten av krisen høyst usikker i lokalsamfunnet så vel som nasjonalt og internasjonalt.

Vedtatt budsjett for 2020 innebærer et netto driftsresultat på kr 112 mill. (1,3 %) for Stavanger.

Kommunen må forberede seg på å måtte finansiere opp deler av kostnadsbildet og lavere inntektsnivåer framover gjennom å omprioritere egne midler.

Kommunedirektøren følger utviklingen tett og vil komme tilbake til nærmere vurderinger og behov for styrking av budsjettrammene for 2020 i tertialrapportene eller eventuelt i egne ekstraordinære saker. Antatte effekter på lengre sikt vil, så langt det er mulig, bli vurdert i prosessen med utarbeidelse av Handlings- og økonomiplan 2021- 2024.

Per Kristian Vareide

kommunedirektør