⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2018

6 Bystyrets tekstvedtak HØP

      
1.Framtidens sykehjemsstruktur17.Stavanger sentrum33.Engøyholmen - status som fartøyvernsenter
2.Ny skole i Storhaug bydel18.Lyse AS34.Verdensarv
3.Lervig sykehjem19.Eiendomsskatt – statens taksering35.MUST, Holmeegenes
4.Seniorsenter20.Fremtidens skole – Stavangerskolen 202536.Kunst i offentlig rom
5.Demenslandsby21. Ny skole på Storhaug – modellskole for smartteknologi37.Rogaland Filmkraft
6.Økologisk gård22. Entreprenørskaps-kompetanse38.Idrettshaller
7.Folkebad i Jåttåvagen23.SFO for funksjonshemmede elever fra 5. til 10. klasse39.Norsk Lydinstitutt
8.Sikkerhet i sentrum24. Skolevegringsprosjekt40.Bedre fremkommelighet på veiene (tidligere flaskehalsprosjektet)
9.Områdeløft for Hillevåg25. Rus og psykiatri41.Vedlikehold/skjøtsel av friområdene
10.Områdeløft for Storhaug26.Levekårsløft42.Kommunal ladestrategi
11.Økt opparbeidelse friområder og hundeluftegårder27. Psykisk helse43.Sykkelstrategien revideres
12.Sykkelstrategi28. Nye boligformer44.Garderobeanlegg på Hinna
13.Kongress- og arrangementsturisme og Stavanger Forum AS29. Flere VTA-plasser45.Stavanger Bolig KF
14.Kongress og arrangementsturisme30. Spaniaplassene46.Vålandsbassengene
15.Reorganisering Stavanger Forum AS31. Evaluering av signalanlegget på sykehjem  
16.Universitets- og høyskolebyen32. Tilrettelegge for økt aktivitet i svømmehallene  
Tabell 6.1 Tekstvedtak som følges opp pr. 2. tertial 2018
Last ned tabelldata (Excel)

Tekstvedtak fra HØP 2016-2019

1. Framtidens sykehjemsstruktur

Fremtidens sykehjemsstruktur må planlegges i dag. I løpet av 2017 vil «Leve HELE LIVET» ha vært i drift i 4 år. Bystyrets mål er at behovet for sykehjemsplasser skal ned, mens tilbudet i hjemmet skal økes. For å være rustet for fremtiden settes det av midler for å forsere arbeidet med planleggingen av fremtidens sykehjemsstruktur og nye sykehjem. Bystyret ber rådmannen arbeide videre med kommunalstyret for levekår sitt vedtak 58/2015 «Revisjon omsorg 2025».

Status per 2. tertial 2018:

Ny sak om demenslandsby på Ramsvigtunet ble behandlet i Stavanger formannskap den 06.09.2018. Forventet oppstart av ombygging vil være i 2019. Plan for omsorgsbygg 2030 er under arbeid og forventes fremlagt til politisk behandling mot slutten av 2018, ev. 1. tertial 2019.  Arbeidet med temaplanen gjenopptas når nye ressurser er rekruttert.

Tekstvedtak fra HØP 2017-2020

2. Ny skole i Storhaug bydel

Det avsettes kr 172 mill for å komme i gang med ny skole på Storhaug i 2019 og 2020. Endelig framdrift legges fram i egen sak når tomt er avklart.

Status per 2. tertial 2018:

Formannskapet har vedtatt sak 50/18 Tomt til offentlig formål på Storhaug – mulighetsstudie som nå vil bli lagt til grunn for det videre arbeidet.

3. Lervig sykehjem

Bystyret vil sikre full drift av Lervig sykehjem fra 2018. Rådmannen bes legge frem sak som beskriver hvordan også beboere ved Domkirken sykehjem kan flytte inn fra 2018 (se eget punkt). Saken skal vise oppdaterte budsjetter, bruk av legekontorareal, fysioterapiavdeling, kjøkken m.m.

Status per 2. tertial 2018:

Det er gjennomført flere møter med representanter for styret i Domkirken sykehjem, men endelig avklaring foreligger ikke. Arbeidet med nødvendige avklaringer fortsetter.

4. Seniorsenter

Bystyret vil snarest gå i dialog med Stiftelsen Domkirkens sykehjem vedrørende overføring av sykehjemsplassene til Lervig sykehjem.

Ulike modeller kan drøftes bl.a. virksomhetsoverdragelse, men slik at dagsenteret og omsorgsboligene drives på ordinært vis inntil videre.

Domkirkens sykehjem har lang erfaring innen eldreomsorg som bør videreføres. Eierstiftelsen inviteres til utvikling av området i samarbeid med både Stavanger Utvikling KF/Bolig KF og Stavanger kommune.

Det vurderes i første omgang å nedsette en egen arbeidsgruppe bestående av eier og aktuelle foretak. Stiftelsen skal eie og drive det nye anlegget. Rådmannen bes om å komme tilbake med en sak når spørsmål om eventuell virksomhetsoverdragelse og mulig videreutvikling er drøftet med eier.

Status per 2. tertial 2018:

Det er gjennomført flere møter med representanter for styret i Domkirken sykehjem, men endelig avklaring foreligger ikke. Arbeidet med nødvendige avklaringer fortsetter.

5. Demenslandsby

Ramsviktunet sykehjem vurderes som en del av en demenslandsby. Bystyret ønsker at det skal legges til rette for flere boenheter i form av omsorgsboliger som kan kjøpes, ev. leies. Videre skal det legges til rette for butikker, helsetjenester m.m.

Bystyret ber rådmannen snarest legge fram en sak for politisk behandling.

Status per 2. tertial 2018:

Ny sak om demenslandsby på Ramsvigtunet ble behandlet i Stavanger formannskap den 06.09.2018, jf. FSK 120/18 Ramsvigtunet-senter for demens, ombygging og løsning for beboerne i ombyggingsperioden. Forventet oppstart av ombygging vil være i 2019. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigbehandlet.

6. Økologisk gård

Bystyret opprettholder avtale om tilskudd til Økologisk gård fram til 2020. Bystyret ber Rådmannen legge fram en sak for kommunalstyret for miljø og utbygging vedrørende status i byggeprosjektet. Utbetaling avventes til prosjektet er igangsatt.

Status per 2. tertial 2018:

Stiftelsen arbeider med å klargjøre premissene for søknad om økt økonomisk støtte til oppføring av nytt næringsbygg og en ny sak vil bli fremmet for politisk behandling når endelig tilbakemelding fra stiftelsen foreligger. Det fremstår i skrivende stund noe usikkert om dette blir inneværende år.

7. Folkebad i Jåttåvågen

Bystyret ønsker å få realisert et Folkebad i Jåttåvågen med byggestart så snart som mulig. Det nedsettes en egen prosjektgruppe hvor politikere, administrasjon og medlemmer fra svømmemiljøet kommer sammen for å se på en løsning. Nabokommuner inviteres til å delta. Prosjektgruppen arbeider frem et forslag til utbygging, samarbeidsmodell med aktuelle nabokommuner, og finansieringsplan for bygging og drift.

Status per 2. tertial 2018:

Bystyret behandlet sak om folkebadet i møte den 18.06.2018, jf. sak 70/18 Folkebadet – Veien videre. Saken ble utsatt, og arbeidet er inntil videre stilt i bero.

8. Sikkerhet i sentrum

Bystyret ber Rådmannen snarest mulig sette i gang innkjøp av nytt kameraovervåkningsutstyr innen egne budsjettrammer. Videre bes det om forsterket samarbeidet med politi og vekterne i sentrum vedrørende lys og overvåkning på de aktuelle områder i sentrum. Bystyret ber Rådmannen holde kommunalutvalget orientert.

Status per 2. tertial 2018:

Som omtalt i 1. tertial er overvåkingen i operativ drift, og rådmannen vil komme tilbake med orientering til kommunalutvalget når avtalen med politiet er formelt avklart. Saken anses som ferdigbehandlet.

9. Områdeløft for Hillevåg

Bystyret ber om at det gjennomføres et områdeløft for Hillevåg med start i 2017. Det avsettes totalt 7 million kroner i perioden til dette arbeidet.

Status per 2. tertial 2018:

IRIS la fram sin sosiokulturelle stedsanalyse for kommunalutvalget 19. juni og Hillevåg bydelsutvalg ble invitert. Den fikk også oppmerksomhet i media. Et første høringsutkast ble lagt fram på møtet i folkehelseforum 20.8.2018 og for rådmannens lederteam 22.8.2018 Et revidert utkast sendes i løpet av september til Hillevåg bydelsutvalg.

10. Områdeløft for Storhaug

Gjennom en rekke målrettede tiltak er det blitt jobbet systematisk for å bedre levekårene i den nordøstre delen av Storhaug bydel i løpet av de siste tre årene. Arbeidet er ikke sluttført og områdeløftet videreføres i 2018 og 2019.

Status per 2. tertial 2018:

En overordnet plan for områdesatsingen, handlingsplaner for de ulike satsingsområder og sak om bruk av statlige midler knyttet til områdesatsingen (sak 48/18) ble behandlet i møte i Kommunalutvalget 22. mai 2018. Bydelsutvalget på Storhaug fikk planene til høring i forkant av dette møtet. Staten har godkjent planen og utbetalt midlene. Prosjektledelsen er i gang med å implementere planene.

11. Økt opparbeidelse friområder og hundeluftegårder

Det vises til vedtak HØP 2016–2019. Bystyret viderefører satsningen på opparbeidelse av friområder og setter av kr 1,5 mill kroner i 2017 og kr 2 mill i 2018 og 2019. I tillegg avsettes det kr 400 000 kroner skal disponeres til hundeluftegårder jf. bystyrevedtak.

Status per 2. tertial 2018:

Det forberedes fortsatt sak i løpet av året.

12. Sykkelstrategi

Sykkelsatsningen i Stavanger er et sentralt virkemiddel i å nå vedtatte målsettinger om tryggere sykkelveier, bedre folkehelse og reduserte klimautslipp. Det er derfor viktig å opprettholde investeringsnivået for sykkeltiltak. Bystyret viderefører investeringsnivået fra 2016 og 2017 ut perioden. Sykkelsatsningen videreføres med kr 20 mill i pr år fra 2018. Bruk av midlene avventes til sykkelstrategiplanen revideres. Rådmannen bes for øvrig søke delfinansiering gjennom statlige støttemidler for sykkeltiltak.

Status per 2. tertial 2018:

Saken er behandlet og vedtatt i KMU-sak 107/18 Sykkelstrategi 2018-2030 – endelig behandling, og ansees som ferdigbehandlet.

13. Kongress- og arrangementsturisme og Stavanger Forum AS

Bystyret følger opp sin vedtatte satsing med investeringen i Stavanger Forum AS og på økt kongress- og arrangementsturisme i regionen. Det settes av kr 5 mill. i 2017 og kr 5 mill. i 2018 og kr 2,5 mill. i 2019 som øremerkes økt investering i Stavanger Forum AS for å finansiere satsningen ”Stavanger Convention Bureau”.

Status per 2. tertial 2018:

Bystyret behandlet den 18.06.2018 sak 75/18 – «Forum-området – Status og videre utvikling» og sak 76/18 – «Styrking av kongress- og arrangementssatsingen». Planlagt kapitalforhøyelse på kr 5 mill. i 2018 vil ses i sammenheng med oppfølgingen av vedtakene i de nevnte sakene. Det tas sikte på at Stavanger Forum AS planlegger gjennomføring av kapitalforhøyelsen i 3. tertial 2018, i samråd med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. Det tas videre sikte på at ny kapitalforhøyelse gjennomføres i 2019, jf. bystyresak 177/16.

Tekstvedtak fra HØP 2018-2021

14. Kongress og arrangementsturisme

Bystyret legger til rette for utvikling av eksisterende næringer, omstilling og aktivitet i regionen. Det settes av kr 30 mill i eget fond. Fondet skal videreføre og styrke kongress- og arrangementssatsingen i regionen. Fondet skal bidra til etablering og forsterkningen av fagkonferanser, næringsutstillinger, publikumsutstillinger, større nasjonale og internasjonale sportsarrangementer, større regionale, nasjonale og internasjonale kulturarrangementer, by-jubileer og andre større byarrangementer. Stavanger har opparbeidet seg solid kompetanse på gjennomføring av ulike arrangement. Fondet vil bidra til at denne kompetansen opprettholdes, og kommer til nytte videre.

Fondet skal i tillegg tilføres årlige tilskudd. Det skal utbetales ulike former for økonomisk støtte fra fondets avkastning og årlige overføringer fra kommunen, til relevante arrangementer og kongresser som bygger opp under kommunens næringssatsinger, samt til markedsføring. Fondet overtar ansvaret og midlene avsatt til å følge opp kommunens inngåtte avtaler knyttet til arrangementsturisme.

Det etableres et eget råd for fondet. Stavanger Forum AS blir sekretariat for rådet. Kommunalutvalget vil fungere som styre for fondet. Rådmannen bes legge frem en sak for bystyret for hvordan fondet skal settes opp.

Status per 2. tertial 2018:

Oppfølgingen av Kongress og arrangement fondet ses i sammenheng med bystyresak 75/18 Forum-området – Status og videre utvikling.

15. Reorganisering Stavanger Forum AS

Stavanger Forum AS er et av kommunens viktigste verktøy for videre utvikling av kongress- og arrangementsturisme. Vi må reorganisere forholdet mellom Stavanger kommune og Stavanger Forum AS.

Bystyret ber derfor rådmannen legge frem en sak om overføring av kommunens bygg og eiendom på Stavanger Forum-området som kapital til Stavanger Forum AS. I tillegg må det settes av midler til renovering av kongressenteret før det overføres som kapital til Stavanger Forum AS. Forum Expo videreføres med eierskapet som i dag. Disse egenkapitalendringene må skje i samarbeid med Rogaland fylkeskommune.

Status per 2. tertial 2018:

Bystyret behandlet den 18.06.2018 sak 75/18 – «Forum-området – Status og videre utvikling» og sak 76/18 – «Styrking av kongress- og arrangementssatsingen». I de aktuelle sakene ba bystyret om at rådmannen bl.a. utreder ulike modeller for ny organisering av en overordnet profilering av Stavanger, herunder arbeid som i dag utføres av Stavanger Forum AS. Rådmannen vil utrede det forannevnte og tilhørende problemstillinger i løpet av 3. tertial 2018. Det vises for øvrig til en nærmere redegjørelse for oppfølgingen av sak 75/18 og 76/18 i kapittel 4.

16. Universitets- og høyskolebyen

Stavanger kommune skal fornye avtalen med Universitetet i Stavanger og lage en ny samarbeidsavtale med VID. Med UiS skal Stavanger blant annet samarbeide om utviklingen av Ullandhaug, forskning og studentarbeidet. I tillegg er det ønskelig å opprette egne universitetsbarnehage og –skole gjennom læringsavtaler mellom skolen og UiS.

Bystyret vil legge til rette for ny og utvidet campus på Misjonsmarka. Som en del av campus er det også en mulighet til å få lokalisert kommunale tjenestetilbud som kan nyttiggjøre seg den kompetansen VID representerer på viktige fagområder.

Ullandhaug 2023

Etableringen av nytt universitetssykehus, helsefakultet og teknologibygg på Ullandhaug er et løft for regionen og universitetsområdet. Det er viktig at det tilrettelegges for at nye aktører kan etablere seg og at området får tilført ytterligere kunnskap og kompetanse, da dette kan gi positive synergieffekter.

Stavanger kommune inviterer alle de sentrale aktørene på Ullandhaug med formål om å sammen lage en felles strategi for en helhetlig utvikling av området mot 2023.

Status per 2. tertial 2018:

Samarbeid UiS / Campus Ullandhaug

Samarbeid VID/Campus Misjonsmarka

Temaplan «Kunnskapsbyen Stavanger»

Studentrådet

17. Stavanger sentrum

Utviklingen av Stavanger sentrum er viktig for byen og regionen. Bystyret har høyt ambisjonsnivå for den kommende sentrumsplanen. Aktuelle aktører inviteres til aktiv deltakelse i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av samarbeidsmøter. Bystyret matcher tilskuddet fra staten til City Impact District (CID). Rådmannen legger frem en sak til bystyret hvor kommunalutvalget blir kommunens sentrumsutvalg som koordinerer og samordner diverse råd, utvalg og styrer som i dag ivaretar ulike sider av kommunens myndighet i Stavanger sentrum.

Status per 2. tertial 2018:

Sak om forvaltning og koordinering av kommunens roller i forbindelse med sentrum er noe forsinket. Saken vil bli fremmet i løpet av 3. tertial.

18. Lyse AS

Stavanger kommune inviterer til en dialog med Lyse og andre eierkommuner om behov og vilkår for å etablere nye lån fra eierne til Lyse.

Status per 2. tertial 2018:

Rådmannen har tatt initiativ til å etablere en arbeidsgruppe bestående av relevante fagpersoner (finans/økonomi) hos aksjonæren og i Lyse AS, som i løpet av 3. tertial 2018 vil utrede behov og vilkår for eventuelle nye lån fra aksjonærene til Lyse AS. Arbeidsgruppens tilrådning vil fremmes for politisk behandling vinteren 2018/2019.

19. Eiendomsskatt – statens taksering

Bystyret ber kommunalstyret for finans legge frem en sak om å utrede hva det vil innebære å gå over til statens taksering av eiendomsskatt. Det blir ikke lagt inn noen kostnader før dette.

Status per 2. tertial 2018:

Utredningsoppdraget inngikk i sak 32/18 til fellesnemnda 4. juni 2018. Saken omhandler etablering av administrativt prosjekt om taksering og harmonisering av eiendomsskatt. Fellesnemnda vedtok å prioritere prosjektet og dets kostnader innenfor midlene som er stilt til rådighet for å etablere nye Stavanger kommune.

20. Fremtidens skole – Stavangerskolen 2025

Våre barn er byens fremtid. Bystyret starter arbeidet med hvordan Stavangerskolen skal utvikle seg mot 2025. Målet er moderne og fleksible undervisningsmetoder, hensiktsmessig organisering av skoleledelse, spesialundervisning og integrering av nye innbyggere. Målet er videre en smartby-skole, med full integrering av teknologi og digitalisering i undervisning, samt en fremtidsrettet politisk og administrativ ledelsesstruktur for skolen. Rådmannen legger frem en sak for kommunalstyret for oppvekst og formannskapet om hvordan dette arbeidet på kort og lang sikt skal organiseres. Driftsstyrene vurderes nedlagt fra høsten 2018. og vurderes erstattet med en modell som gir økt eierstyring, samt bedre kontakt mellom virksomhetene/skolene og kommunalstyret for oppvekst.

Status per 2. tertial 2018:

Sak om fremtidens skole ses i sammenheng og koordineres med nye kvalitetsplaner for skole og SFO. Arbeidet med kvalitetsplaner starter opp medio september 2018. Sak til kommunalstyret for oppvekst og FSK om fremtidens skole utsettes derfor til 3. tertial. Driftsstyrene vurderes i forbindelse med oppfølging av vedtak i KO sak 5/18. I forbindelse med dette legges det frem en sak i oktober 2018.

21. Ny skole på Storhaug – modellskole for smartteknologi

Det utarbeides nå en mulighetsstudie for området rundt Haugesundskvartalet hvor flere funksjoner ses i en sammenheng. Skolen bygges som en smartskole der det i planleggingen legges til rette for at moderne teknologi blir en integrert del av undervisning og drift. I prosjekteringsfasen rekrutteres det et lederteam som skal delta i utformingen av bygget, trekke på nasjonale og internasjonale erfaringer, og ha ansvaret for driften av skolen etter oppstart. Skolen realiseres så raskt som praktisk mulig.

Status per 2. tertial 2018:

Se punkt 2 om ny skole på Storhaug.

22. Entreprenørskapskompetanse

Det legges frem en sak som beskriver hvordan vi ved for eksempel bruk av ideverksteder og elevbedrifter kan fremme entreprenørskapskompetanse hos elevene og hvordan man kan la dem jobbe med utfordringer knyttet til for eksempel Smartby-satsingen eller levekårsløftet.

Vedtak i FSK 15. mars:

Ønskes så raskt som mulig.

Status per 2. tertial 2018:

Sak vil bli lagt fram til politisk behandling i 3. tertial.

23. SFO for funksjonshemmede elever fra 5. til 10. klasse

Bystyret ber om at det fremmes en egen sak vedrørende tilbudet om skolefritidsordningen for funksjonshemmede elever fra 5. til 10. klasse. Det innføres en ordning om redusert og differensiert foreldrebetaling for SFO-plasser for funksjonshemmede elever fra høsten 2018. Det legges inn en million kroner til dette arbeidet.

Vedtak i FSK 15. mars:

Framlegges egen sak 2. tertial 2018.

Status per 2. tertial 2018:

Sak lagt fram for behandling i KO (sak 27/18) og FSK (sak 20/18).

24. Skolevegringsprosjekt

Stavanger skal bli ledende i arbeidet mot skolevegring. Det fremlegges en sak som beskriver omfanget og konsekvenser. Det skal på bakgrunn av dette utarbeides en egen plan som viser målsettinger, tiltak, organisering, samarbeid internt i kommunen, samarbeid med spesialisthelsetjenesten med mer. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av personer med ulike profesjoner fra virksomheter som stab og spesialisthelsetjenesten, politikere med flere. Det søkes departementet om prosjektmidler.

Status per 2. tertial 2018:

Framleggelse av saken utsettes til 3. tertial.

25. Rus og psykiatri

Stavanger kommune tar en nasjonal rolle for å få belyst hvilke tiltak som virker for gruppen innen rus og psykiatri. Bystyret ber om at det legges frem en egen sak til politisk behandling som skisserer arbeidet og bruk av de avsatte midlene på kr 10 mill. Det søkes om finansiering fra staten og KS involveres i prosessen.

Status per 2. tertial 2018:

Det er gjennomført et bredt anlagt seminar i regi av kommunalstyret for levekår 6. februar 2018 for å belyse utfordringsbildet knyttet til brukere med rus/psykiske lidelser, og Stavanger har sammen med de andre storbyene sluttet seg til prosjektet «De vanskelig bosettbare» drevet av Oslo kommune.

Det skal rekrutteres en prosjektleder med erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid som sammen med representanter for brukere, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester utarbeider en prosjektskisse for bruk av de avsatte midlene. Stillingen finansieres av de avsatte midlene.

Arbeidet med rekruttering av prosjektleder pågår.

26. Levekårsløft

Bystyret har store forventinger til grepene som tas i levekårsløftene. Erfaringene fra Storhaug må løftes frem ved oppstarten av prosjektet i Hillevåg, samt levekårsprosjektet i Kvernevik. Det understrekes betydningen av at ulike virkemidler må tas i bruk – både internt i den kommunale organisasjonen og gjennom frivillige lag og organisasjoner.

Kommunalutvalget er politisk styringsgruppe for prosjektene på Storhaug og i Hillevåg, med samtlige kommunalstyrer som høringsinstanser.

Bystyret viser til de statlige midlene til levekårsløftet på Storhaug. Det fremmes en sak om bruken av disse midlene. Homestart-prosjektet er ett av slike prosjekter som kan være aktuelle å prøve ut.

Bystyret viser til den bevilgningen som er tildelt i Hillevågsløftet i handlings- og økonomiplan. Grusbanen ved Kvaleberg skole og det nylig opparbeidede uteområdet, skal søkes tilrettelagt for kunstgress i forbindelse med det. Det fremlegges egen sak som viser mulighet for både intern- og ekstern finansiering.

Prosjektet ”Nye muligheter for Kvernevik” videreføres i 2018 og 2019. Målet er å bedre det tverrfaglige samarbeidet om barn og unge i området og stimulere til innbyggerinvolvering. Rådmannen bes legge frem en ”midtveis-rapport” for kommunalstyret for levekår i løpet av 2018.

Lavinntektsfamilier – kampen mot barnefattigdom

Bystyret styrker innsatsen mot barnefattigdom. Det skal etableres prosjekter mot barnefattigdom, både i forhold til barnehagebarns overgang til skolen, og egne prosjekter i forhold til skolebarns overgang til videregående opplæring. I tillegg skal det etableres nytt prosjekt som samordner eksisterende tiltak rettet mot foreldre i lavinntektsfamilier. Rådmannen legger frem sak for kommunalstyret for levekår og formannskapet. Hovedformålet er å bekjempe barnefattigdom, og å redusere sosiale ulikheter. Alle barn i lavinntektsfamilier skal følges opp på en helhetlig måte. Videre vurderes en utvidelse av ordningen med ”opplevelseskortet” hvor dette også gjøres om til et vanlig årskort for barn og unge. I tillegg ber bystyret rådmannen starte prosessen med å fornye og rullere ”Eg vil lære” og tiltaksplanen ”Barn vil være med!” i løpet av 2018.

Stavanger er opptatt av å møte kampen mot barnefattigdom med kunnskap, og det skal tas initiativ til en årlig nasjonal konferanse kalt ”Kampen mot barnefattigdom” i Stavanger. I forbindelse med dette skal det etableres samarbeid med Universitetet i Stavanger, ViD og andre forskningsmiljøer for innhenting av kunnskap og deling av erfaringer. Det vurderes en etablering av en referansegruppe.

Bystyret bevilger kr 3 mill. særskilt til dette arbeidet i tillegg til allerede vedtatte satsinger.

Vedtak i FSK 15. mars:

  1. Saken om bruk av statlig midler til levekårsløftet på Storhaug fremmes til kommunalutvalget i mars. Det legges opp til dialog med Storhaug bydelsutvalg.
  2. Saken om mulighet for intern og ekstern finansiering av tilrettelegging for kunstgress på grusbanen ved Kvalaberg skole og det nylig opparbeidede uteområdet, der det vises til bevilgingen til Hillevågsløftet i handlings- og økonomiplanen, legges frem for kommunalstyret miljø og utbygging og FSK. Sak om bygging av kunstgrasbane legges først fram for KMU. Både grunnundersøkelser og avklaringer med Lyse vedrørende framføring av fjernvarmeledning som er planlagt å krysse under banen, må avklares før kostnads- beregning kan foretas. Statusrapport vil bli lagt fram for KMU i løpet av første halvår 2018.
  3. Saken med midtveisrapport om prosjektet Nye muligheter for Kvernevik, der målet er å bedre det tverrfaglige samarbeidet om barn og unge i området og stimulere til innbyggerinvolvering, fremmes til kommunalstyret for levekår 2.tertial.
  4. Saken om å bekjempe barnefattigdom og å redusere sosiale ulikheter legges fram for kommunalstyret for levekår og til FSK. 3. tertial 2018.

Status per 2. tertial 2018:

  1. En overordnet plan for områdesatsingen, handlingsplaner for de ulike satsingsområder og sak om bruk av statlige midler knyttet til områdesatsingen (sak 48/18) ble behandlet i møte i Kommunalutvalget 22. mai 2018. Bydelsutvalget på Storhaug fikk planene til høring i forkant av dette møtet.
  2. Midtveisrapport om prosjektet Nye muligheter i Kvernevik legges fram for kommunalstyret for levekår i 3.tertial.
  3. Revidert tiltaksplan Barn vil være med legges fram til politisk behandling i 3.tertial.

27. Psykisk helse

Dagsentertilbud

Det skal fremlegges en egen sak til kommunalstyret for levekår: «Status dagsentertilbud/psykisk syke». Saken skal redegjøre for tilbudene i kommunal- og privat sektor. Saken skal inneholde en oversikt over bruk, behov, økonomi og organisering. Det skal videre vurderes om dagens dagsenterstruktur er tilpasset brukernes ønsker, samt en vurdering av kvalitet i tilbudene.

Lavterskeltilbud til barn og unge

Tidlig innsats er viktig for å forebygge psykiske lidelser hos barn og unge. Stavanger skal ha et godt tilbud. Bystyret ber derfor om at det utarbeides en sak for kommunalstyret for levekår der en ser på hvordan lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske utfordringer best kan utformes. Stavanger Universitetssykehus inviteres som deltagere i prosjektet.

Bystyret ber om at kommunalstyret for levekår snarest mulig får forelagt en sak om tilbudet og kapasiteten på Helsestasjonens familiesenter.

Status per 2. tertial 2018

Sak om dagsentertilbud og lavterskeltilbud legges fram til politisk behandling i 3. tertial.

Sak om hvordan lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske utfordringer best kan utformes, legges fram for levekårstyret i 3. tertial.

28. Nye boligformer

Det bes om en sak forelagt bystyret om en mulighetsstudie for Mosheim-tomten for å avklare alternative boformer, herunder seniorboliger og bolig for funksjonshemmede.

Seniorboliger

For å møte fremtidens behov må Stavanger kommune styrke innsatsen med å etablere og utvikle et større og mer variert botilbud for eldre innbyggere. (Utviklingen av alternative, nye boformer kan omfatte insentivordninger for generasjonsboliger, videreutvikle offentlig-privat samarbeid for utvikling av seniorboliger og bofellesskap). Det fremlegges en egen strategiplan for tilrettelegging av nye boformer for eldre.

Boliger for funksjonshemmede

Bystyret ser på det som et mål at flest mulig skal gis mulighet for å eie egen bolig. Fremdrift i de ulike prosjektene og totalkostnaden både på drift og investering må gjennomgås. Bystyret ber rådmannen og Stavanger Bolig KF samarbeide om å legge frem en sak for kommunalstyret for levekår og -finans vedrørende en modell for rasjonell bygging og drift.

Status per 2. tertial 2018:

Rådmannen ga i 1. tertial Stavanger utvikling KF i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie for Mosheim-tomten for alternative boformer. Foruten Mosheim er det utviklingsmuligheter både på Teknikken og på Bekkefaret. Samtidig er det en rekke kommunale utbyggingsbehov som skal løses i dette området. Stavanger Utvikling KF er derfor anmodet om å foreta en helhetlig studie der både alternative boformer og øvrige behov belyses med utgangspunkt i flere definerte tomter.

Arbeidet med mulighetsstudien pågår.

29. Flere VTA-plasser

Bystyret ønsker at det over tid skal etableres et større antall VTA-plasser i Stavanger kommune. Det fremlegges en sak snarest for kommunalutvalget som skisserer hvordan kommunen kan sikre et høyere statlig tilskudd – og eventuelt at kommunen dekker kostnadene i sin helhet. Det er satt av midler i rådmannens budsjett (linje 148 – arbeidstreningsseksjonen). Det bes om en sak som redegjør for bruken av disse midlene.

Status per 2. tertial 2018:

NAV Rogaland øker antall VTA-plasser med tolv i Stavanger i løpet av 2018. I tillegg har Stavanger fått midler til ni VTA-plasser i et pilotprosjekt med kommunal VTA. Fire av disse plassene skal benyttes i tilknytning til kafeteriaen på Lervig sykehjem, mens de resterende fem skal tildeles som oppdrag til en av arbeidsmarkedsbedriftene. Bystyret har bevilget midler til finansiering av den kommunale egenandelen i de 21 nye VTA-plassene. Bystyrevedtaket ansees med dette som ferdigbehandlet.

30. Spaniaplassene

Bystyret vil fortsatt gi eldre i Stavanger et tilbud om rehabiliterings- og helseopphold i Spania. Det legges i 2018 frem en sak med forslag til flere former for opphold, der det forutsettes at deler av tilbudet skal kunne være selvfinansierende.

Status per 2. tertial 2018:

Sak 38/18 om Spaniaplassene ble fremlagt til politisk behandling i kommunalstyret for levekår i juni 2018. Ny avtale med Bærum om kjøp av sykehjemsplasser inngås i løpet av høsten 2018.

31. Evaluering av signalanlegget på sykehjem

Videre anskaffelser av signalanlegg utsettes inntil erfaringer fra Lervig er lagt frem i en sak til kommunalstyret for levekår.

Status per 2. tertial 2018:

Arbeidet med anskaffelse av ny rammeavtale for signalanlegg pågår. Det gjennomføres løpende evaluering og korrigering av anlegget på Lervig. Helhetlig evaluering gjennomføres i 2019.

32. Tilrettelegge for økt aktivitet i svømmehallene

Stavanger kommune har bygget flere nye svømmeanlegg som gir byens innbyggere gode muligheter for svømming og fysisk aktivitet. Bystyret avsetter kr 1,15 mill til tiltak som hinderløype i vann og vannsklie.

Status per 2. tertial 2018:

Anskaffelser er gjennomføres i tråd med sak 16/18 til KKI, og dette vil nå bli utprøvd i Kvernevik svømmehall. Sak ansees som ferdigbehandlet.

33. Engøyholmen – status som fartøyvernsenter

Det framlegges egen sak til kommunalstyret for kultur og idrett som vurderer muligheten for å søke om status som statlig fartøyvernsenter.

Kystkulturvernsenteret bevilges et tillegg kr 150 000.

Vedtak i FSK 15. mars:

Legges fram sak til kultur og idrett høst 2018.

Status per 2. tertial 2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak fremmes etter det.

34. Verdensarv

Rogaland og Stavangers kulturarv er av nasjonal og internasjonal betydning. Ivaretakelsen av fylket som sjøfarts-, kraftindustri- og hermetikkhistorie samt kloster og steinkirker vurderes fremmes som aktuell kandidat på UNESCO’s verdensarvliste. Rogaland fylkeskommune og aktuelle kommuner kontaktes med formål å utarbeide en felles søknad til UNESCO.

Vedtak i FSK 15. mars:

Legges fram sak høsten 2018.

Status per 2. tertial 2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak blir fremmet etter det.

35. MUST, Holmeegenes

Rehabilitering og bruk av leiligheten skal avklares i en politisk sak før det tas endelig stilling til de kr 2,8 mill. avsatt i budsjettet.

Status per 2. tertial 2018:

Hovedbygningen er ennå ikke ferdig rehabilitert, og avtale med MUST er ennå ikke fremforhandlet.

Saken sees i sammenheng med behandlingen av forslag til ny kulturplan 2018.

36. Kunst i offentlig rom

Det legges fram en sak til kommunalstyret for kultur og idrett der en ser på hvordan byen kan bli bedre til å tilrettelegge for kunst i det offentlige rom.

Vedtak i FSK 15. mars:

Legges fram høsten 2018.

Status per 2. tertial 2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak fremmes etter det.

37. Rogaland Filmkraft

Bystyret er opptatt av at Filmkraft kan utvikle seg videre i Stavanger. Det fremlegges snarest en sak vedrørende eierstrategi og mulighetene for videreutvikling av Rogaland Filmkraft i samarbeid med de andre eierne, og hvilke ringvirkninger dette kan gi for byen.

Status per 2. tertial 2018:

Rådmannen vil legge fram en sak vedrørende kommunens eierskap i Filmkraft Rogaland AS for Kommunalstyret for kultur og idrett i løpet av høsten 2018.

38. Idrettshaller

Når den nye doble Hetlandshallen står klar for bruk høsten 2018, legges det til rette for en prøveordning der idrettslagene står for tilsyn og vakthold når de ulike idrettslagene benytter hallene. Egen sak til kommunalstyret for idrett og kultur.

Vedtak i FSK 15. mars:

Det legges fram en sak til kommunalstyret for kultur og idrett, KKI, 2. tertial.

Status per 2. tertial 2018:

Sak 35/18 Prøveordning drift/tilsyn idrettshall ble behandlet i KKI 20.6.2018.  Sak ansees som ferdigbehandlet.

39. Norsk Lydinstitutt

Norsk Lydinstitutt i Stavanger har en unik platesamling innen klassisk musikk. Instituttet jobber med en krevende digitaliseringsprosess som instituttet alene ikke vil kunne klare å gjennomføre. Derfor oppfordrer Stavanger kommune til tettere samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Status per 2. tertial 2018:

Det er gjennomført møter med Lydinstituttet. Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018.

40. Bedre fremkommelighet på veiene (tidligere flaskehalsprosjektet)

Det er behov for en revidering av prosjektet da nye utfordringer med fremkommelighet er synligjort, ikke minst i Hillevåg/bussveien. Formålet er å finne gode løsninger i nært samarbeid med staten, fylkeskommunen. Kommunen setter av kr 12 mill. i perioden. Det fremlegges en egen sak til kommunalstyret for miljø og utbygging og formannskapet.

Asfaltering

Det settes av kr 3 mill. hvert år i perioden til asfaltering av kommunale veier. Kommunalstyret for miljø og utbygging godkjenner den endelige listen av prosjekter.

Status per 2. tertial 2018:

Det vil bli gitt tilbakemelding i løpet av 3. tertial.

41. Vedlikehold/skjøtsel av friområdene

Det avsettes kr 2 mill. hvert år i perioden til gjennomføring av skjøtselsplaner, vedlikehold og tilrettelegging av friområdene. Det skal i 2018 være spesiell oppmerksomhet på tilretteleggelse av turstier og Mosvannsområdet både i et dyre-, fuglevern- og friluftsperspektiv. Det framlegges egen sak for kommunalstyret for miljø og utbygging.

Status per 2. tertial 2018:

KMU behandlet i møtet 28.08.2018 sak 120/18 om støtte til finansiering av våtmarksutstilling på Mostun natursenter som også sees som en oppfølging av tidligere saker knyttet til dette forholdet. Øvrige forhold vil bli fulgt opp i kommende årsprogram for park og vei.

42. Kommunal ladestrategi

Det er vedtatt en omfattende satsning på elbil og ladestrategi. I 2025 er det et mål at alle nybilkjøp er nullutslippsbiler.

Kommunale elbilanlegg

Det er et kommunalt ansvar å legge til rette for flere ladepunkter i kommunale parkeringsanlegg i sentrum. Det bør vurderes om det er ønskelig å legge spesielt tilrette for elbiler i parkeringsanlegget under Domkirkeplassen.

Videreutvikle gatelys i trehusbyen

Når gatelys i trehusbyen etterhvert byttes, skal det legges inn ladepunkt i gatelysene.

Vedtak i FSK 15. mars:

Oppfølgingssak 12. juni.

Status per 2. tertial 2018:

Det vil bli utarbeidet en statusrapport om kommunens pågående oppfølging av ladestrategi i løpet av inneværende år. Rapporten vil bli lagt frem for KMU.

43. Sykkelstrategien revideres

Det skal brukes kr 80 mill. på gjennomføring av sykkelstrategien de neste fire årene. Sykkelstrategi med handlingsplan legges fram for kommunalstyret for miljø og utbygging så raskt som mulig.  Det skal i større grad søkes å gjennomføre hele strekninger framfor mer punktvise utbedringer.

Status per 2. tertial 2018:

Forslag til sykkelstrategi ble lagt fram til kommunalstyret for bymiljø og utbygging i sak 34/18 den 27. februar. Forslaget har vært på høring og ble behandlet i KMU i juni.

44. Garderobeanlegg på Hinna

Det skal legges til rette for utvidet lagerplass i kommunens garderobeanlegg på Hinna. Det avsettes inntil kr 1 mill. til tiltaket. Det skal søkes å utvide kapasiteten på en så rimelig og enkelt som mulig.

Status per 2. tertial 2018:

Sak om kostnadsoppstilling etter anbud vil bli behandlet i KMU i 3. tertial.

45. Stavanger Bolig KF

Formålet med etableringen av boligforetaket var å sikre en bedre og mer forsvarlig forvaltning av kommunens utleieboliger.

Bystyret ber rådmannen legge frem en sak til kommunalstyret for finans og til formannskapet for å se på utfordringene knyttet til utbyggingsprosjekter som blir bestilt av foretaket, men som ikke bærer seg selv økonomisk gjennom husleie fra beboere. Ordningen som må utredes er en modell der bestiller (Levekår) blir leietaker hos foretaket for å hindre fratrekk fra husleie fra den enkelte.

Boliger for unge

Det skal være enkelt og attraktivt å etablere seg i Stavanger, for nyutdannet ungdom og oppstartsbedrifter: KFI bes utrede nye former for tiltak innenfor områder som rekrutteringsboliger, leie-for-eie, etableringsstøtte, garantiordninger for etableringslån og lignende.

Status per 2. tertial 2018:

Det vil fremmes en sak høsten 2018 vedrørende «negativ leie» og andre aktuelle problemstillinger knyttet til Stavanger boligbygg KF.

46. Vålandsbassengene

Bystyret avventer videre behandling av prosjektet til etter kommunalstyret for miljø og utbygging har fått sak vedrørende mulighetene for eksterne investeringsmidler og modeller for effektiv drift med mer. Det forutsettes at det ikke foretas økning av vannavgiften i 2018 som er øremerket finansiering av prosjektet.

Status per 2. tertial 2018:

KMU behandlet sak om Vålandsprosjektet i sak 115/18, og det ble her vedtatt å stanse videre arbeidet. Prosjektet ansees nå som ferdigbehandlet.