⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2018

1 Sammendrag

Bystyret har gitt rammer for drift og utvikling av Stavanger kommune i 2018 gjennom blant annet å vedta Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Denne rapporten gir en status per 31. august og prognoser for 2018 innenfor økonomi, menneskelige ressurser, brukerundersøkelser, innovasjon, tilsyn og kontroll.

Samfunnsøkonomisk utvikling

Ved utgangen av juni var det 133 410 innbyggere i Stavanger. Befolkningen har økt med 270 personer (0,2 %) i 1. halvår 2018, herav et fødselsoverskudd på 369 personer og netto utflytting på 99 personer. Folkeveksten i samme periode i 2017 var på 184 personer, herav et fødselsoverskudd på 378 personer og en netto utflytting på 194 personer.

Det er innført en insentivordning fra august for å få studenter for å melde flytting til Stavanger. Alle studenter som melder flytting får gratis busskort i ett år. I august har dette gitt 455 nye innbyggere til kommunen. Søknadsfristen for ordningen er 1. oktober, så det forventes at flere vil benytte seg av ordningen.

Arbeidsledigheten i Stavanger har falt fra 3,6 % i januar til 3,1 % ved utgangen av august. Det er færre arbeidsledige i alle yrkesgrupper og særlig har nedgangen vært størst i ingeniør- og IKT-fag, samt for industriarbeid.

Etter bedringen i arbeidsmarkedet forventes det at antall sosialhjelpsmottakere etter hvert vil gå nedover. Antallet helt nyregistrerte mottakere har vært på vei nedover en stund.  Langtidsmottakere generelt øker ikke, men gruppene langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt og langtidsmottakere med forsørgeransvar for barn øker fortsatt.

Økte driftsinntekter

Prognosene for de ulike driftsinntektene er økt med om lag kr 51 mill. i forhold til justert budsjett. Integreringstilskuddet foreslås økt med kr 27 mill. på grunn av anmodning om å ta i mot flere flyktninger. De frie inntektene økes med kr 18 mill. på grunn av lavere inntektsutjevning.  Bakgrunnen for dette er at skatteinngangen nasjonalt ser ut til å bli høyere enn tidligere anslått. Det er også anslått mindre økninger i driftsinntektene som gjelder skjønnsmidler, eiendomsskatt og frikraft.

Aktivitetsvekst og budsjettoverskridelser i tjenestene

Prognoser for tjenesteområdene viser at det kan oppstå et merforbruk i størrelsesorden kr 113 mill. ved utgangen av året. Dette utgjør om lag 1,6 % av netto driftsbudsjett for tjenesteområdene. De største forventede avvikene er innenfor barnehage, helse- og sosialkontorene og sykehjem. Rådmannen er urolig for den betydelige kostnadsveksten selv om store deler av denne gjelder aktivitetsvekst (flere brukere) innenfor tjenestene. Områder som har for høyt driftsnivå har utarbeidet omfattende tiltaksplaner for å tilpasse driftsnivået til budsjettrammen.

Det foreslås omdisponeringer og tilleggsbevilgninger innenfor driften på om lag kr 84 mill. for å imøtekomme flere av de meldte prognoseavvikene på kostnadssiden, som vanskelig kan løses gjennom tiltak innenfor de respektive budsjettrammene. Dette finansieres ved de økte driftsinntektene samt lavere finanskostnader og bruk av disposisjonsfond.

Investeringer

Prognosene for økte investeringskostnader er på kr 83 mill. hovedsakelig grunnet to nye tiltak som er kjøp av andel i Forum Expo (kr 67 mill.) og kjøp av arealer til offentlig formål ved Jåtten skole fra Stavanger utvikling KF (kr 8 mill.). I tillegg foreslår rådmannen finansielle budsjettjusteringer knyttet til tidsforskyvninger og endret fremdrift til enkelte prosjekter på netto kr 30 mill. Økte investeringsutgifter foreslås finansiert med ubrukte lånemidler og økt låneopptak.  Etter foreslåtte budsjettjusteringer øker brutto investeringsutgifter i bykassen til kr 1,25 mrd. Dette gir et investeringsnivå på 12,8 % av de justerte driftsinntektene.

Finansielle måltall

Bystyrets budsjettvedtak for 2018 (opprinnelig budsjett 2018) ga et netto driftsresultat på 1,6 %, egenfinansiering på 72 % og en gjeldsgrad på 64 %. Netto driftsresultat er etter rådmannens forslag til budsjettjustering i denne saken beregnet til -0,4 %. Dersom netto driftsresultat korrigeres for anslag på avsetninger av øremerkede midler ved årets slutt, vil netto driftsresultat bli om lag 0,5 – 1,0 prosentpoeng bedre. Det presiseres at det fremdeles er stor usikkerhet til hva det endelige årsresultatet vil bli, jf. også bruk av budsjettreglementets +/- 3 %.

De totale brutto investeringsutgiftene for 2018 foreslås økt fra kr 1,2 mrd. til kr 1,25 mrd. Egenfinansieringsgraden av investeringene reduseres fra 72 % i opprinnelig budsjett til 57 % etter budsjettjusteringer i denne saken.

Gjeldsgrad er med utgangspunkt i foreslåtte budsjettjusteringer beregnet til 63 % ved utgangen av 2018, noe som er en reduksjon på 1 prosentpoeng fra opprinnelig budsjett.

Økonomiske mål Mål2017Opprinnelig
budsjett 2018
Forslag
2. tertial 2018
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene3,0 %4,4 %1,6 %-0,4 %
Investeringer, andel egenfinansiering> 50 %63 %72 %57 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene< 60 %62 %64 %63 %
 Oppdatert per 31. august    
Tabell 1.1 Oversikt over vedtatte måltall og effekt av forslag til endringer i 2. tertial 2018
Last ned tabelldata (Excel)

Fortsatt økning i sykefraværet

Det gjennomsnittlige sykefraværet fra januar til august 2018 er 8,2 % og 0,1 prosentpoeng høyere sammenlignet med 2017. Selv om tallene for juli og august er foreløpige tall, er det en positiv utvikling samlet sett de siste månedene.  Sykefraværet er imidlertid fortsatt høyt for blant annet barnehage, hjemmebaserte tjenester, sykehjem, bofellesskap og lærlinger. Sykefraværet overvåkes kontinuerlig på ulike nivåer i organisasjonen og utover allerede igangsatte tiltak på system- eller individnivå, vurderes det kontinuerlig nye løsninger eller tiltak.