⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2018

9 Internkontroll, tilsyn og revisjoner

9.1 Internkontroll

Prosjektrapporten Sektorovergripende internkontroll er lagt til grunn i videreutviklingen av den overordnede internkontrollen. Internkontroll skal inngå som en del av virksomhetsstyringen, og arbeidet med å implementere virksomhetsstyringssystemet er i startfasen. Det er anskaffet et nytt avviks-, forbedrings- og kvalitetssystem. Dette systemet vil blant annet gjennom dokumentasjon av arbeidsprosesser bidra til en mer helhetlig internkontroll.

Deltakelse i Storbyforskningsprosjektet om internkontroll i storbyene, som ledes av Bergen kommune, pågår fremdeles. Forskningstemaet er hvordan storbykommunene kan utvikle og implementere en risikobasert og dokumentert internkontroll som styrker kommunes interne styring. Det har i perioden vært gjennomført møter hvor tjenesteområdene i kommunene har vært involvert, og prosjektet er nå i ferd med å avslutte kartleggingsarbeidet. Planlagt ferdigstillelse av forskningsprosjektet er ved slutten av året. Resultatet av forskningsarbeidet vil bli brukt i det videre arbeidet med utvikling av internkontroll i Stavanger kommune.

9.2 Tilsyn og kontroll

Tilsyn og kontrollKommentar
Fylkesmannen 
Statlige tilsyn med kommunene og fylkeskommunen i Rogaland i 2018 ( Samarbeid Mattilsynet- Arbeidstilsynet – Arkivverket – Kartverket – Skatt Vest og Statens Vegvesen) 
Tilsyn med kommunens plikter etter introduksjonslovenGjennomføres høst 2017 - oppfølging i 2018
Tilsyn med EMbo Stavanger – Fylkesmannen 2018
Tilsyn med EMbo Stavanger - Bufetat – årlig etterkontroll av godkjente private og kommunale barnevernsinstitusjoner2018
Mattilsynet 
Tilsyn Haugåstunet sykehjemVår 2018
Tilsyn Bergåstjern sykehjem 
Tilsyn Lervig sykehjem 
Tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke – Søra Bråde bofelleskap   Avsluttet
Forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon Innovasjon ved offentlige anskaffelserOppfølging innen 6 mnd
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging rusmisbrukere/rusvernOppfølging innen 6 mnd
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging av svart arbeidOppfølging innen 6 mnd
Forvaltningsrevisjon – Oppfølging Skolemiljøet i Stavanger – håndtering av mobbesakerOppfølgingsrapport innen to år
Forvaltningsrevisjon – Oppfølging forebygging og håndtering av misligheter og korrupsjonTilleggsforslag følges opp i egen sak
Forvaltningsrevisjon varslingsrutiner og konflikthåndteringOppfølging av rapport til behandling i Kontrollutvalget
Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR IKSFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon Ungdomsmiljø – rus/vold og skolefraværOppstart revisjon - under arbeid
Forvaltningsrevisjon IT-sikkerhetRapport under arbeid
Forvaltningsrevisjon vedlikehold av bygg/vedlikeholdsetterslepRapport under arbeid
Forvaltningsrevisjon SkolehelsetjenestenRapport under arbeid
Selskapskontroll Stavanger konserthusRapport under arbeid
Selskapskontroll Rogaland Brann og Redning IKSRapport under arbeid
Forvaltningsrevisjon av Stavanger kommunes arkiv – og dokumentbehandling Ny oppfølging høsten 2018
Forvaltningsrevisjon Beredskap på virksomhetsnivåTilbakemelding til bystyret vedr. ansvarsdeling i krisesituasjon
Forvaltningsrevisjon InternkontrollFerdigbehandlet – ny rapport vurderes på et senere tidspunkt
Forvaltningsrevisjon BarnevernFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon Øremerkede midler / statlige tilskuddFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon Integrering og bosettingFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon KlimagassutslippFerdigbehandlet
Stavanger kommune ved Helsesjefen 
Tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager i 2018 
Tilsyn ved helseinstitusjoner i 2018 
Tilsyn ved videregående skoler i 2018 
Tilsyn ved tatoveringsstudioer 2018 
Tilsyn ved alle badeanlegg iht. Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu i løpet av juni 2018 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Rogaland Brann- og redning IKS – Forprosjekt/Pilotprosjekt – Innføring av feiing og tilsyn i fritidsboliger i 10 eierkommuner 
Branntilsyn ved Slåtthaug sykehjem 
Branntilsyn Haugåstunet sykehjem 
Branntilsyn Rosendal sykehjem og omsorgsboliger 
Branntilsyn ved Lervig sykehjem 
Branntilsyn ved Stokka sykehjem 
Branntilsyn ved Boganes sykehjem 
Branntilsyn Sunde sykehjem 
Branntilsyn Ramsvigtunet sykehjem 
Branntilsyn ved Vågedalen sykehjem 
Branntilsyn Bofellesskap Bjørn Farmannsgate  
Branntilsyn Hillevåg arbeidsgård 
Branntilsyn ved Madalvoll skole 
Branntilsyn ved Madla bydelshus 
Branntilsyn ved Tasta bydelshus 
Arbeidstilsynet 
Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Forebygging av vold og trusler i helse- og sosialsektoren er en av hovedprioriteringene i 2018-2019
Tilsyn ved Ramsviktunet sykehjem 
Tilsyn ved Vågedalen sykehjem 
Tilsyn ved Haugåstunet sykehjem 
Tilsyn ved Bergåstjern sykehjem 
Tilsyn ved Øyane sykehjem 
Postalt tilsyn ved Stokka sykehjemRøykfritt arbeidsmiljø
EL-tilsyn 
Kommunale boliger/bofellesskap/eiendommer – kontroll av elektriske anlegg 2018 
Tabell 9.1 Tilsyn og kontroll
Last ned tabelldata (Excel)