⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2018

7 Innovasjon, digitalisering og utvikling

7.1 Kommunale innovasjons- og utviklingsmidler

For 2018 ble det gitt tildeling av innovasjons- og utviklingsmidlene til 7 prosjekter (KAD, sak 8/18):

SøkerProsjektBevilget
Stavanger byarkivPublic Oppvekst1425000
ITAutomatisering av arbeidsprosesser - ROBin870000
KommunikasjonsavdelingenSamskapingshuset990000
ByggesakForenkling og automatisering av byggesaksbehandling, Norkart1000000
Fysio- og ergoterapitjenesteAktiv skole300000
Eiganes og Tasta miljøterapautisk enhetAktivitetsbasert nettverksgruppe for mennesker med nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsnivå200000
BarnevernForprosjekt - Bruk av smart teknologi i barnevernet215000
Sum 5000000
Tabell 7.1 Tildelte innovasjons- og utviklingsmidlene 2018
Last ned tabelldata (Excel)

Prosjektene mottok midlene i april 2018, og her følger rapportering per. 31. august 2018:

Public Oppvekst, tildeling kr 1 425 000

Prosjektet skal tilpasse sak-/arkivsystemet Public360 til et fullelektronisk system for arkivering og behandling av dokumentasjon om barn og elever i barnehage, skole og PP-tjenesten. Hovedmålet er å forankre Public360 som arbeidsverktøy for lagring og behandling av dokumentasjon om barn og elever i barnehage, skole og PP-tjenesten. I tillegg vil systemet muliggjøre deling av dokumentasjon på tvers av behandlende instanser som skole, barnehage, PP-tjenesten og fagavdelinger. Prosjektet fikk tildeling også i 2017 på kr 873.000, og midlene for 2018 brukes til utviklingskostnader og innkjøp. Planlagt sluttføring av prosjektet er vår 2019.

Status per 31. august 2018

Prosjektet går i hovedtrekk i henhold til planlagt framdrift. Etter å ha kartlagt behov og vurdert tekniske løsninger, har man valgt å gå til innkjøp av PC’er – i motsetning til opprinnelig ønske om Chromebooks – fordi dette vil dekke bruksbehovet bedre. Utviklingen av løsninger er nå klar til testing og justering og det planlegges opplæring.

Automatisering av arbeidsprosesser – ROBin, tildeling kr 870 000

Stavanger kommune har gjennom pilotprosjektet ROBin etablert en kommunal robot/heldigital medarbeider automatisere saksbehandlingsoppgaver knyttet til fakturamottak og fakturabehandling i SK-regnskap. Prosjektets hovedformål er kompetanseoverføring og kursing av egne medarbeidere, men det forventes også å ha en stor potensiell effektiviseringsgevinst. Det vil også være viktig for digitaliseringsarbeidet i kommunen at det bygges opp kompetanse på automatisering av arbeidsprosesser. Prosjektet fikk tildeling også i 2017 på kr 185 000.

Status per 31. august 2018

Det var planlagt at det skulle etableres et «kjerneteam» av medarbeidere som skulle kartlegge, beskrive og gjennomføre modellering av arbeidsprosesser rundt om i kommunen i tett samarbeid med prosesseierne i fagavdelingene og virksomhetene. Arbeidet har imidlertid blitt noe forsinket pga. redusert kapasitet i virksomhetene. Det jobbes nå med Kemneren og Stavanger byarkiv, og hos IT er det ansatt ny medarbeider for å ivareta arbeidet. Utviklings- og implementeringsarbeid fortsetter i høst med bedre framdrift og målet er at tre prosesser skal være robotisert innen utgangen av året.

Samskapingshuset, tildeling kr 990 000

Prosjektet er en videreføring av Prosjekt beboerlyst – fase 1 fra 2016, som da ble bevilget kr 600 000. Formålet da var å utvikle og etablere metodikker og arbeidsformer for god innbyggerinvolvering i Stavanger kommune. Basert på erfaringene den gang var det ønskelig å gjennomføre et nytt prosjekt hvis formål er å utforske og teste fysiske og digitale samhandlingsarenaer og kanaler, samt bygge opp kompetanse om bruken av verktøy og innbyggerinvolvering som ble identifisert i første fase. Prosjektet forventes å ha en merverdi for alle tjenesteområder siden det bygger på eksisterende prosjekter i kommunen hvor det jobbes med innbyggerinvolvering. Prosjektet forventes også å resultere i samordnet kommunikasjon om innbyggerinvolvering for innbyggere, kompetansebygging internt og mer effektivt internt arbeid med innbyggerinvolvering.

Status per 31. august 2018

Prosjektet støttes også gjennom midler fra Fylkesmannen på kr 300 000, og arbeidet går i hovedsak etter planlagt oppstart 1. april. En prosjektleder er frikjøpt full tid t.o.m. januar 2019, og en annen hovedpost er rigging og drift av samskapingshuset (Samshuset), planlegging og gjennomføring av Samskapingsskole, skape møtearenaer og gjennomføre fagdager og rådgivning ved etterspørsel.

Forenkling og automatisering av byggesaksbehandling – Norkart, tildeling kr 1 000 000

Forenkling og automatisering av byggesaksbehandling er et uttalt nasjonalt satsingsområde. Norkart har fått midler fra Innovasjon Norge til å utvikle et nytt system. Prosjektet forutsetter at kommunen bidra med egne ressurser og prosjektet har fått innovasjonsmidler både i 2017 og 2018 på tilsammen kr 1 980 000. Forventet ferdigstilling er i 2019. Målet med prosjektet er lose søkeren gjennom «byggesøknadsløypen» på en effektiv og brukervennlig måte, slik at kvaliteten på byggesøknadene økes og gir mer effektiv saksbehandling. Det forventes også at dette vil bidra bedre informasjonsflyt og at gebyrsatsene på byggesaksbehandling holdes nede.

Status per 31. august 2018

Prosjektets framdrift har blitt forsinket pga. mangel på kapasitet både i byggesaksavdelingen i kommunen og i Norkart, men situasjonen har bedret seg og prosjektet er nå prioritert. Videre aktivitet inkluderer testing og implementering, gi innspill og ha dialog med eksterne parter (Norkart/Tieto) og intern kompetansebygging.

Aktivitetsbasert nettverksgruppe for mennesker med nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsnivå, tildeling kr 200 000

Prosjektets målsetning var oppstart av en nettverksgruppe for mennesker med nedsatt funksjonsnivå i regi av Eiganes og Tasta miljøterapeutiske enhet. Målgruppen er hjemmeboende kvinner og menn (4-8 deltakere) mellom 40-70 år som ikke har sosialt nettverk eller dagtilbud som kan støtte dem i dagliglivet. Prosjektet bygger på arbeidsmetodikk fra Recovery (bedringsprosesser). Målet er at deltakerne i nettverksgruppen i større grad kan ta ansvar for eget liv.

Status per 31. august 2018

Prosjektet har frikjøpt 2 miljøterapeuter tilsvarende 40 % stilling med oppstart fra 1. juli i år. Prosjektgruppe og -deltakere er valgt ut og aktivitetsplaner er utformet i tråd med deltakernes preferanser. Prosjektet er noe forskjøvet ut fra tidsplanen og planlegges ferdigstilt i april 2019.

Aktiv skole, tildeling kr 300 000

Kjerneaktiviteten i prosjektet er formidling og kursing i fysisk aktiv læring med mål om bedre helse, trivsel og økt læring for elever i Stavangerskolen. Prosjektet er del av et større forsknings- og utviklingsprosjekt sammen med Universitetet i Stavanger. Man ser at økt lærermedvirkning i prosjektet vil gi bedre effekt, og kan medføre økt tverrfaglig samarbeid mellom lærere og helsepersonell på tvers av virksomheter og tjenester i kommunen.

Status per 31. august 2018

Prosjektet fikk midler for å supplere prosjektgruppen med to lærere i 20 % stilling. Disse er nå tilsatt, og prosjektet går etter plan. Lærerne vil bruke tiden til å drive kompetansebygging og -deling på skoler, samt kvalitetssikre læringsaktiviteter som kan brukes på tvers av skolene i kommunen.

Forprosjekt – bruk av smartteknologi i barnevernet, tildeling kr 215 000
Barnevernstjenesten har til enhver tid ca. 400 barn og unge som er plassert og/eller har hjelpetiltak utenfor hjemmet – både i Stavanger kommune og andre steder i Norge. Dette fører til at man må tenke nytt rundt gjennomføring av møter knyttet til oppfølging, koordinering, tiltak osv. for barna. Man ser sterkt behov for mer digitalt utstyr og bedre kompetanse på bruk av smart teknologi, og årets prosjekt er ledd i en helhetlig satsing som begynte i 2016. Bruk av videokonferanse vil være et nyttig verktøy ved tolketjenester, for barn som skal snakke med sine nærmeste som bor andre steder, veiledningstjenester, tverretatlig (tidlig) innsats, fosterhjems-oppfølging og oppfølging av unge i institusjon. Det forventes at prosjektet kan gi en effektiviseringsgevinst i form av bedre utnyttelse av administrasjon, lavere reisekostnader og bedre koordinering mellom tjenestene.

Status per 31. august 2018

Utstyr til møterom er utredet, valgt og bestilt, men ikke på plass. Opplæring i og testing av bruk av videokonferanseutstyr på bærbare maskiner er implementert, og man ser allerede god effekt ved å spare reisekostnader og reisetid. Målgruppen har også begynt å bruke utstyret (barn og voksne). Foreløpig er ca. halvparten av midlene brukt, dels på lønnskostnader og dels på kjøp av utstyr. Videre utredning rundt gode samarbeidsformer med samarbeidspartnere, kolleger og brukere anses som viktig arbeid i gjenstående periode. Vurderinger og kjøp av mer digitalt utstyr vil også prioriteres.

Søknadsfrist for 2019 er framskyndet til 1. oktober 2018

Det er gjort endringer i søknadsfristen for tildeling av innovasjons- og utviklingsmidler f.o.m. 2019. Fristen er nå satt til 1. oktober året før en får tildeling, slik at prosjektene får nyttiggjort seg midlene fra starten av året de søker for.

Fylkesmannens midler for innovasjon og formidling

IKART

Nasjonalt representerer IKART samskaping og nytenking, i og med at alle kommunene innen et helseforetaks nedslagsfelt samarbeider om behandling, kompetanseheving og veiledning. For brukerne i målgruppene betyr dette et bedre og tilnærmet likt tilbud uavhengig av kommune. For sykehuset og kommunene betyr dette et felles rehabiliteringsløp i stedet for 18 forskjellige forløp.

Fylkesmannen i Rogaland tildeler skjønnsmidler til innovasjons- og fornyingsprosjekt i kommunene etter søknad. Stavanger sendte inn to søknader i vår som gjaldt henholdsvis DigiRogaland og Utprøving av innovativ modell for interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam. Prosjektet DigiRogaland har fått tilsagn om skjønnsmidler på kr 3 mill.

DigiRogaland, tildeling kr 3 mill.

DigiRogaland er et regionalt samarbeid for digitalisering, tjenesteutvikling og innføring av nasjonale og felleskommunale løsninger på tvers av kommunene i Rogaland, hvor Stavanger er prosjektførende by. Gjennom samarbeidet skal kommunene høste felles erfaringer og etablere en system- og kompetansemessig plattform som utjevner ulikheter og forsterker og forenkler innsatsen på digitaliseringsområdet. Dette innebærer blant annet å etablere felles faglige arenaer, tilgang til kompetanse gjennom felles ressurser, koordinert mottak av statlige og felleskommunale prosjekter samt koordinering av regionale anskaffelser på områder der man er moden for det.

Utprøving av innovativ modell for interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam, tildeling kr 0

Prosjektet Utprøving av innovativ modell for interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART) og en videreføring av et samarbeidsprosjekt med 18 Rogalandskommuner og Helse Stavanger. Dette er ledd i nasjonal opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering hvor særlig yngre brukergrupper har fokus. Prosjektet fikk ikke skjønnsmidler fra Fylkesmannen ved tildelingen i sommer. Prosjektet pågår, foreløpig finansiert gjennom rammen i tjenesteområdet Helse og velferd. Ny søknad om tilskudd om prosjektskjønn er sendt Fylkesmannen til runde nr 2 i oktober 2018. Dersom prosjektet ikke tildeles midler da, vil det være behov for en gjennomgang av prosjektets finansieringsgrunnlag og framdriftsplan.

7.2 Smartbyen

Veikart for Smartbyen gir retning og overordnet ramme for utviklingen av smartbyen. Det har i første halvår 2018 blitt utviklet en handlingsplan for å målrettet kunne følge opp og gjennomføre av retningen i veikartet. Denne er samtidig avstemt med de overordnede målene til tjenesteområdet Innbygger- og samfunnskontakt. Handlingsplanen er lagt frem til behandling i sak 79/18 og vil bli implementert fra og med andre høsten 2018.

7.3 Innovasjonspartnerskap innenfor helse

Stavanger kommune har våren 2018 inngår partnerskapskontrakter med to leverandører om utvikling av løsninger som skal gjøre brukere i korttidsopphold mest mulig aktive og selvhjulpne. Innocom AS skal utvikle aktiviseringsroboten Berntsen, som gir brukerne støtte og veiledning til å mestre hverdagen og kan bo hjemme så lenge som mulig. TOPRO Industri AS skal utvikle, industrialisere og kommersialisere en smartrullator som kan registrere aktivitet og bevegelse hos brukeren.

Utviklingsfasen, som varer frem til 1. mars 2019, er oppdelt i faser med definerte mål og milepæler. Her vil utføres både brukertester og tekniske tester underveis i utviklingsløpet. Det kreves en løpende og tett dialog mellom oppdragsgiveren og leverandørene underveis i utviklingsløpet for å sikre at milepæler og mål overholdes. Bedriftene det er inngått partnerskap med mottar vederlag i utviklingsfasen. Løsningene testes av både ansatte, brukere og pårørende.

Stavanger er den første kommunen i Norge som tar i bruk anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap.

7.4 Digitalisering

Første halvår i 2018 startet arbeidet med å lage en modell for porteføljestyring på digitaliseringsområdet. Det er også startet arbeid med å lage en målrettet handlingsplan på digitaliseringsstrategien. Arbeidet vil bli presentert og legges frem til behandling høsten 2018.

7.5 Vekstfondet

Stavanger kommune har satt av kr 40 mill. til et Vekstfond, som skal bidra til å utvikle smartbyen, bidra til næringsutvikling og skape arbeidsplasser. Innretting av fondet skal vurderes og det er ønske om å gjøre tildeling fra fondet senere i år etter utlysning. En tildeling ble gjort i september hvor formannskapet vedtok å støtte Nordic Edge Expo med totalt 8 milioner i perioden 2019-2022. Allerede innvilgede prosjekter fra 2016 og 2017 er fulgt opp med møter og ulike typer kontaktpunkt.