⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2018

3 Samfunn

3.1 Arbeidsledighet

Etter en oppgang i juli, falt antallet arbeidsledige litt ned igjen i løpet av august, både for landet, fylket og Stavanger kommune. NAV antar at SMS-påminning til ledige påvirker tallene fra i sommer.

Arbeidsledigheten i Stavanger kommune gikk ned til 3,1 % netto arbeidsledighet i august og brutto arbeidsledighet til 3,8 %. Tilsvarende tall for Rogaland er 2,8 % netto (3,4 % brutto) og for landet 2,4 % netto (2,9 % brutto).

Det er færre arbeidsledige i alle yrkesgrupper og særlig har nedgangen vært størst i ingeniør- og ikt-fag, samt for industriarbeid. Disse mannsdominerte yrkene har gitt færre arbeidsledige menn det siste året. Økt antall utlyste stillinger virker positivt inn.

Figur 3.1 Utvikling i arbeidsledighet

3.2 Sosiale tjenester

Etter stabiliseringen i arbeidsmarkedet forventes det at antall sosialhjelpsmottakere etter hvert vil gå nedover. Antallet helt nyregistrerte mottakere har vært på vei nedover en stund.  Langtidsmottakere generelt øker ikke, men gruppene langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt og langtidsmottakere med forsørgeransvar for barn øker fortsatt.

Figur 3.2 Antall sosialhjelpsmottakere per måned

Etter en nedgang i 1. tertial sammenlignet med 2017 er nivået på sosialhjelpsmottakere under 25 år noe over fjoråret.

Figur 3.3 Antall sosialhjelpsmottakere under 25 år

Antall langtidsmottakere med forsørgeransvar har økt med 5 % i 2018.

Figur 3.4 Antall langtidsmottakere med forsørgeransvar

Den utbetalte sosialhjelpen har økt med 5,3 % sammenlignet med samme periode i 2017.

Figur 3.5 Sosialhjelp utbetalt i mill. kr

3.3 Befolkning

Folkevekst

Folkeveksten for 1. halvår 2018 var på 270 personer (0,2 %), herav et fødselsoverskudd på 369 personer og netto utflytting på 99 personer. Folkeveksten i samme periode i 2017 var på 184 personer, herav en netto utflytting på 194 personer og et fødselsoverskudd på 378 personer.

Figur 3.6 Fødselsoverskudd, nettoflytting og samlet folkevekst i Stavanger
 Befolkning 1.1 2018Befolkning 1.7.2018Endring%-endring
0-5 år 9 943 9 858 - 85 -0,85 %
6-15 år 16 309 16 357 48 0,29 %
16-66 år 91 022 91 112 90 0,10 %
67-79 år 11 377 11 551 174 1,53 %
80 + 4 489 4 533 44 0,97 %
Sum 133 140 133 410 270 0,20 %
Tabell 3.1 Endring i befolkning fordelt på alder 1. halvår 2018
Last ned tabelldata (Excel)

Boligbygging

Det er 191 boliger som er tatt i bruk hittil i år, ti flere enn på samme tid i 2017. Antallet igangsatte boliger er derimot noe lavere enn de siste årene. Årsaken er hovedsaklig svakere befolkningsutvikling de siste fire årene.

ÅrIgangsatt (tillatelser)
hittil i år inklusiv august
Igangsatt
hele året
Tatt i bruk hittil i år
inkl august
Tatt i bruk
hele året
2009119421504668
2010302781392477
2011515802295559
2012508979332650
20136999015621028
2014532725512846
20152925017191149
2016317357262392
2017311447181371
2018280 191 
Tabell 3.2 Boliger tatt i bruk og igangsatt
Last ned tabelldata (Excel)

3.4 Ny bussordning for studenter

Stavanger kommune har innført gratis busskort for nye studenter i henhold til vedtak i sak 74/18. Ordningen gjelder alle nye studenter samt internasjonale studenter som oppfyller søknadskriteriene.

Det er ved utgangen av august mottatt 558 søknader og 99 % av søkerne har UiS som studiested. Av søkermassen oppfyller 455 studenter kriteriene for tildeling og innvilget busskort.

Kostnader for innvilgede busskort påbeløper seg foreløpig til kr 1,67 mill. I tillegg kommer administrative kostnader ved behandling av søknadene. Det er ventet at antall søknader vil øke frem mot fristen for registrering av flytting som er satt til 1. oktober. Det er avsatt kr 5 mill. over to år og det er noe usikkert om dette vil være tilstrekkelig ettersom ordningen er utvidet til å gjelde alle studenter som melder flytting til Stavanger.

Studentene som melder flytting til Stavanger genererer inntekter i form av innbyggertilskudd mv. Dersom det tas utgangspunkt i et årlig innbyggertilskudd på kr 23 726 (jf. nivå i 2018), anslås foreløpige inntekter til å bli om lag kr 10 mill. fra 2020. Det presiseres at dette er et grovt anslag og justert for skatteeffekter og inntektsutjevning kan inntektsnivået bli annerledes.