⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

2 Forslag til vedtak inkludert budsjettendringer

2.3 Rådmannens forslag til budsjettjustering – drift

NrOmråde /sakBudsjett-justering
 Tjenesteområdene 
 Oppvekst og utdanning 
1Barnehage, økning i antall barn 25 000
2Ressursenteret for styrket barnehage 7 000
3Barnevern, klientutgifter 7 000
   
 Helse og velferd 
4Bofellesskap Fredrikke Quam, planlagt avvikling- 9 000
5Helse- og sosialkontor, kjøp av avlastnings- og heldøgnsomsorg i bolig 27 000
6Bofelleskap, rus og psykiatri, utsatt oppstart - 1 500
7Bo og aktivitet Nord og Sør 1 500
8Alders- og sykehjem 14 000
9Private ideelle sykehjem, pensjonsutgifter 5 700
10Stavanger legevakt, permisjoner 3 100
   
 Bymiljø og utbygging 
11Rehabilitering av skoler, barnehager og idrettshall, overføring fra drift til investering.- 1 500
12Forum-området, reduksjon av leieinntekter 1 250
   
 Delsum tjenesteområdene 79 550
   
 Sentrale utgifter 
13DigiRogaland, prosjektkostnader 3 000
14DigiFin, kommunale digitaliseringsprosjekter (KS) 2 655
 Delsum sentrale utgifter 5 655
   
 Sentrale inntekter 
15Frie inntekter, inntektsutjevning, reduksjon- 18 000
16DigiRogaland, skjønnsmidler - 3 000
17Integreringstilskudd- 27 000
18Eiendomsskatt- 1 000
19Kompensasjonsordninger fra Husbanken 500
20Lyse AS - disponering av frikraft- 3 900
 Delsum sentrale inntekter- 52 400
   
 Finanstransaksjoner 
21Utbytte- 500
22Lyse AS, ansvarlig lån- 1 100
23Renteinntekter bank og finansforvaltning- 9 950
24Netto kapitalkostnader- 3 900
25Konserninterne rente- og avdragsinntekter 2 800
 Delsum finanstransaksjoner- 12 650
   
 Overføring fra drift til investering, bruk og avsetning fond 
26Bruk av generelt disposisjonsfond- 16 655
27Bruk av disposisjonsfond (vekstfondet)- 5 000
28Overføring fra drift til investering 1 500
   
 Delsum overføring fra drift til investering, bruk og avsetning fond- 20 155
   
 Sum balanserte budsjettjusteringer 0
Tabell 2.2 Rådmannens forslag til budsjettendringer - drift
Last ned tabelldata (Excel)
 1. Barnehager, økning i antall barn

Økt antall barn i barnehage, økt andel små barn, normer for bemanning samt at flere som får inntektsbasert moderasjon på foreldrebetaling innebærer at barnehagerammen forventes å få et merforbruk på om lag kr 27,5 mill. i slutten av året. Rådmannen legger til grunn en stram økonomistyring innenfor barnehagerammen og foreslår å styrke budsjettet samlet med kr 25 mill.

 1. Ressurssenteret for styrket barnehage

Rådmannen ser at senteret i en årrekke har økende lovpålagt meraktivitet, og at hele leveransekjeden i det styrkede barnehagetilbudet må gjennomgås. Det er anslått et merforbruk i forhold til budsjettrammen i år på kr 8 mill. Det forventes at senteret jobber aktivt med å bremse kostnadsveksten i høst. For 2018 foreslår rådmannen å styrke senterets ramme med kr 7 mill.

 1. Barnevern, klientutgifter

Med bakgrunn i prognoser basert på utgifter knyttet til plasserte barn per 31. august, foreslår rådmannen å styrke barnevernsbudsjettet med kr 7 mill.

 1. Bofelleskap Fredrikke Quam, planlagt avvikling

Bofellesskap Fredrikke Quam ble lagt ned i mars 2018. Rådmannen forslår å disponere mindreforbruk på kr 9 mill. i Fredrikke Qvam til å dekke inn merforbruk i andre tjenester.

 1. Helse- og sosialkontor, kjøp av avlastnings- og heldøgnsomsorg i bolig og aktivitetsvekst i pleie i hjemmet

Økning i antall brukere og overgangskostnader ved nye leverandører for kjøpte tjenester innebærer et prognostisert merforbruk knyttet til kjøp av avlastningstjenester og heldøgnstjenester i bolig på totalt kr 13 mill. Rådmannen foreslår å styrke budsjettet til helse- og sosialkontorene med tilsvarende beløp.

Innenfor tjenesten pleie i hjemmet er det prognostisert et merforbruk på kr 24 mill. og dette skyldes både økning i antall brukere og timer per bruker. Produksjonen er betydelig høyere sammenlignet med fjoråret. Helse- og sosialkontorene har lagt frem tiltaksplaner for å innrette tjenestetilbudet etter tilgjengelig budsjettramme. Det viktigste tiltaket vil være å gjennomgå alle vedtakene for å vurdere nivået og påse at tiltakene er i tråd med Leve HELE LIVET-satsingen. Brukere som har et rehabiliteringspotensial skal få hjelp i form av hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring og medisindispensere skal benyttes for å redusere behovet for bistand til medisinhåndtering. Det vil også være økt fokus på å utnytte handlingsrommet som eventuelle ulikheter i tildelingspraksis mellom kontorene vil gi. Rådmannen erkjenner imidlertid at det vil ta tid før tiltakene får økonomisk effekt. Rådmannen tilrår derfor at det tilleggsbevilges kr 14 mill. til tjenesten pleie i hjemmet for å håndtere aktivitetsveksten i 2018.

Samlet foreslår rådmannen at budsjettrammen til Helse- og sosialkontorene styrkes med kr 27 mill.

 1. Bofellesskap, rus og psykiatri, utsatt oppstart

I HØP 2018-2021 ble det vedtatt satt av kr 1,5 mill. til oppstart av nytt bofellesskap ROP. Det er nå klart at dette bofellesskap ikke starter opp før høsten 2019. Rådmannen foreslår derfor å disponere disse ubrukte budsjettmidler til de eksisterende økonomiske utfordringer hos bofellesskap for utviklingshemmede (UH).

 1. Bo og aktivitet nord og sør

Med bakgrunn i prognoser basert på regnskapsresultatet per 31.08 for bofellesskap for utviklingshemmede (UH) foreslår rådmannen en budsjettstyrking på kr 1,5 mill.

 1. Alders- og sykehjem

Prognosene for alders- og sykehjem viser at budsjettrammen kan få et merforbruk opp til kr 19 mill. Merforbruket gjelder hovedsakelig Lervig sykehjem og Blidensol sykehjem og betraktes som engangskostnader i 2018. Det jobbes aktivt med tiltaksplaner for å redusere driftsnivået som er tilpasset budsjettrammen for 2019. Rådmannen tilrår at budsjettrammen for alders- og sykehjem styrkes med kr 14 mill. i år.

 1. Private ideelle sykehjem, pensjonsutgifter

I henhold til gjeldene driftsavtale med de private ideelle alders- og sykehjemmene dekker kommunen de årlige kostnadene til KLP reguleringspremie. Reguleringspremien er kr 5,7 mill. høyere enn budsjettert og rådmannen foreslår derfor å styrke budsjettrammen tilsvarende

 1. Stavanger legevakt, permisjoner

Prognosene for legevakten viser at virksomheten kan få et merforbruk på opp til kr 7 mill. ved utgangen av året. Årsaken til dette er utfordringer med å få rekruttert tilstrekkelig med sykepleiere ihht. turnus, opplæring, kurs samt ekstraordinære utgifter i forbindelse med fødselspermisjoner. Rådmannen foreslår å styrke budsjettet med kr 3 mill., som tilsvarer ekstrautgiftene virksomheten har i forbindelse med fødselspermisjoner.

 1. Rehabilitering av skoler, barnehager og idrettshall, overføring fra drift til investering

Oppgraderinger av bygg skal føres i investeringsregnskapet, mens vedlikehold regnskapsføres i driften. Det gjennomføres regnskapstekniske budsjettjusteringer som følge av dette på kr 1,5 mill. Det overføres kr 5 mill. fra drift til investering som gjelder oppgradering innenfor skole og barnehage. Tilsvarende overføres det kr 3,5 mill. fra investering til drift som gjelder vedlikehold på skoler, barnehager, sykehjem og Øyahuset. Midlene skal benyttes til brannsikkerhetstiltak, drenering, maling, kledning og rehabilitering av tak.

 1. Forum-området, reduksjon av leieinntekter

Det foreslås å justere ned leieinntekter fra kommunale anlegg på Forum-området med kr 1,25 mill. Det vises til kapittel 4.7 for en nærmere omtale.

 1. DigiRogaland, prosjektkostnader

Prosjektet er tildelt en andel eksterne tilskuddsmidler (se linje 16) og foreslås justert tilsvarende.

 1. DigiFin, kommunale digitaliseringsprosjekter (KS)

Det vises til tidligere saksutredning om deltakelse i KS sin finansieringsordning for felles kommunale digitaliseringsprosjekter, jf. FSK 205/17, og forslaget om å finansiere innenfor eksisterende rammer i 2017, jf. Tertialrapport per 31.08.2017. Faktura er først kommet nå i 2018 og rådmannen foreslår at den finansieres av fjorårets overskudd som ble satt av på disposisjonsfond, jf. linje 26.

 1. Frie inntekter, inntekstutjevning, reduksjon

Inntektsutjevningen i Stavanger foreslås redusert med kr 18 mill. med bakgrunn i lokale anslag om en noe høyere skatteinngang for kommunene enn anslått i RNB 2018, se nærmere omtale i kapittel 4.3.

 1. DigiRogaland, skjønnsmidler

Tilsagn om skjønnstilskudd på kr 3,0 mill. er i sommer bevilget til det interkommunale prosjektet DigiRogaland, som er en videreføring og utvidelse av prosjektet Samordnet regional digitalisering. Stavanger er prosjektførende by. Budsjettjustering foreslås og må ses sammen med tiltak 13.

 1. Integreringstilskudd

IMDI har sendt nytt anmodningskrav til Stavanger der det bes om å øke vedtaket for 2018 fra 116 flyktninger til 140 flyktninger. Det har også kommet flere personer til Stavanger som gjelder familiegjenforente og selvbosatte. Dette innebærer at integreringstilskuddet kan økes med kr 27 mill.

 1. Eiendomsskatt

Prognoser ut året gir grunnlag for å øke budsjettet med kr 1,0 mill. i merinntekter.

 1. Kompensasjonsordninger fra Husbanken

Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen, samt tilskudd som skal dekker rentekostnader ved rehabilitering av skole- og kirkebygg. Budsjettert tilskudd er foreslått nedjustert med kr 0,5 mill. (til kr 20,4 mill.) basert på oppdatert renteprognose. Tilskuddet beregnes med utgangspunkt i Husbankens basisrente (et gjennomsnitt av observasjoner av de beste lånetilbud i markedet) fratrukket en margin på 1,25 % prosentpoeng.

 1. Lyse AS – disponering av frikraft

Kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har inngått avtale med Lyse AS om uttak av frikraft. Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil således gi kommunen lavere energikostnader i vinterhalvåret. Budsjettert refusjon knyttet til disponering av frikraft foreslås økt med kr 3,9 mill. basert på oppdatert prognose for kraftpris.

 1. Utbytte

Stavanger kommune mottar i 2018 utbytte på kr 218,4 mill. fra Lyse AS, kr 1,0 mill. fra Renovasjonen IKS og kr 2,7 mill. fra ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS. Dette er samlet kr 0,8 mill. under budsjett. Stavanger kommune har videre mottatt kr 1,3 mill. i utbytte fra til finansforvaltningen. Budsjettert utbytte er av den grunn foreslått økt med kr 0,5 mill.

 1. Lyse AS, ansvarlig lån

Stavanger kommune mottar renter og avdrag fra et ansvarlig lån i Lyse AS. Budsjetterte renteinntekter er foreslått økt med kr 1,1 mill. til kr 27,7 mill., basert på oppdatert renteprognose.

 1. Renteinntekter bank og finansforvaltning

Budsjettert renteinnskudd på konsernkonto forslås økt med kr 9,95 mill. basert på oppdatert rente- og likviditetsprognose. Samlet gjennomsnittlig innskudd på konsernkonto var på kr 2,35 mrd. i 2. tertial 2018 (kr 2,06 mrd. så langt i 2018 og kr 1,79 mrd. i 2017).

 1. Netto kapitalkostnader

Budsjetterte netto kapitalkostnader foreslås justert ned med kr 3,9 mill., hvorav netto nedjustering med kr 2,85 mill. knyttet til rentekostnad på investeringslån, rentebytteavtaler, startlån og konserninterne renteinntekter fra utlån, samt netto nedjustering knyttet til avdrag og realiserte gevinster/tap fra finansforvaltningen på kr 1,05 mill.

 1. Konserninterne rente- og avdragsinntekter

I forbindelse med etableringen av Stavanger boligbygg KF og Stavanger utvikling KF i 2016, ble det opprettet lån på henholdsvis kr 700 mill. og kr 75 mill. For Stavanger boligbygg KF er det lagt til grunn at lånet skal økes når nye anleggsmidler overdras fra bykassen til foretaket. Det foreslås en samlet nedjustering av budsjetterte rente- og avdragsinntekter fra de aktuelle lånene med kr 2,8 mill., basert på oppdatert renteprognose og tidsforskyvning i overdragelse av anleggsmidler.

 1. Bruk av generelt disposisjonsfond

Disposisjonsfond benyttes til å dekke utgiftene til Digifin, jf. linje 14, samt resterende finansieringsbehov.

 1. Bruk av disposisjonsfond (vekstfondet)

I 2017 ble det foretatt utbetalinger av vekst-tilskudd i henhold til vedtak og som ved en inkurie ikke ble finansiert av vekstfondet direkte, men over ordinær drift. Rådmannen foreslår følgelig at tilsvarende beløp, kr 5 mill., tas ut av fondet nå og tilbakeføres ordinær drift.

 1. Overføring fra drift til investering

Overføringen fra drift til investering økes med kr 1,5 mill. Jf. linje 11.