⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2019

7 Innovasjon, utvikling og digitalisering

7.1 Innovasjon og utvikling

Kommunalstyret for administrasjon tildelte i sak 36/18 de årlige innovasjons- og utviklingsmidlene til interne prosjekter for 2019. Alle de ni prosjektene er i gang og i 1. tertial er det gjennomført flere aktiviteter for å støtte opp under prosjektene.

I perioden er en ny intranettside for kommunens interne innovasjonsarbeid publisert, med oversikt over tildelte prosjekter samt digitale søknadsskjema til kommunens innovasjons- og utviklingsmidler. Nettsiden er under utvikling, og målet er at den skal gi informasjon om kommunens interne prosjekter og dele erfaringene i kommunens innovasjonsarbeid.

Fylkesmannen i Rogaland lyser hvert år ut skjønnsmidler som kommunene kan benytte til utviklingsprosjekter. I 2019 har rådmannen valgt å prioritere to prosjekter som det søkes midler til:

  1. Digi Rogaland: Digitaliseringssamarbeid mellom alle kommunene i Rogaland som ledes av Stavanger kommune. Det søkes om midler til videreføring av det regionale samarbeidet for digitalisering, tjenesteutvikling og innføring av nasjonale kommunale løsninger på tvers av alle kommuner i Rogaland. Den neste fasen av prosjektet vil blant annet innrette seg mtp. å videreføre arbeidet med koordinert mottak av statlige og felleskommunale prosjekter, utvikling av nye felleskomponenter og digitale løsninger med sikte på regional og nasjonal utbredelse og felles regionale anskaffelser der dette er aktuelt. Tilrettelegge for tilgang til kompetanse gjennom felles ressurser og å videreføre arbeidet med å skape felles faglige arenaer er også blant de prioriterte oppgaver i neste fase av prosjektet.
  2. IKART (InterKommunalt Ambulant Rehabiliteringsteam): Bakgrunnen for dette prosjektet er at yngre brukere med store og sammensatte behov ofte ikke får gode nok rehabiliteringstjenester. Prosjektet skal lage og prøve ut en modell for intensiv tverrfaglig oppfølging av rehabiliteringstjenestene til yngre personer med store og sammensatte behov. Målgruppen er voksne personer (18 – 67 år) med alvorlige skader eller sykdom, som har behov for fortsatt omfattende rehabilitering etter utskriving fra sykehus. IKART – teamet er etablert og består foreløpig av lege, psykolog, fysioterapeut og ergoterapeut. Per 2. mai er tolv brukere inkludert i prosjektet, fra kommunene Sandnes, Kleppe, Hå, Strand og Stavanger.Alle kommunene i Helse Stavanger sitt nedslagsfelt har gitt sin tilslutning til å delta i IKART, og er informert om at implementering i driftsmodell vil kreve delfinansiering. Før resultat fra utprøvingen foreligger er det likevel vanskelig for andre kommuner å bidra med midler. I tillegg til å involvere kommunene i utviklingen av prosjektet og planlegging og implementering av en interkommunal finansieringsmodell søkes det også om eksterne midler for delfinansiering av prosjektet.

Stavanger kommune var i april med som arrangør på Innovasjonskonferansen 2019 (Sola-konferansen), med tema «Innbyggerinvolvering og digitalisering – som hånd i hanske?». Den årlige konferansen setter fokus på innovasjon og nyskaping i offentlig sektor, og er et samarbeid mellom kommunene Sola, Stavanger, Time, Karmøy; samt UiS, Fylkesmannen i Rogaland og KS. Det var rekordoppslutning med 320 deltakere fra kommunene i regionen og andre som er interessert i kommunal innovasjon. Foruten å være medarrangør av konferansen, bidro Stavanger med to foredrag som henholdsvis var «Digi Rogaland – samarbeid om digitalisering for folk i Rogaland» og «Innbyggernes stemme i smartbyen Stavanger».

7.2 Smartbyen

Veikart for Smartbyen gir retning og overordnet ramme for utviklingen av smartbyen. Smartby-satsingen handler om hvordan Stavanger som region kan bli smartere i fellesskap.

I løpet av 1. tertial etablerte Stavanger kommune  en interkommunal smartbymøteplass, Forus Labs, som har tilhold i den gamle brannstasjonen på Forus. Her møtes Sandnes, Sola, Gjesdal og Stavanger kommune for å drøfte felles utfordringer og dele erfaring og kompetanse fra de respektives smartbyprosjekter.

I samme periode har Smartbyen arbeidet med å foredle og formidle Stavanger kommunes satsning på åpne data i inn- og utland. Dette har bl.a. resultert i at Stavanger ble tildelt pris som «Årets Smartbyløsning» av den Norske Dataforening.

7.3 Digitalisering

Det er stor aktivitet innen digitaliseringsarbeidet i kommunen. Det er flere pågående prosjekter, store og små, som kan føre til forbedringer og effektivisering av arbeidet eller oppgaveløsningen. Oppmerksomheten på nye måter å jobbe på ved å ta i bruk eller tilpasse ulike digitale løsninger øker i organisasjonen.

Digi Rogaland

Arbeidet med å samordne digitaliseringsarbeidet fortsetter.  Gjennom en felles innsats ønsker Rogaland å bli et foregangsfylke på digitaliseringsområdet. Fra og med 01.01.2019 har samtlige kommuner i Rogaland signert samarbeidsavtalen og slik sluttet seg til samarbeidet. De tre minste kommunene (Utsira, Bokn og Kvitsøy) har i 2019 observatørstatus. Digi Rogaland har også i 2019 søkt Fylkesmannen i Rogaland om innovasjonsmidler for perioden 2019-2020. Det søkes denne gang om kr. 3.450.000.

Tiltaksgruppen i Digi Rogaland har i 1. tertial utarbeidet et utkast til digitaliseringsstrategien for Digi Rogaland. Utkastet er sent på høring til samtlige rådmenn i kommunene i Rogaland.

Digitaliseringsfond

Rådmannen rapporterte til Stavanger formannskap i sak 63/19 om status i arbeidet med å tilrettelegge system for digitaliseringsarbeidet og bruk av digitaliseringsfondet.

Rådmannen har startet etableringen av et rammeverk for porteføljestyring som skal sikre en standardisert og profesjonell gjennomføring av digitaliserings- og endringsprosjekter i kommunen. Porteføljestyringsmodellen skal tilrettelegge for styringsinformasjon som grunnlag for å ta strategiske valg, bidra til at vi oppnår de strategiske målene, samt at vi styrer i samme retning i digitaliseringsarbeidet. Gjennom modellen skal også felles verktøy som skal gi støtte til organisasjonen for å få bedre kvalitet i gjennomføringen av prosjekter, og slik sikre bedre gevinstrealisering, gjøres tilgjengelige.

Rådmannen har så langt i 2019 ikke disponert midler fra digitaliseringsfondet.

DigiBarnevern

DigiBarnevern består av to prosjekter, et kommunalt og et statlig prosjekt, som sammen har som mål å øke kvaliteten i det kommunale barnevernet, blant annet ved å sørge for bedre IT-løsninger. Det nasjonale initiativet DigiBarnevern ble startet i 2016 for å øke barnevernets evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge som trenger det. DigiBarnevern er et samarbeid mellom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), KS og blant annet kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Kristiansand og Stavanger.

Stavanger kommune jobber nå konkret sammen med de største kommunene i landet om å få på plass et nytt kommunalt barnevernsystem som bedre ivaretar samhandling mellom klient, foreldre, barnevernet og BUF. Rådmannen legger til grunn at behovet for økonomiske midler vil bli finansiert av midler fra kommunens digitaliseringsfond. Foreløpig er finansieringsbehovet ikke avklart da dette inngår som en del av prosjektmandatet.

Public oppvekst

Public Oppvekst er et fullelektronisk fagsystem for sikker behandling og arkivering av dokumentasjon om barn i barnehage, elever i grunnskolen og brukere av PP-tjenesten. Løsningen er i sluttfasen av utvikling og stabilisering før produksjonssetting. Det har i perioden vært jobbet med å få på plass skjemaløsning og skannerløsning for sikker sone, rutiner og brukerhefter samt grunnlag for e-læringsfilmer som vi produserer selv. Det er planlagt kurs for 2200 brukere. Oppstartsdato for første pulje, PPT, er satt til slutten av juni. Resterende brukere får opplæring i august-oktober.

IT- migrasjon i den nye kommunen

I forbindelse med Nye Stavanger kjøres det et IT-migreringsprosjekt for flytting av operative og historiske data fra dagens IT-systemer i de tre kommunene til valgt system. Det er en hovedregel at Stavanger kommune sine systemer blir videreført til Nye Stavanger. Dette gjelder forutsatt at det ikke er vesentlige faglige, tekniske, økonomiske eller rettslige forhold som tilsier noe annet. Hovedsakelig brukes robot til å flytte dataene fremfor tradisjonell kostbar metodikk og manuell migrering. I første tertial 2019 har hovedfokuset vært journalsystemer for Helse og velferd samt helsestasjon systemer, og prosjektet er ihht plan.

Forbedring av arbeidsprosesser ved Stavanger legevakt

De ansatte på Stavanger legevakt har utfordringer i sin arbeidshverdag som gjør det vanskelig å benytte kommunens standard digitale løsninger på en effektiv måte. Det pågår nå et samarbeid mellom legevakten og IT-avdelingen for å finne løsninger for å bedre brukeropplevelsen for de ansatte. Flere tiltak er vurdert og er under arbeid. For eksempel tester man nå en løsning som gjør rask forflytning mellom ulike pc’er mulig – minimum oppkoblingstid når en lege flytter seg fra en pc til en annen er svært viktig i deres arbeid. Likeledes utvikles og testes en løsning for å lette oppkobling på pc fra legevaktbilen.

Digitale innbyggertjenester

Koordineringsgruppen for digitale innbyggertjenester jobber kontinuerlig med prioriterte prosjekter på tvers av kommunens tjenesteområder.

Fullelektroniske søknadsskjemaer

Stavanger kommune får stadig flere elektroniske skjemaer. 96 e-skjemaer er i bruk. 2680 digitale skjemaer ble mottatt i første tertial 2019. Disse kommer i tillegg til skjemaer innen f. eks. barnehage. Det mest brukte skjemaet i 1. tertial var søknad om leie av kommunale skolelokaler, tett fulgt av pant på ovn.

SvarUt og digitale postkasser

Digitale postutsendelser øker jevnt. 1. tertial sendte Stavanger kommune ut 34.896 forsendelser, mot totalt 48.688 i hele 2018. Over 50 % av forsendelsene blir lest digitalt.

eSignering

Pilotering av eSignering av ansettelseskontrakter viser at digital signering er mye enklere for nyansatte i kommunen. Tjenesten vil være viktig når ca. 10.000 kontrakter skal signeres i forbindelse med Nye Stavanger. Planen er å implementere tjenesten i hele Stavanger kommune i løpet av våren 2019.

Aktiv kommune

Aktiv kommune er et elektronisk bestillings- og informasjonssystem for lån og leie av kommunens ressurser og anlegg; lokaler, idrettshaller, gymsaler, møterom, anlegg og utstyr. Prosjektet skal blant annet bidra til enklere tjenester for innbyggerne, en bedre utnyttelse av kommunens ressurser, bedre oversikt og enklere prosesser. Aktiv kommune er et samarbeid mellom fire kommuner med Innbyggerservice i Stavanger kommune som prosjekteier. Nye nettsider er tatt i bruk av Stavanger, Fjell og Ålesund. Bergen vil ta disse i bruk av løpet av juni.

Min eiendom

Prosjektet skal enkelt gi innbyggerne innsyn i sentrale kommunale eiendomsdata via en brukervennlig selvbetjeningsløsning. Pilotprosjektet er forankret i digitale innbyggertjenesters arbeid med Min side-løsninger. Piloten vil gi erfaringer som er nyttige i det videre arbeidet med å tilrettelegge for integrering av andre fagsystemer/løsninger. Prosjektet er forsinket, men antas å være klart for oppsett til innbyggerne i august 2019.

7.4 Vekstfondet

Stavanger kommune har satt midler til et vekstfond som skal bidra til å utvikle smartbyen, bidra til næringsutvikling og skape arbeidsplasser. Ved inngangen til 2019 var det kr 21,35 mill på fondet.

Per 1. tertial er det tildelt og utbetalt kr 1 mill til Stiim Aqua Cluster.

Det er i tillegg vedtak på å utbetale kr 2,25 mill til Smart Innovation Lab og å omdisponere kr 2,8 mill fra tidligere tildelte midler til lokaler for Rogaland Havbrukspark på Talgje til å opprette inkubatorvirksomhet for sjømat på Judaberg.