⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2019

Bystyrets vedtak

Bystyrets flertallsvedtak i sak 59/19, 17. juni 2019:

1.  Budsjettendringer vedtas i tråd med rådmannens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2.2 Investeringer og punkt 2.3 Drift

2.  Bystyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene (KF) slik dette framgår av kapittel 4.7 Kommunale foretak og selskap.

3.  Tertialrapport per 30.04.2019 tas for øvrig til orientering

4.  Bystyret forutsetter at rådmannen sikrer tilstrekkelige økonomiske rammer til å oppfylle lovpålagte oppgaver og lærernormen i Stavangerskolen.

5.  Bystyret understreker at det ikke har vært bestilt kutt i lærerstillinger.

6.  Rådmannen skal utarbeide notat som beskriver ressurssituasjonen i Stavangerskolen generelt og i detalj presenterer tildelte ressurser og ressursbehov for de skolene som har varslet om utilstrekkelige rammer, herunder Kampen, Nylund, Jåtten, Revheim og Gausel skole. I notatet må det også gis en redegjørelse for hvordan virkelighetsbeskrivelsen oppfattes ulikt av rådmann/skolestab og i de enkelte skoler, samt hvilke tiltak rådmannen kan sette inn for å sikre en bedre felles forståelse og informasjonsgrunnlag for involverte.

7.  Lervig skole/barnehage mm. skal ferdigstilles så raskt som mulig.

8.  Havvindparker, primært basert på flytende installasjoner, kan raskt bli et stort globalt marked. Norge har muligheten til å ta store deler av dette markedet.Det hevdes at det er lang tid før dette kan bli en realitet. Men vi har ulike relevante fagmiljøer i Rogaland som raskt kan ta en forsterket posisjon i et videre utviklingsarbeid. I stor grad handler realisering av havvindparker om vilje til investering både fra statlige, regionale og private aktører. Det er viktig at det tas ulike initiativ for en rask realisering av denne type energiparker først og fremst som klimatiltak, men også for å skape nasjonal kompetansemiljøer og industriarbeidsplasser.Stavanger kommune vil ta initiativ til en nasjonal havvindkonferanse innen utgangen av 2019.

9.  Får tiltaket, «gratis svømming for 1.-5. klassinger med foreldre» økonomiske konsekvenser, bes rådmannen innarbeide disse i HØP 2020-2023.

10.  Bystyret er opptatt av at Stavanger utvikles til en kunnskapsby med fremragende undervisning og forskning, og til en attraktiv studentby. Det er derfor viktig for Stavanger at VID samlokaliseres på Campus Stavanger, og bystyret er opptatt av å legge til rette for dette.

Dersom VID samlokaliseres på Campus Stavanger vil Stavanger kommune gjennomføre følgende tiltak.

Bystyret ber om at:

a) Det innarbeides en utbygging av 16 «fleksible» bofellesskapsplasser/satellitt boliger på Campus VID i Stavanger. Dette vil være boliger som kan gi plass til forskjellige type beboere, samtidig som det vil være faglige muligheter knyttet til opplæring, praksisplasser og arbeidserfaring.

– Et likelydenes punkt fremmes i «Plan for Omsorgsbygg 2019-2034» Plassene skal dekke opp noe av det behovet som fremkommer i Plan for Omsorgsbygg.

– Oppstart av byggeprosjektet settes til 2021.

b) I plan for kompetanseheving i kommunehelsetjeneste etableres en offentlig Ph.D stilling ved VID av Stavanger kommune som skal drive forskning knyttet til primærhelsetjenesten og de utdanningsretningene som vil eksistere på et samlokalisert VID. Egen sak legges frem for Levekår. Oppstart høsten 2021. Stavanger kommune ønsker også en nærmere dialog med VID om andre relevante Ph.D stillinger knyttet til kommunens behov

c) Som en del av Stavanger sin Smartby-strategi ønskes det et tett samarbeid med VID, særlig knyttet til deres kompetanse og videreutdanning innen Velferdsteknologi.

d) Det utarbeides en avtale om at Stavanger kommune tilbyr særlig erfarne/kompetente praktikere som undervisere til VID, mot at VID også stiller kompetanse til disp.

e) Stavanger kommune etablere senter for frivillighet. Det skal opprettes høsten 2022 og legges til VID Campus Stavanger. Det inngås en dialog med NMS-Eiendom med mål om å leie av areal i for eksempel i det nye bygget som etableres for økt undervisningskapasitet eller andre egnede bygg.

f) Det legges opp til investeringer finansiert av bykassen på campus området tilsvarende kr 6 mill. for tiltak som ballbinge, bysykkelstasjon, beachvolleyballbane, basketballbane og lignende som også vil kunne fungere som et nærmiljøanlegg for denne delen av byen. Det skal søkes om tippemidler i tillegg, for å sikre at nærmiljøanlegget omfatter flere aktivitetsarenaer. Disse anleggene står ferdig når nybygg for samlokalisert campus står klar i juni 2022.

g) VID og Stavanger kommune etablerer en samarbeidsavtale om arbeidstrening og arbeidsintegrering/inkludering slik at det bygger opp om vernepleierutdanningen som vil drives ved et samlokalisert VID i Stavanger.

 

Investering – vedtatte budsjettendringer 1. tertial 2019

Nr.Kostnadsendring/Nytt prosjektBudsjettjustering
1Stavanger idrettshall, garderober/fasade-3 100
2Gautesete skole12 000
3Lunde skole1 400
4Ny gasskjele, Energisentral Stavanger forum1 400
5Bymiljøpakke - Trafikksikkerhetstiltak Gausel skole300
6Nylund skole1 000
7Nytorget1 000
8Kunstgressbane Kvaleberg2 500
9Kunstgressbane Vassøy3 000
10Bekkefaret kirke, rehabilitering300
11Trådløst nettverk i barnehager og SFO1 900
12Inventar til fire rehabiliterte sykehjem5 000
13Herbarium5 000
14Erichstrupsgate, mulighetsstudie500
 Delsum32 200
   
Nr. Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle framdriftBudsjettjustering
15Gautesete skole7 200
16Nytt datanettverk for tekniske løsninger300
17Energitiltak - klimasatsninger950
18Lunde skole, oppgradering av skolegård4 500
19Cricketbane5 500
20Kongsgata16 000
21Gang-/sykkelsti Austre Åmøy4 700
22Elbil-lading på gatelys2 000
23Kunstgressbane Kvaleberg5 700
24Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering400
25Kunstgressbane Vassøy2 000
26Nye signalanlegg ved sykehjemmene1 100
27Hinna garderobebygg10 000
28Schancheholen brannstasjon-28 000
29Lervig brannstasjon-28 000
30Madlamark skole-58 000
31Solborg-prosjektet, 12 boliger for personer med utviklingshemning-19 000
32Senter for personer med demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger-60 000
33Avsetning til ubundne investeringsfond132 650
34Fasaderehabilitering Sunde sykehjem12 000
35Rehabilitering av idrettshaller3 000
36Utbedring av administrasjonsbygg1 500
37El-bil332
38Blå grønn plan-350
39Treforvaltningsplan-300
40Statusrapport skolegårder-100
41Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder-4 000
42Barnehagene uteområder-1 000
43Asfaltering-3 000
44Sykkelstrategi-2 250
45Prosjekt friområde-2 200
46Oveføring fra investering til drift - tilskudd alders Hvile-623
47Kongress og arrangementsturisme fond Sjakk VM-500
48Overføring fra investering til drift - Nye stavanger-17 500
49Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem - overføring til drift-3 000
50Områdeløft Hillevåg-1 000
51Investeringsinntekt (teknisk justering fra kommunalt foretak)-10 000
 Delsum-28 991
   
 Sum endring investeringsutgifter3 209
   
Nr.FinansieringBudsjettjustering
52Endring i overføring fra drift til investering28 991
53Tilskudd fra Husbanken10 000
54Bruk av ubrukte lånemidler-42 200
 Sum finansiering-3 209
 Udekket/udisponert -
Last ned tabelldata (Excel)

Drift – vedtatte budsjettendringer 1. tertial 2019

NrOmråde / sakBudsjettjustering
 Tjenesteområdene 
 Oppvekst og utdanning 
1Skolenes økonomiske situasjon ifm. ny finansieringsmodell, jf. FSK 62/1915 000
2Frivillighetssentraler, manglende finansiering ihht. antall sentraler950
 Delsum Oppvekst og utdanning15 950
   
 Helse og velferd 
3Helgetillegg i turnus15 000
4Ressurskrevende tjenester, økt tilskudd-36 170
5Helse- og sosialkontor, vekst i antall ressurskrevende brukere og kjøp av tjenester8 500
6Kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester til bruker3 000
7Dagsenter avlastning - dagtilbud1 500
8Basistilskudd fastleger4 000
9Flyktningseksjonen, husleie1 000
10Sykehjem, merinntekter fra egenbetaling -9 000
11Sykehjem: Smitte, sonde og dyre medisiner2 000
12 Hillevåg/Hinna HBT, flytting fremskyndet fra 2020 til 20191 000
13Alders hvile, tilskudd til sykesignalanlegg (teknisk justering fra investering til drift)623
14Domkirkens sykehjem, eiendomsutvikling (teknisk justering fra investering til drift)3 000
 Delsum Helse og velferd-5 547
   
 By- og samfunnsplanlegging 
15Områdeløft Hillevåg (prosjektmidler drift som ikke ble brukt i 2018)1 450
16Områdeløft Hillevåg (teknisk justering fra investering til drift)1 000
 Delsum By- og samfunnsplanlegging2 450
   
 Bymiljø og utbygging 
17Blå grønn plan (teknisk justering fra investering til drift)350
18Treforvaltningsplan (teknisk justering fra investering til drift)300
19Statusrapport skolegårder (teknisk justering fra investering til drift)100
20Prosjekt friområde (teknisk justering fra investering til drift)2 200
21Skjøtsel av friområder (teknisk justering fra investering til drift)4 000
22Barnehage uteområder (teknisk justering fra investering til drift)1 000
23Asfaltering (teknisk justering fra investering til drift)3 000
24Sykkelsatsing (teknisk justering fra investering til drift)2 250
25Sunde sykehjem, fasaderehabilitering (teknisk justering fra drift til investering)-12 000
26Idrettshaller, rehabiliering (teknisk justering fra drift til investering)-3 000
27Administrasjonsbygg, utbedringer-1 500
28El-bil (teknisk justering fra drift til investering)-332
 Delsum Bymiljø og utbygging-3 632
   
 Delsum tjenesteområdene9 221
   
 Sentrale utgifter 
29Lønnsreserven34 000
30Tall ships race, medseilerprogram 2019, BYS 112/18400
31Flyttekostnader Herbarium300
32Kongress og arrangementsturisme fond, Sjakk VM500
33Play Attention - dekning av kostnader for ansatte290
34Play Attention - dekning av kostnader for ungdomsskoleelever200
35Formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger, finansiering av støtte til idrettsarrangement, jf FSK 70/19106
36Nye Stavanger, fornying av IT-systemer (teknisk justering fra investering til drift)17 500
 Delsum sentrale utgifter53 296
   
 Sentrale inntekter 
37Rammetilskudd iht. RNB20193 200
38Skatteinntekter 49 000
39Inntektsutjevning -52 200
40Stavanger boligbygg KF, redusert eieruttak (teknisk justering mellom bykassen og foretak)10 000
41Frikraft -8 800
42Kommunal oppreisningsordning - tilbakeførte inntekter400
 Delsum sentrale inntekter1 600
   
 Eksterne finanstransaksjoner 
43Renteinntekt - konsernkonto-5 300
 Delsum eksterne finanstransaksjoner-5 300
   
 Interne finanstransaksjoner 
44Avsetning bundne driftsfond - korrigering av for mye avsatt Botilskudd tidligere regnskapsår-9 380
45Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Play attention)-490
46Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Tall ship race - medseilerprogram)-400
47Bruk av disposisjonsfond (generelt) ((Områdeløft Hillevåg)-1 450
48Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Økt skoleramme, jf. FSK 62/19)-15 000
49Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Formannskapets reserverte tilleggsbevilgning økes, jf FSK 70/19-106
50Bruk av disposisjonsfond (generelt)(delfinansiering av kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester) -3 000
51Overføring fra drift til investering -28 991
 Delsum interne finanstransaksjoner-58 817
   
 Budsjettbalanse -
Last ned tabelldata (Excel)