⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2019

5 Lederskap, kompetanse og organisasjon

5.1 Etablering av nye Stavanger kommune

Det er stor aktivitet i arbeidet med etableringen av nye Stavanger kommune. 1. tertial pågår det rundt 20 prosjekter i forbindelse med kommunesammenslåingen. Flere av prosjektene er ferdig med hovedleveransene sine og har vært gjennomført med involvering fra innbyggere, politikere, tillitsvalgte og ansatte. I perioden har prosjektrådmannen blant annet igangsatt arbeid med nytt plansystem, innbyggertorg og utvikling av visjon og verdier for den nye kommunen. Samtidig er det ferdigstilt et administrativt forslag til felles samfunnsdel i den nye kommuneplanen. Arbeidet med å harmonisere kommunenes tjenestetilbud, organisering, systemer og nivå på satser og gebyrer har kommet langt. Harmonisering av kommunenes budsjetter er også gjennomført. I slutten av april ble det arrangert et strategiseminar for fellesnemnda om HØP 2020-2023. Tjenestetilbudet og den administrative organiseringen av den nye kommunen ble besluttet i mars måned. Dimensjonering av de ulike tjenesteområdene og innplassering av ledere startet deretter opp.  Alle ansatte skal være innplassert senest 30.06.2019. Gjennom harmoniseringsarbeidet identifiseres og evt. iverksettes det også mulige forbedringsområder som kan bidra til utviklingen av nye Stavanger kommune sine tjenesteleveranser.

5.2 Kompetanse og rekruttering

I følge KS er det gjennomgående i hele Norge mest krevende å rekruttere og beholde fag-, universitets- og høyskoleutdannede innenfor helse- og omsorgssektoren. Dette er også gjeldende for Stavanger kommune, hvor den største utfordringen fortsatt er å rekruttere sykepleiere til tjenestene innenfor helse og velferd. I snitt er det ca. 20 % ledige stillinger ved kommunens sykehjem, og det er også rekrutteringsutfordringer innenfor deler av de hjemmebaserte tjenestene.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har god tilgang på sykepleiere, men det er for få søkere som har den nødvendige videreutdanningen som helsesykepleier. Dette kan skyldes at det er for liten kapasitet hos utdanningsinstitusjonene i forhold til etterspørsel.  8 av 15 av sykepleierne som jobber ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten er under utdanning til helsesykepleier.

Det arbeides med ulike tiltak for både å rekruttere og beholde sykepleiere, jfr. sak 3/19 i kommunalstyret for administrasjon mars 19. Blant annet vil kommunen delta i KS’ satsing med å få flere sykepleiere inn i den kommunale helse og omsorgssektoren gjennom prosjektet JOBBVINNER.

I 1. tertial har Stavanger kommune innført ny prosess for utlysning av lærerstillinger. Ledige stillinger lyses ut av den enkelte skole fortløpende når det er klart hvilke behov og ressurser skolene har. Skolene rapporterer tilbake at ny prosess fungerer godt og at søkeromfanget er bra, men at det er utfordrende å få tak i lærere med kompetanse til å undervise på 1.-4. trinn.

5.3 Lederskap i ny organisasjon

I løpet av 1. tertial har det blitt jobbet med å ferdigstille lederutviklingsprogrammet for rådmann, direktører, kommunalsjefer og avdelingssjefer i nye Stavanger kommune. Programmet gjennomføres i perioden mai 2019 til januar 2020. Målet med programmet er utvikling av egen lederatferd for å gjøre den nye kommunen enda bedre rustet til å nå kortsiktige og langsiktige mål. Programmet er innrettet slik at det er god sammenheng mellom teori, egenutvikling og praktisk øving sammen med andre.

I perioden er det også startet opp et prosjekt med å se på et helhetlig system for lederopplæring. For at ledere skal finne sin rolle i kommunen og utøve god ledelse, må ledere gis nødvendig opplæring i hva det vil si å være leder i Stavanger. Prosjektet skal definere hvilke opplæringselementer som er viktige å ha med i en felles opplæring for nye og eksisterende ledere og hvordan dette kan systematiseres og gjennomføres.

5.4 Sykefravær

Sykefraværet for 1. kvartal 2019 er på 9,2 % og 0,6 prosentpoeng lavere sammenlignet med 1. kvartal 20181, se figur 5.3. Det skyldes særlig en reduksjon på korttidsfraværet, se figur 5.2. Det er klare sesongmessige variasjoner i sykefraværet, og sykefraværet for 1. kvartal er tradisjonelt sett høyere enn resten av året. Figur 5.1 viser utviklingen per måned sammenlignet med 2017 og 2018. Influensasesongen hadde stor innvirkning på korttidsfraværet i 2018. I følge Folkehelseinstituttet nådde sesongens influensautbrudd i 2019 toppen i uke 7, og fra uke 13 sank nivået fra lavt til svært lavt. Årets influensautbrudd betegnes som middels, og regnes  nå som over.

Figur 5.1 Utvikling i sykefravær per måned, mars og april 2019 er foreløpige tall
Figur 5.2 Utvikling i korttids- og langtidsfravær per måned, mars og april 2019 er foreløpige tall

Det er store forskjeller i sykefraværet mellom de ulike tjenesteområdene og stab- og støtteområdene. Områdene varierer i størrelse og i små enheter vil enkeltpersoners sykefravær påvirke statistikken. Helse og velferd og Oppvekst og utdanning har størst andel ansatte, og har dermed størst innvirkning på kommunens gjennomsnittlige sykefravær. I 1. kvartal 2019 har alle tjenesteområdene, bortsett fra By- og samfunnsplanlegging, redusert sitt sykefravær sammenlignet med 1. kvartal 2018.

Figur 5.3 Sykefravær fordelt på tjenesteområdene per 1. kvartal. Antall ansatte i parantes.

Generelt er det nedgang i sykefraværet i de utvalgte områdene, bortsett fra skoleområdet som har en økning på 0,6 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal 2018.

Kommunens lærlinger fortsetter med å redusere sitt sykefravær. I 1. kvartal 2019 er sykefraværet 7,5 %, som er en nedgang på 5 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal 2018. Selv om influensasesongen i 2018 hadde stor påvirkning på korttidsfraværet, så kan ikke nedgangen i sykefraværet kun forklares med det. Opplæringskontoret har forbedret rutinene både på systemnivå og på individnivå, blant annet gjennom å være «tettere på» virksomheter og lærlinger der det er gjentagende fravær.

Figur 5.4 Sykefravær fordelt på utvalgte områder per 1. kvartal. Antall ansatte i parantes.

Sykefraværsprosjektet «Sammen for redusert sykefravær»

Som del av rådmannens forsterkede innsats for å få ned sykefraværet i Stavanger kommune, er det i 1. tertial etablert et prosjekt kalt “Sammen for redusert sykefravær” som skal vare fra 2019 til 2021. Det er avsatt dedikerte ressurser til prosjektet. Innsatsen i prosjektet skal rettes inn mot utvalgte virksomhetsområder, der man skal bruke ulike tilnærminger for å adressere de lokale utfordringene i samråd med lokal ledelse, kommunalsjefer og direktører. Rådmannen har bestemt at første virksomhetsområde skal være barnehager.

I tillegg er det også et pågående arbeid med å vurdere og effektivisere sykefraværsprosessen og oppfølging av sykemeldte. Rutiner for oppfølgingen av sykefravær ble høsten 2018 evaluert og endret. I forlengelsen av dette, er det i 1. tertial gjennomført et arbeid med å sikre standardisering og forenkling av rutinene.

5.5 Arbeidsmiljø og det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet

I forbindelse med arbeidet med etableringen av den nye kommunen har arbeidsmiljøutvalgene fortløpende oppmerksomhet på kommunesammenslåingens betydning for ansatte og deres arbeidsmiljø. Arbeidet med å harmonisere organiseringen av verneområder, arbeidsmiljøutvalg og HMS-grupper i nye Stavanger kommune startet i 1. tertial og pågår ut 2019.

Årets medarbeiderundersøkelse

I løpet av 1. tertial er det gjennomført medarbeiderundersøkelse. Kommunen har tatt i bruk KS’ 10 faktor som kartleggingsverktøy. Undersøkelsen gir et godt grunnlag for medarbeider-, leder- og organisasjonsutvikling. I denne forbindelse er det også gjennomført kurs for ledere, verneombud og tillitsvalgte i oppfølging av resultatene.

HMS-kompetanse

Kommunens lovpålagte opplæring innen HMS og arbeidsmiljø for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg pågår kontinuerlig. Det er hittil i år gjennomført ett arbeidsmiljø grunnkurs og to dagskurs i HMS for ledere. Flere kurs er satt opp gjennom året.

Forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler

Det har i perioden pågått et arbeid for å tilpasse ny digital løsning for avvik og forbedring med hensyn til innmelding av avvik og risikovurdering som gjelder vold og trusler.

Stavanger kommune har i perioden fått anledning til å delta i uttesting av et nytt kurs i forebygging og håndtering av vold og trusler. Kurset utvikles gjennom et samarbeidsprosjekt på nasjonalt nivå, hvor blant annet de tre regionale sikkerhetsavdelingene, Helse Stavanger og Helse Fonna har deltatt.

Avviksbehandling

I 1. tertial 2019 ble det rapportert 1783 avvikssaker som gjelder ansatte i avvikssystemet Synergi, noe som tilsvarer en økning på 10,7 % i forhold til samme periode i 2018. I rapporteringsperioden er 69 % av innrapporterte avvik avsluttet eller under behandling mot 85 % for 1. tertial 2018. Det forventes at endelig andel saksbehandlede avvik vil øke til omtrent samme nivå som i 2018.

En avvikssak vil ofte inneholde flere kategorier. Antall innrapporterte kategorier vil derfor være høyere enn antall rapporterte avvikssaker (2707 mot 1783). Av andel kategorier er 49 % innenfor kategorien «Vold og trusler».

5.6 Ansatte og vikarer

I Stavanger kommune var det per 30. april 2019 totalt 9 806 ansatte fordelt på 8 049 årsverk. Det inkluderer fast ansatte, vikarer, lærlinger (177) og ansatte i lønnet permisjon (272 personer). I tillegg kommer ansatte på timelønn (ekstrahjelp/ringevikarer) og innleie av vikarer fra vikarbyrå. Det er en liten nedgang i antall fast ansatte i 1. tertial 2019 og en økning i bruk av vikarer/midlertidig ansatte. Nedgangen av antall fast ansatte er marginal, og må sees på som en endel av de naturlige svingninger i ansattmassen.

Prøvde å vise en tabell her, men fant ikke filen.

Tjenesteområde Årsverk pr. 31.12.18 Årsverk pr. 30.04.19 Endring i perioden Endring i % 
Stab og støtte 27928341,4
Bymiljø og utbygging 22122652,3
By- og samfunnsplanlegging 9910122,2
Innbygger- og samfunnskontakt 626311,6
Helse og velferd 2869287570,2
Oppvekst og utdanning 43114299-12-0,3
Annet (lærlinger utgjør 177 årsverk per 30.04.19 205203-3-1,2
Stavanger kommune samlet 8045804950,1
Tabell 5.2 Årsverk per tjenesteområde
Last ned tabelldata (Excel)