⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2019

8 Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelsene måler tilfredshet med utvalgte kommunale tjenester og er viktige i kommunenes dialog med brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om opplevd kvalitet på tjenesteproduksjonen i kommunen, og brukernes tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av tjenestetilbudet. 

Undersøkelsene tilpasses virksomhetsområdet, men tema som servicenivå, informasjon, brukermedvirkning og helhetlig vurdering av tjenesten er gjennomgående for en stor del av undersøkelsene. Undersøkelsene følges opp i den enkelte virksomhet i ettertid og forbedringstiltak blir utarbeidet. 

Følgende brukerundersøkelser og spørreundersøkelser skal gjennomføres i 2019, i tråd med plan i Handlings- og økonomiplan 2019 -2022: 

Undersøkelse Gjennomført Planlagt 
Oppvekst og utdanning     
Skole 3, 6 og 9. trinn (foresatte)  3. tertial 2019 
Skole 7. og 10. trinn (elever)  3. tertial 2019 
Barnehage (foresatte)  3. tertial 2019 
SFO 2. trinn (foresatte) Februar/mars 2019  
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud  3. tertial 2019 
Ungdomsundersøkelsen Mars 2019  
Helse og velferd     
Stavanger legevakt Pågående måling  
Praksisplasser for funksjonshemmede Januar/februar 2019  
Boligkontoret  3. tertial 2019 
Bofelleskap UH (beboer)  3. tertial 2019 
Korttidsopphold sykehjem rehabilitering  3. tertial 2019 
Flyktningseksjonen  3. tertial 2019 
Bymiljø og utbygging     
VA-tjenester  3. tertial 2019 
Andre     
Politisk sekretariat  3. tertial 2020 
Tabell 8.1 Brukerundersøkelser
Last ned tabelldata (Excel)

8.1 Gjennomførte undersøkelser

SFO 2. trinn

SFO-tilbudet ble gjennomført i februar/mars 2019, hovedsakelig blant foreldre på 2. trinn. Svarprosenten var 76 %. Foreldrenes tilbakemelding er generelt at barna trives på SFO, og at samarbeid med personalet er godt, mens om lag 10 % av foreldrene ønsker et mer variert aktivitetstilbud. Resultatene fra SFO-undersøkelsen publiseres på Stavanger kommunes hjemmesider.

 Ungdomsundersøkelsen

Ungdomsundersøkelsen ble gjennomført i mars 2019. Resultater fra undersøkelsen vil offentliggjøres 15. mai 2019 på Stavanger kino, og vil deretter publiseres på internett.

Funnene viser at de fleste ungdommene har det veldig bra og er fornøyde med livet sitt. Ni av ti trives på skolen og har minst én fortrolig venn. De aller fleste har et godt og tillitsfullt forhold til foreldrene sine. Bare et lite mindretall blir plaget eller mobbet av andre ungdommer. De aller fleste har tro på fremtiden og har planer om å ta høyere utdanning.

Stavanger legevakt

Legevakten har en automat for live-måling av kundetilfredshet. I perioden 1. januar – 30. april 2019 har 1651 besøkende på legevakten gitt en smilefjes-indikator som svar på spørsmålet; Er du fornøyd med ditt møte med legevakten i dag? Dette er en nedgang på 351 sammenlignet med samme periode i 2018. Det blir tilsendt resultater fra målingen ukentlig og månedlig som legges fram for de ansatte på legevakten. 73 % har gitt Stavanger legevakt beste tilbakemelding.

Praksisplasser for funksjonshemmede

I januar/februar ble det for første gang gjennomført en brukerundersøkelse blant deltakere i tilbudet praksisplasser for funksjonshemmede (PFF-ordningen). Det ble gjennomført 32 dybdeintervjuer (både telefonintervjuer og besøksintervjuer) som dannet grunnlag for funnene. Sentrale temaområder var generell trivsel på jobb, arbeidshverdagen og arbeidsoppgaver, informasjonsflyt og kommunikasjon, samt hjelp, støtte og samarbeid. Resultatene legges fram for kommunalstyret for levekår i juni 2019.

8.2 Planlagte undersøkelser

Skole 3.,6. og 9. trinn (foresatte)

Undersøkelsen gjennomføres i regi av Utdanningsdirektoratet blant foresatte med barn på 3., 6. og 9. trinn i grunnskolen i Stavanger. Undersøkelsen oppfordrer elevenes foresatte til å gi en vurdering av elevenes læringsmiljø og samarbeidet mellom hjem og skole. Planlegges gjennomført i november/desember.

Skole 7. og 10. trinn (elever)

Gjennomføres i regi av Utdanningsdirektoratet for å gi elever muligheten til å si sin mening om læring og trivsel på skolen. Planlegges gjennomført i november/desember.

Barnehage (foresatte)

Foreldreundersøkelsen er en landsdekkende undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen kartlegger graden av tilfredshet blant foresatte med barn i Stavangerbarnehagen. Planlegges gjennomført i november/desember.

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

Brukerundersøkelsen til Ressurssenter for styrket barnehagetilbud gjennomføres i alle kommunale og private barnehager som mottar tjenester fra ressurssenteret etter § 19a «Behov for spesialpedagogisk hjelp» eller § 19g «Behov for tilrettelegging». Undersøkelsen kartlegger i hvilken grad barnehageansatte (virksomhetsleder) i barnehager som mottar hjelp er tilfreds med tjenestene. Planlegges gjennomført i 3. tertial 2019.

Boligkontoret

Boligkontoret ble opprettet i 2016 og har ansvar for behandling av søknader og tildeling av ordinære kommunale utleieboliger og omsorgsboliger. Boligkontoret er sentralt i kommunens boligsosiale arbeid. Brukerundersøkelsen vil være ny i Stavanger kommune. Innretning og gjennomføringstidspunkt er foreløpig ikke bestemt.

Bofelleskap UH (beboer)

Stavanger kommune har gjennomført flere pårørendeundersøkelser knyttet til bofelleskapene for mennesker med utviklingshemning, men ikke blant beboerne. Gjennomføringsmetoden for en beboerundersøkelse vil være annerledes enn for en pårørendeundersøkelse. Det vil være aktuelt å se på tilsvarende undersøkelser i andre kommuner samt anbefalinger fra KS.

Korttidsopphold sykehjem rehabilitering

Undersøkelsen er en forløpsundersøkelse blant brukere som har hatt korttids- eller rehabiliteringsopphold i sykehjem, og som reiser direkte hjem etter oppholdet. Forløpsundersøkelsen kartlegger tilfredsheten med tjenestetilbudet og overgangen mellom sykehjem og eget hjem. Planlegges gjennomført i 2. halvår 2019.

Flyktningseksjonen

Brukerundersøkelsen er ny for Stavanger kommune og knytter seg til introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Undersøkelsen er en oppfølging av Forvaltningsrevisjon av integrering og bosetting, behandlet i bystyret i mai 2016 sak 83/16. Undersøkelsen ble utsatt i 2018, blant annet som følge av pågående arbeid med omorganisering av introduksjonsprogrammet. Planlegges gjennomført i 3. tertial 2019.

VA-tjenester

Brukerundersøkelsen for vann og avløp vil bli gjennomført i august/september. Det er mal fra KS som benyttes. Undersøkelsen kartlegger graden av abonnenters tilfredshet med hensyn til blant annet vannkvalitet og service. Planlegges gjennomført i oktober 2019.

Politisk sekretariat

Formålet med brukerundersøkelsen er å kartlegge tilfredsheten til brukere med politiske verv, eksempelvis med hensyn til servicenivå og tilrettelegging. Overgang til ny kommune, valg av nye folkevalgte og utvidelse av ansvarsområdene for spesielt kommunedelsutvalgene vil medføre endringer for avdelingen. På grunn av disse endringene og for å øke utbyttet er det ønskelig å utsette undersøkelsen til 3. tertial 2020.