⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2019

9 Internkontroll, tilsyn og revisjoner

9.1 Virksomhetsstyring og internkontroll

Ny kommunelov § 25-1

§ 25-1 Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen
Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

§ 25-2 Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn
Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

Stavanger kommune har i lys av ny kommunelov foretatt noen mindre justeringer av regelverk for internkontroll. Lov om kommuner og fylkeskommuner kapittel 25 Internkontroll vil tre i kraft fra og med det konstituerende møte i nytt kommunestyre i 2019. Som et supplement til regelverket er det utarbeidet retningslinjer for risikostyring og internkontroll. Stavanger har deltatt i Storbyforskningsprosjektet om internkontroll i storbyene som ble avsluttet i mars. Funn fra dette arbeidet vil sammen med tiltak fra prosjektet Sektorovergripende internkontroll inngå i videreutviklingen av internkontrollen i Stavanger kommune.

Videreutvikling av digitale løsninger for henholdsvis virksomhetsstyring og avvik/forbedring/varsling pågår. Dette arbeidet omfatter samarbeid med ulike deler av organisasjonen for at løsningene skal bidra til en helhetlig virksomhetsstyring.

Digital løsning for virksomhetsstyring

Digital løsning for virksomhetsstyring er et helhetlig styrings- og støtteverktøy for ledere, og det pågår et arbeid med å synliggjøre styringsinformasjon, rapportering og oppfølging som innledningsvis er knyttet til ledernes gjennomgang av internkontroll, høringssaker og sykefravær.

Digital løsning for avvik, forbedring og varsling

Digital løsning for avvik, forbedring og varsling er tilrettelagt for innmelding av hendelser, kritikkverdige forhold og avvik knyttet til blant annet tjenesteleveranser, innkjøp og informasjonssikkerhet i tillegg til helse, miljø og sikkerhet. Det er påbegynt et arbeid med å lage e-læringskurs for ansatte med hensyn til bruk av løsningen. Det har i perioden blitt avklart at en skole og en barnehage i kommunen skal delta i utprøving av løsningen i forbindelse med implementeringsfasen. Løsningen er i tillegg klargjort som et felles område for utarbeidelse av risikovurderinger, eksempelvis innen informasjonssikkerhet, HMS og vold/trusler.

Varsling

Etter initiativ fra rådmannen i Stavanger kommune, ble det i januar gjennomført et seminar om varsling av kritikkverdige forhold. Hensikten var å diskutere mulig samarbeid i varslingssaker mellom kommunene. Målgruppen var rådmenn, kommunalsjefer og fagpersoner i Rogalands-kommunene. Etter møtet ble en enige om å opprette 2 arbeidsgrupper, en med ansvar for å utarbeide forslag til «felles begreper» (ledes av Eigersund kommune) og en med ansvar for å utarbeide forslag til en «god praksis guide» (ledes av Sandnes kommune). I tillegg ble en enige om å bygge felles kompetanse for å behandle varslingssaker. Arbeidet er godt i gang og status legges frem for rådmannsutvalget i juni.

9.2 Tilsyn og revisjoner

Tilsyn 2019
Arbeidstilsynet
Tilsyn vold og trusler i 5 private sykehjem
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Branntilsyn i 3 grunnskoler
Branntilsyn i 1 sykehjem
Branntilsyn i 3 kulturhus, bydelshus, fritidsbygg og administrasjonsbygg 
Fylkesmannen
Tilsyn 2 skoler jf. opplæringsloven §14-1 første ledd
Tilsyn barnehager jf. barnehageloven § 9 første ledd, jf. kommuneloven kapittel 10 A.  § 1 i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager.
Tilsyn med Krisesenter 2018-2019 
Stavanger kommune ved Helsesjefen
Tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern
5 skoler
23 barnehager
2 bofelleskap
1 sykehjem
Tabell 9.1 Tilsyn
Last ned tabelldata (Excel)
Forvaltningsrevisjoner 
ForvaltningsrevisjonMerknad
Forvaltningsrevisjon - Innovasjon ved offentlige anskaffelserOppfølging under behandling
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging rusmisbrukere/rusvernFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging av svart arbeidFerdigbehandlet - ny tilbakemelding fra rådmann når sak Oslo modell er behandlet i bystyret
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging Skolemiljøet i Stavanger – håndtering av mobbesakerOppfølgingsrapport innen to år
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging og håndtering av misligheter og korrupsjonFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Varslingsrutiner og konflikthåndteringFerdigbehandlet - Bystyret ber om at det vurderes å foreta en oppfølgingsrapport innenfor området i neste valgperiode.
Forvaltningsrevisjon - Ungdomsmiljø – rus/vold og skolefraværBystyret 14.01.19 - Oppfølging innen 6 mnd.
Forvaltningsrevisjon - IT-sikkerhetBystyret 08.04.19 - Oppfølging innen 6 mnd.
Forvaltningsrevisjon - Vedlikehold av bygg og vedlikeholdsetterslepBystyret 11.2.19 - Oppfølging innen 6 mnd.
Forvaltningsrevisjon - SkolehelsetjenestenBystyret 14.01.19 - Oppfølging innen 6 mnd.
Forvaltningsrevisjon - Stavanger kommunes arkiv- og dokumentbehandling Ferdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Beredskap på virksomhetsnivåTilbakemelding til bystyret vedr. ansvarsdeling i krisesituasjon
Forvaltningsrevisjon - InternkontrollFerdigbehandlet – ny rapport vurderes på et senere tidspunkt
Forvaltningsrevisjon - BarnevernFerdigbehandlet - Ny rapport bestilt i 2019
Forvaltningsrevisjon - Øremerkede midler / statlige tilskuddFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Integrering og bosettingFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - KlimagassutslippNy bestilling av rapport utsatt
Forvaltningsrevisjon - Effekt av skjenkereglerOppstart - Rapport under arbeid
Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i eldreomsorg / Leve hele livetOppstart - Rapport under arbeid
Forvaltningsrevisjon - Kreativt samarbeid med frivillige organisasjonerOppstart - Rapport under arbeid
Forvaltningsrevisjon - Tilskudd til private barnehagerOppstart - Rapport under arbeid
Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR IKSFerdigbehandlet
Selskapskontroll Stavanger konserthusBystyret 11.3.19 - Oppfølging innen 6 mnd.
Selskapskontroll Rogaland Brann og Redning IKSOppfølging under behandling. Oppfølgingsrapport ønskes
Selskapskontroll Stavanger-regionen Havn IKSRapport under arbeid
Selskapskontroll Stavanger Forum ASTil ny vurdering
Tabell 9.2 Revisjoner
Last ned tabelldata (Excel)