⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2019

6 Bystyrets tekstvedtak HØP

      
1Økologisk gård11Nærmiljøplaner21Servicebygg til domkirken
2Kongress- og arrangementsturisme og Stavanger Forum AS12Byggemodning av boligområder for familier22Vikingsenter
3Kongress og arrangementsturisme13Boligfinansiering23Lagerplass museale gjenstander
4Reorganisering Stavanger Forum AS14Egne selveide boliger for utviklingshemmede/ Solborg24Kunstgress
5Universitets- og høyskolebyen15Fremtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet til kommunen25Lokalt integreringsløft
6Lyse AS16Opprettelse av Kongress og sportssenter KF26Prøveprosjekt - økt bemanning for å redusere sykefraværet
7Levekårsløft17Gladmatfestivalen27Samarbeid med sykehuset, bruk av eksisterende plasser
8Nye boligformer18Utvikling av Ullandhaug-området28Flørli-visjonen
9MUST, Holmeegenes19Tinghus på Bekhuskaien29Påbegynne park i Lervig
10Stavanger Bolig KF20Studenter i Sentrum30Kvalitetssikring av prosjekter
    31Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland
Tabell 6.1 Tekstvedtak til oppfølging
Last ned tabelldata (Excel)

Tekstvedtak HØP under oppfølging

Tekstvedtak fra HØP 2017-2020

1. Økologisk gård

Bystyret opprettholder avtale om tilskudd til Økologisk gård fram til 2020. Bystyret ber Rådmannen legge fram en sak for kommunalstyret for miljø og utbygging vedrørende status i byggeprosjektet. Utbetaling avventes til prosjektet er igangsatt.

Status per 31.08.2019:

Det har vært gjennomført møter med Stiftelsen i september 2019 hvor det opplyst at det fremstår som krevende å få tilført nok kapital til oppføring av nytt bygg. Stiftelsen ønsker nå en dialog med Stavanger kommune for å kunne sikre videre drift og rehabilitering av dagens bygningsmasse. Det vil bli fremmet en egen sak om dette våren 2020.

2. Kongress- og arrangementsturisme og Stavanger Forum AS

Bystyret følger opp sin vedtatte satsing med investeringen i Stavanger Forum AS og på økt kongress- og arrangementsturisme i regionen. Det settes av 5 mill. i 2017 og 5 mill. i 2018 og 2,5 mill. i 2019 som øremerkes økt investering i Stavanger Forum AS for å finansiere satsningen” Stavanger Convention Bureau”.

Status per 31.08.2019:

Sak vedrørende kapitalforhøyelser ble fremmet for behandling i bystyret den 27. mai 2019, jf. sak 47/19. Oppfølgende sak vil fremmes for behandling høsten 2019.

Tekstvedtak fra HØP 2018-2021

3. Kongress og arrangementsturisme

Bystyret legger til rette for utvikling av eksisterende næringer, omstilling og aktivitet i regionen. Det settes av 30 millioner kroner i eget fond. Fondet skal videreføre og styrke kongress- og arrangementssatsingen i regionen. Fondet skal bidra til etablering og forsterkningen av fagkonferanser, næringsutstillinger, publikumsutstillinger, større nasjonale og internasjonale sportsarrangementer, større regionale, nasjonale og internasjonale kulturarrangementer, by-jubileer og andre større byarrangementer. Stavanger har opparbeidet seg solid kompetanse på gjennomføring av ulike arrangement. Fondet vil bidra til at denne kompetansen opprettholdes, og kommer til nytte videre.

Fondet skal i tillegg tilføres årlige tilskudd. Det skal utbetales ulike former for økonomisk støtte fra fondets avkastning og årlige overføringer fra kommunen, til relevante arrangementer og kongresser som bygger opp under kommunens næringssatsinger, samt til markedsføring. Fondet overtar ansvaret og midlene avsatt til å følge opp kommunens inngåtte avtaler knyttet til arrangementsturisme.

Det etableres et eget råd for fondet. Stavanger Forum AS blir sekretariat for rådet. Kommunalutvalget vil fungere som styret for fondet. Rådmannen bes legge frem en sak for bystyret for hvordan fondet skal settes opp.

Status per 31.08.2019:

Sak vedrørende omstrukturering av Stavanger Forum AS ble fremmet for behandling i bystyret den 27. mai 2019, jf. sak 47/19. Oppfølgende sak vil fremmes for behandling høsten 2019.

4. Reorganisering Stavanger Forum AS

Stavanger Forum AS er et av kommunens viktigste verktøy for videre utvikling av kongress- og arrangementsturisme. Vi må reorganisere forholdet mellom Stavanger kommune og Stavanger Forum AS.

Bystyret ber derfor rådmannen legge frem en sak om overføring av kommunens bygg og eiendom på Stavanger Forum-området som kapital til Stavanger Forum AS. I tillegg må det settes av midler til renovering av kongressenteret før det overføres som kapital til Stavanger Forum AS. Forum Expo videreføres med eierskapet som i dag. Disse egenkapitalendringene må skje i samarbeid med Rogaland fylkeskommune.

Status per 31.08.2019:

Sak vedrørende omstrukturering av Stavanger Forum AS ble fremmet for behandling i bystyret den 27. mai 2019, jf. sak 47/19. Oppfølgende sak vil fremmes for behandling høsten 2019.

5. Universitets- og høyskolebyen

Stavanger kommune skal fornye avtalen med Universitetet i Stavanger og lage en ny samarbeidsavtale med VID. Med UiS skal Stavanger blant annet samarbeide om utviklingen av Ullandhaug, forskning og studentarbeidet. I tillegg er det ønskelig å opprette egne universitetsbarnehage og –skole gjennom læringsavtaler mellom skolen og UiS.

Bystyret vil legge til rette for ny og utvidet campus på Misjonsmarka. Som en del av campus er det også en mulighet til å få lokalisert kommunale tjenestetilbud som kan nyttiggjøre seg den kompetansen VID representerer på viktige fagområder.

Ullandhaug 2023

Etableringen av nytt universitetssykehus, helsefakultet og teknologibygg på Ullandhaug er et løft for regionen og universitetsområdet. Det er viktig at det tilrettelegges for at nye aktører kan etablere seg og at området får tilført ytterligere kunnskap og kompetanse, da dette kan gi positive synergieffekter.

Stavanger kommune inviterer alle de sentrale aktørene på Ullandhaug med formål om å sammen lage en felles strategi for en helhetlig utvikling av området mot 2023.

Status per 31.08.2019:

Formannskapet ble orientert om arbeidet med utviklingen av Ullandhaug i sak 100/19 13. juni. Rådmannen vil fremme endelig rapport fra forprosjektet «Ullandhaug 2023 – Strategi for utvikling av universitetsområdet» 1. kvartal 2020. Kunnskapsbyen Stavanger og Ullandhaug 2023 har regelmessige møter for å sikre nødvendig samkjøring og sikre mulige synergieffekter. Det vil også bli fremmet egen sak for formannskapet når høringsutkastet til ny campusutviklingsplan for UiS foreligger.

6. Lyse AS

Stavanger kommune inviterer til en dialog med Lyse og andre eierkommuner om behov og vilkår for å etablere nye lån fra eierne til Lyse.

Status per 31.08.2019:

Arbeidsgruppens tilrådning vil ses i sammenheng med revideringen av eierstrategien overfor Lyse AS. Tilrådning vil legges fram for politisk behandling, sammen med forslag til revidert eierstrategi, for kommunestyre i 1. tertial 2020.

7. Levekårsløft

Bystyret har store forventinger til grepene som tas i levekårsløftene. Erfaringene fra Storhaug må løftes frem ved oppstarten av prosjektet i Hillevåg, samt levekårsprosjektet i Kvernevik. Det understrekes betydningen av at ulike virkemidler må tas i bruk – både internt i den kommunale organisasjonen og gjennom frivillige lag og organisasjoner.

Kommunalutvalget er politisk styringsgruppe for prosjektene på Storhaug og i Hillevåg, med samtlige kommunalstyrer som høringsinstanser.

Bystyret viser til de statlige midlene til levekårsløftet på Storhaug. Det fremmes en sak om bruken av disse midlene. Homestart-prosjektet er ett av slike prosjekter som kan være aktuelle å prøve ut.

Bystyret viser til den bevilgningen som er tildelt i Hillevågsløftet i handlings- og økonomiplan. Grusbanen ved Kvaleberg skole og det nylig opparbeidede uteområdet, skal søkes tilrettelagt for kunstgress i forbindelse med det. Det fremlegges egen sak som viser mulighet for både intern- og ekstern finansiering.

Prosjektet Nye muligheter for Kvernevik” videreføres i 2018 og 2019. Målet er å bedre det tverrfaglige samarbeidet om barn og unge i området og stimulere til innbyggerinvolvering. Rådmannen bes legge frem en ”midtveis-rapport” for kommunalstyret for levekår i løpet av 2018.

Lavinntektsfamilier – kampen mot barnefattigdom

Bystyret styrker innsatsen mot barnefattigdom. Det skal etableres prosjekter mot barnefattigdom, både i forhold til barnehagebarns overgang til skolen, og egne prosjekter i forhold til skolebarns overgang til videregående opplæring. I tillegg skal det etableres nytt prosjekt som samordner eksisterende tiltak rettet mot foreldre i lavinntektsfamilier. Rådmannen legger frem sak for kommunalstyret for levekår og formannskapet. Hovedformålet er å bekjempe barnefattigdom, og å redusere sosiale ulikheter. Alle barn i lavinntektsfamilier skal følges opp på en helhetlig måte. Videre vurderes en utvidelse av ordningen med ”opplevelseskortet” hvor dette også gjøres om til et vanlig årskort for barn og unge. I tillegg ber bystyret rådmannen starte prosessen med å fornye og rullere ”Eg vil lære” og tiltaksplanen ”Barn vil være med!” i løpet av 2018.

Stavanger er opptatt av å møte kampen mot barnefattigdom med kunnskap, og det skal tas initiativ til en årlig nasjonal konferanse kalt ”Kampen mot barnefattigdom” i Stavanger. I forbindelse med dette skal det etableres samarbeid med Universitetet i Stavanger, ViD og andre forskningsmiljøer for innhenting av kunnskap og deling av erfaringer. Det vurderes en etablering av en referansegruppe.

Bystyret bevilger tre millioner kroner særskilt til dette arbeidet i tillegg til allerede vedtatte satsinger.

Vedtak i FSK 15. mars 2018:

  1. Saken om bruk av statlig midler til levekårsløftet på Storhaug fremmes til kommunalutvalget i mars. Det legges opp til dialog med Storhaug bydelsutvalg.
  2. Saken om mulighet for intern og ekstern finansiering av tilrettelegging for kunstgress på grusbanen ved Kvalaberg skole og det nylig opparbeidede uteområdet, der det vises til bevilgingen til Hillevågsløftet i handlings- og økonomiplanen, legges frem for kommunalstyret miljø og utbygging og FSK. Sak om bygging av kunstgrasbane legges først fram for KMU. Både grunnundersøkelser og avklaringer med Lyse vedrørende framføring av fjernvarmeledning som er planlagt å krysse under banen, må avklares før kostnads- beregning kan foretas. Statusrapport vil bli lagt fram for KMU i løpet av første halvår 2018.
  3. Saken med midtveisrapport om prosjektet Nye muligheter for Kvernevik, der målet er å bedre det tverrfaglige samarbeidet om barn og unge i området og stimulere til innbyggerinvolvering, fremmes til kommunalstyret for levekår 2.tertial.
  4. Saken om å bekjempe barnefattigdom og å redusere sosiale ulikheter legges fram for kommunalstyret for levekår og til FSK. 3. tertial 2018.

Status per 31.08.2019:

Tiltaksplanen Barn vil være med! Plan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019-2022 ble vedtatt i bystyret 17. juni 2019. Det fjerde og siste gjenstående punktet i tekstvedtaket er dermed ferdigstilt, og tekstvedtaket er med dette ferdigbehandlet.

8. Nye boligformer

Det bes om en sak forelagt bystyret om en mulighetsstudie for Mosheim-tomten for å avklare alternative boformer, herunder seniorboliger og bolig for funksjonshemmede.

Seniorboliger

For å møte fremtidens behov må Stavanger kommune styrke innsatsen med å etablere og utvikle et større og mer variert botilbud for eldre innbyggere. (Utviklingen av alternative, nye boformer kan omfatte insentivordninger for generasjonsboliger, videreutvikle offentlig-privat samarbeid for utvikling av seniorboliger og bofellesskap). Det fremlegges en egen strategiplan for tilrettelegging av nye boformer for eldre.

Boliger for funksjonshemmede

Bystyret ser på det som et mål at flest mulig skal gis mulighet for å eie egen bolig. Fremdrift i de ulike prosjektene og totalkostnaden både på drift og investering må gjennomgås. Bystyret ber rådmannen og Stavanger Bolig KF samarbeide om å legge frem en sak for kommunalstyret for levekår og -finans vedrørende en modell for rasjonell bygging og drift.

Status per 31.08.2019:

Plan for omsorgsbygg 2019 – 2034 ble vedtatt av Bystyret i juni 2019. Punktet som gjelder Seniorboliger ansees med dette som besvart. Som en videre oppfølging vil det nå bli varslet oppstart for «Teknikkentomten» hvor formålet bl.a. er å utvikle seniorboliger i et offentlig-privat samarbeid. Den øvrige del av tomten vil nyttes til ti- avdelingsbarnehage.

9. MUST, Holmeegenes

Rehabilitering og bruk av leiligheten skal avklares i en politisk sak før det tas endelig stilling til de 2,8 millionene avsatt i budsjettet.

Status per 31.08.2019:

Hovedbygningen er ferdig rehabilitert, og det arbeides med tilrettelegging av inneklima før innflytting av objekter (museumsdrift). Avtale med MUST om tilbakeføring av objekter vil fremforhandles i løpet av høsten 2019.

10. Stavanger Bolig KF

Formålet med etableringen av boligforetaket var å sikre en bedre og mer forsvarlig forvaltning av kommunens utleieboliger.

Bystyret ber rådmannen legge frem en sak til kommunalstyret for finans og til formannskapet for å se på utfordringene knyttet til utbyggingsprosjekter som blir bestilt av foretaket, men som ikke bærer seg selv økonomisk gjennom husleie fra beboere. Ordningen som må utredes er en modell der bestiller (Levekår) blir leietaker hos foretaket for å hindre fratrekk fra husleie fra den enkelte.

Boliger for unge

Det skal være enkelt og attraktivt å etablere seg i Stavanger, for nyutdannet ungdom og oppstartsbedrifter: KFI bes utrede nye former for tiltak innenfor områder som rekrutteringsboliger, leie-for-eie, etableringsstøtte, garantiordninger for etableringslån og lignende.

Status per 31.08.2019:

Bystyret behandlet den 17. Juni 2019 sak 68/19 – Stavanger boligbygg KF – Forvaltning av boligmassen.

Tekstvedtak fra HØP 2019-2022

Samfunns- og næringsutvikling

11. Nærmiljøplaner

For å styrke arbeidet i flere områder av byen som har levekårsutfordringer etableres nærmiljøplaner på Storhaug, i Hillevåg og Kvernevik. Planene kan omfatte levekårsløft, områdeløft, investeringer, oversikt over aktuelle tilbud og andre sosiale tiltak, samt nye ideer og tiltak. På sikt skal alle kommunedeler ha nærmiljøplaner.

Det skal i løpet av januar/februar gjennomføres et oppstartseminar. Arbeidet videre skjer i samarbeid med de aktuelle bydelsutvalg og kommunalutvalg som styringsgruppe.

Status per 31.08.2019:

Ved behandlingen av plan mot barnefattigdom 17. juni 2019, sak 55/19, vedtok bystyret å sette av midler til å videreføre prosjektet Nye muligheter i Kvernevik i 2020.

Opplegg for konkretisering av konsept nærmiljøplaner gjennomføres med folkevalgte høsten 2019.

12. Byggemodning av boligområder for familier

Flertallspartiene er opptatt av at Stavanger sikrer kapasitet og boligtyper som gjør at vår kommune beholder og tiltrekker en større andel av unge i etableringsfasen. For å sikre dette skal det settes fortgang i byggemodningen av Atlanteren (Hundvåg), Madla/Revheim og Hillevåg. Kommunen vil få tilbake disse betydelige investeringene etterhvert som områdene bygges ut. Kommunen tar rollen som pådriver for å sikre størst mulig tempo i utbyggingen.

Flertallspartiene legger inn 50 millioner kroner til fortgang i byggemodning i Hillevåg, og 50 millioner kroner til byggemodning av Madla/Revheim i 2019. Videre legges det inn samme beløp i 2020 for de to områdene. Midlene går inn i rammen for Stavanger Utvikling KF, og kan eventuelt benyttes til å opprette egne prosjektselskaper sammen med investorer i områdene.

Status per 31.08.2019:

Det vises til Stavanger Utvikling KFs tertialrapportering i kap 4.7.

Det vil i løpet av høsten 2019 fremmes en egen sak for politisk behandling vedrørende blant annet gjennomføring av overordnet infrastruktur i Madla-Revheim.

13. Boligfinansiering

Som et virkemiddel for at flere skal kunne eie sin egen bolig, skal kommunen etablere sin egen kommunale startlånordning. Ordningen må innrettes slik at flere i etableringsfasen får mulighet til å finansiere lån til egen bolig. En kommunal garantiordning skal også vurderes. Rådmannen legger frem en egen sak om hvordan dette kan organiseres.

Status per 31.08.2019:

Formannskapet behandlet status i arbeidet i sak 96/19. Rådmannen jobber videre med å nærmere utrede konsekvenser og samt avklaring med nasjonale myndigheter.

Tekstvedtaket anses nå som ferdigstilt og sak vil bli fremmet for politisk behandling når endelig tilbakemelding fra nasjonale myndigheter foreligger.

14. Egne selveide boliger for utviklingshemmede/ Solborg

Det skal innarbeides en Stavanger-modell hvor kommunen kjøper tomten og tilrettelegger for eventuelle rekkefølgekrav. Boligene organiseres som et boligbyggelag og tomten festes, hvor kommunen har forkjøpsrett til leilighetene.

Finansiering vedrørende tomtekjøp, rekkefølgetiltak og personalenheten vurderes i forbindelse med fremleggelse av endelig prosjekt og innarbeides i første tertialrapportering 30. april 2019. Samme modell legges til grunn for nye tilsvarende prosjekter.

Status per 31.08.2019:

Sak om feste vil bli lagt frem for formannskapet i 3. tertial. Klargjøring av tomt, utarbeidelse av skisseprosjekt og anbudsdokumenter pågår. Samtidig er det avgjørende å få formelt klarlagt at Husbanken vil støtte prosjektet.

15. Fremtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet til kommunen

Nye Stavanger skal fortsatt være en kommune som aktivt legger til rette for næringsutvikling. I løpet av 2019 må organiseringen av næringsutviklingsarbeidet til kommunen gjennomgås med formål om ytterligere optimalisering av arbeidet. Fremtidig organisering må utformes i samarbeid med de viktigste offentlige aktørene som er relevante for næringsutviklingsarbeidet, herunder Stavanger universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger, Avinor, Greater Stavanger, Næringsforeningen og andre relevante foretak. Kommunalutvalget som næringspolitisk utvalg er styringsgruppe og sak legges frem for bystyret til endelig behandling.

Status per 31.08.2019:

Etter at mandatsaken ble lagt fram for Kommunalutvalget 11.juni i sak 41/19 har rådmannen arbeidet videre med den framtidige organiseringen av næringsutviklingsarbeidet. Arbeidet fortsetter å ses i sammenheng med nye næringsstrategi og handlingsplan. Saken legges fram til kommunalutvalget 1.kvartal 2020.

16. Opprettelse av Kongress og sportssenter KF

Stavanger som destinasjon for møter, kongress og arrangementer skal videreutvikles. Stavanger kommune har investert betydelige midler i arenaer og idrettsanlegg for dette formålet. Det er behov for en enda bedre organisering av dette arbeidet i fremtiden.

Bystyret ønsker derfor å etablere et kommunalt foretak for kongress- og arrangementssatsingen i byen. Foretaket skal ha ansvar for videreutvikling av merkevaren Stavanger og store arrangementer (som for eksempel Tall Ships Races, Sjakk-VM 2020 og NM veka).

Rådmannen skal så fort som mulig legge frem en egen sak om etablering av foretaket.

Foretaket skal overta alle kommunens eiendommer, anlegg og aksjene til Stavanger forum samt drift av Stavanger Forumområdet. Det opprettes et interimstyre for foretaket som utarbeider forslag til vedtekter og budsjett.  Dette vedtas endelig av bystyret.

Bystyret vedtar retningslinjer for arrangementsfondet etter innspill fra interimstyret i foretaket.

 Status per 31.08.2019:

Sak vedrørende omstrukturering av Stavanger Forum AS ble fremmet for behandling i bystyret den 27. mai 2019, jf. sak 47/19. Oppfølgende sak vil fremmes for behandling høsten 2019.

17. Gladmatfestivalen

Gladmatfestivalen er en viktig del av utviklingen av merkevaren «Matregionen Rogaland». Stavanger kommune vil ta et initiativ ovenfor Rogaland fylkeskommune for å sikre et langsiktig forpliktende samarbeid om bidrag i tråd med visjonen om Gladmat som en viktig del av satsingen på å bygge «Matregionen». Bystyret øker bevilgningen med 200 000 kroner i 2019.

 Status per 31.08.2019:

Rådmannen har løpende dialog med Rogaland fylkeskommunes vedrørende Gladmat og det er avtalt møte med konstituert næringssjef.

18. Utvikling av Ullandhaug-området

Universitetet i Stavanger og forskningsmiljøene spiller en særlig viktig rolle for regionens attraktivitet, kompetanse- og næringsutvikling.

Når det nye sykehuset er på plass på Ullandhaug, åpner det seg flere muligheter til samarbeid. Stavanger kommune vil være en pådriver i arbeidet med utvikling av universitetsområdet.

Status per 31.08.2019:

Formannskapet ble orientert om arbeidet med utviklingen av Ullandhaug i sak 100/19 13. juni. Rådmannen vil fremme endelig rapport fra forprosjektet «Ullandhaug 2023 – Strategi for utvikling av universitetsområdet» 1. kvartal 2020. Kunnskapsbyen Stavanger og Ullandhaug 2023 har regelmessige møter for å sikre nødvendig samkjøring og sikre mulige synergieffekter. Det vil også bli fremmet egen sak for formannskapet når høringsutkastet til ny campusutviklingsplan for UiS foreligger.

19. Tinghus på Bekhuskaien

Stavanger kommune støtter arbeidet med etableringen av nytt tinghus på Bekhuskaien, og vil starte arbeidet med utvikling av Bekhuskaien til formål som skaper liv i byen.

Status per 31.08.2019:

Arbeidet med felles planprogram for havnefronten har startet opp. Samtidig pågår avtaledrøftinger mellom Stavanger interkommunale havn og Statsbygg knyttet til realisering av tinghus på Bekhuskaien.

20. Studenter i Sentrum

Bystyret vil legge til rette for et studentmiljø i sentrum, og ønsker å se på muligheten for et studenthus med sentral beliggenhet.  I første omgang skal det tas initiativ til dialog med Folken, Universitetet i Stavanger og Studentskipnaden med tanke på mulig erverv og videreutvikling av Folken som studenthus.

Status per 31.08.2019:

Sak kommer til behandling i studentrådet og formannskapet i 2020.

Kultur og idrett

21. Servicebygg til domkirken

Domkirken trenger servicebygg. Stavanger kommune må sammen med kirkelig fellesråd, arbeide for at dette planlegges og bygges senest til jubileet i 2025.

Bystyret ber om en sak til kommunalutvalget om arbeidet med planleggingen av jubileumsåret og planlegging av servicebygg til Domkirken.

Status per 31.08.2019:

Formannskapet har i sak 73/19 godkjent et revidert forprosjekt for Domkirken hvor noen av de tiltenkte funksjonene i dette bygget finner sin løsning. Det vil bli fremmet en egen sak med et redusert arealbehov.

22. Vikingsenter

I 2022 er det 1150 år siden Norge ble samlet til ett rike i Hafrsfjord. I anledning jubileet skal det bygges et vikingsenter. Senteret må bygges i samarbeid med nasjonale og regionale myndigheter i nært samarbeid med Museum Stavanger, Universitetet i Stavanger og Forsvaret. Det opprettes en politisk styringsgruppe for prosjektet.

Bystyret ber om en sak til kommunalutvalget om planlegging av jubileet og utnevning av politisk styringsgruppe for etablering av vikingsenter.

Status per 31.08.2019:

Styringsgruppen arbeider med utarbeiding av forprosjekt. Sak om forprosjekt for vikingsenter planlegges lagt fram for Stavanger kommunestyre på nyåret 2020.

23. Lagerplass museale gjenstander

Museum Stavanger rapporterer om stort behov for å bedre lagerkapasiteten for museale gjenstander som ikke er i utstilling. Videre er det uavklart hva som skjer med brannmuseet når brannstasjonen på Lagårdsveien nedlegges, samt med gjenstandene fra blant annet Holmeegenes.

Kommunalstyret for kultur og idrett ber om en sak som beskriver behovet for økt lagerkapasitet og som skisserer løsninger på kort og lang sikt.

Status per 31.08.2019:

Saken utsettes til første halvår 2020 i påvente av tilbakeføring av objekter til Holmeegenes.

24. Kunstgress

Stavanger kommune har tidligere forskuttert kunstgressmidlene for 2019. Bystyret bevilger ytterligere fire millioner kroner til (to millioner i 2019, og to millioner i 2020) til banen som utgjør flerbruksfeltet (cricket og fotball) på Lassa. Cricketbanen er tidligere ønsket som en interkommunal bane, Rogaland fylkeskommune, Sandnes, Sola og Randaberg inviteres derfor til et finansielt spleiselag,

Bystyret bevilger penger som et nærmiljøtiltak kunstgressbane på Vassøy. Det vises til Vassøy IL som har oppspart egenandel og stor grad av dugnadskapasitet, og bystyret bevilger fire millioner kroner til (to millioner i 2019, og to millioner i 2020). Tekstvedtaket anses nå som ferdigstilt.

Status per 31.08.2019:

Arbeidet med kunstgressbanen på Vassøy er startet, og er planlagt ferdigstilt i løpet av høsten 2019. Utvikling av Lassa idrettsanlegg, hvor omlegging av hovedbanen til kunstgress, ble avklart i KMU-sak 53/19. Detaljprosjektering vil komme i gang innen utgangen av 2019.

Tekstvedtaket anses nå som ferdigstilt.

Levekår

25. Lokalt integreringsløft

Stavanger har i mange år vært en foregangskommune på integrering. Kommunen intensiverer innsatsen i forbindelse med det nasjonale integreringsløftet.

Rådmannen bes legge frem en sak for kommunalstyret for levekår der følgende momenter belyses:

Status per 31.08.2019:

Sak fremmes for politisk behandling i kommunalstyret for levekår, ev. nytt kommunalstyre for Helse og velferd i 4. kvartal 2019.

26. Prøveprosjekt – økt bemanning for å redusere sykefraværet

Bystyret ber rådmannen iverksette et nytt prøveprosjekt med økt grunnbemanning på et sykehjem for å se om dette kan gi bedre tjenester for pasientene, og redusere sykefraværet hos de ansatte.

Det fremlegges en sak til levekår om at assistenter avlaster fagpersonell på sykehjemmene ved å ta seg av oppgaver som for eksempel matservering, slik at fagarbeidere innen omsorg får bruke tiden til primæroppgavene. Det legges inn tre millioner kroner til et prøveprosjekt på et utvalgt sykehjem. Prosjektet evalueres etter ett år.

Status per 31.08.2019:

Sak 39/19 ble behandlet i kommunalstyret for levekår og kommunalstyret for administrasjon i mai 2019. Prøveprosjektet gjennomføres ved to sykehjem (Sunde og Rosendal) og starter opp i 3. kvartal. Prosjektet evalueres etter et års drift. Tekstvedtaket vurderes med dette som ferdigstilt.

27. Samarbeid med sykehuset, bruk av eksisterende plasser

Liggetiden på sykehusene blir stadig kortere. Dette medfører store utfordringer, da kommunen må ta i mot flere og sykere pasienter.

Bystyret ber derfor om en sak til kommunalstyret for levekår der det blir vurdert om flere av øyeblikkelig hjelp-plassene på Stokka sykehjem kan brukes som mottaksplasser for utskrivningsklare pasienter. I saken bes det også vurdert om det skal opprettes et team bestående av lege, sykepleier og fysioterapeut som kan ta raske hjemmebesøk til pasienter fra sykehuset, slik at de ikke automatisk trenger å komme på korttidsopphold.

Status per 31.08.2019:

Sak om opprettelse av ambulant team legges fram for kommunalstyret for Levekår 4. kvartal 2019

Miljø og utbygging

28. Flørli-visjonen

I løpet av 2019 skal det utarbeides en mulighetsstudie for hvordan Flørlibygda kan videreutvikles som turistdestinasjon i Lysefjorden. Studiet skal utføres i tilknytning til Lysefjorden Utvikling sitt arbeid, og sees i sammenheng med forhandlingene med Lyse vedrørende permanent forvalting av trappene, rørgaten, trallebanen og den gamle kraftstasjonsbygningen. Det fremlegges en sak for kommunalutvalget.

Status per 31.08.2019:

Rådmannen samlet sentrale aktører til møte for å diskutere muligheter og anretning på arbeidet. Det jobbes nå med å samle aktuelle parter til et felles møte. Status i saken legges fram til Kommunalutvalget 1.kvartal 2020.

29. Påbegynne park i Lervig

Bystyret vil opparbeide parken i Lervig og legger inn ytterligere to millioner kroner i 2019 og tre millioner kroner i 2020. En vil se på muligheten til å sikre avtaler med utbyggerne i området om bidrag til opparbeidelse av parken.

Status per 31.08.2019:

Arbeidet med å realisere fase 1 av Lervig park pågår for fullt, samtidig er det iverksatt en bred samskapningsprosess for videre utviklingen av parken som må koordineres med øvrige byggeprosjekter i området.

30. Kvalitetssikring av prosjekter

Bystyret er opptatt av at Stavanger stiller høye krav til bevaring og videreutvikling av byens arkitektoniske særpreg. For å kunne lykkes med dette bes rådmannen sikre at det i alle faser av arbeidet med kommuneplaner, reguleringsplaner og større byggeprosjekter alltid skal tas med kompetente vurderinger av økonomisk og praktisk gjennomførbarhet. Disse vurderingene skal være en del av dokumentasjonen som legges ut til høring, og saksunderlaget til den politiske behandlingen. Det er også viktig at kommunen sikrer at man har med kompetanse på økonomi og gjennomføring i dialogen med prosjekteiere.

Status per 31.08.2019:

Sak fremlegges i 3. kvartal 2019 i kommunalstyret for miljø og utbygging

31. Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland

I forbindelse med Dyrevernsplanen skal tilskudd dyrevernsorganisasjonene gjennomgås prinsipielt og vurderes på nytt. I dag mottar Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland midler mens Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren ikke mottar tilskudd per i dag.

Status per 31.08.2019:

Med henvisning til etableringen av Nye Stavanger og den pågående etableringen av et landbrukskontor som vil ha en viktig rolle fremmes sak for politisk behandling i 2020