⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2019

1 Sammendrag

Bystyret har gitt rammer for drift og utvikling av Stavanger kommune i 2019 gjennom blant annet å vedta Handlings- og økonomiplan 2019-2022. Denne rapporten gir en status per 31. august og prognoser for 2019 innenfor økonomi, menneskelige ressurser, brukerundersøkelser, innovasjon, tilsyn og kontroll.

Samfunnsøkonomisk utvikling

Ved utgangen av juni var det 134 339 innbyggere i Stavanger. Befolkningen har i 1. halvår 2019 økt med 302 innbyggere, eller 0,23 %, i Stavanger. Veksten for 1. halvår 2018 var også på 0,2 %.   Befolkningsveksten for Stavanger i 2. kvartal 2019 var på 55 personer. Dette er halvparten av tilsvarende periode i 2018. Det er nedgangen i antall fødte barn som utgjør den største forskjellen sammenlignet med 2. kvartal 2018.

Arbeidsledigheten i Stavanger har falt med 0,2 prosentpoeng til 2,8 % fra januar til august i 2019. I Rogaland har ledigheten falt med 0,2 prosentpoeng til 2,4 % i samme periode.

Forbedring i sykefraværet

Det gjennomsnittlige sykefraværet for 1. halvår 2019 er 8,7 % og er 0,3 prosentpoeng lavere enn på samme tidspunkt i 2018.  En lettere influensasesong har gitt et lavere korttidsfravær. Langtidsfraværet er samlet sett stabilt for kommunen. Alle tjenesteområdene har hatt en nedgang i sykefraværet 1. halvår 2019, bortsett fra Oppvekst og utdanning, som er på samme nivå.

Sykefraværet hos lærlingene viser en fortsatt positiv utvikling og har gått ned med hele 2,7 prosentpoeng i 1. halvår 2019 sammenlignet med fjoråret og er nå på 8,1 %.

Kostnadsvekst i tjenestene

Nye prognoser for kommunens brutto driftsutgifter tilsier en økning i 2019 på tilsammen kr 121 mill. De største forventede avvikene er innenfor barnehage, barnevern, flyktningseksjonen og hjemmebaserte tjenester. Årets lønnsoppgjør antas å bli kr 14 mill. høyere enn budsjettert. I tillegg er det høyst sannsynlig at garantiforpliktelser på kr 90 mill. vil påløpe i 2019.

Det foreslås omdisponeringer og tilleggsbevilgninger innenfor driftsutgiftene på om lag kr 59 mill. og netto kr 61 mill. på finanssiden for å imøtekomme flere av de meldte prognoseavvikene, da de vanskelig kan løses gjennom tiltak innenfor de respektive budsjettrammene. Dette finansieres ved økte driftsinntekter og bruk av fond.

De frie inntektene øker med kr 56 mill. i all hovedsak gjennom økte anslag for skatteinngang for landets kommuner og for Stavanger.

Forskyvninger i investeringene

Prognosene for økte investeringskostnader er på kr 49 mill., herunder merkostnader på Gautesete skole, kapitalforhøyelse Stavanger Forum AS, innbyggertorg og kostnader til inventar og utstyr hos barneverntjenestens nye lokaler. I tillegg foreslås det finansielle budsjettjusteringer knyttet til tidsforskyvninger og endret fremdrift for flere prosjekter på netto kr 86 mill. Etter foreslåtte budsjettjusteringer øker brutto investeringsutgifter i bykassen til kr 1,33 mrd.

Negativt netto driftsresultat

Bystyrets opprinnelige budsjettvedtak for 2019 var et netto driftsresultat på 1,3 %, egenfinansiering av investeringene på 35 % og en gjeldsgrad på 66 % for bykassen. Nivåene er lavere enn de langsiktige målene for kommunen. Foreliggende forslag til budsjettjusteringer i 2. tertial 2019 vil særlig redusere netto driftsresultat som er beregnet til -0,9 %. Prognosen for året kan imidlertid bli noe bedre dersom mottatte øremerkede midler i 2019 til dels blir stående ubrukt ved årets slutt og overføres til 2020.

Framtidsutsikter

Veksten i norsk økonomi både nasjonalt og lokalt er god med økt sysselsetting og færre arbeidsledige. Dette ser man også i signalene fra Finansdepartementet om ventet høyere skatteinngang for kommunene i 2019.

Samtidig viser det seg at den regionale verdiskapningen bare kommer delvis til uttrykk i skatteinngangen til Stavanger kommune. Signalene om en strammere kommuneøkonomi i årene som kommer, samt et varig lavere skattenivå enn tidligere, betyr at det blir enda viktigere og ikke minst krevende å løse den underliggende kostnadsveksten i Stavanger.