⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

4 Økonomisk status

4.8 Kommunale foretak og selskap

Kommunale foretak

Prosjekt Foretak til basis – Økonomisk status per 30.04.

Arbeidet med å tilbakeføre Sølvberget KF, Stavanger boligbygg KF, Stavanger natur og idrettsservice KF og Stavanger byggdrift KF til basisorganisasjonen, er organisert i prosjektet Foretak til basis.  I tertialrapporten kap. 6.5.3 er arbeidet med tilbakeføring av foretakene til basis nærmere beskrevet

Stavanger boligbygg, Stavanger natur og idrettsservice og Stavanger byggdrift er vedtatt innlemmet i tjenesteområdet bymiljø og utbygging.  På det nåværende tidspunkt er det ingenting som tyder på vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap ved årets slutt

Sølvberget er vedtatt innlemmet i tjenesteområdet innbygger og samfunnskontakt. Sølvberget har per april merkostnader/mindreinntekter knyttet til korona på kr 0,9 mill. Eksklusive kostnader som følge av korona-pandemien, forventer kommunedirektøren budsjettbalanse ved årets slutt.

Stavanger utvikling KF

I det følgende gis det en oppsummering av foretakets rapport per 1. tertial. På lik linje med resten av samfunnet er foretaket preget av endrede rutiner og måter å utføre arbeid på som følge av koronapandemien. På det nåværende tidspunkt er det vanskelig å fastslå hvordan koronapandemien vil påvirke foretakets økonomi i 2021 og framdrift i investeringsprosjekter. Foreløpig har pandemien verken gitt nevneverdige økonomiske utslag eller endringer i prosjektenes framdrift.

Foretaket har budsjettert med driftsinntekter på kr 41,4 mill. og driftsutgifter på 47,7 mill. i 2021. Per 1. tertial er det identifisert et behov for å justere opp salgsinntekter med kr 7,8 mill. som følge av foreslått salg av en bolig til kommunekassen. Dette gir en tilsvarende økning i varekostnad. Foretaket vil foreta en ny vurdering av budsjetterte salgsinntekter i rapporten per 2. tertial 2021.

I forbindelse med behandling av sak om framtidig organisering av kommunale foretak den 14.12.2020 (sak 114/20) vedtok kommunestyret blant annet følgende: «Stavanger boligbygg KF tilbakeføres til basisorganisasjonen, unntatt de mer forretningsmessige oppgavene i foretaket som overføres til Stavanger utvikling KF. Endelig grensesnitt mellom basisorganisasjonen og Stavanger utvikling KF fastsettes i det videre arbeidet.» Som en oppfølging av kommunestyrets vedtak er det besluttet at følgende oppgaver og ansatte overføres til Stavanger utvikling KF fra 01.05.2021:

  1. Videreutvikling av større kommunale boligkonsentrasjoner når det blir aktuelt for kommunen å avvikle disse. Inntil det skjer ligger ansvar for drift og forvaltning hos basisorganisasjonen.
  2. Enkelteiendommer for endret ikke-kommunal bruk, når disse skal omformes og videreutvikles
  3. Etablererboligordningen hvor Stavanger utvikling KF står for akkvisisjon, tomteutvikling, ev. skisseprosjekt, regulering og eiendomssalg til boligutbygger på gitte vilkår om beboergruppe, pris mv. (avhengig av modell).
  4. Tomteområder avsatt for etablererboligordningen.
  5. Ansatte med arbeidsoppgaver knyttet til etablererboligordning (tre årsverk), samt 2 årsverk tidligere knyttet til økonomi/administrasjon (totalt fem ansatte).

På bakgrunn av endringer i oppgaver, med tilhørende overføring av ansatte, legger Stavanger utvikling KF til grunn en overføring av budsjettmidler på kr 1,3 mill. Kommunedirektøren foreslår at det foretas en slik overføring av budsjettmidler fra den tidligere rammen til Stavanger boligbygg KF.

Foretaket har budsjettert med brutto investeringsutgifter på kr 170 mill. i 2021. Det foreslås å opprettholde investeringsnivået og tilhørende låneramme på kr 137 mill. Investeringene omfatter utbygging av overordnet infrastruktur i Jåttåvågen og Atlanteren, eiendomsutvikling ved Lagårdsveien og sentrallagertomt på Forus, erverv av friområde Hamnevika (Esso-tomt), gjennomføring av trafikksikkerhetsprosjekt (undergang mv.) i Hillevåg/Sandvikveien, prosjektkonkurranse for Teknikken- tomten, utvikling av Nytorget, Østre Havn, samt strategiske kjøp.

Stavanger Parkeringsselskap KF

I det følgende gis det en kort oppsummering av foretakets rapport per 1. tertial. Stavanger Parkeringsselskap KF har i årsbudsjett 2021 lagt til grunn driftsinntekter på kr 98,1 mill., driftskostnader på kr 72,1 mill., samt netto finanskostnader på kr 0,3 mill. Dette gir et årsresultat på kr 25,7 mill. Utviklingen i smittesituasjonen i 1. tertial 2021 har bidratt til en lavere aktivitet i foretakets parkeringsanlegg enn forutsatt i årsbudsjett 2021. Enkelte anlegg har hatt særskilt lav aktivitet. Dette gjelder for eksempel P-Arketten som påvirkes av aktivitetsnivået i konserthuset. Svært mange har hjemmekontor, noe som har resultert i lavere salg av abonnementskort. Per 1. tertial 2021 er driftsinntektene på kr 22 mill., mot et budsjett på kr 32,7 mill. Driftskostnadene er på kr 22,6 mill. mot et budsjett på 24,9 mill. Driftskostnadene er hovedsakelig faste og påvirkes i liten grad av belegget. Resultat netto finans ble positivt med kr 0,66 mill. Dette gir samlet sett et resultat på kr 0 per 1. tertial 2021.

Foretaket vil imidlertid trolig få en bedre resultatutvikling i løpet av året basert på forventet bedring i smittesituasjonen. Det forventes blant annet en god sommer som følge av mer innenlandsturisme, der en lagt større andel benytter egen bil. Årsprognosen for 2021 er per 1. tertial på i overkant av kr 10 mill. lavere enn budsjettert resultat. I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det lagt til grunn et eieruttak fra Stavanger Parkeringsselskap KF og datterselskapet Rogaland Parkering AS på henholdsvis kr 25,5 mill. og kr 2 mill. Kommunedirektøren foreslår å avvente eventuelle budsjettjusteringer knyttet til eieruttak til rapporten per 2. tertial 2021. Da vil eventuelle budsjettjusteringer kunne bli foretatt med utgangspunkt i en oppdatert årsprognose som det er heftet mindre usikkerhet ved.

Kommunale selskap

Kommunale selskap er påvirket av koronapandemien i form av blant annet betydelige inntektsbortfall knyttet til smitteverntiltak. Dette omfatter blant annet ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, Stavanger Forum AS, Forus Sportssenter AS, Folkehallene IKS, Stavangerregionen Havn IKS og Stavanger konserthus IKS. Enkelte selskap har fått inntektsbortfallet delvis kompensert gjennom statlige kompensasjonsordninger. Til tross for denne krevende situasjonen er det per 1. tertial 2021 kun Stavanger Forum AS som har rettet en henvendelse til Stavanger kommune, i kraft av rollen som eier, med en anmodning om tilførsel av kapital. Henvendelsen fra Stavanger Forum AS vil fremmes for behandling som egen sak før sommeren 2021. Kommunedirektøren følger situasjonen nøye og vil komme tilbake med en utvidet rapportering knyttet til situasjonen for kommunale selskap i forbindelse med rapporten per 2. tertial 2021.