⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2021

Kommunestyrets vedtak

1 Kommunestyrets vedtak i sak 78/21 av 21. juni 2021

Se sak 78/21

1. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørenes forslag til budsjettjusteringer i
punkt 2.2. Investeringer og punkt 2.3 Drift, med følgende endringer:

NrTiltak drift (tall i tusen kroner)Beløp
 Helse og velferd 
eSykehjem, økt grunnbemanning fra og med 1. sept. (helårseffekt 15 mill.) 5 000
 Bymiljø og utbygging 
jPark og vei, fritak leie uteareal servering, 2. halvår 2021 2 600
hPark og vei, opprustning av badestrender, badebrygger ol. 1 000
iPark og vei, blomster og skjøtsel av friområder 1 000
lPark og vei, sykkelsatsing, ny stilling fra 01.09.2021 300
 Innbygger- og samfunnskontakt 
aNæring, styrke Stavanger som energihovedstad 3 000
cNæring, styrke Stavangers arbeid med arrangement/kongresser 2 000
dKultur, tilskudd, produksjonsstøtte for filmen «Mongoland 2» 1 000
 Eksterne finanstransaksjoner 
 Renteutgifter 35
 Låneavdrag (utgifter) 100
 Interne finanstransaksjoner 
 Overføring fra drift til investering 20 115
 Bruk av disposisjonsfond- 36 150
 Delsum0
   
NrTiltak investering (tall i tusen kroner)Beløp
fEkstra rehabilitering av kommunale boliger 20 000
gPark og vei, ekstra opparbeidelse av uteområder i barnehager og skolegårder 2 000
kTasta idrettspark, Maradona-bane, tilleggsbevilgning, UMU 114/21 3 550
 Overføring fra drift til investering- 20 115
 Låneopptak, økt- 5 435
 Delsum0
   
NrØvrige fondsendringer (balanse) (tall i tusen kroner)Beløp
bStyrking av vekstfondet 2 000
 Bruk av generelt disposisjonsfond- 2 000
 Delsum0
Last ned tabelldata (Excel)

a) Styrke Stavanger som Energihovedstaden

Stavanger kommunestyre setter inntil 3 mill. disponibelt til kommunedirektøren for arbeidet med å jobbe for tiltak i og rundt «Energihovedstaden». Beløpet settes av som en engangssum. Kommunalutvalget orienteres jevnlig om arbeidet.

b) Styrking av vekstfondet

Det er viktig med en større satsning rettet mot omstilling og innovasjon i næringslivet. Kommunestyret setter av 2 mill. til å styrke kommunens vekstfond.

c) Styrke Stavangers arbeid med arrangement og kongresser

Covid-19 har fått store konsekvenser for arbeidet med å avvikle kongresser og seminarer i Stavanger, men har også påvirket det framtidige markedet og måten å jobbe med innsalg på. Kommunedirektøren får derfor til disposisjon 2 mill. til tiltak som kan styrke arbeidet med innsalg av Stavanger som foretrukken by for framtidige kongresser og seminarer. Kommunalutvalget får en rapport om bruken av midlene innen juni 2022.

d) Produksjonsstøtte «Mongoland 2»

Kommunestyret ønsker å innvilge 1 mill. i produksjonsstøtte til oppfølgeren av «Mongoland» som er under planlegging. Originalfilmen ble laget i 2001 – og i oppfølgeren er både opprinnelig besetting, men også nye generasjoner skuespillere med. Bevilgningen forutsetter at filmen blir realisert. Kommunedirektøren går i dialog med produsentene – og leverer sak om hvordan tilskuddet blir organisert til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

e) Økt grunnbemanning sykehjem

I tillegg bes kommunedirektøren levere en sak til utvalg for helse og velferd om hvordan grunnbemanningen ved sykehjem i kommunen best mulig kan økes med en tilleggsbevilgning på 15 mill. årlig. Denne satsningen skal fortrinnsvis sikre at flere ansatte kan erstatte deltidsstillinger med heltidsstillinger. 5 mill. (4/12) settes av i 2021 for innføring hurtigst mulig etter vedtak i utvalget.

f) Økt rehabilitering kommunale boliger

Stavanger kommune har hatt et økende vedlikeholdsetterslep på kommunale boliger de siste årene. Det er derfor viktig med en større satsing her. Det settes av inntil 20 mill. i ekstraordinære midler til disposisjon for rehabilitering og utbedringer av kommunal boligmasse ut 2021.

g) Uteområder barnehager og skoler

Uteområdene i en rekke kommunale barnehager er dessverre ikke på ønsket nivå. Dette er et arbeid som må tas tak i – også utover årlige rammer på 4 mill. årlig. Kommunestyret ønsker å styrke kvaliteten på uteområdene, og ber kommunedirektøren prioritere dette i neste års HØP. Kommunestyret setter derfor av inntil 2 mill. for utbedringer i 2021 og planlegging for neste års arbeid, hvor spesielt barnehagenes uteområder prioriteres.

h) Til opprustning av badestrender, badebrygger, livbøyer ol. (tot. Økning)

Våre områder til bading er svært populære. Det er viktig at disse holder god stand og høy attraktivitet. Det settes av 1 mill. ekstra til dette arbeidet utover det som allerede ligger inne som økning i kommunedirektørens innstilling.

i) Til blomster, økt naturmangfold og skjøtsel av friområder

Våre friområder er svært populære. Det er viktig at disse holder god stand og høy attraktivitet slik at enda flere bruker sentrum og våre turområder. Det sette av 1 mill. ekstra til dette utover det som allerede ligger inne som økning i kommunedirektørens innstilling.

j) Gateleie – fritak

Kommunestyret frafaller leieinntekter for kommunens areal tilknyttet uteserveringsteder for 2. halvår 2021 med bakgrunn i smittevernsrestriksjoner under koronapandemien.

k) Tasta idrettspark, Maradona-bane, tilleggsbevilgning

Kommunestyret øker bevilgningen til Tasta idrettspark, Maradona-banen, med kr 3,55 mill. i investeringsmidler. Jf. sak 114/21 i utvalg for miljø og utbygging.

l) Park og vei, sykkelsatsing, ny stilling fra 01.09.2021

Det opprettes en ny stilling dedikert til sykkel og opparbeidelse og klargjøring av sykkeltraseer i Stavanger kommunes administrasjon. Det settes av kr 300 000 i 2021, med planlagt oppstart for ny ansatt 1. september 2021.

Tekstforslag:

Natur i Stavangerskolen

Vi ser en negativ utvikling innen mental helse blant barn og unge, og svært mange sliter med stress, press og inaktivitet. Trygg av naturs Naturskole er et 12-ukers forebyggende tiltak i grunnskolen, som tilrettelegger for mestring og gode opplevelser i nærnatur, og gir elever nye mønstre for å ta gode og selvstendige beslutninger i hverdagen. I tillegg tilbyr Trygg av natur kompetanseheving og etterutdanning i naturbasert livsmestring, som gir ansatte i skole- og helsevesen nye verktøy i møtet med utfordringene i oppvekstsektoren. Samarbeidspartiene ønsker å prøve ut dette tiltaket, gjerne i kommunedeler med levekårsutfordringer. Det er også ønskelig å inngå samarbeid med eksterne aktører om finansiering. Det bes om at dette legges frem for utvalg for oppvekst og utdanning.

Ekstrainnsats mot barn og unges psykiske helse

Koronasituasjonen har forverret psykisk helse hos store deler av befolkningen, spesielt hos barn og unge. I tillegg til kommunedirektørens «KADÅITTEPÅ»-satsning på 23,6 mill., ber samarbeidspartiene kommunedirektøren om å legge frem en oversikt over de psykiske helsetilbudene som finnes for barn og unge i aldersgruppen 13 til 18 år i kommunen, samt åpningstider og tilgjengelighet. I saken vises det til arbeidet som kommunedirektøren skisseres at settes i gang: Miljøveiledere i ungdomskolen, Ambulant team, styrking av PPT, Uteseksjonen og skolehelsetjenesten. I tillegg skal ung jobb utvides, og «foreldre spør» tjenesten videreutvikles.

Gang- og tursti langs sjøen i nordlig retning fra sentrum

Stavanger kommunestyre ønsker å se på mulighetene for å utvide promenaden som i dag går langs sjøen fra Storhaug bydel til sentrum – også i nordlig retning. Kommunedirektøren bes gå i dialog med utbyggere for å se mulighetsrommet for en gjennomgående gang- og tursti rundt neset ved Stavanger Offshore tekniske skole (SOTS) langs sjøen sentrum til Byfjordparken. Det er en forutsetning at finansieringen i all hovedsak blir ekstern.

Gang- og sykkelsti Nådå-Fåhadlet

Stavanger kommune er positive til å vurdere forskuttering av gang og sykkelsti fra Nådå til Fåhadlet, etter at finansieringen av denne falt bort som følge av regjeringens budsjettvedtak, under forutsetning av at fylkeskommunen kan garantere at finansieringen er på plass.

Sykkelsatsingen

Kommunestyret har store ambisjoner for sykkelbyen Stavanger. Vi ber derfor om en sak om sykkelsatsingen i Stavanger hvor organisering, budsjett og behov for å innfri målsetningen om å bygge 50 kilometer sykkelvei i perioden 2019-23 skisseres. Saken leveres formannskapet så fort som mulig.

 

2. Kommunestyret godkjenner økt opptak av lån til finansiering av egne investeringer med inntil kr 5,435 mill. Avdragstid 30 år. Ny låneramme for lån til egne investeringer vil etter dette utgjøre kr 795 mill.

3. Kommunestyret godkjenner økt opptak av startlån i Husbanken til videreutlån med inntil kr 200 mill. Avdragstid 25 år. Ny låneramme for startlån vil etter dette utgjøre kr 520 mill. i 2021.

4. Kommunestyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene (KF) slik dette framgår av kapittel 4.8 Kommunale foretak og selskap.

5. Kommunedirektøren får fullmakt til å justere kommunens budsjetter i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 114/20 om framtidig organisering av kommunale foretak, jf. prosjektet Foretak til basis, og gjeldende budsjetter i aktuelle kommunale foretak. Endringene legges fram til orientering i Tertialrapporten per 31. august 2021. Eventuelle prinsipielle spørsmål blir lagt fram til vurdering.

6. Stavanger kommune deltar i emisjon i Marin Energi Testsenter AS (MET) med inntil kr 2 mill.

7. Tertialrapport per 30. april 2021 tas ellers til orientering.

8. Endring av punkt 11 i driftstabell. Kommunedirektøren legger i tråd med vanlig praksis frem en egen sak til politisk behandling knyttet til lønn- og driftsutgifter til sekretariatsfunksjonen for kommisjonen for ungt utenforskap. I saken drøftes kostnadene og spørsmålet om økonomisk bevilgning avgjøres i saken.

2 Vedtatte økonomiske måltall og oversikter

Økonomiske måltall

Økonomiske mål MålRegnskap 2020Opprinnelig budsjett 2021Justert årsbudsjett etter vedtatte endringer 1. tertial 2021
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene> 2 %3,8 %1,9 %1,0 %
Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene< 11-12 %9 %13 %13 %
Investeringer, andel egenfinansiering> 50 %57 %46 %48 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene< 60 %65 %72 %71 %
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene> 6 %9,0 %7,1 %8,8 %
Last ned tabelldata (Excel)

Oversikt investering per 1. tertial inkludert vedtatte justeringer. Tall i hele tusen

 Regnskap per 30.03.21Justert budsjett 2021Opprinnelig budsjett 2021Forbruks-prosentVedtatte budsjettendringer 1. tertialJustert budsjett etter vedtatte endringer 1. tertial 2021
Investeringer i varige driftsmidler 288 140 1 474 546 1 448 750 20 % 42 001 1 516 547
Tilskudd til andres investeringer---  -
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper- 26 100 26 100   2 000 28 100
Utlån av egne midler- 271 400 271 400    271 400
Avdrag på lån---  -
Sum investeringsutgifter 288 140 1 772 046 1 746 250 16 % 44 001 1 816 047
       
Kompensasjon for merverdiavgift- 38 410 - 201 728 - 201 728   - 201 728
Tilskudd fra andre- 10 117 - 28 000 - 28 000   - 28 000
Salg av varige driftsmidler- 198 - 16 600 - 16 600   - 16 600
Salg av finansielle anleggsmidler---  -
Utdeling fra selskaper---  -
Mottatte avdrag på utlån av egne midler- 186 - 78 870 - 78 870   - 78 870
Bruk av lån- 221 085 - 1 060 994 - 1 060 994  - 17 869 - 1 078 863
Sum investeringsinntekter- 269 996 - 1 386 192 - 1 386 192 19 %- 17 869 - 1 404 061
       
Videreutlån 109 855 320 000 320 000   200 000 520 000
Bruk av lån til videreutlån- 109 855 - 320 000 - 320 000  - 200 000 - 520 000
Avdrag på lån til videreutlån 74 789 129 000 129 000    129 000
Mottatte avdrag på videreutlån- 74 789 - 129 000 - 129 000   - 129 000
Netto utgifter videreutlån---  -
       
Overføring fra drift- 15 988 - 241 910 - 216 114  - 26 132 - 268 042
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond- 2 156 --  -
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond-- 143 944 - 143 944   - 143 944
Dekning av tidligere års udekket beløp---  -
Sum overføring fra drift og netto avsetninger- 18 144 - 385 854 - 360 058  - 26 132 - 411 986
       
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)--- --
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringer – vedtatte budsjettendringer 1. tertial 2021. Tall i hele tusen

NrKostnadsendring/nytt prosjektBudsjettjustering
1Kunst i offentlig rom 8 300
2Sykkelparkering OK23 1 600
3Solborg-prosjektet 1 300
4Mulighetsstudie Stavanger legevakt 2 000
5Bofellesskap Eltarvåg 1 500
6Helsestasjon og jordmortjenesten - inventar og utstyr ifm flytting 2 350
7Kjøp av bolig fra Stavanger utvikling FK 7 800
8Kjøp av bolig, Oppvekst og utdanning 8 500
9Brannsikring risikoutsatte BOR boliger (tidligere rehabiliteringsboliger) 2 000
NYRehabilitering av kommunale boliger 20 000
 Stavanger kommune har hatt et økende vedlikeholdsetterslep på kommunale boliger de siste årene. Det er derfor viktig med en større satsing her. Det settes av inntil 20 mill. i ekstraordinære midler til disposisjon for rehabilitering og utbedringer av kommunal boligmasse ut 2021. 
NYKunstgressbane Tasta idrettspark 3 550
 Kommunestyret øker bevilgningen til Tasta idrettspark, Maradona-banen, med kr 3,55 mill. i investeringsmidler. Jf. sak 114/21 i utvalg for miljø og utbygging. 
NYEkstra opparbeidelse av uteområder i barnehager og skolegårder 2 000
 Uteområdene i en rekke kommunale barnehager er dessverre ikke på ønsket nivå. Dette er et arbeid som må tas tak i – også utover årlige rammer på 4 mill. årlig. Kommunestyret ønsker å styrke kvaliteten på uteområdene, og ber kommunedirektøren prioritere dette i neste års HØP. Kommunestyret setter derfor av inntil 2 mill. for utbedringer i 2021 og planlegging for neste års arbeid, hvor spesielt barnehagenes uteområder prioriteres. 
10Aksjekapitalinnskudd i Marin Energi Testcenter AS (MET) 2 000
 Delsum 62 900
 Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift 
11Minnesmerke for krigsseilerne 246
12Trådløst nett i barnehager og SFO 890
13Trådløst nettverk i sykehjem og bofellesskap 4 060
14Akropolis mulighetsstudie 895
15Regnskap, kundebehandlingsystem og remittering Autopay 450
16Regnskap, robotisering fakturering 300
17Rådhuset, rehabilitering 30 000
18Hundvåg kirke, rehabilitering 10 440
19Tastaveden skole, rehabilitering -60 000
20Kvernevik skole, renovering -15 000
21Vaulen skole, nybygg og utvidelse -17 000
22Madlamark skole, nybygg 10 000
23Madlamark skole, varmtvannsbasseng -13 000
24Madlamark skole, idrettshall -22 000
25Blidensol sykehjem, mulighetsstudie 1 650
26Mosvannparken mulighetsstudie, dagsenger 1 900
27Lervig sykehjem, utstyr og møbler til kommunalt legekontor 2 000
28Finnøy helse- og omsorgssenter, utbygging -10 000
29Ramsvigtunet, utvidelse -18 000
30Kunst i offentlige rom (lekeplasser) 1 500
31Gatelys 2 250
32Sentrum 1 000
33Kunstgressbaner, rehabilitering 1 500
34Trafikksikkerhet 3 350
35Barnehage uteområder 1 000
36Oppgradering av uteområde Hagatoppen 690
37Forprosjekt uteområdet Rådhuset 1 400
38Sykkelstrategi 5 000
39Strømvik barnehage 7 100
40Finnøy helse og omsorgssenter 5 000
41Hinna idrettsanlegg (rekkefølgekrav) 3 000
42Sunde og Kvernevik bydelshus 2 400
43Tou Scene, uteområdet 3 500
44Børehaugen, rekkefølgekrav 3 000
45Nytorget 1 200
46Gang og sykkelvei, Østhusvik- Hanasand 970
47Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien 3 000
48Kannik skole, uteområde 3 390
49Gang og sykkelsti Austre Åmøy 2 500
50Fortau Vikevåg - sykehjem 3 000
51Lys ridestil Sørmarka 1 000
52Tennisbaner Sørmarka 2 250
53Lervig park 3 000
54Skilting ikke landfaste øyer 740
55Prosjekt Friområde 9 500
56Levekårsløft Storhaug 4 300
 Delsum -15 629
 Overføringer mellom drift og investering, tekniske korreksjon 
57Minnesmerke for krigsseilerne 1 000
58Rehabilitering sykehjem 18 000
59Madlamark skole, kostnader til leie av modulbygg -5 550
60Utstyrmidler levkår - Rehabiliteringsseksjonen 430
61Drikkeplasser/fontene og lekepark 700
62Rehabilitering parkanlegg/friområder -500
63Skoler uteområder/Statusrapport skolegårder -100
64Plan for gatetun og miljøgater/Miljø og gatetun -400
65Økt opparbeidelse av friområder -2 000
66Skjødsel av friområder -2 000
67Ballbinge Vestre Åmøy -50
68Lekeplasser Rennesøy/ Løkker, baner, skatebaner og nærmiljø -125
69Utearealer skoler -3 000
70Utearealer skoler Finnøy og Rennesøy -1 500
71Uteområder barnehage -1 125
72Sykkelstrategi -2 250
73Informasjon og kampanjer på sykkel -2 000
74Prosjekt friområde -2 300
75Bruer og kaier -500
 Delsum -3 270
 Sum endring investeringsutgifter 18 451
 Finansiering 
76Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon 3 270
77Overføring mellom drift og investering - digitaliseringsfond til trådløst nett -5 000
78Overføring mellom drift og investering - Triangulum tilskudd fra EU til energisentralen -4 287
NYOverføring mellom drift og investering - FSK- endringer -20 115
79Bruk av ubrukte lånemidler -12 434
NYØkt låneopptak -5 435
 Sum finansiering -44 001
   
 Udekket udisponert0
Last ned tabelldata (Excel)

Oversikt drift – inkludert vedtatte justeringer. Tall i hele tusen

Økonomisk oversikt driftRegnskap 2020Opprinnelig budsjett 2021Justert årsbudsjett 2021 (per 30.04.21)Prognose-avvik, inkl. koronaVedtatte budsjett-endringerJustert årsbudsjett etter vedtatte endringer 1. tertial 2021
Driftsinntekter- 11 763 047 - 11 393 854 - 11 497 127 - 87 613 - 86 088 - 11 583 215
Driftsutgifter 11 684 769 11 301 817 11 674 705 177 385 107 108 11 781 813
Brutto driftsresultat- 78 278 - 92 037 177 578 89 772 21 020 198 598
Eksterne finanstransaksjoner 160 593 210 123 210 123 - 8 100 - 7 965 202 158
Motpost avskrivninger- 530 203 - 336 144 - 519 642 --- 519 642
Netto driftsresultat- 447 888 - 218 058 - 131 941 81 672 13 055 - 118 886
Overført til investeringsregnskapet 252 298 216 114 241 910 6 017 26 132 268 042
Netto avsetninger, fond 195 590 1 944 - 109 969 - 3 037 - 39 187 - 149 156
Fremført til inndekning senere år (merforbruk)--- 84 652 --
Last ned tabelldata (Excel)

Drift – vedtatte budsjettendringer 1. tertial 2021. Tall i hele tusen

NrOmråde/sakBudsjettjustering
 Oppvekst og utdanning 
 Koronatiltak 
1Oppvekst og utdanning, bruk av avsatte koronamidler, KS 111/20-10 000
2Grunnskole, smittevern og ekstra lønnskostnader10 000
3Barnehage, smittevern og ekstra lønnskostnader5 000
4Grunnskole, Lenden skole, tapt inntekt700
5Kulturskolen, tapte inntekter350
6Tiltakspakke, Barn og unge psykisk helse5 000
7Stab oppvekst og utdanning, statstilskudd sårbare barn-3 200
8Ungdom og fritid, Barnas sommer, kommunal finansiering utgår-7 000
9Stab oppvekst og utdanning, statlig tilskudd sommerskole-14 200
10Tiltak barnas sommer, fordeling av midler, sak 57/2114 200
11Stab oppvekst og utdanning, kommisjon ungt utenforskap4 075
 Kommunedirektøren legger i tråd med vanlig praksis frem en egen sak til politisk behandling knyttet til lønn- og driftsutgifter til sekretariatsfunksjonen for kommisjonen for ungt utenforskap. I saken drøftes kostnadene og spørsmålet om økonomisk bevilgning avgjøres i saken.   
 Ordinære tjenester 
12Grunnskole, skolemat3 000
13Grunnskole, STOLT tilbudet2 650
14Ressurssenteret, omorganisering fra 1. august-37 000
15PPT, omorganisering av ressurssenteret fra 1. august10 400
16Stab oppvekst og utdanning, omorganisering ressurssenteret fra 1. august670
17Barnehage, omorganisering ressurssenteret fra 1. august25 930
18Barnehage, økt tilskudd private barnehager, pensjonspåslag10 000
 Delsum Oppvekst og utdanning20 575
 Helse og velferd 
 Særskilte koronatiltak 
19Helse og velferd, bruk av avsatte koronamidler 1. halvår, KS 111/20-40 000
20Stavanger legevakt, luftveislegevakt 1. halvår5 000
21Stavanger legevakt, Koronasenteret 1. halvår15 000
22Legetjenester, luftveislegekontor 1. halvår1 200
23Legetjenester, smittesporing fram til august7 000
24Stab helse og velferd, koronakostnader til hotell, smittevernutstyr, lønnskostnader 3 500
25Vaksinasjon, kostnader ifm covid-19-vaksinering, fram til og med august28 000
26Alders- og sykehjem, koronakostnader ideelle og kommunale 1. halvår6 000
27Alders- og sykehjem, Domkirken sykehjem, ekstra beredskapsplasser ifm korona, 1. halvår600
28Hjemmebaserte tjenester, smittevern og ekstra kostnader7 000
29Dagsenter og avlastning, smittevern og ekstra kostnader770
30Flyktningtjenesten, introstønad reduseres grunnet lavere flyktningemottak-17 200
 Ordinære tjenester 
31Alders- og sykehjem, avvikling dobbeltrom Øyane sykehjem, overgangskostnader1 260
32Alders- og sykehjem, dekningsgrad sykehjem opprettholdes (FSK 53/21)6 500
NYSykehjem, økt grunnbemanning fra og med 1. september5 000
 I tillegg bes kommunedirektøren levere en sak til utvalg for helse og velferd om hvordan grunnbemanningen ved sykehjem i kommunen best mulig kan økes med en tilleggsbevilgning på 15 mill. årlig. Denne satsningen skal fortrinnsvis sikre at flere ansatte kan erstatte deltidsstillinger med heltidsstillinger. 5 mill. (4/12) settes av i 2021 for innføring hurtigst mulig etter vedtak i utvalget. 
33Hjemmebaserte tjenester, reversering av budsjettstyrking fra HØP pga. opprettholdelse av dekningsgrad sykehjem-10 000
34Hjemmebaserte tjenester, økt pleiebehov 17 000
35Legetjenester, rekrutteringstiltak - ubesatte fastlegehjemler, høsthalvåret 20213 000
36Legetjenester, overføring av et årsverk til stab helse og velferd (lederfunksjon)-1 021
37Stab helse og velferd, tilføring av et årsverk fra legetjenester (lederfunksjon)1 021
38Dagsenter og avlastning, overføring av budsjettmidler til bofellesskap (redusert dagsentertilbud)-3 800
39Bofellesskap, tilføring av budsjettmidler fra dagsenter og avlastning (redusert dagsentertilbud)¨'3 800
40Helse og velferdskontor, kjøp av heldøgnstjenester - ressurskrevende tjenester17 000
41Sentrale midler levekår, overføring av avsatte midler ressurskrevende tjenester til helse og velferdskontor-17 000
42Sentrale midler levekår, reduksjon i tilskudd for ressurskrevende tjenester32 000
43Helsehuset, systematisk ernæringsarbeid, øremerket tilskudd 2020 ble ikke avsatt til bundne fond600
44NAV Rennesøy/Finnøy, finansiering av ruskonsulent (tidligere øremerkede midler)628
45Sentrale midler levekår, egenandel nye 12 VTA-plasser tildelt av NAV Rogaland700
 Overføring fra drift til investering 
46Sentrale midler levekår - utstyrsmidler til rehabiliteringsseksjonen-430
 Delsum Helse og velferd73 128
 By- og samfunnsplanlegging 
 Koronatiltak 
47Beredskap, økte lønns- og driftskostnader grunnet korona, 1. halvår1 500
48Beredskap, Lysglimtkampanjen- motivasjonsprosjekt500
 Ordinære tjenester 
49Beredskap, utredning flomsikring i Stavanger sentrum, del 1, FSK 68/21800
50Områdeløft Hillevåg, oppbudsjettert ubrukte midler fra 2020 3 770
51Byutvikling, prosjektmidler områderegulering Paradis (utredninger, analyser etc.)1 275
52Byutvikling, prosjektmidler områderegulering Hillevåg (utredninger, analyser etc.)1 150
53Byutvikling, geotekniske undersøkelser, Finnøy gang/sykkelvei500
54Folkehelsemidler 2021, ekstra midler, FSK 79/21 1 000
 Delsum By- og samfunnsplanlegging10 495
 Bymiljø og utbygging 
 Koronatiltak 
55Park og vei, ekstra vakthold i sentrum, 1. halvår 800
56Park og vei, skilting og anvisning i forbindelse med prøvetakning100
NYPark og vei, fritak leie uteareal servering, 2. halvår 2021 2 600
 Kommunestyret frafaller leieinntekter for kommunens areal tilknyttet uteserveringsteder for 2. halvår 2021 med bakgrunn i smittevernsrestriksjoner under koronapandemien.   
57Byggforvaltning, økte renholdskostnader, 1. halvår2 000
58Byggforvaltning, tilrettelegging av vaksinasjonssenter, 1. halvår1 000
59Byggforvaltning, ekstraordinære kostnader ved testsentre og formålsbygg, 1. halvår2 000
60Byggforvaltning, tapte leieinntekter, 1. halvår1 500
61Idrett, reduserte billettinntekter ved svømmehaller, 1. halvår1 700
 Ordinære tjenester 
62Avløpsverket, slam, redusert drift grunnet oppbrukt selvskostfond-175
63Avløpsverket, slam, bruk av selvkostfond utgår grunnet midlene er oppbrukt175
64Park og vei, omstilling drift - vinterdrift og feiing 1 100
65Park og vei, overtakelse av flaggheising fra Rogaland Brann og redning 500
NYPark og vei, opprustning av badestrender, badebrygger ol. 1 000
 Våre områder til bading er svært populære. Det er viktig at disse holder god stand og høy attraktivitet. Det settes av 1 mill. ekstra til dette arbeidet utover det som allerede ligger inne som økning i kommunedirektørens innstilling. 
NYPark og vei, blomster og skjøtsel av friområder 1 000
 Våre friområder er svært populære. Det er viktig at disse holder god stand og høy attraktivitet slik at enda flere bruker sentrum og våre turområder. Det sette av 1 mill. ekstra til dette utover det som allerede ligger inne som økning i kommunedirektørens innstilling. 
NYPark og vei, ny stilling fra 01.09.2021 - sykkelsatsing 300
 Det opprettes en ny stilling dedikert til sykkel og opparbeidelse og klargjøring av sykkeltraseer i Stavanger kommunes administrasjon. Det settes av kr 300 000 i 2021, med planlagt oppstart for ny ansatt 1. september 2021. 
66Byggforvaltning, omdisponering av vedlikeholdsbudsjett fra idrettsbygg -2 195
67Byggforvaltning, omdisponering av vedlikeholdsbudsjett til kirkebygg 2 195
 Overføring fra investering til drift 
68Park og vei, blågrønn plan 200
69Park og vei, bytrær 300
70Park og vei, statusrapport skolegårder100
71Park og vei, plan for gatetun og miljøgater400
72Park og vei, treregistrering og tiltak bytrær 300
73Park og vei, Møllebekken200
74Park og vei, badeplasser500
75Park og vei, Attende 500
76Park og vei, Allservice500
77Park og vei, øvrig landskapskjøtsel1 700
78Park og vei, hundelufteområdet100
79Park og vei, fremmede arter200
80Park og vei, Vestre Åmøy velforening - ballbinge50
81Park og vei, drift av lekeplasser på Rennesøy125
82Park og vei, strakstiltak - uteområder i skolegårder3 000
83Park og vei, uteareal ved skoler på Rennesøy og Finnøy1 500
84Park og vei, uteområder ved barnehager1 125
85Park og vei, sykkelstrategi 2 250
86Park og vei, informasjon og kampanjer på sykkel2 000
87Park og vei, prosjekter friområder2 300
88Park og vei, bruer og kaier500
89Park og vei, investere i offentlige drikkeplasser (overføring fra drift til investering)-700
90Byggforvaltning, vedlikehold - Sykehjem (overføring fra drift til investering)-18 000
91Byggeprosjekter, leie av modulbygg ved Madlamark skole5 550
92Triangulum, overføring av øremerkede midler til prosjektet Varmesentral OK19-4 287
 Delsum Bymiljø og utbygging16 013
 Innbygger- og samfunnskontakt 
 Koronatiltak 
93Kultur, smittevern og ekstra arrangementkostnader ved Sølvberget, 1. halvår900
94Kommunikasjon, økte kostnader kommunikajonstiltak, 1. halvår1 220
NYNæring, styrke Stavangers arbeid med arrangement/kongresser2 000
 Covid-19 har fått store konsekvenser for arbeidet med å avvikle kongresser og seminarer i Stavanger, men har også påvirket det framtidige markedet og måten å jobbe med innsalg på. Kommunedirektøren får derfor til disposisjon 2 mill. til tiltak som kan styrke arbeidet med innsalg av Stavanger som foretrukken by for framtidige kongresser og seminarer. Kommunalutvalget får en rapport om bruken av midlene innen juni 2022. 
 Ordinære tjenester 
95Finnøy kommunedelsutvalg, tilskuddmidler, FSK sak 26/20 150
96Rennesøy kommunedelsutvalg, tilskuddmidler, FSK sak 26/20 200
97Kommunikasjon, nynorsksrobot, innkjøp- og utviklingskostnader 300
98Kultur, midler til Tomatfestivalen, overføring fra fellesutgifter 100
99Kultur, en andel av tilskuddsmidlene til produksjon og formidling av kunst og kultur tilføres kulturstipend 1 500
100Kultur, en andel av tilskuddsmidlene til produksjon og formidling av kunst og kultur omdisponeres til kulturstipend -1 500
NYKultur, tilskudd, produksjonsstøtte for filmen «Mongoland 2» 1 000
 Kommunestyret ønsker å innvilge 1 mill. i produksjonsstøtte til oppfølgeren av «Mongoland» som er under planlegging. Originalfilmen ble laget i 2001 – og i oppfølgeren er både opprinnelig besetting, men også nye generasjoner skuespillere med. Bevilgningen forutsetter at filmen blir realisert. Kommunedirektøren går i dialog med produsentene – og leverer sak om hvordan tilskuddet blir organisert til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. 
NYNæring, styrke Stavanger som energihovedstad 3 000
 Stavanger kommunestyre setter inntil 3 mill. disponibelt til kommunedirektøren for arbeidet med å jobbe for tiltak i og rundt «Energihovedstaden». Beløpet settes av som en engangssum. Kommunalutvalget orienteres jevnlig om arbeidet. 
 Overføring fra drift til investering 
101Kultur, overføring fra drift til investering, minnesmerke for krigsseilerne-1 000
 Delsum Innbygger- og samfunnskontakt7 870
 Delsum tjenesteområdene128 081
 Sentrale utgifter 
 Koronatiltak 
102Fellesutgifter, bruk av avsatte koronamidler, 1. halvår, KS 111/20-41 900
103Fellesutgifter, koronamidler 2. halvår fordeles i 2. tertial37 400
104Politisk, valg 2021, økte kostnader ifm. forhåndstemming, jf. valgstyret sak 4/21425
 Ordinære tjenester 
105Stavanger utvikling KF, overtagelse av oppgaver fra Boligbygg1 300
106Stavanger boligbygg, overføring av oppgaver til Stavanger utvikling KF-1 300
107Politisk, valg 2021, generell styrking av valgbudsjettet, jf. KS 33/212 300
108Fellesutgifter, tomatfestivalen Finnøy, overføres til kultur-100
109Fellesutgifter, bruk av lønnsreserven-2770
 Delsum sentrale utgifter-4 645
 Sentrale inntekter 
 Koronarelaterte inntekter 
110Integreringsmidler, færre bosatte flyktninger 2020 og 202143 115
111Rammetilskudd, økt kompensasjon til vaksineutgifter 2021 og koronautgifter 2. halvår-58 078
 Ordinære inntekter 
112Rammetilskudd, økt inntekt, endrede beregningsvilkår barnehage og fastleger-12 000
113Skatteinntekt, økt skatteanslag jf. RNB2021-108 000
114Inntektsutjevning, økt nivå iht. endret skatteanslag (RNB2021)26 810
 Delsum sentrale inntekter-108 153
 Eksterne finanstransaksjoner 
115Finansforvaltning, netto realisert gevinst -8 100
NYRenteutgift - innlån35
NYAvdragsutgifter (investeringslån)100
 Delsum finanstransaksjoner-7 965
 Interne finanstransaksjoner 
116Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon1 017
117Overføring fra drift til investering, framskyndet investering trådløst nett bofellesskap5 000
NYOverføring fra drift til investering20 115
118Avsetning til disposisjonsfond, finansforvaltning8 000
119Bruk av disposisjonsfond, digitalisering-5 300
NYBruk av disposisjonsfond - generelt-36 150
 Delsum interne finanstransaksjoner-7 318
 Budsjettbalanse0
Last ned tabelldata (Excel)